Quyết định số 03/QĐ-BNV

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
4
download

Quyết định số 03/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/QĐ-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1319/QĐ-BNV ngày 09/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 giai đoạn 2006-2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 03/Q -BNV Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY T NNH S 1319/Q - BNV NGÀY 09/10/2008 C A B TRƯ NG B N I V V THÀNH L P BAN CH O C A B N I V TRI N KHAI VÀ ÁP D NG H TH NG QU N LÝ CH T LƯ NG THEO TIÊU CHU N TCVN ISO 9001:2000 GIAI O N 2006 - 2010 B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 144/2006/Q -TTg ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n TCVN ISO 9001:2000 vào ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 1319/Q -BNV ngày 09/10/2008 c a B trư ng B N i v v thành l p Ban Ch o c a B N i v tri n khai và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 giai o n 2006-2010, như sau: 1. S a i, b sung i u 1: “ i u 1. Thành l p Ban Ch o tri n khai và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 vào ho t ng c a B N i v giai o n 2006- 2010 giúp B trư ng t ch c ch o th c hi n các nhi m v ư c giao trong vi c tri n khai xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng vào ho t ng c a B N i v . Thành ph n Ban Ch o g m các cán b , công ch c có tên sau ây: 1. Ông Nguy n Duy - Th trư ng B N i v : Trư ng ban; Thăng 2. Ông Nguy n Xuân - Chánh Văn phòng B : Phó Trư ng ban; Bình 3. Ông Ph m Minh T o - Q. V trư ng V T ch c cán b : y viên; 4. Ông oàn Cư ng - V trư ng V Ti n lương: y viên;
  2. 5. Ông Tr n Anh Tu n - V trư ng V Công ch c - Viên ch c: y viên; 6. Ông Nguy n H u c - Phó V trư ng Ph trách V Chính quy n a phương: y viên 7. Ông Vũ Vi t Th nh - V trư ng V H p tác qu c t : y viên; 8. Ông Vũ Văn Thái - V trư ng V T ch c -Biên ch : y viên 9. Ông inh Duy Hòa - V trư ng V C i cách hành chính: y viên; 10. Ông Nguy n S - Chánh Thanh tra B : y viên; Cương 11. Ông Nguy n Anh - V trư ng V Pháp ch : y viên; Tu n 12. Ông Nguy n Ti n - Q. V trư ng V T ch c phi chính ph : y viên Trung 13. Ông Chu Văn Thành - V trư ng V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c: y viên; 14. Ông Nguy n Qu c - V trư ng V K ho ch – Tài chính: y viên; Tu n 15. Bà Nguy n Hoàng - V trư ng V T ng h p: y viên; Oanh 16. Ông c Cư ng - Giám c Trung tâm Thông tin: y viên; 17. Ông Hà Quang Ng c - Phó Chánh Văn phòng B : y viên, kiêm Thư ký. Giao Văn phòng B là ơn v thư ng tr c giúp vi c cho Ban Ch o.” 2. S a i, b sung i u 4: “ i u 4. Trư ng ban Ban Cơ y u Chính ph , Trư ng ban Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương, Trư ng ban Ban Tôn giáo Chính ph , C c trư ng C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c có trách nhi m thành l p Ban Ch o tri n khai và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN 9001:2000 giai o n 2006 – 2010 vào ho t ng c a cơ quan”. i u 2. Quy t nh này có hi c l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B và các cán b , công ch c có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 - B trư ng, các Th trư ng; - Lưu VT, TCCB.
  3. Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản