Quyết định số 04/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
76
lượt xem
21
download

Quyết định số 04/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2004/QĐ-BXD về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 303: 2004 "Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần I. Công tác lát và láng trong xây dựng" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2004/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2004/Q -BXD Hà N i, ngày 12 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXD VN 303: 2004 "CÔNG TÁC HOÀN THI N TRONG XÂY D NG - THI CÔNG VÀ NGHI M THU. PH N I. CÔNG TÁC LÁT VÀ LÁNG TRONG XÂY D NG" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04 / 04 / 2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c biên b n s 72/BXD-KHCN ngày 14 / 7 / 2003 c a H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu tiêu chu n " Công tác hoàn thi n trong xây d ng - Thi công và nghi m thu. Công tác lát và láng trong xây " Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng. QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn Xây d ng Vi t Nam TCXD VN 303: 2004 '' Công tác hoàn thi n trong xây d ng - Thi công và nghi m thu. Ph n I. Công tác lát và láng trong xây d ng " i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo . i u 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : KT/B TRƯ NG B XÂY D NG - Như i u 3 TH TRƯ NG - Lưu VP&V KHCN Nguy n Văn Liên TCXDVN 303 : 2004 Soát xét l n 1
 2. CÔNG TÁC HOÀN THI N TRONG XÂY D NG THI CÔNG VÀ NGHI M THU PH N 1. CÔNG TÁC LÁT VÀ LÁNG TRONG XÂY D NG FINISH WORKS IN CONSTRUCTION – EXECUTION AND ACCEPTANCE PART 1. TILING AND PLASTERING WORK MÃ S : TC 03 - 01 HÀ N I 2004 L i nói u TCXDVN 303 : 2004 do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng biên so n, V Khoa h c Công ngh trình duy t, B Xây d ng ban hành theo Quy t nh s ....... Soát xét l n 1 Công tác hoàn thi n trong xây d ng – Thi công và nghi m thu Ph n 1. Công tác lát và láng trong xây d ng Finish works in construction – Execution and acceptance Part 1. Tiling and plastering work 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh các yêu c u k thu t chính và hư ng d n trình t thi công, ki m tra và nghi m thu ch t lư ng công tác lát và láng trong các công trình xây d ng dân d ng và công nghi p. 2. Tiêu chu n vi n d n 2.1 TCVN 1450 : 1986 “G ch r ng t sét nung” 2.2 TCVN 1451 : 1986 “G ch c t sét nung” 2.3 TCVN 6065 : 1995 “G ch xi măng lát n n” 2.4 TCVN 6074 : 1995 “G ch lát granito” 2.5 TCVN 6414 : 1998 “G ch g m p lát – Yêu c u k thu t” 2.6 TCVN 6476 : 1999 “G ch bê tông t chèn” 2.7 TCXD 85 : 1981 “G ch lát lá d a” 2.8 TCXD 90 : 1981 “G ch lát t sét nung” 2.9 TCVN 4340 : 1994 “Ván sàn b ng g ”
 3. 2.10 TCVN 4314 : 1986 “V a xây d ng. Yêu c u k thu t” 3. Các thu t ng và nh nghĩa 3.1 V t li u lát: g ch lát và t m lát. 3.2 G ch lát: g ch xi măng, g ch t nung, g ch ceramic, g ch granit, á t nhiên, á nhân t o v.v... dùng lát. 3.3 L p n n: l p n m ngay dư i l p lát ho c láng. 3.4 M t lát: b m t l p lát sau khi ã hoàn thi n. 3.5 M t láng: b m t l p láng sau khi ã hoàn thi n. 3.6 V t li u g n k t: v t li u dùng g n k t v t li u lát v i l p n n. 3.7 M ch lát: m ch gi a các viên g ch lát ho c t m lát k nhau. 3.8 Ch t làm y m ch: v t li u liên k t làm y m ch lát. 4. Công tác lát 4.1 Yêu c u k thu t 4.1.1 V t li u: 4.1.1.1 G ch lát, t m lát ph i t yêu c u k thu t v ch t lư ng, ch ng lo i, kích thư c, màu s c. 4.1.1.2 V t li u g n k t ph i m b o ch t lư ng, n u thi t k không