Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
7
download

Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2004- 2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04/2004/Q -BTNMT Hà N i, ngày 05 tháng 04 năm 2004 QUY T NH PHÊ DUY T K HO CH HÀNH NG V B O T N VÀ PHÁT TRI N B N V NG CÁC VÙNG T NG P NƯ C GIAI O N 2004- 2010 B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Căn c Ngh nh s 91/1999/N - CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 109/2003/N - CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph v b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c; Căn c Quy t nh s 845/TTg ngày 22 tháng 12 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t "K ho ch hành ng a d ng sinh h c c a Vi t Nam". Theo ngh c a C c trư ng C c B o v môi trư ng và V trư ng V Pháp ch , QUY T NH: i u 1. Phê duy t K ho ch hành ng v b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c giai o n 2004- 2010. 1. M c tiêu a) M c tiêu t ng quát B o t n và phát tri n b n v ng t nư c, ng p nư c Vi t Nam nh m áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xă h i, xoá ói gi m nghèo, b o v tài nguyên thiên nhiên, môi trư ng và a d ng sinh h c. b) M c tiêu c th n năm 2006 - Hoàn thi n cơ ch phù h p liên ngành trong vi c b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c. - L ng ghép v n b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c trong các văn b n quy ph m phát lu t ang so n th o ho c s a i, b sung, c bi t là Lu t B o v môi trư ng, Lu t B o v và phát tri n r ng, Lu t Khoáng s n, Lu t Tài nguyên nư c và Lu t a d ng sinh h c.
  2. - Xây d ng các chính sách khuy n khích ngư i dân a phương tham gia b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c. - Xây d ng và áp d ng các hư ng d n v b o t n và phát tri n b n v ng t nư c t i các vùng t ng p nư c c thù. - Xây d ng cơ s d li u v các vùng t ng p nư c quan tr ng. - Xây d ng các mô hnh s d ng khôn khéo và phát tri n b n v ng t i các vùng t ng p nư c c thù cho các h sinh thái. - Xây d ng và tri n khai các chương trình nâng cao nh n th c v t ng p nư c. c) M c tiêu c th n năm 2010 - Hoàn thi n h th ng chính sách, pháp lu t và h th ng cơ quan qu n lư Nhà nư c v t ng p nư c. - Quy ho ch các vùng t ng p nư c cho m c ích b o t n và phát tri n kinh t - xă h i. - Khoanh vùng b o v các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t , qu c gia. Nâng cao di n tích các khu b o t n t ng p nư c, c bi t chú tr ng t i b o t n các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t và qu c gia, ph c h i các vùng t ng p nư c quan tr ng ă b suy thoái. - Th nghi m và nhân r ng các mô hnh s d ng khôn khéo và phát tri n b n v ng t ng p nư c t i các vùng t ng p nư c c thù cho các h sinh thái. - Xây d ng hoàn thi n h th ng cơ s d li u v t ng p nư c trên toàn qu c. - Xă h i hoá ho t ng b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c. 2. Các chương trình hành ng giai o n 2004- 2010 Chương trình 1. Xây d ng và hoàn thi n h th ng chính sách, th ch v qu n lư t ng p nư c - Xác nh rơ trách nhi m, quy n h n và cơ ch ph i h p gi a các ngành, các c p trong qu n lư, b o t n và s d ng t ng p nư c. - Tăng cư ng năng l c c a h th ng qu n lư Nhà nư c v t ng p nư c t Trung ương n cơ s th c hi n ư c ch c năng, nhi m v theo phân c p. - Xây d ng và ban hành h th ng chính sách, phát lu t v b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c, l ng ghép k ho ch phát tri n b n v ng và b o t n t ng p nư c vào quy ho ch phát tri n kinh t - xă h i c a Nhà nư c, ngành và a phương.
