Quyết định số 04/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
86
lượt xem
3
download

Quyết định số 04/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 04/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2003 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/V BAN HÀNH “QUY NNH V TRÌNH T , TH T C C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ VÀ QUY N S D NG T T I THÀNH PH H CHÍ MINH”. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994; Căn c Lu t t ai ngày 14/7/1993 ; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02/12/1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29/6/2001; Căn c B Lu t Dân s ngày 28/10/1995; Căn c Ngh nh s 60/CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph v quy n s h u nhà và quy n s d ng t ô th ; Căn c Ngh nh s 66/2001/N -CP ngày 28/9/2001 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/02/2000 v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Chính ph v phân c p, qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh. Xét ngh c a Giám c S a chính - Nhà t thành ph t i T trình s 16906/TT-CCQN ngày 31/12/2002; QUY T Đ NH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n “Quy nh v trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh”. i u 2. Quy t nh này thay th các quy nh v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i các Quy t nh s 38/2000/Q -UB- T ngày 19/6/2000, Quy t nh 6017/Q -UB-QL T ngày 27/10/1997, Quy t nh 22/2001/Q -UB ngày 09/3/2001, Quy t nh s 91/2001/Q -UB- T ngày 05/10/2001, Quy t nh s 25/2002/Q -UB ngày 21/3/2002 và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các h sơ th c hi n theo các quy nh trư c khi quy t nh này có hi u l c thì ti p t c th c hi n cho n khi hoàn t t. Các quy t nh, quy nh trái v i quy t nh này u ư c bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám cS a chính - Nhà t, Giám c S Xây d ng, Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Giám c S Tài chánh - V t giá, C c Trư ng C c Thu , Th trư ng các s , ban,
 2. ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n huy n, các t ch c, h gia ình, cá nhân s h u nhà và s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Như i u 3. - Th tư ng Chính ph PHÓ CH TNCH - Văn phòng Chính ph - B XD- B Tài chính - B Tài nguyên – Môi trư ng - TTTU-TT.H ND-TT.UBND.TP. - VP.H ND&UBND.TP : Các PVP. - T T, PC, TM. - Lưu ( T-N) báo Vũ Hùng Vi t - Như i u 3. cáo - Th tư ng Chính ph - Văn phòng Chính ph - B XD- B Tài chính - B Tài nguyên – Môi trư ng - TTTU-TT.H ND-TT.UBND.TP. - VP.H ND&UBND.TP : Các PVP. - T T, PC, TM. - Lưu ( T-N) QUY NNH V TRÌNH T , TH T C C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ VÀ QUY N S D NG T T I THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. 1/ Nhà, t c a các t ch c, h gia ình và cá nhân trên a bàn thành ph H Chí Minh ph i ư c kê khai ăng ký quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n (sau ây ư c vi t t t là y ban nhân dân c p phư ng). Ch s h u l p th t c ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo m u quy nh t i Ngh nh s 60/CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph (sau ây ư c vi t t t là gi y ch ng nh n). 2/ Các lo i nhà, t ư c s d ng vào m c ích khác, không ph i , cũng ư c c p gi y ch ng nh n và có ghi chú v công năng s d ng nhà, t.
 3. 3/ Nhà, t ã có gi y t h p l ư c quy nh t i i u 2 c a quy nh này, khi chưa ư c c p i gi y ch ng nh n, ch s h u v n ư c th c hi n các quy n trong giao d ch dân s . i u 2. Gi y t h p l . Gi y t h p l v quy n s h u nhà và quy n s d ng t bao g m m t trong các lo i gi y t sau : 1/ Gi y t ư c c p ho c ch ng nh n trư c ngày 30/4/1975 cho ngư i có quy n s h u nhà, s d ng t mà ngư i y v n qu n lý, s d ng liên t c n nay và không có tranh ch p : 1.1/ B ng khoán i n th ( t th cư) có ghi rõ trên t có nhà ; Văn t o n mãi b t ng s n (nhà và t) có ch ng nh n c a Phòng chư ng kh Sài Gòn, ã trư c b ( i v i trư ng h p vi c o n mãi này chưa ư c ăng ký vào b ng khoán i n th ). 1.2/ Gi y phép cho xây c t nhà ho c gi y phép h p th c hóa ki n trúc ư c c p b i cơ quan thNm quy n c a ch cũ : ô trư ng Sài Gòn, T nh trư ng t nh Gia nh ho c c a các t nh khác, nay thu c a ph n thành ph H Chí Minh. 1.3/ Văn t mua bán, chuy n d ch quy n s h u nhà có chính quy n ch cũ th th c ho c ch ng nh n ã trư c b ; Văn t mua bán, chuy n d ch quy n s h u nhà không có th th c ho c ch ng nh n c a chính quy n ch cũ ã trư c b . 2/ Gi y t ư c c p ho c ch ng nh n sau ngày 30/4/1975 : 2.1/ Quy t nh, Gi y phép hay Gi y ch ng nh n c a y ban nhân dân thành ph , y ban Xây d ng cơ b n thành ph , S Xây d ng thành ph , S Qu n lý nhà t và Công trình công c ng thành ph , S Nhà t thành ph , Ki n Trúc Sư Trư ng thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n công nh n quy n s h u nhà ( ã trư c b ) ho c cho phép xây d ng nhà, ã trư c b . i v i Gi y phép xây d ng ư c c p t ngày 23/01/1992 n ngày 06/10/1993 ph i là Gi y phép xây d ng ư c c p sau khi ã có gi y phép kh i công xây d ng. Gi y phép xây d ng ư c c p t ngày 15/10/1993 tr v sau ph i kèm theo biên b n ki m tra công trình hoàn thành và ch ng t s h u nhà cũ (n u là xây d ng trên n n nhà cũ) ho c kèm ch ng t s d ng t h p l theo hư ng d n t i Công văn s 647/CV- C ( i m 2, 3, 4, 7, 8, 9 c a M c I và toàn b M c II) ngày 31/5/1995 c a T ng c c a chính (n u là xây d ng trên t tr ng) m i ư c coi là h p l v quy n s h u nhà và quy n s d ng t. Gi y phép xây d ng ư c c p t ngày 01/01/1995 ph i ư c trư c b theo quy nh. 2.2/ Các gi y phép y quy n (s h u) nhà do S Nhà t thành ph ho c y ban nhân dân qu n - huy n ã c p, có n i dung công nh n quy n s h u nhà cho ngư i th y và ã làm th t c trư c b chuy n quy n.
 4. 2.3/ Quy t nh c p phó b n ch quy n nhà c a các cơ quan có thNm quy n (thay th b n chính). 2.4/ Quy t nh ho c gi y ch ng nh n c a y ban nhân dân huy n c p, công nh n quy n s h u nhà, quy n s d ng t i v i nhà t i khu v c nông thôn trư c khi có quy t nh chuy n thành ô th c a cơ quan có thNm quy n ho c ngoài khu n i th tr n t i các huy n, ã trư c b . 2.5/ Các lo i gi y t nêu t i Kho n 2 i u này, n u có yêu c u ph i trư c b mà chưa th c hi n và hi n tr ng nhà, t không thay i thì nay ư c trư c b theo quy nh c a pháp lu t. 3/ Gi y t ư c l p, c p ho c ch ng nh n trư c và sau ngày 30/4/1975 ph i kèm theo ch ng t h p l c a ch cũ ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 nêu trên: 3.1/ T di chúc ho c t th a thu n tương phân di s n v nhà ư c l p t i phòng Chư ng kh Sài Gòn, t i Phòng Công ch ng Nhà nư c ho c ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch ng nh n và ã trư c b . 3.2/ B n án ho c quy t nh c a Tòa án công nh n quy n s h u nhà ã có hi u l c pháp lu t và ã trư c b . 3.3/ H p ng chuy n quy n s h u nhà l p t i cơ quan công ch ng Nhà nư c ho c y ban nhân dân huy n nơi có căn nhà t a l c, ã n p l phí trư c b và ăng ký t i S a chính - Nhà t ho c y ban nhân dân qu n - huy n, Phòng Qu n lý ô th huy n trư c ây. 3.4/ Văn b n bán u giá b t ng s n có ch ng nh n c a Công ch ng viên và b n án, quy t nh, văn b n có liên quan c a Tòa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm d ch v bán u giá tài s n, ã trư c b và ăng ký t i S a chính - Nhà t trong trư ng h p nhà mua qua Trung tâm d ch v bán u giá tài s n ho c mua phát mãi c a cơ quan thi hành án. 4/ Trư ng h p các ch ng t nêu t i i u này ch rõ di n tích t khuôn viên nhà thì c di n tích t khuôn viên ó ư c coi là có gi y t h p l . i u 3. Th m quy n c p gi y ch ng nh n. 1/ y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám cS a chính-Nhà t ký c p gi y ch ng nh n i v i các trư ng h p sau : 1.1/ Nhà, t c a các t ch c. 1.2/ Nhà, t có y u t nư c ngoài ho c y u t ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 1.3/ Nhà xây d ng trên t có ngu n g c do y ban nhân dân các c p, các cơ quan Nhà nư c, các ơn v quân i tr c ti p qu n lý. 1.4/ Nhà có ngu n g c thu c di n Nhà nư c qu n lý theo các chính sách v nhà, t ư c cho phép gi l i quy n s h u.
 5. 1.5/ Nhà, t ã có gi y t h p l do các cơ quan c a ch cũ c p ho c ch ng nh n trư c ngày 30/4/1975. Nhà, t ã có gi y t h p l do y ban nhân dân thành ph ho c các s , ngành thành ph c p ho c ch ng nh n sau ngày 30/4/1975. 1.6/ Nhà, t ư c áp d ng theo trình t , th t c ư c quy nh riêng t i Chương IV quy nh này. 1.7/ Trư ng h p có yêu c u ch nh s a i v i gi y ch ng nh n do y ban nhân dân thành ph ã c p thì S a chính-Nhà t xem xét ký l i gi y ch ng nh n m i thay th gi y ch ng nh n cũ. 2/ y ban nhân dân qu n - huy n (sau ây ư c vi t t t là y ban nhân dân c p qu n) c p gi y ch ng nh n i v i t t c các trư ng h p còn l i. i u 4. Phương th c c p gi y ch ng nh n. Vi c c p gi y ch ng nh n ư c th c hi n theo 2 phương th c sau : 1/ C p theo k ho ch : i v i nhà, t không có gi y t h p l , y ban nhân dân c p qu n l p k ho ch c p gi y ch ng nh n l n lư t t i t ng phư ng ho c nhi u phư ng. 2/ C p theo nhu c u (c p l ) : i v i nhà, t không có ho c ã có gi y t h p l , gi i quy t theo ơn xin c p gi y ch ng nh n c a t ng ch s h u. i u 5. Nguyên t c c p gi y ch ng nh n. 1/ Gi y ch ng nh n ư c c p cho ch s h u. 2/ i v i trư ng h p th a k , khi chưa có cơ s xác nh y các ng th a k theo quy nh c a pháp lu t thì trên gi y ch ng nh n ghi tên ngư i i di n ng ơn khai trình và tên ch s h u. Ngư i i di n ng ơn khai trình ph i thu c các hàng th a k theo pháp lu t ho c theo di chúc. i u 6. Không c p gi y ch ng nh n i v i các trư ng h p sau. 1/ Nhà, t thu c di n Nhà nư c qu n lý theo các chính sách v nhà, t. 2/ Nhà, t có tranh ch p v quy n s h u nhà, quy n s d ng t và chưa ư c gi i quy t b ng b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 3/ Nhà xây d ng l n, chi m t do y ban nhân dân các c p, các cơ quan Nhà nư c, các ơn v quân i tr c ti p qu n lý. Chi m d ng t, xây d ng trái phép t i khu v c ã có d án ư c c p có thNm quy n phê duy t và ã có quy t nh thu h i t th c hi n d án theo quy ho ch. 4/ Toàn b nhà, t không phù h p quy ho ch và t o l p sau th i i m c p thNm quy n phê duy t, công b quy ho ch, bao g m : Ph m vi b o v công trình h t ng k thu t ô th theo quy nh v quy chuNn xây d ng như ư ng s t, ư ng b , ư ng sông, kho ng không b o v an toàn ư ng bay, c u c ng, ê, công trình th y l i, c p