quy nh thì th c hi n theo yêu c u c a nhà s n xu t v t li u lát. 4.1.2 L p n n: 4.1.2.1 M t l p n n ph i m b o ph ng, ch c ch n, n nh, có bám dính v i v t li u g n k t và ư c làm s ch t p ch t. 4.1.2.2 Cao l p n n phù h p v i v t li u lát ph bên trên. d cc al pn n theo yêu c u k thu t. 4.1.2.3 V i v t li u g n k t là keo, nh a ho c t m lát t tr c ti p lên l p n n thì m t l p n n ph i m b o tho mãn yêu c u nêu trong b ng 1 c a tiêu chuNn này. 4.1.2.4 Trư c khi lát ph i ki m tra và nghi m thu l p n n và các b ph n b che khu t (chi ti t chôn s n, ch ng th m, h th ng k thu t v.v¼). 4.1.3 Ch t lư ng l p lát:
 4. 4.1.3.1 M t lát ph i m b o các yêu c u v cao, ph ng, d c, dính k t v i l p n n, chi u dày v t li u g n k t, b r ng m ch lát, màu s c, hoa văn, hình dáng trang trí v.v¼ 4.1.3.2 N u m t lát là các viên á thiên nhiên, nên ch n á các viên k nhau có màu s c và ư ng vân hài hoà. 4.1.3.3 V i g ch lát dùng v a làm v t li u g n k t thì v a ph i ư c tr i u trên l pn n m b o gi a viên g ch lát và l p n n ư c lót y v a. 4.1.3.4 M t lát c a t m sàn g không ư c có v t n t, cong vênh. M t lát c a t m lát m m không ư c ph ng r p, nhăn nheo. 4.1.3.5 V i các viên lát ph i c t, vi c c t và mài các c nh ph i b o m ư ng c t g n và m ch ghép ph ng, u. 4.1.3.6 M ch gi a các viên g ch lát và gi a g ch lát v i tư ng ph i ư c l p y ch t làm y m ch. 4.1.3.7 Dung sai trên m t lát không vư t quá các giá tr yêu c u trong b ng 1 và 2. B ng 1 - Dung sai cho phép Lo i v t li u lát Khe h v i Dung sai Dung sai thư c 3m cao d c G ch xây t sét nung 5mm 2cm 0,5% G ch lát t sét nung 4mm 2cm 0,5% á t nhiên không mài m t 3mm 2cm 0,5% G ch lát xi măng, granito, 3mm 1cm 0,3% ceramic, granite, á nhân t o Các lo i t m lát nh hình 3mm 1cm 0,3% B ng 2 – Chênh l ch cao gi a hai mép v t li u lát Lo i v t li u lát Chênh l ch cao G ch xây t sét nung 3mm G ch lát t sét nung 3mm á t nhiên không mài m t 3mm G ch lát xi măng, granito, ceramic, 0,5mm granite, á nhân t o Các lo i t m lát nh hình 0,5mm 4.1.4 An toàn lao ng khi lát:
 5. 4.1.4.1 Khi lát ph i tuân theo các quy nh hi n hành v an toàn lao ng, an toàn phòng ch ng cháy n . 4.1.4.2 V i v t li u lát d b t l a như: g , th m, keo dán ... ph i có bi n pháp phòng cháy trong quá trình thi công. 4.1.4.3 Môi trư ng làm vi c ph i thông thoáng, có bi n pháp ch ng nhi m c do hơi c a v t li u lát, v t li u g n k t gây ra. 4.2 Quy trình thi công 4.2.1 Thi công lát g ch: 4.2.1.1 ChuNn b l p n n Dùng dây căng, ni vô ho c máy tr c c ki m tra cao , ph ng, d cc am t l p n n. G n các m c cao lát chuNn, m i phòng có ít nh t 4 m c t i 4 góc, phòng có di n tích l n m c g n theo lư i ô vuông, kho ng cách gi a các m c không quá 3m. C n ánh d u các m c cao tham chi u cao hơn m t lát lên tư ng ho c c t có căn c thư ng xuyên ki m tra cao m t lát. 4.2.1.2 ChuNn b g ch lát G ch lát ph i ư c làm v sinh s ch, không b i bNn, d u m , các ch t làm gi m tính k t dính gi a l p n n v i g ch lát. V i g ch lát có kh năng hút nư c t v t li u k t dính, g ch ph i ư c nhúng nư c và v t ra ráo nư c trư c khi lát. G ch lát ph i ư c nghi m thu theo các tiêu chuNn v t li u tương ng. Trong tiêu chuNn này g ch lát là các ch ng lo i sau ây: + G ch xây t sét nung - TCVN 1450 : 1986, TCVN 1451 : 1986. + G ch lát t sét nung - TCXD 85 : 1981, TCXD 90 : 1981. + G ch lát g m tráng men - TCVN 6414 : 1998. + G ch lát xi măng, granito - TCVN 6065 : 1995, TCVN 6074 : 1995 + G ch bê tông t chèn - TCVN 6476 : 1999. + á lát thiên nhiên và nhân t o – l y theo các yêu c u c a thi t k .
 6. 4.2.1.3 ChuNn b v t li u g n k t Vi c pha tr n, s d ng và b o qu n v t li u g n k t ph i tuân theo yêu c u c a lo i v t li u. V t li u g n k t có th là v a xi măng cát, v a tam h p, nh a polyme ho c keo dán. V i v t li u g n k t là v a ph i tuân theo TCVN 4314 : 1986. 4.2.1.4 D ng c lát C n chuNn b y d ng c c n thi t cho công tác lát như: dao xây, bay lát, bay mi t m ch, thư c t m 3m, thư c rút, búa cao su, máy c t g ch, máy mài g ch, c, ch i ót, gi lau, ni vô ho c máy tr c c. D ng c c n y và phù h p v i yêu c u thi công cho t ng thao tác ngh nghi p. D ng c ã hư h ng và quá cũ, b mòn, không m b o chính xác khi thi công không ư c s d ng. 4.2.1.5 Ti n hành lát N u v t li u g n k t là v a thì v a ph i ư c tr i u lên l p n n r ng lát t 3 n 5 viên, sau khi lát h t các viên này m i tr i ti p cho các viên li n k . N u v t li u g n k t là keo dính thì ti n hành lát t ng viên m t và keo ph i ư c ph t u lên m t g ch g n k t v i n n. N u m t lát ngoài tr i thì c n ph i chia khe co dãn v i kho ng cách t i a gi a hai khe co dãn là 4m. N u thi t k không quy nh thì l y b r ng khe co dãn b ng 2cm, chèn khe co dãn b ng v t li u có kh năng àn h i. Trình t lát như sau: căng dây và lát các viên g ch trên ư ng th ng n i gi a các m c ã g n trên l p n n. Sau ó lát các viên g ch n m trong ph m vi các m c cao chuNn, hư ng lát vuông góc v i hư ng ã lát trư c ó. Hư ng lát chung cho toàn nhà ho c công trình là t trong lùi ra ngoài. Trong khi lát thư ng xuyên dùng thư c t m 3 m ki m tra ph ng c a m t lát. ph ng c a m t lát ư c ki m tra theo các phương d c, ngang và chéo. Thư ng xuyên ki m tra cao m t lát căn c trên các m c cao tham chi u. Khi lát ph i chú ý s p x p các viên g ch úng hoa văn thi t k . 4.2.1.6 Làm y m ch lát Công tác làm y m ch lát ch ư c ti n hành khi các viên g ch lát ã dính k t v i l p n n. Trư c khi làm y m ch lát, m t lát ph i ư c v sinh s ch s . M ch làm y xong, lau ngay cho ư ng m ch s c g n và v sinh m t lát không ch t làm y m ch lát bám dính làm bNn m t lát. 4.2.1.7 B o dư ng m t lát:
 7. Sau khi làm y m ch lát không ư c va ch m m nh trư c khi v t li u g n k t r n. V i m t lát ngoài tr i và v t li u g n k t là v a, ph i có bi n pháp che n ng và ch ng mưa x i trong (1¸3) ngày sau khi lát. 4.2.2 Thi công sàn g : 4.2.2.1 ChuNn b l p n n L p n n ph i ư c chuNn b theo úng thi t k . Trong trư ng h p t m sàn g g n k t tr c ti p lên g i ho c con kê thì các chi ti t này ph i ư c c nh ch c ch n b ng vít ho c chôn s n lên sàn. B m t l p n n ph i khô ráo. 4.2.2.2 ChuNn b t m sàn g T m sàn g ph i úng ch ng lo i g , kích thư c, màu s c, Nm theo thi t k . T m sàn g có th ư c hoàn thi n b m t trư c ho c sau khi lát. Ván sàn g t nhiên ph i ư c nghi m thu theo TCVN 4340 : 1994. 