Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
98
lượt xem
10
download

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh Cà Mau về mức chi hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH CÀ MAU c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 04/2009/Q -UBND Cà Mau, ngày 03 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH NGHN QUY T S 11/2008/NQ- H ND NGÀY 10/12/2008 C A H ND T NH CÀ MAU V M C CHI H TR KINH PHÍ ÀO T O VÀ THU HÚT NGU N NHÂN L C C A T NH CÀ MAU Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh quy t s 11/2008/NQ-H ND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh Cà Mau v m c chi h tr kinh phí ào t o và thu hút ngu n nhân l c c a t nh Cà Mau; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 34/TTr-SNV- T ngày 05/02/2009 và Báo cáo th m nh s 13/BC-STP ngày 02/02/2009 c a Giám c S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Ngh quy t s 11/2008/NQ-H ND ngày 10/12/2008 c a H ND t nh Cà Mau v m c chi h tr kinh phí ào t o và thu hút ngu n nhân l c c a t nh Cà Mau”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 86/2001/Q -UB ngày 24/12/2001 c a y ban nhân dân t nh v vi c h tr kinh phí ào t o, b i dư ng và thu hút ngu n nhân l c và Quy t nh s 22/2006/Q -UBND ngày 11/5/2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 86/2001/Q -UB ngày 24/12/2001 c a y ban nhân dân t nh Cà Mau. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Th trư ng các S , ban, ngành có liên quan, Ch t ch U ban nhân dân huy n, thành ph Cà Mau căn c Quy t nh thi hành./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph (b/c); - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - B Tài chính; -B N iv ; - Website Chính ph ; - Thư ng tr c T nh y; Bùi Công B u - Thư ng tr c H ND t nh; - UB MTTQ và các oàn th t nh; - Như i u 3; - S Tư pháp (t ki m tra); - Lưu: VT, CVNC (H) - H100/02.
Đồng bộ tài khoản