Quyết định số 0441/2002/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 0441/2002/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 0441/2002/qđ-btm', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0441/2002/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 441/2002/Q -BTM Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0441/2002/Q -BTM NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY NNH V S D NG C HI U QU N LÝ THN TRƯ NG D NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CH HÀNG L U T I THN XÃ, HUY N BIÊN GI I B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6/7/1995; Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 4/12/1993 v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh nh s 10/CP ngày 23/01/1995 c a Chính ph v t ch c, nhi m v , quy n h n c a Qu n lý th trư ng; Căn c Văn b n s 308/VPCP-VI ngày 17/01/2002 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph cho phép i trư ng i Qu n lý th trư ng ư c dùng c hi u Qu n lý th trư ng d ng phương ti n giao thông ch hàng l u t i th xã, huy n biên gi i; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý th trư ng. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v s d ng c hi u Qu n lý th trư ng d ng phương ti n giao thông ch hàng l u t i th xã, huy n biên gi i". i u 2. Giao cho C c trư ng C c Qu n lý th trư ng ch o, hư ng d n ôn c, ki m tra vi c thi hành Quy nh này. i u 3. "Quy nh v s d ng c hi u Qu n lý th trư ng d ng phương ti n giao thông ch hàng l u" có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Qu n lý th trư ng; Giám c S Thương m i (S Thương m i - Du l ch), Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Khoan ( ã ký)
  2. QUY NNH V S D NG C HI U QU N LÝ THN TRƯ NG D NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CH HÀNG L U T I THN XÃ, HUY N BIÊN GI I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0441/2002/Q -BTM ngày 16 tháng 04 năm 2002 c a B trư ng B Thương m i) I. QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh này áp d ng i v i i trư ng i Qu n lý th trư ng khi ư c phân công làm nhi m v t i các th xã, huy n khu v c biên gi i c a các t nh có ư ng biên gi i qu c gia giáp v i các nư c láng gi ng: Qu ng Ninh, Cao B ng, L ng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Hà Tĩnh, Qu ng Tr , Tây Ninh, Long An, An Giang, ng Tháp, Kiên Giang. Trong ph m vi nh ng a bàn trên, nơi nào l c lư ng Qu n lý th trư ng ã ph i h p có hi u qu v i l c lư ng C nh sát giao thông trong vi c d ng phương ti n ki m tra hàng l u thì ti p t c duy trì và phát huy s ph i h p ó. i u 2. Ngoài các a bàn quy nh t i i u 1 c a Quy nh này, vi c d ng các phương ti n giao thông ch hàng l u th c hi n theo i m 4 Ch th s 21/1998CT- TTg ngày 24-4-1998 c a Th tư ng Chính ph : "L c lư ng Qu n lý th trư ng, Thu v , H i quan khi phát hi n phương ti n giao thông có ch hàng l u thì tr c ti p liên h v i C nh sát giao thông ang làm nhi m v nơi g n nh t C nh sát giao thông d ng phương ti n cho các l c lư ng ó ki m tra, ki m soát và ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v yêu c u d ng phương ti n giao thông". i u 3. Nghiêm c m vi c l i d ng c hi u Qu n lý th trư ng d ng phương ti n giao thông trái các quy nh. Trư ng h p vi ph m, tuỳ theo m c sai ph m, mà b x lý k lu t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s và b i thư ng thi t h i v v t ch t (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Trách nhi m và nghĩa v c a ngư i i u khi n phương ti n ho c ch hàng: 1. Ch p hành nghiêm ch nh hi u l nh d ng phương ti n c a i trư ng i Qu n lý th trư ng và ch u s ki m tra, ki m soát i v i hàng hoá ch trên phương ti n. 2. Xu t trình các hoá ơn và ch ng t có liên quan n ngu n g c c a hàng hoá trên phương ti n. 3. Khi u n i và t cáo v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v các hành vi vi ph m pháp lu t c a i trư ng, Ki m soát viên th trư ng khi thi hành công v . II. TRÌNH T , TH T C D NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG, KI M TRA, KI M SOÁT HÀNG L U i u 5. Vi c d ng phương ti n giao thông ki m tra, ki m soát hàng l u ph i tri t tuân th các quy nh trong pháp l nh x lý vi ph m hành chính.
  3. i u 6. i trư ng (ho c Phó i trư ng ư c y quy n b ng văn b n khi i trư ng i v ng) ch ư c d ng phương ti n giao thông ki m tra khi có căn c nh n nh r ng trong phương ti n ó có ch hàng 1 u qua các ngu n tin báo c a cơ s ho c thông qua i u tra, xác minh. Căn c "Phi u xu t d ng phương ti n ch hàng l u" (theo m u ính kèm Quy nh này), i trư ng (ho c Phó i trư ng ư c y quy n) xem xét, ra Quy t nh ki m tra và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. i u 7. Khi làm nhi m v , i trư ng i Qu n lý th tư ng ph i ch p hành các quy inh sau: 1. Ph i ch p hành y Quy ch công tác qu n lý th trư ng ban hành kèm theo Quy t nh s 1243/2000/Q -BTM ngày 6/9/2000 c a B trư ng B Thương m i. 2. i trư ng (ho c Phó i trư ng ư c u quy n) ph trách T công tác ph i eo băng công tác trên tay trái (băng màu thêu hàng ch in màu vàng có ph n quang "ki m soát th trư ng". 3. Ph i có c hi u Qu n lý th trư ng (theo m u quy nh) và các công c h tr dùng phát tín hi u d ng phương ti n, như: - Còi hi u (còi th i b ng mi ng); - Loa phóng thanh ho c loa i n; - èn hi u: èn pin ho c èn pha (khi ki m tra và d ng phương ti n vào ban êm). 4. S d ng xe ô tô, xe mô tô phân kh i l n, tàu ho c thuy n máy c a l c lư ng Qu n lý th trư ng (quy nh t i kho n 4 i u 6 Ngh nh s 10/CP c a Chính ph ) có c m c hi u Qu n lý th trư ng. Khi ki m tra, ki m soát vào ban êm, ph i g n èn tín hi u tu n tra. i u 8. ng tác, hi u l nh d ng phương ti n ki m soát i v i vi c d ng phương ti n trên ư ng b . 1. i trư ng (ho c Phó i trư ng ư c u quy n) tr c ti p phát hi u l nh d ng xe: v i kho n cách t i thi u là 50 m i v i các lo i xe cơ gi i, 5m i v i các lo i xe thô sơ: A. Ban ngày Hi u l nh d ng phương ti n: + ng nghiêm hư ng v phía phương ti n; + Th i m t h i còi dài, m nh, d t khoát; + Tay ph i c m c hi u Qu n lý th trư ng gi th ng lên ph t m nh v phía trư c 3 l n ra l nh d ng xe.
  4. B. Ban êm + Dùng ánh sáng èn pin ho c èn pha hư ng vào phương tiên; + Th c hi n 3 ch p ánh sáng và th i m t h i còi dài manh, d t khoát; + Ph t m nh 3 l n c hi u Qu n lý th trư ng (lo i c hi u có tin hi u phát quang vào ban êm) ra l nh d ng xe. 2. Khi ngư i i u khi n phương ti n nh n ư c tín hi u d ng phương ti n và gi m t c thì i trư ng (ho c Phó i trư ng ư c u quy n) dùng c hi u ch v trí cho phương ti n d ng l i ki m soát. 3. Khi ang tu n tra ki m soát b ng xe ô tô ho c xe mô tô, n u phát hi n phương ti n ch hàng l u, dùng loa thông báo cho phương ti n ó d ng l i (thông báo rõ lo i xe, bi n s ) và s d ng c hi u theo hi u l nh trên d ng phương ti n ki m tra. i u 9. ng tác, hi u l nh, tín hi u d ng phương ti n giao thông ư ng thu . A. Ban ngày Hi u l nh c a i trư ng (ho c Phó i trư ng ư c y quy n) khi làm nhi m v : + ng nghiêm hư ng v phương ti n c n ki m tra, ki m soát; + Tay ph i c m c hi u Qu n lý th trư ng giơ th ng lên ph t m nh v phía trư c m t 3 l n; + Th i 3 ti ng còi: m t ti ng dài, m t ti ng ng n, m t ti ng dài ho c dùng loa phóng thanh yêu c u phương ti n d ng l i ki m tra. B. Ban êm + Hi u l nh d ng phương ti n: dùng ánh sáng èn pha ho c èn pin và hư ng ánh sáng v phía phương ti n c n ki m tra, ki m soát, th c hi n 3 ch p ánh sáng: m t ch p dài, m t ch p ng n, m t ch p dài; ng th i v i 3 ti ng còi: m t ti ng dài, m t ti ng ng n, m t ti ng dài. + Ngoài tín hi u và hi u l nh nói trên có th k t h p dùng loa phóng thanh ho c loa pin yêu c u phương ti n d ng l i ki m tra. i u 10. Khi phương ti n ã d ng h n, i trư ng (ho c Phó i trư ng ư c u quy n) ti n n v trí thích h p trư c u phương ti n, yêu c u ngư i i u khi n phương ti n t t máy, r i kh i phương ti n, xu t trình gi y t theo quy nh ki m tra hàng hoá ch trên phương ti n. Trư ng h p ki m tra phương ti n ư ng thu thì i trư ng (ho c Phó i trư ng ư c y quy n) ph i cho tàu, thuy n tu n tra c a Qu n lý th trư ng c p m n tàu, thuy n ch hàng l u; g p Thuy n trư ng ho c ch phương ti n nói rõ yêu c u ki m tra.
  5. i trư ng (ho c Phó i trư ng ư c y quy n) ư c quy n yêu c u ngư i i u khi n phương ti n ưa phương ti n có nghi v n ch hàng l u v tr s c a i ho c a i m quy nh ki m tra. i v i phương ti n v n chuy n hàng c h i, d cháy, n ho c các ch t nguy hi m khác, ph i ưa phương ti n n nơi xa khu v c dân cư ho c nơi v ng ngư i; yêu c u ngư i i u khi n phương ti n ho c ch phương ti n áp d ng bi n pháp phòng ch ng cháy n ; m b o an toàn r i m i ti n hành ki m tra, ki m soát. i u 11. Trong trư ng h p ngư i u khi n phương ti n ch hàng l u c tình ch ng i, không ch p hành l nh d ng phương ti n ho c ch ng ngư i thi hành công v thì i trư ng (ho c Phó i trư ng ư c y quy n) có quy n áp d ng các bi n pháp ã quy nh c a B Công an t i i u 27, i u 28 Quy trình tu n tra ki m soát và x lý vi ph m trong lĩnh v c an toàn giao thông ư ng ph ban hành kèm theo Quy t nh s 174/2000/Q -BCA (C11) ngày 25/12/2000 và i u 14, i u 15 c a Quy trình tu n tra, ki m soát và x lý vi ph m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a ban hành kèm theo Quy t nh s 105/1999/Q -BCA (C11) ngày 9/3/1999 th c hi n vi c truy u i phương ti n ch hàng l u (tr kho n 4 i u 28 Quy trình tu n tra ki m soát và x lý vi ph m trong lĩnh v c an toàn giao thông ư ng b ti t 4 i u 15 c a Quy trình tu n tra ki m soát và x lý vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng thu i v i Qu n lý th trư ng ch ư c s d ng công c h tr mà pháp lu t ã cho phép). Trư ng h p i tư ng vi ph m có hành vi ch ng i quy t li t, thì ư c quy n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n theo thNm quy n pháp lu t ã quy nh ngăn ch n các hành vi ch ng i, ng th i ngh l c lư ng Công an, ho c Chính quy n s t i chi vi n h tr . Khi th c hi n vi c d ng phương ti n giao thông ki m tra hàng l u ho c truy u i phương ti n ch y tr n, không ư c làm ách t c giao thông, m t an toàn, nh hư ng n các phương ti n giao thông khác. III. I U KHO N THI HÀNH i u 12. C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, Giám c S Thương m i (S Thương m i - Du l ch), Chi c c trư ng Chi c c qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chiu trách nhi m ph bi n, quán tri t, hư ng d n n t ng cán b công ch c trong l c lư ng Qu n lý th trư ng; t ch c th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t và Quy nh này v vi c d ng phương tt n giao thông ư ng b , ư ng thu ki rn tra hàng l u. i u 13. Giao cho C c Qu n lý th trư ng th ng nh t qu n lý và trang b các công c h tr c n thi t chuyên dùng ph c v cho vi c d ng phương ti n ch hàng l u i v i l c lư ng Qu n lý th trư ng. Kinh phí mua s m các công c h tr nói trên ư c s d ng t ngu n Ngân sách Nhà nư c c p cho Qu n lý th trư ng. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c gì, các Chi c c Qu n lý th trư ng ph n ánh v B Thương m i (C c Qu n lý th trư ng) xem xét gi i quy t.