 6. thoát nư c, c p i n .... và các công trình di tích l ch s – văn hóa, an ninh – qu c phòng. i u 7. Th hi n y u t quy ho ch. Trư ng h p toàn b nhà, t không phù h p quy ho ch nhưng nhà, t ó t o l p trư c th i i m c p thNm quy n phê duy t công b quy ho ch và trư ng h p nhà, t có m t ph n di n tích không phù h p quy ho ch, t i Trang 2 gi y ch ng nh n th hi n trên sơ và ghi chú các y u t v quy ho ch, t i Trang 1 gi y ch ng nh n công nh n toàn b di n tích nhà, t theo hi n tr ng. i u 8. Sơ nhà, t. 1/ N i dung Sơ nhà, t th hi n v trí khuôn viên t, ranh xây d ng nhà, ranh quy ho ch (n u có), các ghi chú v th a t, căn nhà b ng ch và s g m s nhà, tên ư ng (ho c h m), kích thư c, di n tích, s t ng, c u trúc, ti p giáp. 2/ C p theo k ho ch : S d ng h sơ k thu t th a t, b sung các y u t v quy ho ch (n u có) l p Sơ nhà, t do Phòng Qu n lý ô th c p qu n l p ho c ph i h p v i ơn v có tư cách pháp nhân v o v nhà, t l p, không ki m tra n i nghi p. 3/ C p theo nhu c u : Sơ nhà, t do ơn v có tư cách pháp nhân v o v nhà, t l p: - T i khu v c ã có b n a chính m i : Ph i i chi u v i h sơ k thu t th a t, có xác nh n ã ki m tra n i nghi p c a b ph n k thu t Phòng Qu n lý ô th c p qu n. - T i khu v c chưa có b n a chính m i : Có xác nh n ã ki m tra hi n tr ng c a b ph n k thu t Phòng Qu n lý ô th c p qu n. 4/ Trư ng h p nhà, t ã có các b n v ư c l p trư c ây phù h p v i hi n tr ng nhà, t và áp ng các yêu c u c a vi c th hi n trên gi y ch ng nh n thì s d ng l i, không ph i l p Sơ nhà, t m i. i u 9. Th i h n gi i quy t h sơ. S ngày quy nh cho vi c gi i quy t t ng lo i h sơ trong b n quy nh này là ngày làm vi c (không k các ngày ngh theo quy nh) và không tính th i gian ngư i xin c p gi y ch ng nh n b sung h sơ theo yêu c u (n u có). i u 10. Trách nhi m c a các cá nhân và ơn v có liên quan n công tác c p gi y ch ng nh n. Vi c c p gi y ch ng nh n ư c th c hi n trên cơ s công nh n theo hi n tr ng s d ng n nh, căn c vào n i dung khai trình c a ch s h u. Trách nhi m c a các ơn v , cá nhân có liên quan n vi c c p gi y ch ng nh n :
 7. 1/ Ch s h u ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a n i dung khai trình và các ch ng t ch ng minh v quy n s h u nhà, quy n s d ng t, xác nh ranh t ư c c p gi y ch ng nh n. Trư ng h p n i dung khai trình không chính xác ho c gian d i, ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2/ ơn v l p Sơ nhà, t ch u trách nhi m th hi n chính xác hi n tr ng nhà, t theo úng hư ng d n c a ch s h u và m b o các quy nh v k thu t. T i khu v c ã có b n a chính m i ph i i chi u v i h sơ k thu t th a t. Trư ng h p c tình làm trái ho c thi u trách nhi m gây h u qu ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3/ Cán b , công ch c và các cá nhân có liên quan n vi c th c hi n quy trình c p gi y ch ng nh n, căn c vào n i dung khai trình và các ch ng t ch ng minh trong h sơ xin c p gi y ch ng nh n, i chi u v i các tài li u qu n lý, h sơ lưu tr hi n có th c hi n nhi m v ư c phân công theo úng quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p c tình làm trái ho c thi u trách nhi m gây h u qu ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4/ Cơ quan có liên quan n vi c th c hi n quy trình c p gi y ch ng nh n, t ch c th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n theo úng quy nh v qui trình và th t c, nghiêm c m vi c yêu c u các th t c ngoài quy nh, yêu c u b túc h sơ nhi u l n gây phi n hà cho dân, t o i u ki n thu n l i cho ngư i xin c p gi y ch ng nh n. Trư ng h p c tình làm trái, yêu c u các v n không úng quy nh thì Th trư ng cơ quan ph i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân thành ph , trư ng h p gây h u qu ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: C P GI Y CH NG NH N THEO K HO CH i u 11. Thành l p T công tác c p gi y ch ng nh n. 1/ y ban nhân dân c p qu n ư c thành l p T công tác c p gi y ch ng nh n t i các phư ng tri n khai k ho ch c p gi y ch ng nh n v i thành ph n nhân s thích h p theo tình hình th c t c a t ng phư ng làm nhi m v tư v n cho y ban nhân dân c p phư ng th c hi n các công vi c có liên quan n trình t , th t c c p gi y ch ng nh n cho n khi hoàn t t cơ b n công tác c p gi y ch ng nh n theo k ho ch t i phư ng ó. 2/ y ban nhân dân c p qu n có k ho ch i u ng nhân s tăng cư ng và l c lư ng nhân s h p ng tham gia vào công tác c p gi y ch ng nh n. i u 12. L p k ho ch c p gi y ch ng nh n. y ban nhân dân c p phư ng l p k ho ch chi ti t v công tác c p gi y ch ng nh n, tri n khai các công vi c chuNn b và các i u ki n th c hi n k ho ch g m : 1/ Căn c k t qu phân lo i h sơ kê khai ăng ký, l p danh sách theo dõi công tác c p gi y ch ng nh n i v i nhà, t chưa có gi y t h p l , h p pháp.
