Quyết định số 04/2008/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBDT về việc ban hành quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2008/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc ------- S : 04/2008/QĐ-UBDT Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH V CH Đ VÀ BI U M U BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ Đ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG Đ NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI ĐO N 2006-2010 B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh đ nh s 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Căn c Quy t đ nh s 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/1/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi - Giai đo n 2006-2010; Theo đ ngh c a V trư ng V Chính sách Dân t c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v ch đ và bi u m u báo cáo Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi giai đo n 2006-2010 (Chương trình 135 giai đo n II). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m qu n lý, ch đ o th c hi n Chương trình 135 giai đo n II; Th trư ng Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 giai đo n II; Chánh Văn phòng U ban Dân t c, V trư ng V Chính sách Dân t c, Th trư ng các V , đơn v tr c thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph QUY Đ NH CH Đ VÀ BI U M U BÁO CÁO V CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ Đ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG Đ NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI ĐO N 2006-2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s :04/2008/QĐ-UBDT ngày 8 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) Chương I. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng Ch đ báo cáo này quy đ nh đ i v i các cơ quan, đơn v qu n lý ch đ o và th c hi n Chương trình 135 giai đo n II. Đi u 2. Ph m vi báo cáo
  2. Báo cáo công tác qu n lý, ch đ o, ti n đ th c hi n các nhi m v c a Chương trình 135 giai đo n II; nh ng thu n l i, khó khăn, t n t i trong quá trình t ch c th c hi n và đ xu t nh ng gi i pháp tháo g khó khăn, vư ng m c nh m đ y nhanh ti n đ th c hi n Chương trình. Đi u 3. Lo i báo cáo - Báo cáo Quý. - Báo cáo Năm. Đi u 4. Yêu c u đ i v i các lo i báo cáo 1. Đ m b o k p th i, chính xác, đ y đ các ch tiêu và th ng nh t theo h th ng m u, bi u ban hành kèm theo Quy đ nh này. 2. Báo cáo ng n g n, đ y đ thông tin và s li u ph n ánh rõ nh ng công vi c đã hoàn thành; vi c chưa hoàn thành; ti n đ th c hi n; t n t i, khó khăn và nguyên nhân; nh ng gi i pháp th c hi n. 3. Báo cáo th c hi n b ng văn b n và thư đi n t . Chương II. NH NG QUY Đ NH C TH Đi u 5. Báo cáo c a c p xã 1. Báo cáo c a c p xã th c hi n theo H th ng bi u m u ban hành kèm theo quy ch này (Ph l c s I), g m: - Bi u 1: Thông tin cơ b n; - Bi u 2: Báo các ti n đ th c hi n và gi i ngân v n Chương trình 135; - Bi u 3: Th ng kê h p đ ng; - Bi u 4: Các ch s th c hi n ho c ch s đ u ra. 2. Hình th c g i báo cáo: - Đ i v i các xã đã có đ đi u ki n s d ng máy vi tính, chuy n s li u qua m ng internet: Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 huy n g i ph n m m bi u m u báo cáo cho c p xã; c p xã nh p s li u tr c ti p vào h th ng bi u và g i v Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 huy n qua m ng internet, ho c các công c khác (đĩa CD, đĩa m m). - Đ i v i các xã chưa có đi u ki n s d ng máy vi tính, chuy n s li u qua m ng internet: Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 huy n in các bi u m u báo cáo ban hành kèm theo quy đ nh này; cung c p cho U ban nhân dân các xã đ đi n đ y đ các thông tin c a m u bi u và g i v Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 huy n theo đư ng bưu chính đ t ng h p. 3. Th i gian báo cáo: Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 huy n căn c quy đ nh th i gian báo cáo c a c p T nh và đi u ki n c th đ quy đ nh th i gian báo cáo (ngày, tháng c th ), nơi g i báo cáo đ i v i c p xã cho phù h p. Đi u 6. Báo cáo c a c p huy n 1. Báo cáo c a c p huy n th c hi n theo H th ng bi u m u ban hành kèm theo Quy ch này (Ph l c s II), g m: - Bi u 1: Thông tin cơ b n; - Bi u 2: Báo các ti n đ th c hi n và gi i ngân v n Chương trình 135; - Bi u 3: Th ng kê h p đ ng; - Bi u 4: Các ch s th c hi n ho c ch s đ u ra;
  3. - Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình th c hi n Chương trình 135 trên đ a bàn huy n theo m u báo cáo MS 01/BC và MS 02/BC (kèm theo Quy đ nh này). Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 huy n căn c bi u m u báo cáo c a các đơn v th c hi n (c p xã, các ban qu n lý d án, các phòng ban...) x lý, t ng h p chung vào h th ng bi u m u dành cho c p huy n. 2. Hình th c g i báo cáo: Báo cáo g i Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh (báo cáo phân tích, đánh giá và h th ng bi u) th c hi n c 2 hình th c: - G i báo cáo qua đư ng bưu chính (có ký tên đóng d u c a ngư i ph trách cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c p huy n); - G i báo cáo qua thư đi n t (đ i v i các huy n s d ng internet) ho c b ng đĩa CD, đĩa m m (đ i v i các huy n chưa có đi u ki n s d ng internet). 3. Th i gian báo cáo: Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh căn c quy đ nh th i gian báo cáo c a Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương và đi u ki n c th c a đ a phương đ quy đ nh th i gian báo cáo (ngày, tháng c th ), nơi g i báo cáo đ i v i c p huy n cho phù h p. Đi u 7. Báo cáo c a c p t nh 1. H th ng bi u và báo cáo c a c p t nh - Căn c h th ng bi u và báo cáo phân tích, đánh giá tình hình th c hi n Chương trình 135 c a Cơ quan thư ng tr c c p huy n, Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 t nh t ng h p vào h th ng ph n m m báo cáo c p t nh (PMT); xây d ng báo cáo phân tích, đánh giá tình hình th c hi n Chương trình 135 trên đ a bàn t nh theo m u báo cáo MS 03/BC và MS 04/BC (kèm theo Quy đ nh này) trình U ban nhân dân t nh xem xét quy t đ nh và g i v các Cơ quan Trung ương - Báo cáo g i các cơ quan Trung ương, g m: + Báo cáo phân tích, đánh giá g i qua đư ng bưu chính (có ký tên đóng d u c a Lãnh đ o U ban nhân dân t nh); + Báo cáo phân tích, đánh giá và file bi u m u (l y t ph n m m PMT) g i qua thư đi n t . 2. Th i gian báo cáo: - Báo cáo quý: Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh hoàn thành và g i trư c ngày 15, tháng đ u tiên c a quý ti p theo (tr quý I trùng báo cáo năm). - Báo cáo năm: Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh g i báo cáo k t qu th c hi n trư c ngày 15/4 năm sau, trong đó bao g m c k t qu năm trư c và k t qu c a quý I năm sau. Tuỳ đi u ki n c th , Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh quy đ nh th i gian báo cáo đ i v i c p huy n và xã. 3. Nơi g i báo cáo (c báo quý và báo cáo năm): - Báo cáo g i qua thư đi n t : vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn - Báo cáo g i qua đư ng bưu chính: U ban Dân t c, B K ho ch-Đ u tư, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Văn phòng Chính ph ; Đ a ch t i ph n m m bi u m u báo cáo c p t nh, huy n, xã và hư ng d n s d ng t i đ a ch http://www.cema.gov.vn/downloads/CT135/index.html Chương III. T CH C TH C HI N Đi u 8. Trách nhi m c a U ban Dân t c
  4. 1. Hàng năm U ban Dân t c ch u trách nhi m ph bi n h th ng bi u m u báo cáo và t ch c đào t o, t p hu n, b i dư ng v công tác báo cáo cho m t s cán b c a các t nh đ đ i ngũ cán b này đào t o b i dư ng cán b các c p đ a phương th c hi n công tác báo cáo. 2. Đôn đ c, hư ng d n các T nh có Chương trình 135 giai đo n II th c hi n ch đ báo cáo đ m b o đúng th i gian và yêu c u c a Quy đ nh này. 3. T ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph , Trư ng ban ch đ o và các thành viên Ban ch đ o các Chương trình gi m nghèo Trung ương. Đi u 9. Trách nhi m c a đ a phương 1. T ch c th c hi n Quy đ nh v ch đ báo cáo: U ban nhân dân các t nh thu c di n đ u tư c a Chương trình 135 có trách nhi m ch đ o các cơ quan qu n lý, th c hi n Chương trình 135 c a t nh, huy n, xã tri n khai đào t o, b i dư ng nâng cao k năng báo cáo và t ch c th c hi n ch đ báo cáo đúng kỳ h n, trung th c, chính xác đ ch đ o th c hi n Chương trình 135 có hi u qu . 2. B trí cán b th c hi n công tác t ng h p thông tin báo cáo và t o đi u ki n cho cán b tham d các cu c h p, h i ngh , h i th o, t p hu n liên quan đ n n i dung báo cáo; c p nh t các văn b n, báo cáo có n i dung liên quan c a c p trên, c a đơn v đ nghiên c u, t ng h p; 3. B trí, đ m b o các ngu n l c c n thi t đ th c hi n ch đ báo cáo: B trí kinh phí t ch c đào t o, t p hu n; kinh phí in n các m u bi u báo cáo; các trang thi t b c n thi t khác (máy tính, máy in, Internet...) t ngu n kinh phí c a d án đào t o nâng cao năng l c; kinh phí qu n lý Chương trình 135. 4. Ban hành quy đ nh c th : Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 c p t nh có nhi m v tham mưu cho U ban nhân dân t nh hư ng d n th c hi n ch đ báo cáo đ i v i các cơ quan, đơn v c p dư i tham gia th c hi n Chương trình 135 giai đo n II. 5. Ký các lo i báo cáo g i các cơ quan Trung ương. 6. Trong quá trình th c hi n, n u phát hi n nh ng v n đ chưa phù h p c n b sung, s a đ i, các đ a phương và đơn v có liên quan ph n ánh k p th i v cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương đ nghiên c u gi i quy t./. MS 01/BC M U BÁO CÁO K T QU TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐO N II (Dùng cho c p huy n báo cáo k t qu th c hi n quý) I. BÁO CÁO K T QU TH C HI N CT 135 QUÝ….NĂM 200.. 1. K t qu th c hi n các d án thành ph n a) D án H tr PTSX: - V n k ho ch, v n th c hi n (k c ngu n khác): Th c hi n trong quý và lu k đ n kỳ báo cáo (t l %) - S h th hư ng. - S mô hình th c hi n. - S d án (mua s m thi t b sau thu ho ch và công c s n xu t). - S ho t đ ng khuy n nông, lâm, ngư, công. - S xã làm ch đ u tư. b) D án CSHT - V n k ho ch, v n th c hi n (k c l ng ghép): Th c hi n trong quý và lu k đ n kỳ báo cáo (t l %)
  5. - S công trình t ng lo i và v n tương ng - S xã làm ch đ u tư, s công trình xã làm ch đ u tư - Năng l c tăng thêm: S km đư ng giao thông, s ha tư i tiêu tăng thêm, s phòng h c, s h s d ng đi n, nư c sinh ho t… c) D án đào t o cán b cơ s và c ng đ ng - S v n KH và v n th c hi n: Th c hi n trong quý và lu k đ n kỳ báo cáo (t l %) - S l p đào t o cho t ng đ i tư ng: Cán b và c ng đ ng - N i dung đào t o - T ch c đào t o: Các hình th c đào t o, gi ng viên, tài li u đào t o… d) Chính sách h tr , c i thi n các d ch v , nâng cao đ i s ng nhân dân, và tr giúp pháp lý do: Th c hi n trong quý và lu k đ n kỳ báo cáo (t l %) (Các ch tiêu trên báo cáo k t qu th c hi n trong quý và lu k đ n th i đi m quý báo cáo) 2. Đánh giá v k t qu th c hi n - V t ch c th c hi n, v cơ ch qu n lý - Ti n đ th c hi n II/ TRI N KHAI K HO CH QUÝ SAU 1. K ho ch v n, k ho ch th c hi n các d án c a chương trình. 2. Nh ng m c tiêu và gi i pháp th c hi n. III/ K T LU N VÀ KI N NGH . MS 02/BC M U BÁO CÁO K T QU TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐO N II (Dùng cho c p huy n báo cáo k t qu th c hi n năm) I/ BÁO CÁO K T QU TH C HI N CT 135 NĂM 20 .. .. 1. Đ c đi m v CT 135 c a huy n - Báo cáo t ng quan v CT 135 huy n: S xã, s thôn b n, s h , s dân, t l h nghèo chung c a c huy n năm… - S xã, thôn b n ĐBKK xã KV II, s h , s kh u, t l h nghèo các xã, thôn b n ĐBKK, trong đó tách riêng các n i dung s h , s kh u, t l h nghèo c a ngư i dân t c thi u s thu c ph m vi chương trình năm… - Nh ng thu n l i, khó khăn trong quá trình tri n khai chương trình. 2. Công tác t ch c th c hi n a) Vi c thành l p và ho t đ ng c a b máy ch đ o, đi u hành - Các văn b n v quy đ nh, hư ng d n c a đ a phương. - Phân c p qu n lý th c hi n: Phê duy t quy t đ nh đ u tư, th m đ nh, duy t thi t k , d toán công trình, ch đ nh th u. - Tình hình phân c p xã làm ch đ u tư: S xã làm ch đ u tư, lĩnh v c làm ch đ u tư: d án Cơ s h t ng, phát tri n s n xu t (s d án, s công trình, m c v n… do xã làm ch đ u tư) - Th c hi n nguyên t c phân b v n: Phân b theo tiêu chí hay chia đ u
  6. - Th c hi n nguyên t c dân ch công khai và s tham gia c a nhân dân; - Ban Giám sát xã và hi u qu ho t đ ng; - Th c hi n nguyên t c: Xã có công trình, dân có vi c làm và tăng thêm thu nh p (s ngày công tham gia, kinh phí tr cho ngư i dân tham gia lao đ ng, t l %...) - Cơ ch qu n lý, khai thác công trình sau khi hoàn thành đưa vào s d ng (k t qu : V n, ngày công..). - Công tác tuyên truy n v CT 135: Hình th c ho t đ ng, s ho t đ ng v truy n thông phát thanh ti ng dân t c, báo TW, đ a phương, t rơi, áp phích, v n th c hi n…) b) Công tác ki m tra, giám sát th c hi n - Ki m tra c a các cơ quan thu c t nh, huy n và k t qu phát hi n, x lý - Ki m tra giám sát c a các B , ngành TW - Tham gia giám sát c a các t ch c đoàn th , c a nhân dân 3. K t qu th c hi n a) D án H tr PTSX: - V n KH, v n th c hi n (k c ngu n khác), k t qu gi i ngân c năm, t l % so v i k ho ch - S h th hư ng - S mô hình th c hi n - S d án (mua s m thi t b sau thu ho ch và công c s n xu t) - S ho t đ ng khuy n nông, lâm, ngư, công b) D án CSHT - V n KH, v n th c hi n (k c l ng ghép), k t qu gi i ngân c năm, t l % so v i k ho ch - S công trình t ng lo i và v n tương ng - Năng l c tăng thêm: S km đư ng giao thông, s ha tư i tiêu tăng thêm, s phòng h c, s h s d ng đi n, nư c sinh ho t… c) D án đào t o cán b cơ s và c ng đ ng - S v n KH và v n th c hi n, k t qu gi i ngân c năm, t l % so v i k ho ch - Phân giao ch trì th c hi n d án ĐTCB huy n, - S l p đào t o cho t ng đ i tư ng: Cán b và c ng đ ng - N i dung đào t o - T ch c đào t o: Các hình th c đào t o, b i dư ng, gi ng viên, tài li u đào t o b i dư ng… d) Chính sách h tr , c i thi n các d ch v , nâng cao đ i s ng nhân dân, và tr giúp pháp lý: s h c sinh đư c h tr , s h đư c h tr làm nhà v sinh, sinh ho t câu l c b pháp lý, tr giúp nâng cao nh n th c pháp lu t…k t qu th c hi n ngu n l ng ghép (n u có); k t qu gi i ngân c năm, t l % so v i k ho ch 4. L ng ghép các Chương trình, d án, chính sách khác: Các d án ODA (n u có), QĐ: 120, 168, 173, 186, 134, NQ 37, NQ 39, CT 5 tri u ha r ng, chương trình nư c s ch, kiên c hoá kênh mương, kiên c hoá trư ng h c…đ th c hi n đ ng b các nhi m v trên đ a bàn, phát huy hi u qu kinh t - xã h i t ng h p c a Chương trình, nêu c th s v n l ng ghép vào Chương trình, bình quân m i xã th c t đư c đ u tư m t năm 5. Đánh giá chung v k t qu th c hi n - V t ch c th c hi n