  3. - L ng ghép v n b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c trong chi n lư c phát tri n kinh t - xă h i và quá trình xây d ng, s a i các văn b n quy ph m phát lu t liên quan n b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c. - C th hoá và tri n khai hi u qu các chi n lư c, k ho ch và chính sách c a Nhà nư c, các quy nh c a phát lu t liên quan n b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c phù h p v i i u ki n và c thù c a a phương. - Ban hành và th c hi n có hi u qu quy ch b o t n và ph c h i các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t , qu c gia. Xây d ng và th c thi k ho ch, các gi i pháp ph c h i và b o t n phù h p v i t m quan tr ng và m c b e do c a các vùng t ng p nư c khác nhau. Chương trình 2. Ki m kê, xây d ng cơ s d li u và l p quy ho ch v b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c. - Ki m kê và c p nh t nh kỳ hi n tr ng t ng p nư c (di n tích, ph m vi phân b , s lư ng, lo i hnh, giá tr , ch c năng,.v.v..) và l p b n ng p nư c làm cơ s cho quy ho ch s d ng, b o t n và qu n lư t ng p nư c theo tiêu chu n qu c gia và qu c t . - i u tra các i u ki n t nhiên, kinh t , xă h i, a d ng sinh h c t i các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng; xác nh và l p danh sách các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t và qu c gia, các vùng t ng p nư c b e do các m c khác nhau; l p danh m c các loài, các qu n th sinh v t quư hi m sinh s ng trong các vùng t ng p nư c có k ho ch b o t n. - Xây d ng và trình Chính ph ban hành danh m c các khu b o t n t ng p nư c c n ư c b o v . - Nghiên c u và l a ch n 25 vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t ngh ư c công nh n là khu Ramsar. - Xây d ng và c p nh t thư ng xuyên cơ s d li u v các vùng t ng p nư c làm căn c cho vi c l p quy ho ch, k ho ch s d ng t ng p nư c cho các m c ích b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c. - Quy ho ch b o t n và phát tri n b n v ng t ng vùng t ng p nư c, bao g m: xác nh phương hư ng, m c tiêu b o t n và phát tri n b n v ng; xác nh ph m vi và di n tích vùng t ng p nư c; xác nh n i dung b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c; xác nh các bi n pháp chính v b o t n và phát tri n b n v ng vùng t ng p nư c; d báo, c nh báo v môi trư ng và các bi n pháp phng tránh, gi m nh tác ng x u n môi trư ng. - ánh giá tác ng môi trư ng c a các chương trình, d án phát tri n kinh t , xă h i trên các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t và qu c gia. Chương trình 3. Xây d ng và tri n khai nhân r ng các mô hnh s d ng khôn khéo t ng p nư c.
  4. - Xây d ng các mô hnh s d ng khôn khéo t ng p nư c trên nguyên t c hi u qu v m t kinh t - xă h i ng th i b o m tính n nh và cân b ng c a h sinh thái, b o v ư c tính a d ng sinh h c. - y m nh vi c tuyên truy n, ph bi n và nhân r ng mô hnh s d ng khôn khéo t ng p nư c. L ng ghép mô hnh s d ng khôn khéo, t ng p nư c v i qu n lư t ng h p i b , qu n lư lưu v c, b o t n a d ng sinh h c và các chương trình khác. Chương trình 4. B o t n các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t và qu c gia và ph c h i các vùng t ng p nư c quan tr ng ă b suy thoái. - Xác nh m c b e do c a các vùng t ng p nư c, nh ng l i ích mà vi c ph c h i, b o t n các vùng t ng p nư c mang l i làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch, bi n pháp b o t n và ph c h i t ng p nư c. - y m nh b o t n các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t và qu c gia, c bi t là các h sinh thái t ng p nư c c thù theo phương pháp ti p c n h sinh thái. - Tri n khai ph c h i và c i t o t ng p nư c các vùng tr ng i m và c thù v sinh thái và a d ng sinh h c. a d ng hoá cac hnh th c b o t n, ph c h i các vùng t ng p nư c mang l i nhi u l i ích v kinh t - xă h i, môi trư ng và sinh thái. - Xây d ng và áp d ng các phương pháp ánh giá m c t n thương c a t ng p nư c do các tác ng t bên ngoài và các phương pháp ph c h i, b o t n t ng p nư c hi u qu cao. Chương trình 5. Nâng cao năng l c nghiên c u khoa h c theo các nh hư ng ưu tiên áp ng yêu c u qu n lư b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c. - Xây d ng, th c hi n quy ho ch m ng lư i và k ho ch phát tri n cơ quan nghiên c u khoa h c v t ng p nư c. - Hi n i hoá cơ s v t ch t, phng thí nghi m, tr m quan tr c, nghiên c u v t ng p nư c. - L ng ghép ho t ng theo dơi bi n ng các vùng t ng p nư c trong h th ng giám sát tài nguyên và môi trư ng (b ng công ngh vi n thám). - Xây d ng và ào t o i ngũ cán b nghiên c u khoa h c ng b , có trình cao, kh năng gi i quy t các v n liên quan t i phát tri n b n v ng, s d ng khôn khéo và b o t n t ng p nư c. - a d ng hoá và b o m tài chính cho công tác nghiên c u khoa h c, i u tra t ng h p v t ng p nư c, có chính sách khuy n khích sáng t o khoa h c trong lĩnh v c phát tri n b n v ng, s d ng khôn khéo và b o t n t ng p nư c. - Chương trình 6. Nâng cao nh n th c v b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c.
  5. - Xây d ng các chương trình nâng cao nh n th c toàn di n v qu n lư b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c. - a d ng hoá hnh th c, bi n pháp nâng cao nh n th c toàn di n v t ng p nư c phù h p v i t ng i tư ng khác nhau. - Xây d ng m ng lư i tuyên truy n ph bi n nh m nâng cao nh n th c v t ng p nư c v i s tham gia c a các t ch c chính tr xă h i, xă h i ngh nghi p, oàn th và cá nhân. - T o m i i u ki n thu n l i chia s thông tin và chuy n giao các phương pháp qu n lư b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c n t ch c và cá nhân liên quan. - Xây d ng và hoàn thi n m ng lư i th c hi n nâng cao nh n th c v t ng p nư c bao g m các trung tâm giáo d c môi trư ng, b o tàng, vư n qu c gia, khu b o t n, i m du l ch sinh thái, trung tâm thông tin, các cơ quan thông tin i chúng và các cơ quan liên quan khác. - ào t o, b i dư ng i ngũ làm công tác tuyên truy n, ph bi n nâng cao nh n th c v t ng p nư c. Chương trình 7. Nâng cao hi u q a h p tác qu c t ph c v phát tri n b n v ng t ng p nư c - Nghiên c u và xu t cơ ch , chính sách nh m a d ng hoá các ngu n u tư cho b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c. - Xây d ng và th c hi n các chương trình, d án h p tác a phương và song phương a d ng hoá u tư, h tr k thu t và chuy n giao công ngh , ào t o và trao i cán b ph c v cho qu n lư b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c. - Th ch hoá các cam k t qu c t có liên quan n t ng p nư c phù h p v i lu t pháp và i u ki n th c t Vi t Nam. - Xây d ng năng l c cho cơ quan u m i th c hi n Công ư c Ramsar và huy ng các ngu n l c th c hi n y các cam k t qu c t có liên quan n t ng p nư c mà Vi t Nam tham gia. 3. Các d án ưu tiên Vi c l a ch n các d án ưu tiên căn c vào quy mô tác ng, kh năng áp d ng r ng răi c a d án trên ph m vi toàn qu c. Trong giai o n 2004- 2010, chín (9) d án t i Ph l c c a Quy t nh này ư c ưu tiên th c hi n nh m tri n khai các hành ng c a K ho ch. 4. Phân kỳ th c hi n K ho ch ư c th c hi n trong hai giai o n: giai o n m t t năm 2004 n năm 2006, giai o n hai t năm 2007 n năm 2010. M i chương trình ư c giám sát và ánh giá theo các m c tiêu ra. L n ánh giá toàn di n u tiên vi c th c hi n K ho ch s ư c ti n hành vào năm
  6. 2006 và l n ánh giá toàn di n l n th hai vào năm 2010 k t h p v i vi c chu n b K ho ch b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c cho th p k ti p theo. i u 2. T ch c th c hi n B Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương t ch c th c hi n K ho ch này. nh kỳ hàng năm, B Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành, a phương xem xét và ánh giá vi c th c hi n K ho ch hành ng v b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c giai o n 2004- 2010. B Tài nguyên và Môi trư ng i u ph i quá trình giám sát và ánh giá k p th i i u ch nh, b sung K ho ch hành ng này. Các B , ngành và a phương có liên quan, theo ch c năng, nhi m v c a mnh ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c tri n khai th c hi n K ho ch hành ng. Ngu n tài chính th c hi n K ho ch hành ng này g m ngu n t ngân sách Nhà nư c, kinh phí t các chương trình và d án h p tác qu c t , kinh phí h tr c a các t ch c, cá nhân và các ngu n khác. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan chi trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Mai Ái Tr c PH L C DANH M C CÁC D ÁN ƯU TIÊN V B O T N VÀ PHÁT TRI N B N V NG CÁC VÙNG T NG P NƯ C GIAI O N 2004- 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2004/Q - BTNMTngày 05/4/2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) D án 1. Tăng cư ng h th ng chính sách, pháp lu t và năng l c qu n lư Nhà nư c v t ng p nư c. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng. - Cơ quan ph i h p:
  7. + Trung ương: B N i v , B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n, Liên hi p các h i Khoa h c và K thu t Vi t Nam, các trư ng i h c, các t ch c qu c t . + a phương: S Tài nguyên và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S K ho ch và u tư, S Th y s n, Chi c c Ki m lâm, U ban nhân dân c p t nh, huy n và xă có liên quan. D án 2. Ki m kê, xây d ng cơ s d li u v t ng p nư c; xây d ng và trình Chính ph ban hành Danh m c các khu b o t n các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t , qu c gia. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n. - Cơ quan ph i h p: + Trung ương: B Khoa h c và Công ngh , Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, Liên hi p các H i khoa h c và K thu t t i Vi t Nam, các trư ng i h c, các cơ quan nghiên c u khác, các t ch c qu c t . + a phương: S Tài nguyên và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Khoa h c và Công ngh , S Thu s n các t nh có t ng p nư c. D án 3. Xây d ng quy ho ch phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c c thù - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: + Trung ương: B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n, T ng c c Du l ch, Liên hi p các H i Khoa h c K thu t Vi t Nam, các trư ng i h c, các t ch c qu c t . + a phương: S Tài nguyên và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S K ho ch và u tư, S Thu s n, Chi c c Ki m lâm các thành ph có các vùng t ng p nư c ư c l a ch n. D án 4. Xây d ng các mô hnh phát tri n b n v ng t ng p nư c các h sinh thái t ng p nư c c thù. - Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n, U ban nhân dân các t nh nơi tri n khai mô hnh. - Cơ quan ph i h p:
  8. + Trung ương: B Tài nguyên và Môi trư ng, B Khoa h c và Công ngh , Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam, các trư ng i h c và các t ch c qu c t . + a phương: U ban nhân dân các c p, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Thu s n, Chi c c Ki m lâm các t nh có t ng p nư c. D án 5. Nghiên c u, ánh giá giá tr kinh t c a t ng p nư c nh m ph c v cho b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: + Trung ương: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n, T ng c c Du l ch, Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, các trư ng i h c, Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam, các t ch c qu c t . + a phương: U ban nhân dân các c p, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Thu s n, Chi c c Ki m lâm các t nh có t ng p nư c. D án 6. Khoanh vùng và áp d ng phương pháp ti p c n h sinh thái trong b o t n các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t , qu c gia. - Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Cơ quan ph i h p: + Trung ương: B Tài nguyên và Môi trư ng, B Thu s n, B Khoa h c và Công ngh , Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam, các trư ng i h c và các t ch c qu c t . + a phương: U ban nhân dân, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Thu s n, Chi c c Ki m lâm các t nh có t ng p nư c. D án 7. Xây d ng và ki n toàn m ng lư i các cơ s nghiên c u khoa h c v t ng p nư c. - Cơ quan ch trì: B Khoa h c và Công ngh . - Cơ quan ph i h p: + Trung ương: B Tài nguyên và Môi trư ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n, Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam, các trư ng i h c. + a phương: S Tài nguyên và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Khoa h c và Công ngh , S Thu s n, Chi c c Ki m lâm các t nh có t ng p nư c.
  9. D án 8. Nâng cao nh n th c v b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: + Trung ương: B Giáo d c và ào t o, B Khoa h c và Công ngh , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n, B Văn hoá Thông tin, T ng c c Du l ch, Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, Vi n Khoa h c xă h i Vi t Nam, ài Truy n hnh Trung ương, ài Ti ng nói Vi t Nam, các báo Trung ương, các trư ng i h c, các t ch c qu c t . + a phương: S Tài nguyên và Môi trư ng, S Giáo d c và ào t o, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S K ho ch và u tư, S Thu s n, S văn hoá- Thông tin, các báo, ài phát thanh và truy n hnh các t nh có t ng p nư c, Ban qu n lư các khu Ramsar, các vư n qu c gia và khu b o t n t ng p nư c. D án 9. Tăng cư ng năng l c cho cơ quan u m i th c hi n Công ư c Ramsar. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng - Cơ quan ph i h p: + Trung ương: Văn phng Chính ph , B Ngo i giao, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n, các t ch c qu c t . + a phương: U ban nhân dân các t nh, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Thu s n c a các t nh có các khu v c Ramsar./.
Đồng bộ tài khoản