 8. 2/ Ti p nh n t y ban nhân dân c p qu n các lo i h sơ, tài li u g m: 2.1/ Danh sách nhà thu c s h u Nhà nư c trên a bàn phư ng, danh sách nhà thu c di n ch x lý theo các chính sách v nhà, t. 2.2/ Danh sách nhà ã ư c y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân c p qu n c p gi y ch ng nh n. 2.3/ Danh sách nhà ang có tranh ch p v quy n s h u nhà, quy n s d ng t. 2.4/ B n a chính m i, b n quy ho ch chi ti t và các tài li u v quy ho ch (n u có). 2.5/ H sơ kê khai ăng ký nhà, t. 2.6/ T t c các lo i tài li u, bi u m u có liên quan. 3/ ChuNn b các i u ki n m b o v nhân s , kinh phí, trang thi t b và th ng nh t các ch làm vi c, m i quan h h tr i v i các ơn v , cá nhân có liên quan. 4/ T ch c tuyên truy n sâu r ng n t ng h dân n m rõ các quy nh và hư ng ng ch trương v công tác c p gi y ch ng nh n. i u 13. Thành ph n h sơ c p gi y ch ng nh n theo k ho ch. Ngư i qu n lý s d ng nhà, t l p 02 b h sơ ngh c p gi y ch ng nh n v i thành ph n như sau : 1/ ơn ngh c p gi y ch ng nh n (theo m u). Trư ng h p có yêu c u chưa th c hi n nghĩa v tài chính thì ghi ngay trong ơn. 2/ Sơ nhà, t. 3/ B n ch p ch ng t có liên quan v nhà, t (n u có). 4/ B n ch p các gi y t v h khNu, h t ch, ch ng minh nhân dân ho c gi y ch ng minh khác v nhân thân c a ngư i qu n lý s d ng nhà, t. i u 14. Trình t gi i quy t h sơ. 1/ y ban nhân dân c p phư ng th c hi n các công vi c theo trình t sau : 1.1/ T ch c cho ngư i s d ng qu n lý nhà, t chưa có gi y t h p l , h p pháp ăng ký ngh c p gi y ch ng nh n. 1.2/ Hư ng d n ngư i l p h sơ ngh c p gi y ch ng nh n, ki m tra, ký tên ng ý vào Sơ nhà, t. Ti p nh n h sơ ngh c p gi y ch ng nh n.
 9. 1.3/ T ch c niêm y t t i tr s y ban nhân dân c p phư ng. Trong th i gian niêm y t, b sung h sơ kê khai ăng ký do y ban nhân dân c p phư ng lưu gi vào h sơ ngh c p gi y ch ng nh n. 1.4/ Xác nh n vào ơn. i v i các h sơ có vư ng m c, h p T công tác c p gi y ch ng nh n l y ý ki n tư v n trư c khi y ban nhân dân c p phư ng xác nh n vào ơn. 1.5/ L p t trình, danh sách nhà i u ki n c p gi y ch ng nh n và h sơ có vư ng m c, chuy n h sơ v y ban nhân dân c p qu n (Phòng Qu n lý ô th ). 1.6/ T ch c b ph n thư ng tr c hư ng d n và gi i áp th c m c cho ngư i ngh c p gi y ch ng nh n t i tr s y ban nhân dân c p phư ng. 2/ y ban nhân dân c p qu n (Phòng Qu n lý ô th ) th c hi n : 2.1/ H sơ i u ki n : D th o và trình Ch t ch y ban nhân dân c p qu n ký gi y ch ng nh n, ký Phi u chuy n cơ quan Thu ho c xác nh n “Chưa th c hi n nghĩa v tài chính”. Chuy n gi y ch ng nh n (b n c p cho ch s h u) v y ban nhân dân c p phư ng phát hành cho ch s h u. 2.2/ H sơ có vư ng m c : Ki m tra các y u t pháp lý, k thu t trong h sơ, i chi u các tài li u qu n lý, h sơ lưu tr t i c p qu n. N u c n thi t thì trao i, xác minh t i các cơ quan có liên quan ho c có văn b n yêu c u ngư i xin c p gi y ch ng nh n b sung h sơ. Trình Ch t ch y ban nhân dân qu n ký gi y ch ng nh n n u i u ki n ho c ký công văn tr l i n u không i u ki n. Chuy n gi y ch ng nh n (b n c p cho ch s h u) ho c công văn tr l i v y ban nhân dân c p phư ng phát hành cho ngư i ngh c p gi y ch ng nh n. 2.3/ H sơ theo phân c p do y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S a chính-Nhà t (g i t t là gi y ch ng nh n do c p thành ph c p) c p gi y ch ng nh n : Chuy n h sơ v S a chính – Nhà t. 3/ S a chính – Nhà t th c hi n : Tương t quy nh t i i m 2.1 và 2.2, ký gi y ch ng nh n và chuy n h sơ v y ban nhân dân c p qu n th c hi n các công vi c ti p theo. 4/ y ban nhân dân c p phư ng t ch c trao gi y ch ng nh n cho các ch s h u : 4.1/ Trư ng h p chưa th c hi n nghĩa v tài chính : Ch s h u n p chi phí o v , l phí h sơ và ký tên nh n gi y ch ng nh n. 4.2/ Trư ng h p không có nhu c u ch m n p : Ch s h u n p chi phí o v , l phí h sơ, ký tên nh n gi y ch ng nh n sau khi ã có xác nh n hoàn t t nghĩa v tài chính c a cơ quan Thu . Chương 3: C P GI Y CH NG NH N THEO NHU C U
 10. i u 15. Thành ph n h sơ c p gi y ch ng nh n theo nhu c u. Tương t thành ph n h sơ ngh c p gi y ch ng nh n theo k ho ch ư c quy nh t i i u 13, nhưng có quy nh khác là : 1/ Ch ng t có liên quan v nhà, t g m 01 b n chính và 01 b n ch p. 2/ 02 b n ch p có th th c sao y ho c trích l c các gi y t v h khNu, h t ch, ch ng minh nhân dân ho c gi y ch ng minh khác. i u 16 : Trình t gi i quy t h sơ t i c p phư ng. 1/ T ch c ti p nh n h sơ. 2/ T ch c niêm y t t i tr s y ban nhân dân phư ng trong th i h n 07 ngày. 3/ B sung h sơ kê khai ăng ký do y ban nhân dân phư ng lưu gi vào h sơ, xác nh n vào ơn xin c p gi y ch ng nh n. 4/ Hoàn tr h sơ cho ch s h u n n p t i y ban nhân dân c p qu n. 5/ Th i h n gi i quy t h sơ t i c p phư ng là 10 ngày k t ngày nh n h sơ. i u 17 : Trình t gi i quy t h sơ t i c p qu n. 1/ y ban nhân dân c p qu n t ch c ti p nh n h sơ, th c hi n : 1.1/ Ki m tra các y u t pháp lý, k thu t trong h sơ, i chi u v i các tài li u qu n lý, h sơ lưu tr t i c p qu n. N u c n thi t thì trao i, xác minh t i các cơ quan có liên quan ho c có văn b n yêu c u ch s h u b sung h sơ. 1.2/ L p T trình và d th o 02 b n gi y ch ng nh n. 1.3/ Trư ng h p do y ban nhân dân c p qu n c p gi y ch ng nh n: - Trình Ch t ch y ban nhân dân c p qu n ký gi y ch ng nh n. - G i thư m i ch s h u n nh n Phi u chuy n cơ quan Thu , b n sao gi y ch ng nh n n cơ quan Thu th c hi n nghĩa v tài chính. - Trao gi y ch ng nh n cho ch s h u. - Trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n, d th o công văn tr l i trình Ch t ch y ban nhân dân c p qu n ký tr l i cho ương s . 1.4/ Trư ng h p do c p thành ph c p gi y ch ng nh n: L p T trình, d th o gi y ch ng nh n trình Ch t ch y ban nhân dân c p qu n ký, hoàn tr h sơ cho ch s h u nn pt iS a chính – Nhà t.
 11. 2/ Th i h n gi i quy t h sơ k t ngày nh n h sơ n ngày giao phi u chuy n cơ quan Thu (trư ng h p y ban nhân dân c p qu n c p gi y ch ng nh n) ho c hoàn tr h sơ cho ch s h u (trư ng h p do c p thành ph c p gi y ch ng nh n) là 30 ngày k t ngày nh n h sơ. i u 18. Trình t gi i quy t h sơ t i c p thành ph . 1/ S a chính – Nhà t t ch c ti p nh n h sơ do ch s h u n p, th lý h sơ tương t như quy nh t i i u 17, sau khi ký gi y ch ng nh n, th c hi n các công vi c như quy nh t i i u 17 và trao gi y ch ng nh n cho ương s . 2/ Th i h n gi i quy t h sơ t i S a chính – Nhà t và y ban nhân dân thành ph là 30 ngày k t ngày nh n h sơ. Chương 4: TRÌNH T , TH T C C P GI Y CH NG NH N ÁP D NG RIÊNG CHO M T S TRƯ NG H P. i u 19. C p i gi y ch ng nh n. Ch s h u nhà, t ã có gi y t h p l ư c c p i gi y ch ng nh n khi có nhu c u, k c nh ng trư ng h p di n tích nhà, t khác v i gi y t h p l ã có. Trình t , th t c c p i gi y ch ng nh n như sau : 1/ Ch s h u l p 1 b h sơ ngh c p i gi y ch ng nh n g m : - ơn ngh c p gi y ch ng nh n. - Sơ nhà, t. - Gi y t h p l v nhà, t. - B n ch p có th th c sao y ho c trích l c các gi y t v h khNu, h t ch, ch ng minh nhân dân ho c gi y ch ng minh khác. 2/ H sơ xin c p i gi y ch ng nh n ư c n p tr c ti p t i y ban nhân dân c p qu n ho c S a chính – Nhà t theo quy nh v phân c p thNm quy n c p gi y ch ng nh n t i i u 3. 3/ Th i h n gi i quy t h sơ c p i gi y ch ng nh n là 30 ngày k t ngày nh n h sơ. i u 20. Ch ng t s h u v nhà, t b hư h ng. 1/ Ch s h u có ch ng t s h u v nhà, t b hư h ng, ư c c p i gi y ch ng nh n khi có nhu c u. Trình t , th t c áp d ng tương t quy nh t i i u 19 quy nh này.
 12. 2/ Ch s h u ph i n p b n chính ch ng t s h u v nhà, t b hư h ng, trên gi y ch ng nh n c p l i ph i ghi chú t i góc trái phía dư i Trang 1 : “Gi y ch ng nh n này thay th _______________ s ______________ ngày ___/___/____ do __________________ c p”. i u 21. Ch ng t s h u v nhà, t b m t. 1/ Ch s h u có ch ng t s h u b m t ư c c p l i gi y ch ng nh n khi có nhu c u. 2/ Trình t , th t c c p l i gi y ch ng nh n ư c áp d ng tương t quy nh t i Chương III – C p gi y ch ng nh n theo nhu c u. Trư c khi th lý h sơ, y ban nhân dân c p qu n ra thông báo ch s h u ăng liên t c 03 s báo Sài Gòn Gi i Phóng. Sau 30 ngày k t ngày ăng s báo cu i cùng, y ban nhân dân c p qu n b t u th lý h sơ theo trình t , th t c quy nh. 3/ Trên gi y ch ng nh n c p l i ph i ghi chú t i góc trái phía dư i Trang 1 : “Gi y ch ng nh n này thay th ____________ s _______ ngày ___/___/_____ do ___________ c p” và ghi chú ch tài t i Trang 2 v trách nhi m : “Ch s h u ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c xin c p l i gi y ch ng nh n”. 4/ Th i h n gi i quy t h sơ c p l i gi y ch ng nh n là 60 ngày k t ngày ăng s báo cu i cùng (30 ngày sau khi ăng báo + 30 ngày th lý h sơ). i u 22. C p gi y ch ng nh n i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mua nhà theo Ngh nh 81/2001/N -CP. 1/ Trư ng h p nhà ã có gi y t h p l : Sau khi ã hoàn t t th t c mua bán nhà, ch s h u n p h sơ t i y ban nhân dân c p qu n nơi căn nhà t a l c ư c y ban nhân dân c p qu n c p gi y ch ng nh n. Th i h n gi i quy t là 10 ngày k t ngày nh n h sơ. 2/ Trư ng h p nhà ã ư c c p gi y ch ng nh n : Ch s h u n p h sơ mua bán nhà t i y ban nhân dân c p qu n (trư ng h p gi y ch ng nh n do y ban nhân dân c p qu n c p) ho c t i S a chính – Nhà t (trư ng h p gi y ch ng nh n do c p thành ph c p), trình t gi i quy t h sơ : 2.1/ N u mua bán toàn b căn nhà : Cơ quan ăng ký theo phân c p thNm quy n th c hi n ăng ký chuy n d ch s h u t i trang 3 gi y ch ng nh n. Th i h n gi i quy t là 05 ngày k t ngày nh n h sơ. 2.2/ N u mua bán m t ph n căn nhà : Cơ quan ăng ký theo phân c p thNm quy n th c hi n ăng ký gi m di n tích t i trang 4 gi y ch ng nh n cũ và trình y ban nhân dân c p qu n ho c S a chính-Nhà t c p gi y ch ng nh n m i cho bên mua. Th i h n gi i quy t là 10 ngày k t ngày nh n h sơ. i u 23. C p gi y ch ng nh n i v i nhà chung cư do các Doanh nghi p có ch c năng kinh doanh xây d ng nhà bán ho c nhà chung cư xây d ng theo d án.
 13. H sơ ngh c p gi y ch ng nh n n p tr c ti p t i S a chính – Nhà t ư c c p thành ph c p gi y ch ng nh n : 1/ Trư ng h p doanh nghi p bán nhà l p th t c ngh c p gi y ch ng nh n, thành ph n h sơ g m : 1.1/ Công văn ngh c p gi y ch ng nh n có ính kèm danh sách các căn h . 1.2/ H p ng mua bán nhà. 1.3/ Sơ nhà, t. 1.4/ B ch ng t v giao t, gi y phép xây d ng, biên b n ki m tra công trình hoàn thành c a khu nhà g m 1 b n chính và 1 b n sao. 2/ Trư ng h p ngư i mua nhà l p th t c ngh c p gi y ch ng nh n, thành ph n h sơ tương t như Kho n 1, có i m khác là : - Thay th công văn ngh c p gi y ch ng nh n b ng ơn ngh c p gi y ch ng nh n. - B ch ng t v giao t, gi y phép xây d ng, biên b n ki m tra công trình hoàn thành c a khu nhà là b n sao có th th c. 3/ Các trư ng h p mua l i nhà chung cư b ng gi y tay t trư c ngày quy t nh này có hi u l c, nay c p gi y ch ng nh n cho ngư i ang s d ng nhà. 4/ Th i h n gi i quy t là 30 ngày k t ngày nh n h sơ. 5/ Trư ng h p chung cư có vư ng m c, chưa c p ư c gi y ch ng nh n vì m t trong các lý do như bên bán còn thi u các th t c v giao t, c p gi y phép xây d ng, chưa óng ti n s d ng t .... ho c bên bán hi n nay ã sát nh p, gi i th , S a chính – Nhà t có trách nhi m nghiên c u, xu t trình y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t i v i t ng chung cư c th , trên nguyên t c m b o n i dung h p ng mua bán ã ư c ký k t gi a hai bên và th c hi n nghĩa v tài chính n âu thì xét c p n ó. i u 24. C p gi y ch ng nh n i v i nhà xư ng và các lo i nhà khác không ph i là nhà . 1/ Trình t , th t c áp d ng tương t quy nh i v i nhà , t , do c p thành ph c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t , có ghi chú v công năng s d ng sau khi ã ư c xem xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh. 2/ Riêng i v i nhà xư ng trên t thuê c a Nhà nư c, t i trang 1 gi y ch ng nh n có ghi chú thêm là quy n s d ng t thuê. i u 25. C p gi y ch ng nh n i v i nhà mua tr góp trư c 30/4/1975.
 14. 1/ Ch s h u l p h sơ ngh c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i Kho n 1 i u 19, cùng v i các ch ng t mua nhà, ch ng t xác nh n ã tr h t ti n mua nhà c a ơn v qu n lý nhà. H sơ ư c n p tr c ti p t i S a chính – Nhà t xét c p gi y ch ng nh n. 2/ Th i h n gi i quy t h sơ là 30 ngày k t ngày nh n h sơ. i u 26. Nhà mua hóa giá theo Quy t nh s 140/Q -UB ngày 15/7/1985 c a y ban nhân dân thành ph ư c c p ch quy n trư c ngày 27/8/1990. 1/ Ch s h u l p h sơ ngh c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i Kho n 1 i u 19, h sơ ư c n p tr c ti p t i S a chính – Nhà t xét c p gi y ch ng nh n. 2/ S a chính – Nhà t l p Phi u chuy n H i ng bán nhà c p qu n ho c Quân khu 7 xác nh n l i v c p h ng nhà t i th i i m hóa giá. 2.1/ Trư ng h p nhà ph c p 3, 4 S a chính-Nhà t th lý xét c p i gi y ch ng nh n. 2.2/ Trư ng h p nhà ph c p 1, 2, nhà bi t th , nhà chung cư : S a chính – Nhà t l p th t c h y b ch quy n cũ, chuy n xác l p s h u Nhà nư c, ký h p ng thuê nhà và bán nhà theo Ngh nh s 61/CP. 3/ Th i h n gi i quy t h sơ c p gi y ch ng nh n cho các trư ng h p i u ki n là 30 ngày k t ngày S a chính – Nhà t nh n ư c Gi y xác nh n c a H i ng bán nhà . i u 27. Nhà mua qua Trung tâm u giá thành ph , cơ quan Thi hành án, nhà ư c công nh n quy n s h u b ng b n án, quy t nh c a Tòa án ho c quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n khác, k c các trư ng h p không gi y t h p l c a ch cũ. 1/ Ch s h u l p h sơ ngh c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i Kho n 1 i u 19, h sơ ư c n p tr c ti p t i S a chính – Nhà t xét c p gi y ch ng nh n. 2/ Th i h n gi i quy t h sơ là 30 ngày k t ngày nh n h sơ. i u 28. Nhà tình nghĩa, nhà tình thương. 1/ Ch s h u l p h sơ ngh c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i Kho n 1 i u 19, h sơ ư c n p tr c ti p t i y ban nhân dân c p qu n, do y ban nhân dân c p qu n c p gi y ch ng nh n. 2/ Th i h n gi i quy t h sơ là 40 ngày k t ngày nh n h sơ. Chương 5: ĂNG KÝ S THAY I, LƯU TR H SƠ, QU N LÝ THÔNG TIN SAU KHI C P GI Y CH NG NH N.
 15. i u 29. ăng ký s thay i. Nhà, t ã ư c c p gi y ch ng nh n ho c ã có gi y t h p l , khi có s thay i v ch s h u ho c thay i hi n tr ng nhà, t ch s h u ph i ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 1/ ThNm quy n ăng ký : 1.1/ y ban nhân dân c p qu n th c hi n ăng ký s thay i i v i gi y ch ng nh n do y ban nhân dân c p qu n c p. 1.2/ S a chính – Nhà t (Trung tâm Thông tin và ăng ký nhà - t) th c hi n ăng ký s thay i i v i gi y ch ng nh n do c p thành ph c p và các trư ng h p còn l i. 2/ Nh p th a, tách th a : Trư ng h p s thay i có liên quan n vi c nh p th a, tách th a, ngư i ăng ký thay i làm ơn ngh c p gi y ch ng nh n, trình t , th t c áp d ng tương t quy nh t i i u 19 – C p i gi y ch ng nh n. i u 30. Lưu tr h sơ. 1/ S a chính – Nhà t (Trung tâm Thông tin và ăng ký nhà – t) lưu tr các lo i h sơ sau : 1.1/ H sơ do c p thành ph c p gi y ch ng nh n. 1.2/ H sơ do S a chính – Nhà t ăng ký s thay i. 2/ y ban nhân dân c p qu n ch nh ơn v th c hi n lưu tr các lo i h sơ do y ban nhân dân c p qu n c p gi y ch ng nh n và ăng ký s thay i. Chuy n b n sao gi y ch ng nh n ã c p ho c ã ăng ký v S a chính – Nhà t. 3/ H sơ lưu tr ph i ư c s p x p theo quy nh và chuy n cho ơn v lưu tr sau 30 ngày k t ngày hoàn t t vi c gi i quy t h sơ. i u 31. Qu n lý thông tin. 1/ S ăng ký nhà - t là h th ng S chính th c ư c qu n lý s d ng th ng nh t t i c 3 c p. 2/ Các ơn v ch u trách nhi m qu n lý, s d ng S ăng ký nhà - t g m: 2.1/ S a chính – Nhà t (Trung tâm Thông tin và ăng ký nhà - t). 2.2/ y ban nhân dân c p qu n. 2.3/ y ban nhân dân c p phư ng. 3/ Vi c c p gi y ch ng nh n, ăng ký s thay i và các thay i khác ph i ư c ghi vào S ăng ký nhà, t.
