Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
86
lượt xem
4
download

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc chia tách tổ dân phố tại khu phố 1 và khu phố 3 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 03/2009/Q -UBND Qu n 9, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH T DÂN PH T I KHU PH 1 VÀ KHU PH 3 THU C PHƯ NG TĂNG NHƠN PHÚ B Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 72/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a t dân ph , khu ph ; Căn c Công văn s 1166/SNV-XDCQ ngày 04 tháng 10 năm 2006 c a S N i v thành ph H Chí Minh v vi c hư ng d n quy trình và h sơ chia tách, thành l p, s p x p khu ph , p, t dân ph , t nhân dân; Xét T Trình s 02/TTr-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B v vi c chia tách T dân ph ; Phương án s 01/PA- UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B v vi c chia tách, thành l p T dân ph t i Khu ph 1 và Khu ph 3 thu c phư ng Tăng Nhơn Phú B; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay chia tách T dân ph (sau ây g i t t là T ) t i Khu ph 1 và Khu ph 3 thu c phư ng Tăng Nhơn Phú B theo Phương án ngh c a y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B như sau: 1. T i Khu ph 1: T 6 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 6 (ph n gi l i) và T 9. Như v y, t ng s T dân ph sau khi chia tách t i Khu ph 1 là 09 T dân ph . 2. T i Khu ph 3: m i T 3, T 5, T 6, T 7 ư c chia tách như sau: - T 3 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 3 (ph n gi l i) và T 3A; - T 5 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 5 (ph n gi l i) và T 5A; - T 6 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 6 (ph n gi l i) và T 6A;
  2. - T 7 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 7 (ph n gi l i) và T 7A. Như v y, t ng s T dân ph sau khi chia tách t i Khu ph 3 là 12 T dân ph . i u 2. y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B có trách nhi m t ch c th c hi n các th t c liên quan, ng th i ti n hành b u Ban i u hành cho các T dân ph m i ư c chia tách nh m m b o ho t ng và hoàn thành có hi u qu các ch c năng, nhi m v ư c giao theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn Phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Th trư ng các ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám
Đồng bộ tài khoản