  7. - V cơ ch qu n lý - V kinh t - xã h i: Tác đ ng c a d án tăng thu nh p bình quân đ u ngư i, gi m t l h nghèo, gi m b nh d ch, gi m t l suy dinh dư ng, tăng s h c sinh đ n trư ng, tăng s xã làm ch đ u tư… - Các m c tiêu đ t đư c, d ki n s xã hoàn thành m c tiêu Chương trình 135 - Các m c tiêu chưa đ t đư c 6. Ki n ngh - Nh ng khó khăn vư ng m c và nguyên nhân - Ki n ngh v i c p trên Ki n ngh v i t nh, các cơ quan trung ương, Th tư ng Chính ph gi i quy t nh ng v n đ c n thi t đ th c hi n có hi u qu Chương trình 135 và đ y nhanh nh p đ phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c và mi n núi. II/ TRI N KHAI K HO CH NĂM TI P THEO: 1. K ho ch v n, k ho ch th c hi n các d án c a chương trình 2. Nh ng m c tiêu và gi i pháp th c hi n. III/ K T LU N MS 03/BC M U BÁO CÁO K T QU TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐO N II (Dùng cho c p t nh báo cáo k t qu th c hi n quý) I. BÁO CÁO K T QU TH C HI N CT 135 QUÝ….NĂM 200.. 1. K t qu th c hi n các d án thành ph n a) D án H tr PTSX: - V n k ho ch, v n th c hi n (k c ngu n khác): Th c hi n trong quý và lu k đ n kỳ báo cáo (t l %) - S h th hư ng. - S mô hình th c hi n. - S d án (mua s m thi t b sau thu ho ch và công c s n xu t). - S ho t đ ng khuy n nông, lâm, ngư, công. - S xã làm ch đ u tư. b) D án CSHT - V n k ho ch, v n th c hi n (k c l ng ghép): Th c hi n trong quý và lu k đ n kỳ báo cáo (t l %) - S công trình t ng lo i và v n tương ng - S xã làm ch đ u tư, s công trình xã làm ch đ u tư - Năng l c tăng thêm: S km đư ng giao thông, s ha tư i tiêu tăng thêm, s phòng h c, s h s d ng đi n, nư c sinh ho t… c) D án đào t o cán b cơ s và c ng đ ng - S v n KH và v n th c hi n: Th c hi n trong quý và lu k đ n kỳ báo cáo (t l %)
  8. - S l p đào t o cho t ng đ i tư ng: Cán b và c ng đ ng - N i dung đào t o - T ch c đào t o: Các hình th c đào t o, gi ng viên, tài li u đào t o… d) Chính sách h tr , c i thi n các d ch v , nâng cao đ i s ng nhân dân, và tr giúp pháp lý do: Th c hi n trong quý và lu k đ n kỳ báo cáo (t l %) (Các ch tiêu trên báo cáo k t qu th c hi n trong quý và lu k đ n th i đi m quý báo cáo) 2. Đánh giá v k t qu th c hi n - V t ch c th c hi n, v cơ ch qu n lý - Ti n đ th c hi n II/ TRI N KHAI K HO CH QUÝ SAU 1. K ho ch v n, k ho ch th c hi n các d án c a chương trình. 2. Nh ng m c tiêu và gi i pháp th c hi n. III/ K T LU N VÀ KI N NGH . MS 04/BC M U BÁO CÁO K T QU TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐO N II (Dùng cho c p t nh báo cáo k t qu th c hi n năm) I/ BÁO CÁO K T QU TH C HI N CT 135 NĂM 20 .. .. 1. Đ c đi m v CT 135 c a t nh - Báo cáo t ng quan v CT 135 t nh: S xã, s thôn b n, s h , s dân, t l h nghèo chung c a c t nh, năm… - S xã, thôn b n ĐBKK xã KV II, s h , s kh u, t l h nghèo các xã, thôn b n ĐBKK, trong đó tách riêng các n i dung s h , s kh u, t l h nghèo c a ngư i dân t c thi u s thu c ph m vi chương trình 135 năm… - Nh ng thu n l i, khó khăn trong quá trình tri n khai chương trình. 2. Công tác t ch c th c hi n a) Vi c thành l p và ho t đ ng c a b máy ch đ o, đi u hành - Các văn b n v quy đ nh, hư ng d n c a t nh. - Phân c p qu n lý th c hi n: Phê duy t quy t đ nh đ u tư, th m đ nh, duy t thi t k , d toán công trình, ch đ nh th u. - Tình hình phân c p xã làm ch đ u tư: S xã làm ch đ u tư, lĩnh v c làm ch đ u tư: d án Cơ s h t ng, phát tri n s n xu t (s d án, s công trình, m c v n… do xã làm ch đ u tư) - Th c hi n nguyên t c phân b v n: Phân b theo tiêu chí hay chia đ u - Th c hi n nguyên t c dân ch công khai và s tham gia c a nhân dân; - Ban Giám sát xã và hi u qu ho t đ ng; - Th c hi n nguyên t c: Xã có công trình, dân có vi c làm và tăng thêm thu nh p (s ngày công tham gia, kinh phí tr cho ngư i dân tham gia lao đ ng, t l %...) - Cơ ch qu n lý, khai thác công trình sau khi hoàn thành đưa vào s d ng (Văn b n do UBND t nh ban hành, k t qu : V n, ngày công..).
  9. - Công tác tuyên truy n v CT 135: Hình th c ho t đ ng, s ho t đ ng v truy n thông phát thanh ti ng dân t c, báo TW, đ a phương, t rơi, áp phích, v n th c hi n…) b) Công tác ki m tra, giám sát th c hi n - Ki m tra c a các cơ quan thu c t nh, huy n và k t qu phát hi n, x lý - Ki m tra giám sát c a các B , ngành TW - Tham gia giám sát c a các t ch c đoàn th , c a nhân dân 3. K t qu th c hi n a) D án H tr PTSX: - V n KH, v n th c hi n (k c ngu n khác), k t qu gi i ngân c năm, t l % so v i k ho ch - S h th hư ng - S mô hình th c hi n - S d án (mua s m thi t b sau thu ho ch và công c s n xu t) - S ho t đ ng khuy n nông, lâm, ngư, công b) D án CSHT - V n KH, v n th c hi n (k c l ng ghép), k t qu gi i ngân c năm, t l % so v i k ho ch - S công trình t ng lo i và v n tương ng - Năng l c tăng thêm: S km đư ng giao thông, s ha tư i tiêu tăng thêm, s phòng h c, s h s d ng đi n, nư c sinh ho t… c) D án đào t o cán b cơ s và c ng đ ng - S v n KH và v n th c hi n, k t qu gi i ngân c năm, t l % so v i k ho ch - Phân giao ch trì th c hi n d án ĐTCB t nh. - S l p đào t o cho t ng đ i tư ng: Cán b và c ng đ ng - N i dung đào t o - T ch c đào t o: Các hình th c đào t o, b i dư ng, gi ng viên, tài li u đào t o b i dư ng… d) Chính sách h tr , c i thi n các d ch v , nâng cao đ i s ng nhân dân, và tr giúp pháp lý: s h c sinh đư c h tr , s h đư c h tr làm nhà v sinh, sinh ho t câu l c b pháp lý, tr giúp nâng cao nh n th c pháp lu t…k t qu th c hi n ngu n l ng ghép (n u có); k t qu gi i ngân c năm, t l % so v i k ho ch 4. L ng ghép các Chương trình, d án, chính sách khác: Các d án ODA (n u có), QĐ: 120, 168, 173, 186, 134, NQ 37, NQ 39, CT 5 tri u ha r ng. chương trình nư c s ch, kiên c hoá kênh mương, kiên c hoá trư ng h c…đ th c hi n đ ng b các nhi m v trên đ a bàn, phát huy hi u qu kinh t - xã h i t ng h p c a Chương trình, nêu c th s v n l ng ghép vào Chương trình, bình quân m i xã th c t đư c đ u tư m t năm 5. Đánh giá chung v k t qu th c hi n - V t ch c th c hi n - V cơ ch qu n lý - V kinh t - xã h i: Tác đ ng c a d án tăng thu nh p bình quân đ u ngư i, gi m t l h nghèo, gi m b nh d ch, gi m t l suy dinh dư ng, tăng s h c sinh đ n trư ng, tăng s xã làm ch đ u tư… - Các m c tiêu đ t đư c, d ki n s xã hoàn thành m c tiêu Chương trình 135 - Các m c tiêu chưa đ t đư c
  10. 6. Ki n ngh - Nh ng khó khăn vư ng m c và nguyên nhân - Ki n ngh v i c p trên Đ a phương ki n ngh v i cơ quan trung ương, Th tư ng Chính ph gi i quy t nh ng v n đ c n thi t đ th c hi n có hi u qu Chương trình 135 và đ y nhanh nh p đ phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c và mi n núi. II/ TRI N KHAI K HO CH NĂM TI P THEO: 1.K ho ch v n, k ho ch th c hi n các d án c a chương trình 2. Nh ng m c tiêu và gi i pháp th c hi n. III/ K T LU N
Đồng bộ tài khoản