Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức thu phí xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 03/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C I U CH NH M C THU PHÍ XĂNG D U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 32/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c thu phí xăng d u quy nh t i i u 3 Ngh nh s 78/2000/N -CP ngày 26 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph v phí xăng d u như sau: 1. Xăng các lo i: 1.000 ng/lít (m t nghìn ng/lít). 2. Diezel: 500 ng/lít (năm trăm ng/lít). 3. D u h a: 300 ng/lít (ba trăm ng/lít). 4. D u ma zút, d u m nh n: 300 ng/kg (ba trăm ng/kg). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t , T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản