Quyết định số 04/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc S : 04/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam năm 1995; Căn c Ngh nh s 11/2000/N -CP ngày 03/5/2000 c a Chính ph ban hành Quy ch b o m an ninh hàng không dân d ng; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 267/2003/Q -Ttg ngày 19/12/2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Hàng không Vi t Nam; Theo ngh c a C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: - Như i u 3, B TRƯ NG B GTVT - Th tư ng CP và các Phó Th tư ng CP, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - TANDTC, VKSNDTC, ào ình Bình - Các Th trư ng B GTVT, - C c Hàng không VN, - Công báo, - Lưu: VP, PC.
 2. CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2004/Q -BGTVT ngày 19 tháng 3 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích c a Chương trình Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam ư c ban hành nh m phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n k p th i và u tranh hi u qu ch ng l i các hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng; duy trì vi c khai thác an toàn và hi u qu c a các c ng hàng không, các chuy n bay qu c t , n i a c a các hãng hàng không Vi t Nam và nư c ngoài bay qua vùng tr i và vùng thông báo bay do Vi t Nam qu n lý và i u hành, bay i, bay n các c ng hàng không dân d ng c a Vi t Nam. i u 2. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Chương trình này quy nh trách nhi m c a các t ch c, cá nhân và vi c th c hi n các quy trình, th t c, bi n pháp b o m an ninh hàng không dân d ng. 2. Chương trình này áp d ng i v i: a) Ho t ng hàng không dân d ng do các t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài th c hi n trên lãnh th Vi t Nam và ho t ng hàng không dân d ng do các t ch c, cá nhân Vi t Nam th c hi n ngoài lãnh th Vi t Nam, n u pháp lu t c a nư c s t i không có quy nh khác. b) Ho t ng c a t u bay công v Nhà nư c nh m m c ích dân d ng. i u 3. Gi i thích t ng Trong Chương trình này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Bưu ph m" bao g m thư, bưu thi p, n phNm, h c phNm cho ngư i mù và gói nh ư c nh n g i, chuy n, phát theo quy nh pháp lu t v bưu i n. 2. "Bưu ki n" là v t phNm, hàng hoá ư c nh n g i, chuy n, phát theo quy nh pháp lu t v bưu i n. 3.“C ng hàng không” là m t t h p công trình bao g m sân bay, nhà ga và trang b , thi t b , công trình m t t c n thi t khác ư c s d ng cho t u bay i và n, th c hi n d ch v v n chuy n hàng không. 4. "Ch t nguy hi m" là nh ng ch t có th tr c ti p gây thi t h i ho c có th ư c s d ng gây nguy h i cho tính m ng, s c kho c a ngư i ho c an toàn c a t u bay ang bay. 5. "Chuy n bay chuyên cơ " là chuy n bay c a Vi t Nam ho c nư c ngoài ư c s d ng hoàn toàn riêng bi t ho c k t h p v n chuy n thương m i và ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n ho c thông báo theo quy nh ph c v chuyên cơ.
 3. 6. “Công c h tr ” g m các lo i roi cao su, roi i n, g y i n, găng tay i n; l u n cay; súng b n hơi cay, ng t, c, gây mê; bình x t hơi cay, hơi ng t, hơi c, gây mê, súng b n n nh a, cao su; súng b n laze, súng b n inh, súng b n t trư ng; còng tay s 8 b ng kim lo i, còng tay b ng dây nh a và các lo i công c h tr khác. 7. “ e d a ánh bom” là vi c cung c p thông tin dư i b t kỳ hình th c nào nh m e d a cài, t bom ho c b t kỳ v t li u n nào trên t u bay ho c t i c ng hàng không ho c b t kỳ nơi nào di n ra ho t ng hàng không dân d ng. 8. " v t nguy hi m" là nh ng v t tr c ti p e d a ho c có th s d ng ed a tính m ng, s c kho c a ngư i ho c an toàn c a t u bay ang bay. 9. " v t ph c v trên t u bay" là t t c các v t ư c chuNn b dùng ho c bán trên t u bay và su t ăn ph c v trong th i gian t u bay ang bay. 10. “Gi y phép ho t ng c a phương ti n” là gi y phép do cơ quan có thNm quy n c a ngành hàng không dân d ng c p cho các phương ti n ho t ng ho c ư c phép ra, vào c ng hàng không ho c các khu v c h n ch khác. 11. "Hàng hoá" là tài s n ư c chuyên ch trên t u bay mà không ph i bưu phNm, bưu ki n hay hành lý. 12. "Hành lý" là tài s n c a hành khách ho c t bay ư c chuyên ch b ng t u bay theo tho thu n v i ngư i khai thác t u bay. 13. "Hành lý xách tay " là hành lý ư c hành khách ho c thành viên t bay mang theo ngư i lên t u bay và do hành khách ho c thành viên t bay ó b o qu n trong th i gian t u bay ang bay. 14. "Hành lý ký g i" là hành lý ư c ưa lên t u bay nhưng trong th i gian t u bay ang bay hành khách ho c thành viên t bay có hành lý không b o qu n. 15. "Hành lý vô th a nh n" là hành lý không ư c hành khách ho c thành viên t bay nh n. 16. “Hành khách, hàng hoá quá c nh” là hành khách ho c hàng hoá xu t phát t m t c ng hàng không c a m t qu c gia t i m t c ng hàng không c a m t qu c gia khác nhưng t m d ng t i m t c ng hàng không c a Vi t Nam. 17. “Hành khách, hành lý n i chuy n” là hành khách, hành lý tham gia tr c ti p vào ít nh t là hai chuy n bay khác nhau trong hành trình. 18. " Hành vi can thi p b t h p pháp" là hành vi c ý ho c vô ý gây nguy h i ho c có th gây nguy h i cho an toàn c a ho t ng hàng không dân d ng, bao g m m t trong các hành vi sau: a) Dùng vũ l c ho c e d a dùng vũ l c chi m o t t u bay ho c giành quy n ki m soát t u bay; b) Phá h y t u bay ang khai thác; gây hư h ng hay t các thi t b , các ch t li u lên t u bay d n n t u bay không ho t ng ư c ho c có th b uy hi p an toàn khi bay; c) Phá h y ho c gây hư h i các phương ti n i u hành bay ho c ki m soát b t h p pháp ho t ng c a các phương ti n ó d n n uy hi p an toàn c a t u bay ang bay; d) Thông báo các thông tin sai gây nh hư ng n an toàn c a t u bay ang bay;
 4. ) Phá hu ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho các công trình, trang thi t b c ng hàng không làm ngưng tr vi c cung c p d ch v cho các t u bay ang khai thác t i ó và uy hi p an toàn c ng hàng không. 19. "Ki m tra, giám sát an ninh hàng không dân d ng" là vi c nhân viên an ninh hàng không dân d ng th c hi n các bi n pháp nh m phát hi n và ngăn ng a vi c mang, cài, t, c t gi u vũ khí, ch t n , v t, ch t nguy hi m th c hi n ho c có th th c hi n hành vi can thi p b t h p pháp i v i t u bay, trung tâm i u hành bay, cơ s ph c v ho t ng bay ho c i v i ho t ng hàng không dân d ng t i các c ng hàng không, sân bay; phát hi n và ngăn ng a ngư i, phương ti n vào khu v c h n ch , lên t u bay trái pháp lu t. 20. “Ki m tra tr c quan” là m t bi n pháp ki m tra an ninh b ng tay, b ng m t và các giác quan khác i v i ngư i, hành lý xách tay, hành lý ký g i, bưu phNm, bưu ki n, hàng hoá. 21. “Ki m tra an ninh t u bay” là vi c ki m tra khu v c bên trong c a m t t u bay nơi hành khách có th ã ti p c n và vi c ki m tra khoang t u bay v i m c ích tìm ki m nh ng v t nghi ng , vũ khí, ch t n ho c nh ng thi t b nguy hi m khác. 22. "Kho hàng hóa" là khu v c ti p nh n ho c tr hàng hóa v n chuy n b ng t u bay dân d ng. 23. "Khu v c h n ch " là khu v c c a c ng hàng không, công trình, ho c khu l p t trang thi t b mà vi c ra, vào và ho t ng t i ó ph i tuân th nh ng quy nh c a cơ quan có thNm quy n và ư c ki m tra, giám sát an ninh hàng không dân d ng. 24. “Khu v c cách ly" là khu v c h n ch dành cho hành khách ch lên t u bay và hành lý xách tay c a h ã qua ki m tra an ninh hàng không dân d ng. 25. "Khu bay" là khu v c h n ch bao g m sân t u bay, ư ng c t - h cánh, ư ng lăn, l b o hi m và các công trình, trang thi t b ph c v cho ho t ng bay khu v c ó. 26. “Khu b o dư ng t u bay” là khu v c g m sân t u bay, công trình, thi t b , nhà xư ng, nơi phương ti n di chuy n, ư ng giao thông i l i dành cho vi c b o dư ng t u bay. 27. "Phương án kh n nguy" là phương án xây d ng có s ph i h p c a nhi u l c lư ng liên quan nh m s n sàng ng phó và ng phó v i các hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng. 28 . “Sân t u bay” là khu v c h n ch trong sân bay dành cho t u bay x p, tr hành khách, hành lý, thư tín, hàng hoá ho c làm k thu t hàng không trư c, sau chuy n bay. 29. “Sân bi t l p” là khu v c h n ch trong sân bay dành cho t u bay trong trư ng h p b can thi p b t h p pháp nh m cách ly bi t l p v i các t u bay khác và các công trình c a c ng hàng không, sân bay k c các công trình, thi t b ng m dư i m t t tri n khai phương án ng phó hi u qu , h n ch t i a thi t h i i v i tính m ng c a hành khách, t bay, t u bay, tài s n và công trình c a c ng hàng không, sân bay. 30. “ Soi chi u” là m t bi n pháp ki m tra an ninh b ng máy soi X-ray, máy dò ch t n i v i hành lý xách tay, hành lý ký g i, bưu phNm, bưu ki n, hàng hoá.
 5. 31. "T u bay ang bay" là t u bay ang trong th i gian k t th i i m khi t t c các c a ngoài c a t u bay óng l i sau khi ã x p hành khách, hành lý và hàng hoá lên t u bay cho n th i i m b t kỳ m t c a nào nói trên ư c m ra cho hành khách, hành lý và hàng hoá xu ng t u bay; trong trư ng h p h cánh b t bu c, t u bay v n ư c coi là ang bay cho t i khi ngư i ch huy t u bay chuy n giao cho cơ quan có thNm quy n trách nhi m qu n lý i v i t u bay, ngư i, hành lý và hàng hoá trên t u bay ó . 32. "T u bay ang khai thác" là t u bay ang trong th i gian k t khi b t u các công vi c cho m t chuy n bay, toàn b th i gian t u bay ang bay và kéo dài n 24 gi sau khi t u bay h cánh. 33. "Thi t b an ninh hàng không dân d ng" là thi t b chuyên dùng ư c s d ng nh m m c ích ngăn ng a và phát hi n các hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng. 34. “Th ki m soát an ninh hàng không” là th do cơ quan có thNm quy n c a ngành hàng không dân d ng c p cho ngư i làm vi c ho c ư c phép ra, vào các khu v c h n ch c ng hàng không ho c các khu v c h n ch khác. 35. “Vũ khí” là nh ng v t ư c thi t k , ch t o ch y u nh m sát thương, gi t ngư i ho c phá ho i, bao g m các lo i sau: a) Vũ khí quân d ng: các lo i súng ng n, súng trư ng, súng liên thanh; các lo i pháo, dàn phóng, b phóng tên l a, súng c i, hoá ch t c và ngu n phóng x các lo i; bom, mìn, l u n, ngư lôi, thu lôi, v t li u n quân d ng, ho c và vũ khí khác dùng cho m c ích qu c phòng, an ninh; b) Vũ khí th thao g m: các lo i súng trư ng, súng ng n th thao chuyên dùng các c ; các lo i súng hơi, các lo i vũ khí khác dùng trong luy n t p, thi u th thao và các lo i n dùng cho các lo i súng th thao nói trên; c) Súng săn g m: các lo i súng săn m t nòng, nhi u nòng các c , t ng ho c không t ng, súng hơi các c , súng kíp, súng ho mai, súng t ch và các lo i n, v n, h t n , thu c n dùng cho các lo i súng này; d) Vũ khí thô sơ g m: dao găm, ki m, giáo, mác, inh ba, i ao, mã t u, qu m b ng kim lo i ho c ch t c ng, cung, n , côn. Chương 2 TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN TRONG VI C B O M AN NINH HÀNG KHÔNG i u 4. Trách nhi m c a C c Hàng không Vi t Nam 1. Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n an ninh hàng không B trư ng B Giao thông v n t i trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n và t ch c th c hi n. 2. Ch o xây d ng và phê duy t Chương trình an ninh hàng không c a các c ng hàng không dân d ng, hãng hàng không Vi t Nam; ch o Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam xây d ng phương án ng phó v i hành vi can thi p b t h p pháp i v i t u bay t i c ng hàng không, t u bay ang bay. 3. T ch c th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không trong các ơn v thu c ngành hàng không dân d ng Vi t Nam; ph i h p v i các cơ quan, ơn v và
 6. chính quy n a phương liên quan trong vi c th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không. 4. Ph bi n nh ng bi n pháp b o m an ninh hàng không cho các c ng hàng không, các hãng hàng không Vi t Nam, các hãng hàng không nư c ngoài khai thác các chuy n bay qu c t n Vi t Nam và các t ch c khác có liên quan. 5. Thanh tra, ki m tra, giám sát, ánh giá hi u qu và ch o vi c th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không c a các t ch c và cá nhân liên quan n ho t ng hàng không dân d ng; x ph t các hành vi vi ph m hành chính liên quan n an ninh hàng không theo quy nh c a pháp lu t. 6. B o m các bi n pháp nghi p v , a i m, h th ng trang thi t b thông tin liên l c, trang thi t b k thu t chuyên ngành, con ngư i, ng v t c n thi t liên quan n b o m an ninh hàng không ư c th c hi n và cung c p theo úng tiêu chuNn t i các c ng hàng không và các ơn v cung c p d ch v không lưu. 7. ThNm nh các tiêu chuNn và yêu c u b o m an ninh hàng không i v i vi c thi t k , xây d ng, c i t o, l p t trang thi t b , quy trình ho t ng, s n xu t t i c ng hàng không, các ơn v qu n lý bay và các a i m liên quan tr c ti p n ho t ng hàng không dân d ng như khu s n xu t su t ăn, kho hàng hoá, xí nghi p b o dư ng t u bay, khu i u hành bay, khu xăng d u hàng không và các khu v c liên quan khác. 8. Th c hi n các bi n pháp ình ch ho c h y b chuy n bay theo thNm quy n, ngăn ch n vi c chuyên ch hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n ho c các ho t ng s n xu t, kinh doanh, cung ng d ch v t i các a i m liên quan tr c ti p n ho t ng hàng không dân d ng trong trư ng h p các bi n pháp ki m tra, giám sát an ninh hàng không dân d ng không ư c th c hi n ho c trong trư ng h p phát hi n th y có d u hi u uy hi p an ninh hàng không. 9. T ch c th c hi n vi c c p th ki m soát an ninh hàng không và gi y phép ho t ng c a phương ti n trong các khu v c h n ch c ng hàng không, sân bay dân d ng. 10. i u ng l c lư ng thu c ngành hàng không dân d ng tham gia l c lư ng ng phó trong trư ng h p khNn nguy, b o v hi n trư ng; ch huy các l c lư ng ng phó và ki m soát các hành vi can thi p b t h p pháp trong giai o n quy nh t i kho n 3 i u 62 c a Chương trình này. 11. Hư ng d n các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan th c hi n ho c chuNn b th c hi n các tr giúp c n thi t cho t u bay là i tư ng ho c m c tiêu c a hành vi can thi p b t h p pháp trong lãnh th Vi t Nam ho c ang bay trong vùng thông báo bay thu c trách nhi m qu n lý, i u hành c a Vi t Nam. 12. T ch c th c hi n quy nh c a i u ư c qu c t v an ninh hàng không mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p; t ch c vi c ki m tra, ánh giá h th ng b o m an ninh hàng không c a hãng hàng không nư c ngoài có chuy n bay thư ng l n Vi t Nam và c a nhà ch c trách hàng không dân d ng c a qu c gia có hãng hàng không ó; t ch c vi c ki m tra, ánh giá h th ng b o m an ninh hàng không c a nhà ch c trách hàng không dân d ng mà các hãng hàng không Vi t Nam s khai thác các chuy n bay thư ng l n qu c gia ó. 13. T ch c xây d ng l c lư ng an ninh hàng không thu c ngành hàng không dân d ng Vi t Nam; xây d ng n i dung và chương trình ào t o nghi p v an ninh hàng không trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t; phê duy t i ngũ giáo viên