 16. 4/ Các n i dung thay i ư c m t trong ba ơn v quy nh t i Kho n 2 ghi vào S ăng ký nhà t, nh kỳ hàng tháng ph i l p phi u báo ghi rõ n i dung thay i hai ơn v còn l i cùng ghi vào S ăng ký nhà t, m b o s th ng nh t v n i dung S ăng ký nhà t. Các ơn v , cá nhân có liên quan ph i ch p hành úng quy nh v qu n lý, s d ng S ăng ký nhà - t và m b o vi c c p nh t, qu n lý thông tin theo úng quy nh hi n hành. Chương 6: NGHĨA V TÀI CHÍNH i u 32. Thu trư c b , ti n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t. 1/ Ch s h u n p thu trư c b , ti n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t (n u có) t i Chi c c Thu c p qu n ho c Phòng Thu trư c b theo quy nh c a C c Thu thành ph trư c khi nh n gi y ch ng nh n ho c trư c khi ăng ký s thay i. Th i h n gi i quy t t i cơ quan Thu là 05 ngày k t ngày nh n h sơ. 2/ Ch s h u chưa có kh năng n p thu trư c b , ti n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t (n u có) S a chính – Nhà t ho c y ban nhân dân c p qu n theo phân c p thNm quy n ghi chú, xác nh n t i Trang 4 gi y ch ng nh n “Chưa th c hi n nghĩa v tài chính”. i u 33. H n m c t . Gi y ch ng nh n c p theo hi n tr ng s d ng n nh, h n m c t áp d ng cho vi c thu ti n s d ng t như sau : 1/ nh m c t i v i ch s h u là ngư i có công v i Cách m ng ư c quy nh t i M c C i u 2 Quy t nh s 118/TTg ngày 27/02/1996 c a Th tư ng Chính ph , ư c c p gi y ch ng nh n l n u tiên áp d ng theo quy nh t i Quy t nh s 4758/Q -UB-QL T ngày 15/10/1996 c a y ban nhân dân thành ph : - Các qu n n i thành (1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, 200m2/h Phú Nhu n, Bình Th nh, Gò V p). - Các qu n m i 2, 7, 9, 12, Th c và th tr n (các 250m2/h huy n Bình Chánh, Hóc Môn, C Chi, Nhà Bè). - Khu quy ho ch phát tri n ô th . 300m2/h - Huy n C n Gi và các khu dân cư nông thôn. 400m2/h 2/ nh m c t i v i các trư ng h p còn l i áp d ng theo quy nh t i Quy t nh s 64/2000/Q -UB ngày 30/7/2001 c a y ban nhân dân thành ph : - Các qu n n i thành (1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, 160m2/h Phú Nhu n, Bình Th nh, Gò V p). - Các qu n m i 2, 7, 9, 12, Th c và th tr n (các 200m2/h huy n Bình Chánh, Hóc Môn, C Chi, Nhà Bè).
 17. - Khu quy ho ch phát tri n ô th . 250m2/h - Huy n C n Gi và các khu dân cư nông thôn. 300m2/h Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 34. Phân công trách nhi m th c hi n. 1/ Giao cho Giám c S a chính – Nhà t tr c ti p ch o, i u hành vi c th c hi n quy nh này, c th là : 1.1/ Ph i h p v i các s , ban, ngành thành ph tri n khai th c hi n k ho ch c p gi y ch ng nh n trên a bàn thành ph . 1.2/ Th a thu n v i y ban nhân dân các qu n - huy n v k ho ch c p gi y ch ng nh n. 1.3/ T ch c hư ng d n v nhân s T công tác c p gi y ch ng nh n, trình t , th t c, nghi p v cho c p qu n và c p phư ng. 1.4/ Thư ng xuyên theo dõi quá trình th c hi n, k p th i gi i quy t ho c t ng h p, xu t y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t các khó khăn, vư ng m c phát sinh. 1.5/ T ch c ki m tra, phát hi n và xu t x lý các ơn v , cá nhân vi ph m n i dung quy nh này. 2/ Giám c S Tài chính – V t giá gi i quy t yêu c u kinh phí c a các qu n, huy n mb o kinh phí th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n. 3/ Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph gi i quy t yêu c u nhân s phù h p v i yêu c u kh i lư ng công vi c c a t ng qu n - huy n m b o nhân s th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n. 4/ C c Trư ng C c Thu thành ph th c hi n các công vi c ư c giao, ti p t c c i ti n ơn gi n hóa th t c, rút ng n th i gian gi i quy t h sơ và t o i u ki n thu n l i cho ch s h u th c hi n các nghĩa v tài chính. 5/ Giám c S Xây d ng và Ki n trúc sư Trư ng thành ph gi i quy t các vư ng m c trong v n quy ho ch, các th t c khác có liên quan v nhà, t Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n. 6/ Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph v k t qu th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n trên a bàn qu n - huy n và m b o th c hi n úng trình t , th t c, nghi p v th ng nh t theo hư ng d n c a S a chính – Nhà t.
 18. 7/ Ch t ch y ban nhân dân các phư ng - xã - th tr n ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n v k t qu th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n trên a bàn phư ng - xã - th tr n. i u 35. i u kho n thi hành. Giám c S a chính – Nhà t, th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng - xã - th tr n, các ơn v và cá nhân có liên quan có trách nhi m th c hi n b n quy nh này. Các trư ng h p th c hi n không nghiêm túc ho c c tình làm trái s b x lý theo quy nh c a pháp lu t./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản