Quyết định số 04/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2003/QĐ-UB về việc Qui định đăng ký phương tiện mô tô,xe máy trên địa bàn Thành phố Hà nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04/2003/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH V VI C QUI NNH ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N MÔ TÔ, XE MÁY TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t giao thông ư ng b s 26/2001 - QH10; Căn c Pháp l nh Th ô Hà n i; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph ; Theo ngh c a Giám c Công an Thành ph . QUY T NNH i u 1: K t ngày 6/1/2003 ch ăng ký phương ti n mô tô, xe máy cho ch phương ti n có h khNu thư ng trú t i Hà n i và có b ng lái xe. Trư ng h p y quy n thì ngư i ư c y quy n ph i xu t trình y h khNu thư ng trú, b ng lái xe c a ngư i ng tên ăng ký. Qui nh này không áp d ng i v i ngư i nư c ngoài công tác, h c t p và làm vi c t i Hà n i. i u 2: Giám c Công an Thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n và thông báo công khai các ch phương ti n bi t. i u 3 : Quy t nh này có hi u l c k t ngày 6/1/2003. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c Công an Thành ph ; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản