Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
77
lượt xem
4
download

Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện chương trình 135 giai đoạn II do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT

 1. U BAN DÂN T C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2007/Q -UBDT Hà N i, ngày 19 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÀO T O, B I DƯ NG CHO CÁN B CƠ S VÀ C NG NG TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 51/2003/N -CP, ngày 16/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg, ngày 10/01/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Chính sách Dân t c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình khung ào t o, b i dư ng cho cán b cơ s và c ng ng th c hi n Chương trình 135 giai o n II. i u 2. T ch c th c hi n: 1. Giao V Chính sách Dân t c ch trì ph i h p v i các ơn v ch c năng c a y ban Dân t c và các B , ngành liên quan tri n khai: a) Biên so n các tài li u chuyên ph c v cho công tác ào t o, b i dư ng cán b cơ s và c ng ng thu c Chương trình 135 giai o n II g m: + Nhóm tài li u dành cho ào t o, t p hu n cán b xã, thôn, b n: Chuyên s 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. + Tài li u dành cho ào t o, t p hu n dành cho c ng ng (ngư i dân): Chuyên s 3, 4, 5. b) Xu t b n, in n tài li u dành cho gi ng viên, h c viên ph c v tri n khai công tác ào t o, t p hu n t i các a phương. c) T ch c ào t o, t p hu n gi ng viên cho các a phương tri n khai t i cơ s theo n i dung chương trình khung.
 2. 2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh thu c Chương trình 135 giai o n II các t nh ch o cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh ch trì, ph i h p v i các s , ban, ngành liên quan căn c n i dung Chương trình khung: a) Căn c Khung L trình th c hi n Chương trình 135 giai o n c a t nh, xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng cán b cơ s và c ng ng thu c Chương trình 135 giai o n II và k ho ch th c hi n hàng năm; b) Biên so n tài li u ào t o c thù c a a phương ph c v công tác ào t o, t p hu n c a Chương trình 135 giai o n II g m các chuyên sau: + Nhóm tài li u dành cho ào t o, t p hu n cán b xã, thôn, b n: Chuyên s : 1, 2, 11. + Tài li u dành cho ào t o, t p hu n dành cho c ng ng (ngư i dân): Chuyên s 1, 2, 6, 7. c) Ph i h p v i các cơ s ào t o t i a phương ch o c p huy n t ch c t p hu n theo k ho ch hàng năm, m b o th c hi n các m c tiêu theo L trình th c hi n Chương trình 135 giai o n II c a t nh. Riêng n i dung ào t o ngh , th c hi n theo Thông tư liên t ch s 676/TTLT-UBDT-KH T-XD-NNPTNT-TC v hư ng d n th c hi n Chương trình 135 giai o n II. Các khóa t p hu n ph i ư c t ch c m b o th i lư ng t i thi u c a các chuyên theo n i dung Chương trình khung. Các n i dung ào t o có th ư c t ch c nhi u l n cung c p ki n th c phù h p v i c thù các h c viên. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng y ban, V trư ng V Chính sách Dân t c, V trư ng V Pháp ch , Trư ng Ban Ch o Chương trình 135 giai o n II các t nh và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo./. B TRƯ NG, CH NHI M Ksor Phư c CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÀO T O, B I DƯ NG CHO CÁN B CƠ S VÀ C NG NG THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II
 3. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2007 /Q -UBDT ngày 19 tháng năm 2007 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c) I. M C ÍCH Chương trình Khung ào t o b i dư ng cho cán b cơ s và công ng thu c Chương trình 135 giai o n II là cơ s xây d ng k ho ch, biên so n tài li u và t ch c tri n khai các l p t p hu n thu c H p ph n ào t o và nâng cao năng l c thu c Chương trình 135 giai o n II nh m t ư c các m c tiêu c a chương trình theo Quy t nh 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . II. I TƯ NG ÀO T O, B I DƯ NG i tư ng ào t o, b i dư ng c a Chương trình 135 giai o n II ư c chia làm hai nhóm sau: 2.1. Nhóm cán b xã, cán b thôn b n: - Cán b công ch c xã theo quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph ; cán b ng, oàn th ; cán b ư c c p trên tăng cư ng v xã; cán b ngu n trong di n qui ho ch c a xã; thành viên Ban qu n lý và ban giám sát xã; cán b thôn b n: trư ng thôn; trư ng b n, làng, buôn, phum, sóc (sau ây g i chung là trư ng thôn, b n). 2.2. Nhóm c ng ng (ngư i dân): - Ngư i s n xu t gi i có vai trò tích c c trong xóa ói gi m nghèo; c ng tác viên tr giúp pháp lý, thành viên câu l c b tr giúp pháp lý; ngư i t nguy n làm c ng tác viên, tuyên truy n viên; - Ngư i có uy tín trong c ng ng; - H nghèo; - Thanh niên dân t c thi u s tu i t 16 - 25 tu i. III. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÀO T O, B I DƯ NG 3.1 Nhóm cán b xã và thôn, b n Chuyên Th i N i dung s lư ng 1. Công tác Cung c p nh ng ki n th c n i dung cơ b n, ph thông v 12 ti t dân t c, tôn chính sách dân t c, chính sách tôn giáo c a ng và nhà giáo các xã nư c ta. thu c Chương trình N i dung cơ b n 135 giai o n II. 1. Công tác dân t c: (8 ti t)
 4. Chuyên Th i N i dung s lư ng - Tình hình, c i m v dân t c và công tác dân t c nư c ta và c a a phương. - Chính sách dân t c c a ng và Nhà nư c Vi t Nam. - N i dung, nhi m v c a công tác dân t c a bàn Chương trình 135. - Trao i th o lu n. 2. Công tác tôn giáo: (4 ti t) - Tình hình, c i m tôn giáo nư c ta. - Chính sách tôn giáo c a ng và Nhà nư c. - N i dung, nhi m v c a công tác tôn giáo t i a bàn Chương trình 135. - Trao i th o lu n. 2. Ch Cung c p nh ng thông tin, ki n th c cơ b n v m t s chính 4 ti t trương, chính sách xóa ói gi m nghèo c a ng và nhà nư c v lĩnh v c sách c a ang ư c th c hi n trên a bàn Chương trình 135. ng và nhà nư c v xóa N i dung cơ b n ói gi m nghèo - Khái ni m v nghèo ói, chuNn nghèo và tình hình ói nghèo trên a bàn các xã thu c Chương trình 135 giai o n II. - Tiêu chí h nghèo, xã nghèo. Qui trình, t ch c th c hi n xác nh h nghèo. - Các chính sách h tr i v i h nghèo trên a bàn Chương trình 135. - T ch c th c hi n công tác xóa ói gi m nghèo trên a bàn các xã thu c Chương trình 135 giai o n II. - Trao i th o lu n. 3. Gi i thi u Cung c p nh ng thông tin cơ b n v Chương trình 135 giai 8 ti t v Chương o n II giai o n 2006 – 2010. trình 135 Giai o n II N i dung cơ b n (2006 –
 5. Chuyên Th i N i dung s lư ng 2010). 1. Gi i thi u tóm t t Chương trình 135 giai o n II. - M c tiêu Chương trình 135 giai o n II. - i tư ng, ph m vi th hư ng Chương trình. - Nhi m v , n i dung cơ b n c a Chương trình: + H tr phát tri n s n xu t và d ch chuy n cơ c u kinh t . + Phát tri n cơ s h t ng. + B i dư ng, nâng cao năng l c cán b cơ s và năng l c c a c ng ng. + H tr các d ch v xã h i, c i thi n nâng cao i s ng nhân dân. - Nguyên t c th c hi n. - T ch c th c hi n. 2. H th ng văn b n qu n lý, hư ng d n tri n khai th c hi n Chương trình 135 giai o n II. - Thông tư liên t ch s 676/TTLT/UBDT-KH T-XD- NNPTNT-TC v hư ng d n th c hi n Chương trình 135 giai o n II. - Thông tư s 01/2006/BXD v Chi phí qu n lý trong t ch c th c hi n h p ph n cơ s h t ng thu c Chương trình 135 giai o n II. - Thông tư s 01/2007/TT-BNN v hư ng dân th c hi n h p ph n phát tri n s n xu t và chuy n d ch cơ c u kinh t thu c Chương trình 135 giai o n II. - Thông tư s 01/2007/TT-UBDT v hư ng d n xác nh năng l c và quy trình phân c p xã làm ch u tư các công trình, d án thu c Chương trình 135 giai o n II. - Quy t nh s 74/2007/Q -UBDT v Khung L trình tri n khai th c hi n Chương trình 135 giai o n II. -…
