Quyết định số 03/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/QĐ-KTNN

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BỔ SUNG NĂM 2009 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ yêu cầu kiểm toán của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tại Công văn số 206/UBTVQH12 ngày 27/3/2009; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009 của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể: - Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động kết quả đầu tư tài chính năm 2008 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam; - Kiểm toán hoạt động kết quả đầu tư tài chính năm 2008 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dỗu khí Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Như Điều 3; - Quốc hội; - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
  2. - Văn phòng Trung ương Đảng; Vương Đình Huệ - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Lãnh đạo KTNN; - Lưu: Văn thư, TH.
Đồng bộ tài khoản