Quyết định số 03/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
8
download

Quyết định số 03/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2008/QĐ-BYT về việc quy định điều kiện về tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 03/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH I U KI N V T CH C NHÂN L C, CƠ S V T CH T, TRANG THI T BN VÀ H SƠ, TH T C C P GI Y PHÉP HO T NG C A NGÂN HÀNG MÔ B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác ngày 29/11/2006; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh – B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh i u ki n v t ch c nhân l c, cơ s v t ch t, trang thi t b và h sơ, th t c c p gi y phép ho t ng c a ngân hàng mô. i u 2. Quy nh này áp d ng i v i Ngân hàng mô t ch c và ho t ng c l p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B và V trư ng các V , C c trư ng các C c c a B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các b nh vi n tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên QUY NNH
  2. I U KI N V T CH C NHÂN L C, CƠ S V T CH T, TRANG THI T BN VÀ H SƠ, TH T C C P GI Y PHÉP HO T NG C A NGÂN HÀNG MÔ (ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2008/Q -BYT ngày 01/02/2008 c a B trư ng B Yt ) I. QUY NNH CHUNG 1. Ngân hàng mô là cơ s y t có tư cách pháp nhân, có con d u, có tài kho n riêng. 2. Ngân hàng mô ư c t ch c ho t ng là ngân hàng ơn mô ho c ngân hàng a mô, bao g m các lo i hình sau: a) Ngân hàng mô tr c thu c B Y t ; b) Ngân hàng mô thu c b nh vi n, trư ng i h c y, dư c tr c thu c B Y t ho c thu c các b , cơ quan ngang B ; c) Ngân hàng mô tr c thu c S Y t ; d) Ngân hàng mô tr c thu c b nh vi n thu c S Y t ; ) Ngân hàng mô tư nhân; ngân hàng mô thu c b nh vi n tư nhân, trư ng i h c y, dư c tư th c. 3. Ngân hàng mô ph i áp ng các i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b , nhân l c và ư c B Y t thNm nh công nh n i u ki n và c p gi y phép trư c khi ho t ng. II. QUY NNH C TH 1. T ch c nhân l c a) Nhân l c: - Có i ngũ cán b chuyên môn k thu t ư c ào t o chuyên sâu trong các lĩnh v c h ngo i khoa, sinh h c, vi sinh, huy t h c – mi n d ch v mô, b o qu n mô và các k thu t công ngh liên quan khác như nuôi c y t bào, s n xu t các v t li u t mô; - Có cán b qu n lý, chuyên môn và lao ng ph thông áp ng yêu c u, bao g m các cán b có trình cao ng, trung c p và lao ng ph thông (theo quy nh t i ph l c 1); Tiêu chuNn ngư i qu n lý chuyên môn ngân hàng mô theo quy nh t i kho n 4 i u 35 Lu t hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. b) T ch c các khoa, phòng, bao g m: - Phòng k ho ch t ng h p;
  3. - Phòng công tác xã h i: tuyên truy n giáo d c, tư v n, ti p nh n ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i; - Các khoa, phòng k thu t. 2. Cơ s v t ch t và h t ng cơ s a) Cơ s v t ch t bao g m: - Phòng thu nh n mô; - Phòng b o qu n và lưu tr mô; - Phòng lưu tr h sơ, mã hóa thông tin; - Phòng kh khuNn, ti t trùng; - Phòng th c nghi m và nuôi ng v t; - Labo huy t h c – mi n d ch ghép; - Labo vô trùng x lý mô ghép; - Labo xét nghi m, nuôi c y t bào; - Các phòng làm vi c c a cán b nhân viên, công trình ph , v.v… b) Cơ s h t ng bao g m: -H th ng x lý nư c th i; - H th ng c p nư c s ch, h th ng thoát nư c; - Phòng ch ng cháy n ; - X lý rác th i y t và rác th i sinh ho t. 3. Trang thi t b d ng c y t B o m th c hi n các k thu t cơ b n c a Ngân hàng mô như vi c, l y, ti p nh n, b o qu n, lưu tr , v n chuy n, cung ng mô (theo quy nh t i ph l c 2). 4. i v i các lo i hình ngân hàng mô tr c thu c các b nh vi n, trư ng i h c y, dư c căn c vào quy nh c a ngân hàng mô ho t ng c l p này và có th s d ng cơ s v t ch t, cán b (kiêm nhi m) c a b nh vi n, Trư ng i h c y, dư c xây d ng cho phù h p áp ng yêu c u i v i t ng lo i hình ngân hàng mô. III. H SƠ, TH T C VÀ TH M QUY N C P GI Y PHÉP HO T NG C A NGÂN HÀNG MÔ