 6. Chuyên Th i N i dung s lư ng - Các văn b n qu n lý, hư ng d n c a a phương. - Trao i th o lu n. 4. Nghi p v Cung c p ki n th c cơ b n v l p d toán ngân sách và d 12 ti t Qu n lý tài toán các công trình, d án thu c Chương trình 135 c p xã, chính ngân thôn, b n theo các qui nh hi n hành. sách và d án c p xã i B i dư ng nâng cao các k năng ki m tra, giám sát th c hi n v i các công các d toán, s d ng kinh phí c a các d án, công trình 135 trình, d án a phương. thu c Chương trình N i dung cơ b n 135 giai o n II. - N i dung, qui trình l p d toán ngân sách và d toán các d án, công trình thu c chương trình 135 xã. - Quá trình l p d toán và ki m tra th c hi n d án, công trình xã. Th t c trình duy t d toán, thanh quy t toán công trình, d án thu c Chương trình 135 giai o n II. - Ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a cán b ch ch t, cán b nghi p v k ho ch, tài chính c p xã trong công tác l p d toán, phê duy t, th c hi n và ki m tra th c hi n các d án, công trình 135 xã. - Các th t c, qui nh và căn c thuy t trình và b o v d toán ngân sách trư c các cơ quan có thNm quy n và các tình hu ng có th x y ra, cách th c x lý tình hu ng ã nêu và b o v d toán. - Bài t p th c hành. 5. Quy trình Cung c p ki n th c cho cán b xã v qu n lý, s d ng có 16 ti t tri n khai hi u qu h th ng cơ s h t ng (giao thông, i n, th y l i, th c hi n thông tin liên l c) trong phát tri n s n xu t và ph c v i h p ph n xây s ng c a ng bào. d ng cơ s h t ng thu c Nâng cao nh n th c, trang b các ki n th c và k năng c n Chương trình thi t h có th m ương ư c ch c năng nhi m v c a 135 giai o n mình trong vi c tri n khai th c hi n h p ph n xây d ng cơ II. s h t ng thu c Chương trình 135 giai o n II. N i dung cơ b n 1. Qu n lý nhà nư c v k t c u h t ng trên a bàn xã.
 7. Chuyên Th i N i dung s lư ng - Vai trò c a cơ s h t ng, quy ho ch trong phát tri n kinh t – xã h i. - N i dung c a ch trương “Nhà nư c và nhân dân cùng làm trong xây d ng, b o dư ng, s a ch a cơ s h t ng”. - Nh ng yêu c u k thu t c a các công trình cơ s h t ng trong s d ng, b o dư ng. - Trách nhi m c a các t ch c, oàn th gia ình và c ng ng trong qu n lý, s d ng và b o dư ng cơ s h t ng. 2. Qu n lý tri n khai H p ph n cơ s h t ng thu c Chương trình 135 giai o n II các xã c bi t khó khăn. - Tuyên truy n, ph bi n thông tin v n i dung h p ph n xây d ng cơ s h t ng thu c Chương trình 135 giai o n II cho ngư i dân. - Quy trình xác nh năng l c xã làm ch u tư và quy n ngh ư c giao làm ch u tư các công trình thu c Chương trình 135 giai o n II (theo Thông tư s 01/2007/TT-UBDT) v hư ng d n xác nh năng l c và quy trình phân c p xã làm ch u tư các công trình, d án thu c CHương trình 135 giai o n II). - Quy trình xác nh nhu c u và hư ng d n ngư i dân l a ch n công trình theo nhu c u c a h và phù h p v i quy nh c a Chương trình. - L p k ho ch th c hi n các d án cơ s h t ng thu c Chương trình 135, bao g m: l p xu t u tư/báo cáo u tư, ký k t h p ng cung c p v n… - Quy trình t ch c u th u, ký h p ng v i các công ty tư v n th c hi n các bư c trong trình t u tư và xây d ng. - T ch c giám sát thi công công trình m b o ch t lư ng, ti n ; Nghi m thu và bàn giao công trình; Thanh toán, quy t toán công trình và ưa vào s d ng; - T ch c ngư i dân tham gia th c hi n d án và huy ng c ng ng óng góp xây d ng công trình. - Quy trình huy ng ngu n l c, duy tu b o dư ng và v n hành công trình sau khi nghi m thu d a vào c ng ng.
 8. Chuyên Th i N i dung s lư ng - Bài t p th c hành, th c a. 6. Phát tri n Cung c p ki n th c v t ch c, hư ng d n th c hi n các 16 ti t s n xu t và chương trình, k ho ch, án khuy n khích phát tri n s n chuy n d ch xu t thu c ph m vi u tư thu c Chương trình 135 giai o n cơ c u kinh II. (Thông tư s 01/2007/TT-BNN). t trên a bàn các xã Các bi n pháp ng d ng ti n b khoa h c - công ngh thu c 135. phát tri n s n xu t, hư ng d n nông dân chuy n i cơ c u kinh t , cây tr ng, v t nuôi; b o v r ng và phát tri n ngh r ng theo hư ng lâm nghi p xã h i. N i dung cơ b n Hư ng d n th c hi n H p ph n Phát tri n s n xu t và chuy n d ch cơ c u kinh t thu c Chương trình 135 giai o n II theo Thông tư s 01/2007/TT-BNN c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Vai trò c a quy ho ch, k ho ch s d ng t ai c a xã trong phát tri n kinh t xã h i. - Chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi. - K thu t tr ng tr t, chăn nuôi v i m t s cây con ch y u a phương. - B o qu n, ch bi n sau thu ho ch. - Qu n lý b o v r ng, các công trình th y l i. - ng d ng khoa h c, công ngh vào s n xu t tr ng tr t và chăn nuôi. - ánh giá hi u qu s n xu t nông, lâm, ngư nghi p. - Ti p c n và s d ng v n tín d ng ph c v phát tri n s n xu t. - Phân tích xác nh l i th c a a phương ch n phương án u tư, chuy n d ch cơ c u s n xu t phù h p. - Tham quan mô hình và th o lu n. 7. Thông tin Cung c p nh ng thông tin cơ b n v th trư ng, t ch c tiêu 4 ti t v th trư ng, th s n phNm c a ng bào a bàn Chương trình 135. tiêu th s n
 9. Chuyên Th i N i dung s lư ng phNm. N i dung cơ b n - Thông tin cơ b n v th trư ng và tình hình th trư ng trên a bàn (thông tin giá c , phương th c buôn bán, ai mua, ai bán, ti p xúc th nào và âu ?...) - Các chính sách v tr giá, tr cư c, khuy n khích xu t khNu, liên k t 4 nhà… trên a bàn Chương trình 135. - T ch c th c hi n tiêu th s n phNm cho ng bào trên a bàn. - Trao i, th o lu n, th c a. 8. Công tác Thông tin cơ b n v quy nh ch thông tin, báo cáo ti n 12 ti t theo dõi, báo tri n khai th c hi n Chương trình 135 giai o n II. cáo ti n tri n khai N i dung cơ b n th c hi n Chương trình - Gi i thi u h th ng bi u m u báo cáo c a Chương trình 135 giai o n 135 giai o n II. II. - Các quy nh c th v ch thông tin, báo cáo thu c Chương trình 135 giai o n II. - Trách nhi m c a c p cơ s trong vi c t ng h p, x lý s li u báo cáo. - M t s k năng t ng h p s li u, quy trình báo cáo c a c p xã, thôn, b n v các n i dung tri n khai, ti n th c hi n Chương trình 135 giai o n II. - Bài t p th c hành. 9. L p k Cung c p ki n th c, k năng v l p k ho ch có s tham gia 12 ti t ho ch có s c a ngư i dân. tham gia c a ngư i dân N i dung cơ b n: - S c n thi t v l p k ho ch có s tham gia c a ngư i dân. - Th nào là k ho ch có s tham gia c a ngư i dân. -V n gi i trong công tác l p k ho ch có s tham gia. - N i dung các bư c quá trình l p k ho ch có s tham gia
 10. Chuyên Th i N i dung s lư ng c a ngư i dân. - Các k năng cơ b n trong vi c t ch c l y ý ki n, th o lu n trong quá trình l p k ho ch. - T ng h p, phân tích các ý ki n và xây d ng văn b n trình các c p có thNm quy n phê duy t. - Th c hành các bài t p tình hu ng a phương c th . - Th o lu n, làm bài t p tình hu ng. 10. Công tác Cung c p ki n th c và k năng cơ b n v n ng qu n chúng 4 ti t tuyên truy n, trong phát tri n kinh t – xã h i, xóa ói gi m nghèo. v n ng th c hi n N i dung cơ b n: chính sách xóa ói gi m - T i sao ph i tuyên truy n, v n ng qu n chúng giúp nhau nghèo và phát tri n kinh t – xã h i, xóa ói gi m nghèo?. phát tri n KTXH trên - Th nào là tuyên truy n v n ng?. a bàn Chương trình - V n gi i trong công tác xóa ói gi m nghèo và th c 135. hi n Chương trình 135 giai o n II. - N i dung công tác tuyên truy n, v n ng. - Các phương pháp và k năng cơ b n tuyên truy n, v n ng, t p h p qu n chúng, v n ng qu n chúng th c hi n chính sách X GN và phát tri n KTXH. - Trách nhi m c a t ch c ng, chính quy n, các t ch c chính tr xã h i cơ s trong tuyên truy n, v n ng qu n chúng xóa ói gi m nghèo, phát tri n kinh t – xã h i. - Trao i th o lu n, bài t p tình hu ng. 11. Tham Tham quan, h c t p kinh nghi m t t c a các mô hình xóa ói 1 n 2 quan, h c t p gi m nghèo có hi u qu v n d ng vào th c t c a a ngày trao i kinh phương mình. (không nghi m các k th i mô hình N i dung cơ b n: gian i X GN có l i). hi u qu - Xác nh nhu c u, m c ích, n i dung tham quan, h c t p. - Xác nh các mô hình X GN c n tham quan h c t p.
 11. Chuyên Th i N i dung s lư ng - L p k ho ch, t ch c tham quan, h c t p phù h p trong và ngoài a phương. - T ng h c viên vi t báo cáo thu ho ch. Trao i, th o lu n rút ra nh ng kinh nghi m th c t có th áp d ng t i a phương mình. - Xây d ng k ho ch áp d ng trong th c t t i a phương. 3.2. Nhóm c ng ng (ngư i dân) Chuyên N i dung Th i lư ng 1. Chính sách 1. Chính sách dân t c: 4 ti t dân t c, tôn giáo. - Gi i thi u n i dung cơ b n c a các chính sách hi n hành trên a bàn xã. - T ch c th c hi n các chính sách trên a bàn. - Trách nhi m c a ngư i dân, chính quy n trong t ch c th c hi n chính sách. 2. Chính sách tôn giáo: - Gi i thi u chính sách c a ng và Nhà nư c v tôn giáo. - N i dung, nhi m v c a công tác tôn giáo trên a bàn. - Trao i th o lu n. 2. Quy ch dân - Gi i thi u v tóm t t v Quy ch dân ch cơ s . 4 ti t ch cơ s - Vi c t ch c th c hi n Quy ch dân ch cơ s trên a bàn Chương trình 135. -V n gi i trong th c hi n Quy ch dân ch cơ s . - Trách nhi m c a ngư i dân trong th c hi n, ki m tra giám sát quá trình th c hi n Chương trình 135 giai o n II và các chính sách trên a bàn. - Trao i, th o lu n.
 12. 3. N i dung cơ - M c tiêu, ph m vi, i tư ng th hư ng Chương trình. 8 ti t b nc a chương trình - Nh ng n i dung cơ b n c a Chương trình 135 giai o n 135 giai o n II: 2006 - 2010. 1. H tr phát tri n s n xu t và d ch chuy n cơ c u kinh t 2. Phát tri n cơ s h t ng 3. B i dư ng, nâng cao năng l c cán b cơ s và năng l c c a c ng ng 4. H tr các d ch v xã h i, c i thi n nâng cao i s ng nhân dân - Xây d ng k ho ch và quy trình, các bư c t ch c tri n khai th c hi n Chương trình 135 giai o n II t i cơ s . - Trách nhi m c a các t ch c ng, chính quy n, oàn th , c ng ng và ngư i dân trong th c hi n, ki m tra, giám sát chương trình. - Trao i, th o lu n. 4. Vai trò c a - Các n i dung công vi c ngư i dân tham gia th c hi n 8 ti t ngư i dân Chương trình 135 giai o n II theo t ng h p ph n. trong tham gia th c hi n - xu t nhu c u c n ưu tiên u tư t Chương trình 135 Chương trình t i a phương. 135 giai o n II. - Tham gia xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n chương trình t i c ng ng. - Tham gia quá trình tri n khai th c hi n các n i dung u tư c a chương trình. - Tham gia duy tu, b o dư ng và qu n lý v n hành các công trình u tư t ngu n v n chương trình 135 giai o n II. - Tham gia theo dõi, giám sát vi c th c hi n chương trình t i a phương. - V n gi i trong quá trình tham gia th c hi n Chương trình 135 giai o n II. - Trao i, th o lu n, th c hành v k năng tham gia.
 13. 5. Phát tri n - Cách th c qu n lý, chi tiêu trong phát tri n kinh t h gia 8 ti t kinh t h gia ình. ình. - Nâng cao nh n th c, thay i thói quen, t p t c l c h u. - Qui trình vay v n, phát tri n s n xu t - Phát tri n s n xu t h gia ình g n v i th trư ng - Trao i, th o lu n. 6. Các chính - Các chính sách h tr h nghèo hi n hành trên a bàn 8 ti t sách h tr h (Q 134, Q 132, Q 133, Tr giá tr cư c, …). nghèo trên a bàn chương - Trao i th o lu n. trình 135. 7. Chuyên Căn c vào tình hình th c t a phương biên so n n i T i a theo c thù dung chuyên phù h p. 16 ti t a phương. (Công báo s 608+609 ngày 27/8/2007)
Đồng bộ tài khoản