 7. ào t o nghi p v an ninh c a Trư ng Hàng không Vi t Nam; ch trì ph i h p t ch c hu n luy n, di n t p th c hi n các phương án khNn nguy. 14. Là u m i trao i v i qu c t các thông tin v nguy cơ e do an ninh hàng không, các th o n c a l c lư ng kh ng b , kinh nghi m s d ng các thi t b an ninh, kinh nghi m th c ti n trong công tác an ninh hàng không, chương trình ào t o l c lư ng an ninh hàng không, ki n th c nghi p v trong lĩnh v c an ninh hàng không v i các t ch c qu c t và các qu c gia, vùng lãnh th khác; cung c p m t ph n thích h p c a Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam cho qu c gia khác khi có yêu c u trong trư ng h p c n thi t. 15. Thông báo k p th i cho cơ quan, t ch c có liên quan và ph i h p x lý nh ng thông tin liên quan n nguy cơ e do an ninh hàng không; qu n lý vi c cung c p các thông tin liên quan n an ninh hàng không cho các phương ti n thông tin i chúng; b o m qu n lý th ng nh t các thông tin liên quan n an ninh hàng không. 16. Báo cáo cơ quan có thNm quy n, T ch c hàng không dân d ng qu c t và thông báo cho các qu c gia có liên quan thông qua ư ng ngo i giao các thông tin v hành vi can thi p b t h p pháp x y ra trong ph m vi lãnh th Vi t Nam, trong vùng thông báo bay thu c trách nhi m qu n lý và i u hành c a Vi t Nam theo quy nh t i i u 68, 69 c a Chương trình này. 17. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c qu c t liên quan dư i ây trong vi c th c hi n nh ng nhi m v liên quan n b o m an ninh hàng không: a) V i các cơ quan, ơn v thu c B Công an: i) Xây d ng Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam và t ch c th c hi n Chương trình sau khi ư c phê duy t; t ch c hu n luy n, di n t p th c hi n các phương án khNn nguy; ii) T ch c l c lư ng tham gia ng phó và ki m soát các hành vi can thi p b t h p pháp; t ch c b o v hi n trư ng; iii) B o m an ninh, tr t t ; phòng, ch ng t i ph m t i c ng hàng không, cơ s h t ng qu n lý bay và khu v c lân c n; x lý các trư ng h p vi ph m an ninh hàng không và các vi ph m pháp lu t khác; iv) B o m công tác b o v an ninh n i b ; hư ng d n nghi p v cho l c lư ng an ninh, phòng cháy, ch a cháy hàng không; v) X lý thông tin liên quan n nguy cơ e do an ninh hàng không; thông báo k p th i cho các ơn v và t ch c có liên quan v nh ng nguy cơ ó; vi) B o m công tác an ninh i v i các chuy n bay chuyên cơ th c hi n b ng t u bay riêng theo quy nh t i Kho n 3 i u 9 c a Quy ch b o m an ninh hàng không dân d ng ban hành kèm Ngh nh s 11/2000/N -CP ngày 03/5/2000 c a Chính ph và Quy ch chuyên cơ hàng không dân d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2004/Q -BGTVT ngày 23/02/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i; vii) X lý thư tín, bưu phNm, bưu ki n có ch a ch t l , v t l nghi liên quan n vũ khí sinh h c, hoá h c theo quy nh c a pháp lu t. b) V i các cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng:
 8. i) Xây d ng và th c hi n Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam sau khi ư c phê duy t; t ch c hu n luy n, di n t p th c hi n các phương án khNn nguy, phương án i u hành t u bay ang bay b can thi p b t h p pháp; ii) T ch c tu n tra, canh gác, b o v , ki m soát các l i vào, cơ s h t ng ph c v ho t ng bay dân d ng t i các c ng hàng không, sân bay s d ng chung; x lý các trư ng h p vi ph m an ninh hàng không và các vi ph m pháp lu t khác; iii) T ch c rà phá bom, mìn, làm m t tác d ng và kh trùng i v i vũ khí sinh ho c hoá h c t i c ng hàng không, trên t u bay và các a i m khác liên quan n ho t ng hàng không dân d ng; ph i h p v i Trung tâm Qu n lý - i u hành bay qu c gia, Trung tâm Qu n lý - i u hành bay khu v c tr giúp i u hành t u bay, hư ng d n t bay x lý thích h p i v i t u bay b can thi p b t h p pháp khi ang bay trong vùng tr i Vi t Nam ho c vùng thông báo bay do Vi t Nam qu n lý và i u hành; iv) Th c hi n bi n pháp b o m an ninh i v i hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phNm bưu ki n khi t u bay dân d ng ho t ng t i sân bay quân s ; v) X lý thông tin liên quan n nguy cơ e do an ninh hàng không; thông báo k p th i cho các ơn v và t ch c có liên quan v nh ng nguy cơ ó; vi) X lý thư tín, bưu phNm, bưu ki n có ch a ch t l , v t l nghi liên quan n vũ khí sinh h c, hoá h c theo quy nh c a pháp lu t. c) V i các cơ quan, ơn v thu c B Ngo i giao: i) Gi i quy t các v n liên quan trong trư ng h p t u bay dân d ng Vi t Nam b can thi p b t h p pháp trên lãnh th nư c ngoài ho c ph i h cánh xu ng lãnh th nư c ngoài do b can thi p b t h p pháp; ii) Gi i quy t các v n liên quan trong trư ng h p t u bay nư c ngoài b can thi p b t h p pháp trong lãnh th Vi t Nam ho c ph i h cánh xu ng lãnh th Vi t Nam do b can thi p b t h p pháp; t ch c thông báo k p th i cho qu c gia ăng ký t u bay và các qu c gia, t ch c qu c t liên quan v v vi c và các bi n pháp x lý; iii) Gi i quy t các v n liên quan trong trư ng h p t u bay nư c ngoài l i d ng ho t ng hàng không dân d ng xâm ph m an ninh lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; iv) X lý thông tin liên quan n nguy cơ e do an ninh hàng không; thông báo k p th i cho các ơn v và t ch c có liên quan v nh ng nguy cơ ó; v) Gi i quy t nh ng trư ng h p ph c t p liên quan n vi c ki m tra an ninh i v i các oàn khách chuyên cơ mà B Ngo i giao ph trách ón ti p, túi ngo i giao, túi lãnh s và nh ng ngư i ư c hư ng các quy n ưu ãi, mi n tr ; vi) Th c hi n các chương trình h p tác qu c t v an ninh hàng không. d) V i các cơ quan, ơn v thu c B Tài chính: i) Phát hi n các v t ho c ch t nguy hi m ưa lên t u bay; ii) Gi i quy t th t c i v i hành lý ký g i v n chuy n nh m a ch quy nh t i i u 47 c a Chương trình này; iii) Gi i quy t các v n liên quan n tài chính khi có hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng x y ra t i các c ng hàng không dân d ng,
 9. hãng hàng không Vi t Nam, trong ph m vi vùng tr i ho c vùng thông báo bay thu c trách nhi m qu n lý và i u hành c a Vi t Nam. ) V i các cơ quan, ơn v thu c B Bưu chính - Vi n thông: i) Ki m tra an ninh, giám sát bưu phNm, bưu ki n trư c khi ưa lên t u bay v n chuy n; ii) X lý thư tín, bưu phNm, bưu ki n có ch a ch t l , v t l nghi liên quan n vũ khí sinh h c, hoá h c theo quy nh c a pháp lu t. e) V i các cơ quan, ơn v thu c B Y t : i) Ti n hành kh trùng t i c ng hàng không, trên t u bay và các a i m khác liên quan n ho t ng hàng không dân d ng khi có nh ng d ch b nh l n, ngăn ch n không cho lây lan qua ư ng hàng không; b o m an ninh y t t i các c ng hàng không dân d ng; ii) Ti n hành nh ng tr giúp c n thi t khi c ng hàng không, t u bay ho c các a i m khác liên quan n ho t ng hàng không dân d ng b kh ng b b ng vũ khí sinh h c, hoá h c; iii) X lý thư tín, bưu phNm, bưu ki n có ch a ch t l , v t l nghi liên quan n vũ khí sinh h c, hoá h c theo quy nh c a pháp lu t. g) V i U ban qu c gia tìm ki m - c u n n: t ch c l c lư ng ph i h p tìm ki m t u bay b m t tích, lâm n n. h) V i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: i) Tuyên truy n, v n ng nhân dân tuân th các quy nh v b o m an ninh hàng không; ii) T ch c hu n luy n, di n t p th c hi n các phương án khNn nguy; iii) T ch c l c lư ng tham gia ng phó và ki m soát các hành vi can thi p b t h p pháp; t ch c b o v hi n trư ng; iv) B o m an ninh, tr t t ; phòng, ch ng t i ph m t i c ng hàng không, cơ s h t ng qu n lý bay và khu v c lân c n; x lý các trư ng h p vi ph m an ninh hàng không và các vi ph m pháp lu t khác; v) X lý thông tin liên quan n nguy cơ e do an ninh hàng không. i) V i t ch c C nh sát qu c t : ph i h p gi i quy t nh ng v vi c liên quan n hành vi can thi p b t h p pháp khi có yêu c u. i u 5. Trách nhi m c a C m c ng hàng không 1. Các c m c ng hàng không có trách nhi m t ch c th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không t i các c ng hàng không theo ch o c a C c Hàng không Vi t Nam, c th : a) Xây d ng Chương trình an ninh c ng hàng không phù h p v i tính ch t, c i m ho t ng c a t ng c ng hàng không và th c hi n Chương trình sau khi ư c phê duy t; ch trì t ch c hu n luy n, di n t p th c hi n phương án khNn nguy c a c ng hàng không; b o m s n sàng cơ s v t ch t, trang thi t b c n thi t t i c ng hàng không th c hi n phương án khNn nguy; tham gia l c lư ng ng phó trong trư ng h p khNn nguy;
 10. b) T ch c, ph i h p v i các cơ quan, ơn v , chính quy n a phương liên quan b o m an toàn các trang thi t b , cơ s h t ng, con ngư i t i c ng hàng không; c) Hư ng d n, thanh tra, ki m tra, giám sát, ánh giá hi u qu vi c th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không t i c ng hàng không c a các ơn v , t ch c và cá nhân liên quan n ho t ng hàng không dân d ng t i c ng hàng không; x ph t các hành vi vi ph m hành chính v an ninh hàng không theo quy nh c a pháp lu t; d) B o m th c hi n các quy nh c a các i u ư c qu c t v an ninh hàng không mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p; ) Ch trì ph i h p th c hi n các bi n pháp b o m an ninh, tr t t ; phòng, ch ng t i ph m t i c ng hàng không; x lý các v vi ph m pháp lu t theo thNm quy n ho c chuy n giao v vi c cho cơ quan có thNm quy n gi i quy t; ình ch ho c ngăn ch n vi c chuyên ch hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n ho c các ho t ng s n xu t, kinh doanh, cung ng d ch v t i c ng hàng không khi các bi n pháp ki m tra, giám sát an ninh không ư c th c hi n ho c trong trư ng h p phát hi n th y có d u hi u uy hi p an ninh hàng không. 2. Xây d ng Chương trình an ninh c ng hàng không theo các nguyên t c sau ây: a) B o m tính toàn di n, rõ ràng, chính xác, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t và các quy nh c a Chương trình này; m i c ng hàng không qu c t ph i có chương trình an ninh riêng, phù h p v i c i m c a t ng c ng hàng không; b) Phân nh rõ nhi m v , trách nhi m, quy n h n c a m i b ph n và t ng v trí công tác; các bi n pháp, quy trình, m nh l nh ph i th c hi n, ngư i th c hi n trong tình hu ng thông thư ng và t ng tình hu ng an ninh c th ; nêu và di n gi i c th các ho t ng k ti p nhau, các tho thu n tr giúp và các ngu n h tr t bên ngoài c ng hàng không; c) Quy nh rõ s ph i h p v i t t c các bên liên quan bao g m các ơn v qu n lý nhà nư c, chính quy n a phương, cơ quan i u hành c ng hàng không, an ninh c ng hàng không, các nhà khai thác, cơ quan qu n lý - i u hành bay, các i lý giao nh n hàng hoá, các ơn v ch a cháy, tìm ki m-c u n n, bưu i n, y t , h i quan, qu n lý xu t- nh p c nh, các công ty cung ng xăng d u, cung c p d ch v cho t u bay và nh ng ơn v khác thuê m t b ng c ng hàng không; d) L a ch n các thi t b an ninh và t ch c các h th ng an ninh b o m ki m tra, giám sát an ninh i v i t t c ngư i, hành lý, hàng hóa, bưu phNm, bưu ki n, v t, v t tư, t u bay; b o m ki m soát toàn b các i m vào, ra và vi c i l i c a ngư i, vi c ti p c n t u bay khi t u bay t i c ng hàng không; b o m t ch c giám sát toàn b khu v c c ng hàng không nh m phát hi n và ph i h p x lý k p th i các lo i hành lý, hàng hóa ho c v t b t kỳ b b quên, vô th a nh n ho c b nghi ng có kh năng uy hi p an ninh hàng không; có kh năng m r ng trong trư ng h p ng phó i v i nh ng uy hi p c th ; )B o m ho t ng c a các ơn v qu n lý nhà nư c t i c ng hàng không; e) Các bi n pháp và quy trình b o m an ninh c n ư c tri n khai theo cách s d ng hi u qu nh t t t c các ngu n l c s n có; xác nh và l p k ho ch c th vi c s d ng các ngu n l c b sung nh m h tr trong các th i kỳ có nguy cơ e do cao; g) Xác nh c th các v trí tr ng y u trong t ng tình hu ng khNn nguy, tính ch t và m c b o v c n thi t trư c khi có tình hu ng khNn nguy x y ra và các bi n pháp,
 11. quy trình x lý trong các i u ki n khai thác bình thư ng nhưng c n ph i nhanh chóng áp d ng nh m ng phó v i m t nguy cơ uy hi p ho c m t tình hu ng khNn nguy b o m an ninh; h) B o m các yêu c u an ninh khi thi t k các cơ s m i c a c ng hàng không, c bi t là i v i các khu v c quan tr ng b o m s liên t c c a ho t ng khai thác; i) L p các k ho ch hành ng ng phó và các k ho ch khNn nguy ng phó v i b t c tình hu ng nào có kh năng uy hi p an ninh hàng không t i c ng hàng không. i u 6. Trách nhi m c a Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam 1. Xây d ng và trình phê duy t phương án i u hành t u bay ang bay b can thi p b t h p pháp và ch trì t ch c hu n luy n, di n t p th c hi n phương án sau khi ư c phê duy t; b o m s n sàng cơ s v t ch t, trang thi t b c n thi t th c hi n phương án khNn nguy. 2. X lý k p th i thông tin ho c s li u ch d n sai l ch có th gây nguy hi m cho t u bay ang bay; phát hi n k p th i các d u hi u c a ho t ng can thi p b t h p pháp, cung c p các tin t c, hư ng d n bay b o m an toàn cho t u bay và th c hi n các tr giúp c n thi t khác khi t u bay b can thi p b t h p pháp ang bay trong lãnh th Vi t Nam ho c vùng thông báo bay thu c trách nhi m qu n lý, i u hành c a Vi t Nam. 3. Ph i h p, hi p ng ch t ch , thông báo k p th i cho các cơ quan ch huy, qu n lý và i u hành bay liên quan c a B Qu c phòng x lý, ngăn ng a hi u qu b o m an ninh vùng tr i, vùng lãnh th , vùng lãnh h i qu c gia và vùng thông báo bay do T ch c hàng không dân d ng qu c t giao quy n ki m soát và i u hành. 4. T ch c, ph i h p v i các cơ quan, ơn v , chính quy n a phương liên quan b o m an toàn các trang thi t b , cơ s h t ng qu n lý bay; ph i h p th c hi n các bi n pháp b o m an ninh tr t t , phòng ch ng t i ph m t i các cơ s qu n lý bay. 5. B o m th c hi n các quy nh c a các i u ư c qu c t v an ninh hàng không mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 7. Trách nhi m c a các hãng hàng không và ngư i khai thác t u bay Vi t Nam 1. Hãng hàng không và ngư i khai thác t u bay Vi t Nam có trách nhi m th