  4. 1. H sơ xin c p gi y phép ho t ng c a ngân hàng mô a) ơn xin c p gi y phép ho t ng; b) án ho t ng c a ngân hàng mô, bao g m v t ch c nhân l c, cơ s v t ch t - h t ng cơ s và trang thi t b d ng c y t ; c) Quy t nh thành l p ho c văn b n cho phép thành l p ngân hàng mô c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Th t c và thNm quy n c p gi y phép ho t ng c a ngân hàng mô. a) Bư c 1. Ngư i ng u cơ s có văn b n ngh B Y t kèm theo h sơ xin c p gi y phép ho t ng c a ngân hàng mô; b) Bư c 2. B Y t thành l p H i ng thNm nh xem xét tính kh thi c a án ho t ng ngân hàng mô. Thành ph n H i ng thNm nh g m thành viên là nh ng chuyên gia trong các lĩnh v c h ngo i, huy t h c, mi n d ch, vi sinh, mô phôi, gi i ph u b nh, ki m nh ch t lư ng sinh phNm y t và các chuyên ngành khác liên quan. c) Bư c 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , B trư ng B Y t ra Quy t nh thành l p H i ng thNm nh. Trong th i h n 15 ngày H i ng ti n hành thNm nh và báo cáo k t qu thNm nh cho B Y t . B trư ng B Y t căn c k t qu thNm nh c a H i ng, xem xét ra Quy t nh công nh n i u ki n và c p gi y phép ho t ng c a ngân hàng mô; trư ng h p cơ s không i u ki n thì B Y t có văn b n tr l i và nêu rõ lý do trong th i h n 05 ngày./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên PH L C 1 QUY NNH V NHÂN L C TT Cán b S lư ng 1 Giám c ngân hàng trình i h c tr lên 01
  5. 2 Phó giám c ngân hàng trình i h c tr lên T 01 n 02 3 Bác s h ngo i 01 4 Cán b có trình i h c, sau i h c ư c ào t o chuyên sâu 01 v huy t h c – mi n d ch mô và b o qu n mô 5 Cán b có trình i h c, sau i h c ư c ào t o chuyên sâu 01 v công ngh mô (nuôi c y t bào, s n xu t các v t li u t mô,…) 6 Cán b chuyên ngành vi sinh có trình i h c, sau ih c 01 7 K thu t viên v mô, b o qu n mô 02 8 K thu t viên v công ngh mô 02 9 K thu t viên v vi sinh, xét nghi m 01 10 Cán b công ngh thông tin 01 11 Nhân viên hành chính, s a ch a, lái xe 03 PH L C 2 QUY NNH V TRANG THI T BN D NG C Y T TT Lo i thi t b ơn v S lư ng 1 D ng c ph u thu t l y mô, t ng B 02 2 D ng c x lý mô, t ng sau khi l y B 02 3 B d ng c l y mô, t ng dã ngo i B 02 4 T l nh sâu b o qu n mô, t ng các lo i Cái 04 5 Tank (bình) nitơ l ng các lo i Cái 02 6 Kính hi n vi ph n pha soi ngư c phóng il n Cái 01 7 H th ng thi t b ph c v nghiên c u mô, gi i ph u b nh B 01 lý (máy c t tiêu b n, máy nhu m t ng, máy x lý mô, máy b nh phNm) 8 Máy nh danh vi khuNn t ng Cái 01 9 Kính hi n vi sinh h c Cái 02 10 H p b o qu n mô v n chuy n (các c ) Cái 10 11 Máy r a siêu âm Cái 01 12 Máy ly tâm l nh Cái 01 13 Laminair vi sinh Cái 02
  6. 14 B n nhi t Cái 02 15 T nuôi c y mô CO2 Cái 02 16 Máy mi n d ch dòng t bào t ng Cái 01 17 Máy xét nghi m sinh hóa t ng Cái 01 18 Máy kh trùng mô b ng phun hơi Oxyd Ethylen Cái 01 19 Máy cưa xương lư i tròn và lư i dây Cái 02 20 Máy ông khô xương (kh i lư ng nh và trung bình) Cái 02 21 Máy lúc l c r a xương ( rung m nh và nh ) Cái 02 22 Máy xay xương ông khô Cái 01 23 Máy dán ni lông (hút chân không) Cái 02 24 Máy ki m tra chân không Cái 01 25 Máy óng nút chai Cái 01 26 Dao l y da các lo i (lagro và dao i n) Cái 04 27 Cân vi lư ng Cái 01 28 H th ng l c khí vô trùng B 01 29 H th ng ti t trùng các labô b o qu n, ch t o B 01 30 H th ng l c nư c siêu s ch B 01 31 H th ng máy tính có k t n i m ng B 01 32 Xe c u thương Cái 01 33 Các trang thi t b chuyên d ng khác
Đồng bộ tài khoản