Quyết định số 03-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 03-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03-CP về việc thống nhất tên gọi các đơn vị hành chính ở nội thành nội thị do Hội đồng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03-CP Hà N i, ngày 03 tháng 01 năm 1981 QUY T NNH V VI C TH NG NH T TÊN G I CÁC ƠN VN HÀNH CHÍNH N I THÀNH N I THN H I NG CHÍNH PH Căn c i u 113 và i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 3 ngh quy t c a Qu c h i ngày 18 tháng 12 năm 1980 quy nh m t s i m v vi c thi hành Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1 - T nay n i thành, ơn v hành chính c p dư i tr c ti p c a thành ph tr c thu c trung ương u th ng nh t g i là qu n; các ơn v hành chính cơ s n i thành, n i th c a các thành ph thu c t nh, th xã và qu n g i là phư ng. i u 2 - nh ng nơi chưa có H i ng nhân dân và y ban nhân dân phư ng thì y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m ch o y ban nhân dân thành ph thu c t nh, th xã và qu n t m th i ch nh y ban nhân dân phư ng m nhi m công tác c a chính quy n cơ s cho n khi b u c H i ng nhân dân và y ban nhân dân phư ng theo lu t quy nh. y ban nhân dân phư ng g m có ch t ch, m t n hai phó ch t ch, y viên thư ký và t m t n hai y viên khác. i u 3 - Quy t nh này có hi u l c t ngày ký; các quy nh v t ch c chính quy n n i thành, n i th trái v i quy t nh này u bãi b . i u 4 - Các ng chí B trư ng, Ph th tư ng, ch t ch y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG
  2. T H u
Đồng bộ tài khoản