4.2.2.3 ChuNn b v t li u g n k t V t li u g n k t ph i úng ch ng lo i, m b o ch t lư ng theo thi t k , n u thi t k không quy nh thì th c hi n theo yêu c u c a nhà s n xu t v t li u lát. V i ván sàn g t nhiên v t li u g n k t có th là inh ho c vít. 4.2.2.4 D ng c lát C n chuNn b y d ng c c n thi t cho công tác lát như: búa, khoan, thư c t m 3m, thư c rút, êke bào, c, cưa, ch i ót, gi lau, ni vô ho c máy tr c c. D ng c c n y và phù h p v i yêu c u thi công cho t ng thao tác ngh nghi p. D ng c ã hư h ng và quá cũ, b mòn, không m b o chính xác khi thi công không ư c s d ng. 4.2.2.5 Ti n hành lát Trư c khi lát t m sàn g t nhiên ph i nh v các v trí t con kê ho c b n vít b ng cách ánh d u trên l p n n. Kho ng cách gi a các con kê và inh vít ph thu c vào kích thư c t m sàn g . N u dùng con kê thì b m t các con kê ph i m b o ph ng, n nh. Trư c khi g n k t t m sàn g v i l p n n ph i ti n hành ghép m ng v i các t m li n k và ph i m b o m ch lát kín khít, sau ó g n k t t m sàn v i l p n n b ng inh ho c b t vít. Khi lát t m sàn g nhân t o có các l p c u t o i kèm v t li u t m lát ph i tuân th theo úng ch nh c a nhà s n xu t, keo dính ph i ư c ph t u t i các mép t m lát, sau ó ghép m ch lát ph i m b o kín khít.
 8. 4.2.2.6 Hoàn thi n m t lát Trong trư ng h p s d ng t m sàn g chưa hoàn thi n b m t thì sau khi ghép xong m t sàn g ph i ư c bào ph ng, n o nh n sau ó ánh gi y nháp t thô n m n và cu i cùng ánh xi bóng, véc ni ho c sơn. V i t m sàn g ã hoàn thi n b m t thì có th ánh bóng ho c sơn ngay sau khi lát. 4.2.2.7 B o dư ng m t lát M t lát ph i ư c b o v , không i l i ho c va ch m trong giai o n thi công làm bong xư c m t ho c m t bóng. 4.2.3 Thi công t m lát m m: T m lát m m có th là t m nh a t ng h p, th m nh a d ng cu n, t m th m, th m d ng cu n. 4.2.3.1 ChuNn b l p n n: L p n n ph i c ng, n nh, ư c làm ph ng, v sinh s ch s theo úng thi t k . Trong trư ng h p dùng keo dán ho c băng dính dán các t m nh a ho c th m d ng cu n thì m t dán ph i ư c mài ph ng và làm s ch b i trư c khi ph t l p keo dán. 4.2.3.2 ChuNn b t m lát: t m lát ph i úng ch ng lo i, kích thư c, màu s c. 4.2.3.3 ChuNn b v t li u g n k t V t li u g n k t ph i úng ch ng lo i, m b o ch t lư ng theo thi t k , n u thi t k không quy nh thì th c hi n theo yêu c u c a nhà s n xu t v t li u lát. Trong trư ng h p s d ng v t li u g n k t là keo dính thì ph i ư c b o qu n và s d ng theo yêu c u c a nhà s n xu t v t li u. 4.2.3.4 Ti n hành lát Khi lát sàn b ng th m nh a d ng cu n, keo dán nên ph t lên n n theo chi u ngang c a cu n nh a lát. Vi c dán th c hi n t ng d i tương ương v i kh t m lát. Dán mép cu n th m úng vào c nh chuNn, dùng l c ép m nh lên ch v a dán cho t m nh a dính ch c v i l p n n. Sau ó lăn d cu n th m ra, lăn n âu dùng tay hay búa cao su mi t cho dính v i l p n n Ny không khí v phía trư c tránh ph ng r p do hơi không thoát ư c. Hai t m nh a dán k nhau ph i song song và ghép kín, không cho các mép t m ch ng lên nhau. Trư ng h p dùng inh ghim ho c n p g n k t t m nh a ho c th m v i l p n n thì t m lát ph i ư c tr i căng trư c khi c nh b ng ghim ho c n p. Khi lát sàn b ng t m th m ho c nh a, mép hai t m li n k ph i ph ng mép, khít. Ph i chú ý s p x p cho úng hoa văn.
