Quyết định số 04/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 04/Q -CTN Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 187/TTr-CP ngày 09/12/2008, QUY T NNH: i u 1. Cho tr l i qu c t ch Vi t Nam i v i 09 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng ngư i có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH NGƯ I NƯ C NGOÀI Ư C TR L I QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 04/Q -CTN ngày 02 tháng 01 năm 2009 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. Ph m Th Ngân, sinh ngày 25/10/1980 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 61, ư ng T Do, khóm 5, thôn Nh Giáp, xã L c Giáp, huy n ài Nam 2. Tr n Thanh Liên, sinh ngày 26/4/1977 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, ngõ T ng T ch, khóm 12, thôn Mã Hưng, xã Tú Th y, huy n Chương Hóa 3. Nguy n Th Thùy Linh, sinh ngày 08/02/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, ngõ 96, ư ng Dân Tr , khóm 3, phư ng Thanh Thúy, TP B n Ki u, huy n ài B c 4. Tr n Th Th a, sinh ngày 09/4/1981 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, h m 4, ngõ 225, ư ng Vĩnh Cát, khóm 5, phư ng Ngũ Thư ng, khu Tín Nghĩa, TP ài B c 5. H Th H nh, sinh ngày 25/3/1979 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 104, thôn nh H o Tân, khóm 2, phư ng Quang Minh, th tr n i Khê, huy n ào Viên 6. Châu Th Huỳnh Hoa, sinh ngày 15/8/1977 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, ư ng Nam Bình, o n 2, phư ng Thành Hưng, TP Bình Thành, huy n ào Viên 7. Phan Th Kim Dung, sinh ngày 18/8/1983 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, ư ng Dân T c, khóm 14, thôn B n Phúc, xã Lưu C u, huy n Bình ông 8. Tr n Th Kim Sau, sinh ngày 21/3/1981 t i An Giang
  3. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, ngõ 90, ư ng Trung Hi u, khóm 4, thôn Tam H i, khu Trung Tây, TP ài Nam 9. Tr n Th Di m Châu, sinh ngày 09/12/1976 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 91, ư ng Dân T c, khóm 20, thôn Nam Hòa, xã i Bì, huy n Vân Lâm
Đồng bộ tài khoản