Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
64
lượt xem
1
download

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về định mức chi cho công tác quản lý và hoạt động thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH LÀO CAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 04/2008/Q -UBND Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V NNH M C CHI CHO CÔNG TÁC QU N LÝ VÀ HO T NG TH C HI N TÀI, D ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÓ S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI Y BAN NHÂN DÂN T NH LÀO CAI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 09/6/2000; Căn c Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17/10/2002 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; Căn c Thông tư Liên t ch s 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 c a liên b B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh v vi c hư ng d n nh m c xây d ng và phân b d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách Nhà nư c. Xét ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c S Tài chính t i T trình liên ngành s 478 /TTrLN-SKHCN-STC ngày 29/10/2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v nh m c chi cho công tác qu n lý và ho t ng th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách Nhà nư c trên a bàn t nh Lào Cai. i u 2. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c S Khoa h c và Công ngh , S Tài chính; Th trư ng các s , ban, ngành c a t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph và các t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c khoa h c và công ngh trên a bàn t nh Lào Cai căn c Quy t nh thi hành. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký ban hành.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - TT H ND, UBND t nh; - TT oàn i bi u QH t nh; - B Khoa h c &CN; - B Tài chính; - C c ki m tra VBQPPL-B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Như i u 2; Nguy n H u V n - Thành viên H TVKH&CN t nh; - Lưu: VT, TH, VX, TM. QUY NNH V NNH M C CHI CHO CÔNG TÁC QU N LÝ VÀ HO T NG TH C HI N TÀI, D ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÓ S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI (Kèm theo Quy t nh s : 04/2008/Q -UBND ngày 15/01/ 2008 c a UBND t nh Lào Cai) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v nh m c chi cho công tác qu n lý và ho t ng th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh ; quy nh v phân c p qu n lý kinh phí th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh . Quy nh này áp d ng cho các tài nghiên c u khoa h c, d án s n xu t th nghi m, d án khoa h c và công ngh (KH&CN) trên a bàn t nh Lào Cai có s d ng ngân sách Nhà nư c; các ho t ng ph c v công tác qu n lý các tài, d án KH&CN c a cơ quan có thNm quy n trên a bàn t nh Lào Cai. i u 2. Nguyên t c Các nh m c chi, l p d toán khác c a tài, d án KH&CN và các n i dung chi không quy nh c th t i Quy nh này ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 2 QUY NNH C TH i u 3. nh m c chi i v i các ho t ng ph c v công tác qu n lý c a cơ quan có thNm quy n i v i các tài, d án KH&CN: ơn v tính: 1.000 ng
  3. TT N i dung chi ơn v nh m c chi 1 Chi H p H i ng xác nh tài, d án nghiên c u tài, d khoa h c: án 30 - Ch t ch H i ng 20 - Thành viên; Thư ký khóa h c: 15 - Thư ký hành chính: 7 - i bi u ư c m i d : 2 Chi tư v n tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân ch trì : 2.1 Nh n xét ánh giá c a u viên ph n bi n: - Nhi m v có t i 03 h sơ ăng ký 01 h sơ 180 - Nhi m v có t 04 n 06 h sơ ăng ký 01 h sơ 160 - Nhi m v có t 07 h sơ ăng ký tr lên 01 h sơ 140 2.2 Nh n xét ánh giá c a u viên H i ng: - Nhi m v có t i 03 h sơ ăng ký 01 h sơ 120 - Nhi m v có t 04 n 06 h sơ ăng ký 01 h sơ 110 - Nhi m v có t 07 h sơ ăng ký tr lên 01 h sơ 100 2.3 Chi h p H i ng tư v n tuy n ch n, xét ch n t tài, d ch c, cá nhân ch trì: án 120 - Ch t ch H i ng 80 - Thành viên; Thư ký khóa h c 60 - Thư ký hành chính 30 - i bi u ư c m i d : 3 Chi thNm nh n i dung, tài chính c a tài, d án tài, d án - T trư ng t thNm nh: 200 - Thành viên tham gia thNm nh: 160 4 Chi tư v n ánh giá nghi m thu chính th c c p tài, d qu n lý nhi m v KH&CN án
  4. 4.1 Nh n xét ánh giá tài, d án - Nh n x t ánh giá c a u viên ph n bi n: 400 - Nh n xét ánh giá c a u viên H i ng: 240 4.2 Chuyên gia phân tích ánh giá, kh o nghi m k t qu , Báo cáo 400 s n phNm, nhi m v trư c khi ánh giá nghi m thu c p qu n lý (s lư ng chuyên gia do c p có thNm quy n quy t nh, nhưng không quá 05 chuyên gia cho 01 tài, d án): 4.3 H p t chuyên gia (n u có) tài, d án - T trư ng: 200 - Thành viên: 160 - i bi u ư c m i tham d : 60 4.4 H pH i ng ánh giá nghi m thu chính th c. tài, d án - Ch t ch H i ng: 160 - Thành viên, thư ký khoa h c: 120 - Thư ký hành chính: 60 - i bi u ư c m i tham d : 30 i u 4. nh m c chi i v i các ho t ng th c hi n tài, d án KH&CN: ơn v tính: 1.000 ng TT N i dung chi ơn v nh m c chi 1 Xây d ng thuy t minh chi ti t ư c duy t tài, d 1.400 án 2 Chuyên nghiên c u quy trình KHCN và khoa h c t nhiên (chuyên xây d ng theo s n phNm c a tài, d án) - T i a không quá - Chuyên lo i 1 chuyên . 4.000 - Chuyên lo i 2: chuyên . 12.000 3 Chuyên nghiên c u trong lĩnh v c KHXH và nhân văn - T i a không quá
  5. - Chuyên lo i 1 - Chuyên lo i 2: chuyên . 3.000 chuyên . 5.000 4 Báo cáo t ng thu t tài li u c a tài, d án tài, d 1.200 án 5 L p m u phi u i u tra 5.1 Trong nghiên c u KHCN: Phi u m u 200 ư c duy t. 5.2 Trong nghiên c u KHXH và nhân văn: Phi u m u ư c - n 30 ch tiêu: duy t. 200 - Trên 30 ch tiêu: 400 6 Cung c p thông tin 6.1 Trong nghiên c u KHCN: Phi u 10 6.2 Trong nghiên c u KHXH và nhân văn: Phi u - n 30 ch tiêu: 10 - Trên 30 ch tiêu: 15 7 Báo cáo x lý, phân tích s li u i u tra tài, d 1.500 án 8 Báo cáo khoa h c t ng k t tài, d án (bao g m tài, d 8.000 báo cáo chính và báo cáo tóm t t) t i a không quá án 9 Tư v n ánh giá nghi m thu nhi m v KH&CN c p cơ s (nghi m thu n i b ). 9.1 Nh n xét ánh giá tài, d án - Nh n x t ánh giá c a u viên ph n bi n 300 - Nh n xét ánh giá c a u viên H i ng b ng văn 200 b n 9.2 Chuyên gia phân tích ánh giá, kh o nghi m k t qu , s n phNm c a nhi m v trư c khi ánh giá nghi m thu c p cơ s (s lư ng chuyên gia do c p có thNm Báo cáo 300 quy n quy t nh, nhưng không quá 05 chuyên gia cho 01 tài, d án): 9.3 H p t chuyên gia (n u có) tài, d án
  6. - T trư ng 160 - Thành viên 120 - i bi u ư c m i tham d 60 9.4 H pH i ng ánh giá nghi m thu cơ s tài, d án - Ch t ch H i ng 140 - Thành viên, thư ký khoa h c 100 - Thư ký hành chính 70 - i bi u ư c m i tham d 50 10 H i th o khoa h c - Ngư i ch trì Bu i 140 - Thư ký h i th o Bu i 70 - i bi u ư c m i tham d Bu i 50 - Báo cáo tham lu n theo t hàng Báo cáo 200 11 Thù lao trách nhi m i u hành chung c a ch nhi m Tháng 400 tài, d án 12 Qu n lý chung nhi m v KH&CN (trong ó có thù Năm 10.000 lao trách nhi m cho thư ký tài và k toán c a tài, d án theo m c do Ch nh êm tài, d án quy t nh) i u 5. ThNm nh và phê duy t d toán c a tài, d án KH&CN 1. S Tài chính, S Khoa h c và Công ngh th c hi n thNm nh d toán kinh phí c a các tài, d án KH&CN trình UBND t nh quy t nh phê duy t. 2. S Khoa h c và Công ngh trình UBND t nh quy t nh thành l p t thNm nh n i dung và tài chính c a tài, d án (g i t t là T thNm nh) i v i các tài, d án quy nh t i i m b m c 3 ph n III Thông tư Liên t ch s 44/2007/TTLT-BTC- BKHCN ngày 07/5/2007 c a liên B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh . T thNm nh có nhi m v : Căn c vào Thông báo k t qu c a H i ng Tư v n KH&CN t nh v vi c tuy n ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n tài, d án, T thNm nh tư v n cho UBND t nh v t ng kinh phí c n thi t cho vi c tri n khai tài, d án KH&CN phù h p v i các n i dung ư c phê duy t, s kinh phí c n thi t h tr t ngân sách Nhà nư c, tính kh thi v th trư ng, hi u qu d ki n i v i s n phNm t o ra c a tài, d án KH&CN.
  7. 3. Căn c k t qu thNm nh, S Khoa h c và Công ngh t ng h p trình UBND t nh quy t nh phê duy t kinh phí th c hi n tài, d án KH&CN. i u 6. Căn c xây d ng d toán, trách nhi m, thNm quy n trong vi c t ng h p và phê duy t d toán kinh phí th c hi n tài, d án KH&CN 1. Các căn c l p d toán kinh phí. a. Nhi m v ho t ng KH&CN hàng năm xác nh, tuy n ch n các tài, d án KH&CN trong năm; b. K ho ch ki m tra, ánh giá gi a kỳ (n u có); công tác ánh giá nghi m thu iv i các tài, d án KH&CN trong năm; c. Kh i lư ng công vi c c n tri n khai, các n i dung nghiên c u t ư c m c tiêu và s n phNm c a tài, d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. d. nh m c kinh t - k thu t do các b , ngành ch c năng ban hành, nh m c t i Quy nh này và các ch , chính sách hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng h p không có nh m c kinh t k thu t thì c n thuy t minh c th chi ti t căn c l p d toán. 2. Yêu c u: D toán kinh phí c a tài, d án ư c xây d ng và thuy t minh theo t ng n i dung nghiên c u và g n v i các s n phNm c th c a tài, d án. 3. Giao d toán: a) D toán chi cho các ho t ng ph c v công tác qu n lý i v i các tài, d án KH&CN hàng năm: Giao d toán v S Khoa h c và Công ngh . b) D toán chi th c hi n tài, d án KH&CN: - Kinh phí c a các tài, d án ã ư c duy t và th c hi n trư c ngày 31/12/2007 giao v S Khoa h c và Công ngh Lào Cai. - K t năm 2008 giao d toán v các ơn v ch trì th c hi n tài, d án. 4. Trách nhi m l p, t ng h p d toán hàng năm. a) Các t ch c cá nhân ch trì tài, d án KH&CN căn c quy t nh phê duy t t ng d toán kinh phí c a cơ quan có thNm quy n và ti n tri n khai tài, d án trong năm l p d toán năm g i S Khoa h c và Công ngh . b) S Khoa h c và Công ngh l p d toán kinh phí ph c v công tác qu n lý i v i tài, d án KH&CN và t ng h p toàn b d toán chi s nghi p KH&CN hàng năm g i S Tài chính. c) S Tài chính thNm nh d toán chi s nghi p KH&CN, t ng h p cùng v i d toán thu, chi ngân sách c a a phương, trình UBND t nh giao d toán năm.
  8. 5. Th i gian l p d toán. D toán chi s nghi p KH&CN l p cùng th i gian l p d toán chi ngân sách thư ng xuyên hàng năm theo quy nh (trư c ngày 20/6 năm trư c). i u 7. Qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí 1. Nguyên t c. Kinh phí c a tài, d án KH&CN ph i ư c s d ng úng m c ích, có hi u qu , không chi cho các ho t ng ph c v công tác qu n lý c a cơ quan có thNm quy n i v i các tài, d án. 2. Qu n lý kinh phí. a) Kinh phí chi cho các ho t ng ph c v công tác qu n lý i v i các tài, d án KH&CN do S Khoa h c và Công ngh qu n lý, s d ng theo các n i dung, nh m c chi ư c duy t. b) Kinh phí chi th c hi n tài, d án KH&CN giao cho các ơn v ch trì th c hi n tài, d án qu n lý, s d ng theo nh m c quy nh và các n i dung chi th c hi n tài, d án KH&CN ư c c p có thNm quy n duy t. 3. Báo cáo và quy t toán kinh phí. a) Các t ch c, cá nhân ch trì tài, d án khoa h c và công ngh k t thúc năm ngân sách l p báo cáo quy t toán chi th c hi n tài, d án g i S Tài chính, S Khoa h c và Công ngh . b) S Khoa h c và Công ngh th c hi n quy t toán kinh phí ho t ng ph c v công tác qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh . T ng h p báo cáo thu, chi th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh c a a phương. c) S Tài chính ki m tra, xét duy t quy t toán c a các ơn v s d ng kinh phí ph c v công tác qu n lý và th c hi n tài, d án KH&CN theo quy nh hi n hành. Chương 3 T CH C TH C HI N i u 8. i u kho n thi hành 1. nh m c chi cho công tác qu n lý và ho t ng th c hi n i v i các tài, d án KH&CN có s d ng NSNN trên a bàn t nh Lào Cai ã ư c c p có thNm quy n phê duy t trư c th i i m Quy nh này có hi u l c thi hành thì th c hi n theo quy nh t i th i i m phê duy t. 2. nh m c chi cho công tác qu n lý và ho t ng th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh quy nh t i i u 3, i u 4 c a Quy nh này ư c s d ng làm căn c
  9. xây d ng và phân b d toán kinh phí i v i các tài, d án KH&CN có s d ng NSNN trên a bàn t nh Lào Cai k t khi Quy t nh có hi u l c thi hành. 3. S Khoa h c và Công ngh ph i h p v i S Tài chính hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh b ng văn b n v S Khoa h c và Công ngh , S Tài chính t ng h p báo cáo UBND t nh xem xét, gi i quy t . TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nguy n H u V n
Đồng bộ tài khoản