 9. 5. Công tác láng 5.1 Yêu c u k thu t 5.1.1 V t li u: V t li u láng ph i t yêu c u k thu t v ch t lư ng, màu s c. 5.1.2 L p n n: 5.1.2.1 L p n n ph i m b o ph ng, n nh, có bám dính v i v t li u láng và ư c làm s ch t p ch t. Trong trư ng h p l p n n có nh ng v trí lõm l n hơn chi u dày l p láng 20mm thì ph i ti n hành bù b ng v t li u tương ng trư c khi láng. V i nh ng v trí l i lên cao hơn m t l p n n yêu c u thì ph i ti n hành san ph ng trư c khi láng. 5.1.2.2 Khi c n chia ô, khe co dãn thì công vi c này ph i ư c chuNn b trư c khi ti n hành công tác láng. N u thi t k không quy nh thì (3¸4) m l i làm m t khe co dãn b ng cách c t t ngang l p láng, l y chi u r ng khe co dãn là (5¸8) mm, khi hoàn thi n khe co dãn s ư c chèn b ng v t li u có kh năng àn h i ho c t hàn g n. 5.1.2.3 Trư c khi láng ph i ki m tra và nghi m thu l p n n và các b ph n b che khu t (chi ti t chôn s n, ch ng th m, h th ng k thu t v.v¼). 5.1.3 Ch t lư ng l p láng: 5.1.3.1 M t láng ph i m b o yêu c u v màu s c như thi t k . 5.1.3.2 Dung sai trên m t láng không vư t quá các giá tr yêu c u trong b ng 3. B ng 3 - Dung sai cho phép Lo i v t li u láng Khe h v i Dung sai Dung sai thư c 3m cao d c T t c các v t li u láng 3mm 1cm 0,3% 5.1.3.3 V i m t láng có yêu c u ánh màu thì tuỳ thu c vào th i ti t, Nm và nhi t không khí mà sau khi láng xong l p v a cu i cùng có th ti n hành ánh màu. ánh màu ti n hành b ng cách r i u m t l p b t xi măng hay l p m ng h xi măng và dùng bay ho c máy xoa nh n b m t. Vi c ánh màu ph i k t thúc trư c khi v t li u láng k t thúc quá trình ông k t. 5.1.3.4 Trư ng h p m t láng có yêu c u mài bóng, quá trình mài bóng b ng máy ư c ti n hành ng th i v i vi c vá các v t lõm c c b và các v t xư c g n trên b m t. Khi b t u mài ph i m b o v t li u láng cư ng ch u mài. 5.1.3.5 Công vi c k ch th c hi n sau khi hoàn thành công tác láng. ư ng k c n u v chi u r ng, chi u sâu và s c nét. N u dùng qu lăn có h t ch ng trơn cũng lăn ngay khi l p xi măng màu chưa r n.
 10. 5.1.4 An toàn lao ng khi láng: 5.1.4.1 Khi láng ph i tuân theo các quy nh hi n hành v an toàn lao ng, an toàn phòng ch ng cháy n . 5.1.4.2 N u s d ng máy xoa b m t th c hi n công tác láng thì công nhân ph i ư c ào t o v v n hành máy trư c khi thi công. Lưu ý an toàn i n và ch ng các v t th i mài văng b n vào cơ th . 5.2 Quy trình thi công 5.2.1 ChuNn b l p n n: L p n n ph i ư c chuNn b theo thi t k , n u thi t k không quy nh thì theo yêu c u c a nhà s n xu t v t li u láng n n. L p n n ph i m b o ph ng, n nh. L p n n ph i có bám dính, làm s ch và tư i Nm trư c khi láng. Trư ng h p láng b ng th công, trên m t l p n n ph i g n các m c cao láng chuNn v i kho ng cách gi a các m c không quá 3m. 5.2.2 ChuNn b v t li u láng: V t li u láng ph i úng ch ng lo i, ch t lư ng, màu s c. Vi c pha tr n, s d ng và b o qu n v t li u láng ph i tuân theo yêu c u c a nhà s n xu t v t li u. V t li u láng có th là v a xi măng cát ho c v a polyme. V i v t li u láng là v a ph i tuân theo TCVN 4314 : 1986. 5.2.3 D ng c láng g m bay xây, bay ánh bóng, thư c t m 3m, thư c rút, ni vô ho c máy tr c c, bàn xoa tay ho c máy xoa, bàn p, lăn gai. 5.2.4 Ti n hành láng: Dàn u v t li u láng trên m t l p n n, cao hơn m t m c cao lát chuNn. Dùng bàn xoa p cho v t li u láng c ch c và bám ch t vào l p n n. Dùng thư c t m cán ph ng cho b ng m t m c. Sau ó dùng bàn xoa xoa ph ng. V i m t láng có di n tích l n ph i dùng máy xoa ph ng b m t. Vi c xoa b ng máy th c hi n theo trình t sau: dùng máy tr c c nh v ư ng ray c a máy xoa trên ph m vi láng, i u ch nh chân máy cao thích h p, c p v t li u láng vào ph m vi láng, i u khi n máy dùng qu lu nh lăn trên b m t láng và cánh xoa xoa ph ng. V i nh ng m t láng trên n n bê tông có yêu c u như: tăng c ng b m t ch ng mài mòn, a xít ... ph i tuân theo thi t k ho c yêu c u k thu t c a nhà s n xu t v t li u. N u thi t k không ch nh, thi công theo trình t : sau khi bê tông n n t (1¸2) gi r i u ch t làm c ng b m t. i n khi ch t làm c ng se m t, dùng máy xoa n n xoa bóng b m t. Sau khi xoa bóng b m t có th phun l p b o dư ng.
 11. Trư ng h p l p láng cu i cùng b ng v a xi măng cát thì kích thư c h t c t li u l n nh t không quá 2mm, xoa ph ng m t theo d c thi t k . 5.2.5 B o dư ng: Khi th i ti t n ng nóng, khô hanh sau khi láng xong (1¸2) gi , ph lên m t láng m t l p v t li u gi Nm, tư i nư c trong 5 ngày. Không i l i, va ch m m nh trên m t láng trong 12 gi sau khi láng. V i m t láng ngoài tr i c n có bi n pháp che n ng và ch ng mưa x i trong (1¸3) ngày sau khi láng. 6. Ki m tra và nghi m thu 6.1 Ki m tra 6.1.1 Công tác ki m tra ch t lư ng lát và láng các công trình xây d ng theo trình t và bao g m các ch tiêu trong b ng 4. B ng 4 - i tư ng, phương pháp và d ng c ki m tra công tác lát, láng Th t i tư ng ki m tra Phương pháp và d ng c ki m tra ki m tra 1 B m tl pn n o tr c ti p b ng thư c, ni vô, máy tr c c 2 V t li u lát, láng L y m u, thí nghi m theo tiêu chuNn c a v t li u 3 V t li u g n k t L y m u, thí nghi m theo tiêu chuNn c a v t li u 4 Cao m t lát và láng o tr c ti p b ng thư c, ni vô, máy tr c c 5 ph ng m t lát và láng o tr c ti p b ng thư c t m, ni vô, máy tr c c 6 d c m t lát và láng o b ng nivô, nư c th hay cho lăn viên bi thép ư ng kính 10mm 7 c ch c và bám dính Dùng thanh g gõ nh lên b m t, ti ng gõ gi a v t li u lát, v t li u láng v i ph i ch c u m i i m l pn n V i m t lát g ho c t m lát m m i th lên trên 8 ng u v màu s c, hoa Quan sát b ng m t văn, các chi ti t ư ng vi n trang trí và bóng c a m t láng 9 Các yêu c u c bi t khác c a Theo ch nh c a thi t k thi t k
 12. 6.1.2 M t lát (láng) ph i ph ng, không gh gh , l i lõm c c b , sai s v cao và d c không vư t quá các giá tr trong b ng 1 và b ng 3. 6.1.3 Chênh l ch cao gi a hai mép c a v t li u lát li n k không vư t quá giá tr trong b ng 2. 6.1.4 d c và phương d c c a m t lát (láng) ph i theo úng thi t k , n u có ch l i ho c lõm quá m c cho phép thì u ph i ư c lát (láng) l i. 6.1.5 bám dính và c ch c c a v t li u g n k t ho c v t li u láng v i l p n n ki m tra b ng cách gõ nh lên b m t lát (láng) n u có ti ng b p thì ph i bóc ra s a l i. V i m t lát g i lên không rung, không có ti ng kêu. V i t m lát m m, m t lát không ph ng, không nhăn, không cong mép, không có bi u hi n trư t. 6.2 Nghi m thu Nghi m thu công tác lát (láng) ư c ti n hành t i hi n trư ng. H sơ nghi m thu g m có: - Biên b n nghi m thu ch t lư ng c a v t li u lát (láng). - Biên b n nghi m thu ch t lư ng c a v t li u g n k t. - Các biên b n nghi m thu l p n n. - H sơ thi t k hoàn thi n ho c các ch d n v hoàn thi n trong h sơ thi t k công trình. - B n v hoàn công c a công tác lát (láng). - Nh t ký công trình.
Đồng bộ tài khoản