c hi n nh ng nhi m v liên quan n b o m an ninh hàng không sau ây: a) Xây d ng, trình C c Hàng không Vi t Nam Chương trình an ninh hàng không và t ch c th c hi n Chương trình sau khi ư c phê duy t; tham gia, t ch c hu n luy n, di n t p th c hi n phương án khNn nguy c ng hàng không và qu n lý bay; tham gia l c lư ng ng phó trong trư ng h p khNn nguy liên quan; b) B o m th c hi n các quy nh c a các i u ư c qu c t v an ninh hàng không mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p; c) B o m t t c các trang thi t b , v t ph c v , d tr trên t u bay ư c ki m tra an ninh trư c khi ưa lên t u bay; t ch c th c hi n các bi n pháp b o m an ninh trong khi bay; d) Duy trì thư ng xuyên chương trình hu n luy n giúp t bay có nh ng x lý thích h p nh m gi m thi u t i a h u qu do hành vi can thi p b t h p pháp gây ra. 2. Chương trình an ninh c a hãng hàng không và ngư i khai thác t u bay Vi t Nam ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v an ninh hàng không và các quy nh c a
 12. Chương trình này; ph i quy nh c th các th t c và bi n pháp b o v hành khách, t bay, nhân viên ph c v dư i m t t, t u bay và các trang thi t b ch ng l i các hành vi can thi p b t h p pháp. Nh ng n i dung cơ b n c a Chương trình bao g m: a) M c ích và trách nhi m b o m th c hi n Chương trình; b) T ch c h th ng b o m an ninh; ch c năng, nhi m v , quy n h n c a t ng b ph n, v trí công tác trong h th ng; c) Các bi n pháp an ninh c th : i) Ki m tra an ninh t u bay trư c chuy n bay; ii) Quy trình th c hi n ki m tra t u bay b o m không có vũ khí, ch t n và các v t nguy hi m khác ư c l i trên t u bay sau khi hành khách xu ng t u bay t i các i m d ng, quá c nh, n i chuy n; iii) B o m nguyên t c hành lý ký g i c a hành khách, k c hành khách quá c nh, n i chuy n ư c chuyên ch cùng chuy n bay v i hành khách ó, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 46 c a Chương trình này; iv) Các bi n pháp b o v hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n, hàng chuy n phát nhanh, v t ph c v , d tr trên t u bay, hành lý ký g i; v) Quy trình v n chuy n m t s hành khách c bi t; vi) Quy trình cho phép mang vũ khí lên khoang hành khách và v n chuy n vũ khí trong khoang ch hàng c a t u bay; vii) Ph i h p ki m soát vi c ti p c n t u bay khi t u bay x p t i trên c ng hàng không. d) Phương án khNn nguy bao g m: i) Các hành ng và quy trình th c hi n trong trư ng h p t u bay b cư p, ánh bom ho c e do ánh bom, kh ng b b ng vũ khí sinh h c ho c hóa h c; ii) Quy trình th c hi n khi phát hi n m t v t nghi ng ho c xác nh ư c m t v t nghi ng trên t u bay trong khi bay; iii) Sơ tán và ki m tra t u bay trên m t t; iv) Các bi n pháp an ninh c bi t i v i các chuy n bay, tuy n bay có nguy cơ e do an ninh cao ho c trong giai o n tình hình an ninh b t n. ) Các bi n pháp b o m th c hi n hi u qu Chương trình an ninh: ào t o nhân viên, ki m tra nh kỳ và ánh giá hi u qu c a Chương trình. i u 8. Trách nhi m c a hãng hàng không nư c ngoài khai thác n Vi t Nam 1. Hãng hàng không nư c ngoài có ho t ng bay dân d ng t i Vi t Nam ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v b o m an ninh hàng không. 2. Hãng hàng không nư c ngoài khai thác v n chuy n thư ng l n Vi t Nam ph i trình lên C c Hàng không Vi t Nam b ng văn b n Chương trình an ninh hàng không c a hãng, văn b n phê duy t chương trình an ninh c a Nhà ch c trách có thNm quy n c a qu c gia nơi hãng hàng không ăng ký ho t ng (b ng ti ng Anh); ch u s ki m tra, giám sát, ánh giá c a C c Hàng không Vi t Nam, c ng hàng không nơi hãng hàng không có chuy n bay n i v i vi c th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không.
 13. i u 9. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân khác 1. Các doanh nghi p có ho t ng s n xu t kinh doanh, cung ng d ch v t i c ng hàng không, kinh doanh d ch v kho hàng, s n xu t ho c cung c p su t ăn cho các chuy n bay, xí nghi p b o dư ng - s a ch a t u bay ph i th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không; ch u s thanh tra, ki m tra, giám sát c a C c Hàng không Vi t Nam và c ng hàng không trong vi c b o m an ninh hàng không. 2. M i t ch c, cá nhân có trách nhi m thông báo ngay cho cơ quan công an ho c cơ quan, ơn v c a C c Hàng không Vi t Nam nơi g n nh t ho c Trung tâm Qu n lý - i u hành bay qu c gia khi phát hi n nh ng thông tin v hành vi can thi p b t h p pháp ho c hành vi có th gây nguy h i ho c gây nguy hi m cho ho t ng hàng không dân d ng theo quy nh t i kho n 4 i u 63 c a Chương trình này. Chương 3 B O V C NG HÀNG KHÔNG, T U BAY, CƠ S KI M SOÁT KHÔNG LƯU VÀ CÁC CƠ S TR NG Y U KHÁC M C 1: KHU V C H N CH i u 10. Thi t l p khu v c h n ch 1. Vi c thi t l p các khu v c h n ch t i các c ng hàng không, sân bay dân d ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. M i khu v c h n ch ư c thi t l p căn c vào c i m, tính ch t ho t ng, yêu c u an ninh riêng c a t ng khu v c. 2. C ng hàng không, Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam, các hãng hàng không Vi t Nam và các ơn v khác trong ngành hàng không ch u trách nhi m xác nh ranh gi i t ng khu v c h n ch và mô t c th trong Chương trình an ninh hàng không c a c ng hàng không, hãng hàng không ho c quy ch an ninh c a các ơn v . i u 11. i m ki m tra an ninh t i các khu v c h n ch 1. Khu v c h n ch ph i thi t l p i m ki m tra an ninh nh m ki m soát ngư i, phương ti n, v t vào, ra khu v c ó. Căn c vào tính ch t ho t ng, yêu c u ki m soát an ninh và c u trúc a hình c a t ng nơi, c ng hàng không thi t l p s lư ng, v trí i m ki m tra an ninh cho thích h p v i t ng khu v c h n ch v i yêu c u h n ch s lư ng các l i vào, ra và quy nh c th c a vào, c a ra cho nhân viên c a các cơ quan, ơn v làm vi c trong khu v c h n ch . 2. T i i m ki m tra an ninh ph i b trí thi t b an ninh, phương ti n thông tin liên l c, nhân viên an ninh và quy nh c th cách th c, quy trình, th t c ki m tra, giám sát vi c ra, vào i v i ngư i, phương ti n và các v t phù h p v i yêu c u b o m an ninh cho t ng khu v c h n ch . i u 12. B o v khu v c h n ch t i c ng hàng không 1. Khu v c h n ch t i c ng hàng không ph i ư c ngăn cách v i khu công c ng, khu v c h n ch khác b ng h th ng tư ng, rào ho c các v t ngăn cách khác; l p t các thi t b ki m tra, giám sát an ninh; có h th ng èn chi u sáng và k t h p hài hoà v i vi c b trí nhân viên an ninh ki m tra, giám sát ngư i và phương ti n vào, ra ho t ng t i các khu v c h n ch b o m tuân th úng các nguyên t c, th t c quy nh trong Chương trình này và Chương trình an ninh c a c ng hàng không, hãng hàng không ho c quy ch an ninh c a các ơn v .
 14. 2. Khu cách ly ph i ư c ngăn cách hoàn toàn v i các khu v c khác không l n ngư i, hành lý ã qua ki m tra an ninh v i ngư i, hành lý chưa qua ki m tra an ninh. 3. Ki m soát ngư i và phương ti n ra, vào các khu v c h n ch b ng h th ng th ki m soát an ninh hàng không, th nh n d ng c a t bay do các hãng hàng không c p và gi y phép ho t ng c a phương ti n theo quy nh t i i u 15, 16, 17, 18 c a Chương trình này. 4. L c lư ng an ninh c ng hàng không ch u trách nhi m ki m tra, giám sát an ninh t i các khu v c h n ch thu c c ng hàng không. i u 13. B o v các khu v c h n ch khác Các khu v c h n ch khác ph i ư c ngăn cách v i khu v c công c ng và ph i ư c b trí ngư i, thi t b b o v nghiêm ng t. Ngư i, phương ti n ra, vào ho c làm nhi m v trong khu v c ó ph i tuân th theo n i quy b o v . L c lư ng b o v c a các ơn v ch u trách nhi m ki m tra, giám sát và b o v khu v c h n ch c a ơn v mình. i u 14. B o v an ninh khu v c vành ai c a c ng hàng không 1. Căn c ranh gi i c ng hàng không, Giám c c ng hàng không t ch c xây d ng tư ng bao, hàng rào, h th ng hào ngăn cách c ng hàng không v i bên ngoài, các h th ng ng m t bên trong khu bay thông v i bên ngoài ph i l p t c a làm b ng v t li u b n v ng, ư c khóa l i và nh kỳ ki m tra c a c a h th ng ng m; l p t các bi n hi u c m xâm nh p vào khu v c h n ch c a c ng hàng không t i các khu v c vành ai. 2. L c lư ng an ninh c ng hàng không ph i thư ng xuyên tu n tra, canh gác, k p th i ngăn ch n ngư i, phương ti n, gia súc xâm nh p vào các khu v c h n ch ho c vi ph m các quy nh b o m an ninh, an toàn c ng hàng không. 3. T i các c ng hàng không s d ng chung v i quân i, Giám c c ng hàng không ph i h p v i th trư ng ơn v quân i t ch c l c lư ng tu n tra, canh gác b o m an ninh tr t t m i ho t ng c a c ng hàng không. M C 2: KI M SOÁT AN NINH I V I NGƯ I VÀ PHƯƠNG TI N i u 15. Th ki m soát an ninh hàng không và th nh n d ng 1. Th ki m soát an ninh hàng không ư c s n xu t theo công ngh hi n i và k thu t ch ng làm gi . Th ki m soát an ninh hàng không có th ư c phân nh b ng các con s hay m u s c, tương ng các con s hay các m u s c là các khu v c h n ch c a c ng hàng không. 2. Th ki m soát an ninh hàng không ph i có các thông tin cơ b n sau: a) S th ; b) Th i h n s d ng c a th ; c) H và tên c a ngư i ư c c p th ; d) Ch c danh c a ngư i ư c c p th ; ) Tên cơ quan, ơn v c a ngư i ư c c p th ; e) nh c a ngư i ư c c p th ; g) Khu v c h n ch ư c phép vào;
 15. h) Ký hi u ch ng làm gi th . 3. C c Hàng không Vi t Nam quy nh m u th , i tư ng ư c c p, s d ng th và t ch c c p th ki m soát an ninh hàng không. 4. Các hãng hàng không Vi t Nam c p, thu h i, qu n lý th nh n d ng cho thành viên t bay c a mình. M u th ph i trình C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam phê duy t. Các thành viên t bay ph i eo th và ư c phép vào các khu v c h n ch c a c ng hàng không khi i làm nhi m v bay. 5. Các hãng hàng không nư c ngoài có t u bay n và i t các c ng hàng không qu c t c a Vi t Nam ph i thông báo m u th nh n d ng c p cho các thành viên t bay c a mình cho C c Hàng không Vi t Nam và c ng hàng không nơi có chuy n bay khai thác n. i u 16. Gi y phép ho t ng c a phương ti n trong các khu v c h n ch 1. Gi y phép ho t ng c a phương ti n ư c s n xu t b ng v t li u b n, có ký hi u ch ng làm gi và ư c ép b ng t m nh a trong su t. 2. Gi y phép ho t ng c a phương ti n ph i có các thông tin cơ b n sau: a) S gi y phép; b) Th i h n s d ng c a gi y phép; c) Lo i phương ti n; d) Bi n ki m soát phương ti n; ) Khu v c h n ch ư c phép vào ho t ng; e) C ng ra; c ng vào; g) Tên cơ quan ơn v ch qu n phương ti n; h) Ký hi u ch ng làm gi gi y phép. 3. C c Hàng không Vi t Nam quy nh m u gi y phép, các lo i phương ti n ư c c p gi y phép và t ch c c p gi y phép ho t ng c a các phương ti n trong các khu v c h n ch . i u 17. Ki m soát an ninh i v i ngư i 1. Ch nh ng ngư i có th ki m soát an ninh hàng không và nh ng i tư ng quy nh t i kho n 4, 5 i u 15 c a Chương trình này ư c vào khu v c h n ch c a c ng hàng không; ph i eo th v trí phía trư c ng c bên ngoài áo và ch u s ki m tra, giám sát c a an ninh c ng hàng không. 2. M i ngư i vào làm vi c trong các khu v c h n ch khác ph i xu t trình th ki m soát an ninh hàng không ho c gi y t tuỳ thân cho nhân viên an ninh ho c nhân viên b o v t i khu v c ó ki m tra. 3. Hành khách vào khu v c cách ly c a c ng hàng không ph i có gi y t tuỳ thân ho c gi y t s d ng i t u bay theo quy nh c a pháp lu t, vé máy bay còn giá tr , th lên t u bay theo úng tuy n bay và ch ư c phép vào các khu v c dành cho hành khách. Hành khách ph i ch u s ki m tra, giám sát c a an ninh c ng hàng không.
 16. 4. i v i cán b , nhân viên c a các cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c t i c ng hàng không, sân bay dân d ng khi làm nhi m v ph i m c trang ph c ngành, eo th có dán nh do C c Hàng không Vi t Nam c p và ch ư c làm nhi m v trong khu v c quy nh; trư ng h p c bi t c n làm nhi m v ngoài khu v c quy nh thì ph i ư c s ng ý c a Giám c c ng hàng không. Th trư ng các cơ quan này ch u trách nhi m v ho t ng; vi c ra, vào các khu v c h n ch c a cán b , nhân viên thu c quy n qu n lý. Căn c i u ki n c th c a các c ng hàng không, sân bay dân d ng, C c Hàng không Vi t Nam hư ng d n qu n lý vi c ra, vào các khu v c h n ch c ng hàng không, sân bay dân d ng c a cán b , nhân viên các cơ quan này b o m yêu c u an ninh i v i các khu v c h n ch . 5. i v i khách qu c t ch nư c ngoài tham quan, quay phim, ch p nh trong các khu v c h n ch thu c c ng hàng không ph i ư c C c Hàng không Vi t Nam cho phép; i v i khách qu c t ch Vi t Nam tham quan, quay phim, ch p nh trong các khu v c h n ch thu c c ng hàng không ph i ư c Giám c c ng hàng không cho phép. An ninh c ng hàng không ph i b trí nhân viên hư ng d n, giám sát các i tư ng trên. i u 18. Ki m soát an ninh i v i phương ti n 1. Các phương ti n ra, vào khu v c h n ch c a c ng hàng không ph i có gi y phép ho t ng c a phương ti n. Gi y phép phương ti n ph i ư c dán phía trư c, bên trong kính c a bu ng lái m t v trí d nhìn th y. 2. Nhân viên an ninh c ng hàng không ki m soát phương ti n ra, vào khu v c h n ch c a c ng hàng không ph i quan sát, ki m tra gi y phép ho t ng c a phương ti n, v t, phương ti n và th ki m soát an ninh c a nh ng ngư i trên phương ti n. 3. Phương ti n ho t ng trong khu bay ph i ch y úng lu ng, tuy n, úng t c , d ng, úng v trí quy nh. Nh ng phương ti n ph c v t u bay ang khai thác, lái xe ph i túc tr c bên c nh phương ti n, ch u s ki m tra, giám sát và tuân theo s hư ng d n c a nhân viên an ninh hàng không làm nhi m v t i khu v c ó. i u 19. Ki m soát an ninh khu v c công c ng 1. Giám c c ng hàng không ph i h p v i các cơ quan ch c năng l p t bi n báo, bi n ch d n, bi n c m t i các tr c ư ng giao thông công c ng t i c ng hàng không. 2. L c lư ng an ninh c ng hàng không ph i thư ng xuyên n m tình hình s lư ng ngư i, phương ti n i n t i các khu v c công c ng c a c ng hàng không xây d ng k ho ch b o m an ninh tr t t ; ph i h p v i các l c lư ng công an, quân i, chính quy n a phương duy trì tr t t và x lý các vi ph m v an ninh, tr t t t i c ng hàng không theo thNm quy n. 3. L c lư ng an ninh c ng hàng không phát hi n, x lý k p th i úng quy nh các v t, hành lý, hàng hoá, phương ti n vô ch t i khu v c c ng hàng không. 4. L c lư ng an ninh c ng hàng không thi t l p các v ng gác, rào ch n; hư ng d n, duy trì phân lu ng, tuy n cho ngư i và phương ti n; t ch c l c lư ng tu n tra, giám sát thư ng xuyên t i các khu v c ư ng giao thông n i c ng, bãi ô tô, xe máy, ti n s nh ga hành khách i và n, khu v c kho hàng hóa. M C 3: B O V T U BAY
 17. i u 20. Trách nhi m b o v t u bay L c lư ng an ninh c ng hàng không ch u trách nhi m ki m soát ngư i, phương ti n ho t ng trong khu bay; b o m an ninh, an toàn cho t u bay ho t ng t i c ng hàng không. Hãng hàng không ch u trách nhi m b o v và ki m soát an ninh i v i t u bay c a mình khi t u bay ang bay; ph i h p v i l c lư ng an ninh c ng hàng không b o v và ki m soát an ninh i v i t u bay c a mình khi ang khai thác ho c không khai thác t i c ng hàng không. i u 21. B o v t u bay trong i u ki n bình thư ng 1. Khi t u bay không khai thác và l i trên sân , c u thang, ng l ng, băng chuy n ph i ư c di r i kh i t u bay; hãng hàng không ch u trách nhi m óng, niêm phong c a t u bay và bàn giao cho an ninh c ng hàng không; an ninh c ng hàng không ph i b trí ngư i canh gác, giám sát tàu bay liên t c ngăn ch n ngư i, phương ti n, v t ti p c n và ưa lên t u bay trái phép. 2. Trư c khi ti p nh n hành khách, hành lý, hàng hoá lên t u bay và sau khi hành khách, hành lý, hàng hoá xu ng h t kh i t u bay, hãng hàng không ph i ki m tra an ninh t u bay nh m phát hi n hành lý, hàng hoá, bưu ki n, bưu phNm có bom, mìn, các v t d ng nguy hi m khác có th ư c c t gi u ho c ngư i tr n trên t u bay. 3. Trong th i gian ti n hành các công vi c ph c v trư c và sau chuy n bay cũng như khi ti p nh n hành khách, hành lý, hàng hoá lên t u bay và ưa hành khách, hành lý, hàng hoá xu ng kh i t u bay, an ninh c ng hàng không ph i th c hi n vi c ki m tra, giám sát nh m phát hi n, ngăn ch n ngư i, phương ti n, v t ti p c n, ư c ưa lên ho c ưa xu ng kh i t u bay m t cách trái phép. 4. B o m an ninh i v i bu ng lái t u bay: a) i v i m i lo i t u bay có l p t c a bu ng lái: c a bu ng lái có th khoá ư c và có phương th c trao i thông tin ti p viên có th bí m t thông báo cho phi công nh ng hi n tư ng nghi ng ho c không b o m an ninh trong khoang hành khách; b) i v i t u bay có tr ng lư ng c t cánh t i a t 45.500 kg tr lên ho c có s c ch t 60 hành khách tr lên: i) C a bu ng lái t u bay theo tiêu chuNn thi t k có kh năng ch ng l i vũ khí nh , m nh l u n ho c ngư i không có thNm quy n s d ng vũ l c vào bu ng lái. C a bu ng lái ch có th óng ho c m t bên trong bu ng lái; ii) C a bu ng lái t u bay ph i ư c óng và khoá k t th i i m khi t t c các c a ngoài c a t u bay óng l i sau khi ã x p hành khách, hành lý và hàng hoá lên t u bay cho n th i i m khi b t kỳ m t c a nào nói trên ư c m ra cho hành khách, hành lý và hàng hoá xu ng t u bay; iii) Ph i có bi n pháp ho c phương ti n phi công t bên trong bu ng lái có th giám sát toàn b khu v c bên ngoài c a bu ng lái t u bay nh n bi t nh ng ngư i có yêu c u vào bu ng lái và phát hi n nh ng hành vi áng ng ho c nguy cơ e do ti m Nn. 5. Trong th i gian t u bay ang bay, ngư i ch huy t u bay ch u trách nhi m b o m an ninh, duy trì tr t t và k lu t trên chuy n bay. Trong trư ng h p c n thi t có th b trí nhân viên an ninh i b o v trên chuy n bay.
 18. i u 22. B o v t u bay khi e d a gia tăng 1. i v i nh ng chuy n bay có nguy cơ e do cao, hãng hàng không, ngư i khai thác t u bay ph i áp d ng ngay các bi n pháp phù h p b o m hành khách không l ib tc v t gì sau khi r i kh i t u bay t i các i m t u bay d ng, quá c nh. 2. Khi nghi ng t u bay b can thi p b t h p pháp. a) i v i t u bay trên m t t: Giám c c ng hàng không ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan, ngư i khai thác t u bay, hãng hàng không áp d ng ngay các bi n pháp thích h p b o m an toàn cho hành khách và b o v t u bay theo phương án khNn nguy c a c ng hàng không ã ư c xác nh. C ng hàng không ch trì t ch c ki m tra t u bay có s tham gia c a ngư i khai thác t u bay, hãng hàng không và các cơ quan liên quan. b) i v i t u bay ang bay: trư ng h p có tin t c t u bay b e d a, t ch c ho c cá nhân nào khi ti p nh n thông tin này b ng m i bi n pháp nhanh chóng thông báo ngay cho S ch huy ng phó hành vi can thi p b t h p pháp ho c Trung tâm ch huy khNn nguy c a các c ng hàng không theo quy nh t i i u 63 c a Chương trình này. Thông tin này sau ó ph i ngay l p t c ư c thông báo cho t bay, các cơ quan ch huy - qu n lý - i u hành bay c a B Qu c phòng, Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam và các trung tâm qu n lý i u hành bay dân d ng khu v c, hãng hàng không, ngư i khai thác t u bay và c ng hàng không. T bay tri n khai ngay các bi n pháp ng phó theo phương án khNn nguy phù h p quy nh t i Chương trình an ninh c a hãng hàng không. C ng hàng không, các cơ quan qu n lý - i u hành bay qu c gia và dân d ng ph i h p ch t ch , dành ưu tiên i u hành t u bay và th c hi n các bi n pháp ng phó hi u qu theo phương án khNn nguy phù h p. Chương 4 KI M TRA, GIÁM SÁT AN NINH I V I NGƯ I, V T V N CHUY N LÊN T U BAY M C 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 23. V n chuy n các v t, ch t nguy hi m trên t u bay 1. Tr nh ng i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 37 c a Chương trình này, không ai ư c mang theo ngư i và trong hành lý xách tay vũ khí; công c h tr ; các v t d ng có th s d ng làm công c gây án ho c h tr cho vi c gây án như các v t b ng kim lo i s c, nh n có dài b t kỳ; v t d ng, chơi có hình d ng gi ng vũ khí mà ph i g i và chuyên ch theo quy nh t i kho n 6 i u 37 và i u 38 c a Chương trình này ho c và chuyên ch trong hành lý ký g i tr súng và n kèm theo súng. 2. Ngoài nh ng v t, ch t nêu t i kho n 1 c a i u này, các v t, ch t nguy hi m khác thu c lo i hàng hoá nguy hi m mang theo ngư i, trong hành lý, bưu phNm, bưu ki n và hàng hoá ph i tuân th theo quy nh v v n chuy n hàng hoá nguy hi m b ng ư ng hàng không. 3. Nhà ga i c a c ng hàng không, nơi bán vé máy bay c a các i lý và c a các hãng hàng không Vi t Nam ph i niêm y t thông báo ho c thông báo trên màn hình l ch bay b ng ti ng Vi t và ti ng Anh hình nh nh ng v t, ch t c m mang lên t u bay quy nh t i kho n 1 và 2 c a i u này.
 19. i u 24. Nh ng v t c m s d ng trong chuy n bay 1. Trư c khi lên t u bay, hành khách ph i t t h t các lo i phương ti n, thi t b vi n thông có thu phát sóng vô tuy n như ra- i-ô, máy tính xách tay, i n tho i c m tay ho c các lo i trò chơi i n t ; hành khách ch ư c s d ng các thi t b trên khi ngư i ch huy t u bay cho phép. 2. Các hãng hàng không Vi t Nam quy nh chi ti t và ph i thông báo cho hành khách bi t trư c chuy n bay và trong khi th c hi n chuy n bay. i u 25. Bi n pháp gi i quy t khi ki m tra, soi chi u phát hi n vi ph m 1. Khi phát hi n trong hành lý, bưu phNm, bưu ki n, hàng hoá có v t, ch t n , ch t cháy n u có cơ s ch c ch n vi c di chuy n hành lý ó không phát n , gây cháy, l c lư ng an ninh c ng hàng không ph i l p t c ưa hành lý ó ra nơi an toàn. Trư ng h p có th phát n , cháy do di chuy n, l c lư ng an ninh c ng hàng không ph i l p t c sơ tán ngư i, tài s n xung quanh và tri n khai k ho ch khNn nguy. 2. Khi phát hi n các v t, ch t không có gi y phép theo quy nh c a pháp lu t trong ngư i, hành lý, bưu phNm, bưu ki n, hàng hoá, l c lư ng an ninh c ng hàng không ph i l p biên b n s vi c và chuy n giao cho cơ quan có thNm quy n gi i quy t ng th i thông báo cho hãng hàng không bi t có bi n pháp thích h p x lý th t c v n chuy n. 3. Khi phát hi n các v t, ch t không tuân th các i u ki n b o m v n chuy n an toàn b ng ư ng hàng không mang theo ngư i, hành lý, bưu phNm, bưu ki n, hàng hoá, l c lư ng an ninh c ng hàng không thông báo và ph i h p v i hãng hàng không có bi n pháp gi i quy t thích h p. i u 26. Ki m tra, giám sát an ninh khu v c cách ly 1. L c lư ng an ninh c ng hàng không ph i ki m tra khu v c cách ly b o m không có vũ khí, các v t và ch t nguy hi m khác trư c khi cho hành khách vào khu v c cách ly và th c hi n giám sát an ninh thư ng xuyên, liên t c trong su t th i gian khai thác. 2. Khi không ho t ng, t t c các c a vào, c a ra c a khu v c cách ly ph i ư c ch t, khoá ch t ch ngăn ch n vi c ưa trái phép vào khu v c cách ly ngư i và các v t, ch t không qua ki m tra, soi chi u. M C2: KI M TRA, SOI CHI U, GIÁM SÁT AN NINH I V I HÀNH KHÁCH VÀ HÀNH LÝ XÁCH TAY i u 27. Các bi n pháp ki m tra, soi chi u, giám sát an ninh 1. L c lư ng an ninh c ng hàng không ch u trách nhi m ki m tra, soi chi u, giám sát an ninh i v i hành khách và hành lý c a h theo các nguyên t c ư c quy nh t i Chương trình này, Chương trình an ninh hàng không c a c ng hàng không và các văn b n pháp quy hi n hành v ki m tra, giám sát an ninh hàng không dân d ng. 2. T t c hành khách và hành lý xách tay c a h trư c khi vào khu v c cách ly, lên t u bay ph i ư c ki m tra b ng thi t b phát hi n kim lo i, máy ng i ch t n , máy soi X- ray. Quy nh c th vi c s d ng các thi t b ki m tra an ninh, soi chi u do các c ng hàng không quy nh trong Chương trình an ninh hàng không c a mình.
 20. 3. Ki m tra an ninh b ng tr c quan i v i t t c hành khách và hành lý xách tay c a h t i i m ki m tra, soi chi u an ninh ư c th c hi n khi không có các thi t b ki m tra an ninh, khi các thi t b này không ho t ng, khi hành khách có yêu c u ho c khi hành lý không th ưa qua máy soi chi u; ki m tra an ninh b ng tr c quan cũng ư c th c hi n nh m nh n d ng m t v t chưa xác nh trên ngư i hành khách khi thi t b ki m tra an ninh báo ng ho c xác nh m t v t nghi ng trong quá trình ki m tra an ninh b ng máy soi chi u X-ray. 4. Ki m tra ng u nhiên: ngoài các nguyên t c ki m tra an ninh nêu trên, tuỳ tình hình th c t t i các c ng hàng không ho c khi có nguy cơ e do an ninh hàng không ho c k c i v i nh ng hành khách và hành lý xách tay ã qua soi chi u an ninh b ng thi t b , vi c ki m tra ng u nhiên b ng tr c quan hành khách và hành lý xách tay c a h s ư c an ninh hàng không c a các c ng hàng không th c hi n khi c n thi t. 5. T ch i ki m tra an ninh: b t c ngư i nào t ch i ki m tra an ninh i v i ngư i, hành lý ký g i ho c hành lý xách tay theo quy nh c a Chương trình này s b t ch i v n chuy n b ng t u bay ho c b t ch i cho vào các khu v c h n ch . 6. B sót ki m tra an ninh: trong trư ng h p m t t u bay ch hành khách ho c ch hàng hoá ã c t cánh, khi phát hi n có nh ng v n không b o m an ninh, Giám c c ng hàng không nơi t u bay c t cánh ph i thông báo ngay cho t bay, c ng hàng không nơi t u bay h cánh v tình tr ng c a chuy n bay này th c hi n các bi n pháp an ninh c n thi t. 7. Tái ki m tra an ninh. a) Hành khách ã qua ki m tra an ninh nhưng có ti p xúc v i ngư i chưa qua ki m tra an ninh thì hành khách và hành lý c a ngư i ó ph i ư c tái ki m tra an ninh; b) Trong trư ng h p có s tr n l n gi a hành khách ã qua ki m tra và hành khách chưa qua ki m tra an ninh, l c lư ng an ninh hàng không c a các c ng hàng không áp d ng ngay các bi n pháp sau: i) T t c hành khách và hành lý xách tay c a h ph i ư c gi i to kh i khu v c cách ly, chuy n sang m t khu v c t m th i khác; tái ki m tra toàn b khu v c cách ly; ii) Tái ki m tra an ninh toàn b hành khách và hành lý xách tay c a h trư c khi cho lên t u bay; iii) Trư ng h p có hành khách ã lên t u bay sau khi có s c tr n l n hành khách ã qua và chưa qua ki m tra an ninh, toàn b t u bay và s hành khách ó ph i ư c tái ki m tra an ninh. i u 28. Ki m tra, giám sát an ninh i v i hành khách 1. Hành khách i t u bay ph i có m t t i qu y làm th t c và c a ra t u bay theo th i gian quy nh c a hãng hàng không làm các th t c v n chuy n và ki m tra an ninh. Hãng hàng không có trách nhi m i chi u gi y t tuỳ thân ho c gi y t s d ng i t u bay theo quy nh pháp lu t c a hành khách v i vé máy bay và hành lý c a h ; ch ch p nh n chuyên ch nh ng hành khách có h và tên trong vé máy bay còn giá tr trùng kh p v i h và tên trong gi y t tuỳ thân ho c gi y t s d ng i t u bay theo quy nh pháp lu t. 2. Hành khách ã làm xong th t c v n chuy n hàng không, trư c khi vào làm th t c ki m tra an ninh hàng không ph i xu t trình vé máy bay, th lên t u bay và gi y t tuỳ thân ho c gi y t s d ng i t u bay cho nhân viên an ninh hàng không ki m tra.
Đồng bộ tài khoản