  6. CHI C C QLTT T NH, TP... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM I QLTT S :...... c l p - T do - H nh phúc PHI U XU T D NG PHƯƠNG TI N CH HÀNG L U Ngày.... tháng.... năm, vào h i.... gi i qu n lý th trư ng s :.... thu c Chi c c QLTT t nh, thành ph :... Nh n ư c tin báo.... N i dung:................ Phương ti n ch hàng l u... + Lo i phương ti n.... + Bi n s .... + c i m phương ti n.... + Hư ng i..... + D ki n n a bàn... + Thu c tuy n ư ng... vào h i... gi ... ngày.... tháng.... năm ngh c a Ki m soát viên.... Ý KI N C A I TRƯ NG I QLTT KSV NH N TIN L P S :..... PHI U (Ký và ghi rõ h tên) PH L C Trích: i u 27, i u 28 Quy trình tu n tra ki m soát và x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b (ban hành kèm theo Quy t ính s 174/2000/Q -BCA (C 11) ngày 25 tháng 2 năm 2000 c a B trư ng B Công an) i u 27. Trư ng h p ngư i vi ph m không ch p hành hi u l nh d ng xe c a C nh sát, c tình lái xe b ch y. 1. Nhanh chóng ghi nh n các c i m c a xe: Bi n s , lo i xe, màu sơn... và c i m c a ngư i lái xe (hình dáng, khuôn m t, qu n áo...). ng th i s d ng phương
  7. ti n thông tin thông báo cho các l c lư ng ki m soát li n k trên tuy n ph i h p b t gi và báo cáo lãnh o ơn v ch o. 2. Trư ng h p chưa b t gi ư c thì thông báo m i cá nhân ho c t ch c ơn v gi i quy t. 3. N u có d u hi u t i ph m thì t ch c l c lư ng truy u i. Khi truy u i ư c s d ng các tín hi u ưu tiên: còi, èn, loa... và ph i b o m an toàn. 4. Khi g n u i k p, dùng loa yêu c u phương ti n ó d ng l i, tìm cách vư t lên phía trư c xe vi ph m (chú ý m b o tuy t i an toàn), dùng xe tu n tra k t h p v i các tín hi u d ng xe t t khoá u xe vi ph m. 5. Khi xe vi ph m ã d ng h n, xe tu n tra ph i phía trư c, tri n khai l c lư ng tư th s n sàng chi n u. 6. Thông báo v vi c ngư i vi ph m không ch p hành hi u l nh d ng xe c a C nh sát và c tình b ch y ng th i ti n hành vi c ki m soát, l p biên b n vi ph m x lý theo quy nh. 7. Trư ng h p ngư i lái xe c tình dùng phương ti n chèn ép xe tu n tra, s d ng các phương ti n, công c gây nguy hi m n tính m ng, s c kho c a C nh sát ho c có d u hi u c a t i ph m, thì l p h sơ ban u, c ng c tài li u, ch ng c và chuy n giao cơ quan i u tra có thNm quy n. i u 28. Ngư i vi ph m không ch p hành các yêu c u c a C nh sát, xúi gi c, lôi kéo qu n chúng, ch ng i c n tr ngư i thi hành công v (không xu t trình gi y t , t ý b phương ti n i nơi khác...) 1. Gi i thích ngư i có hành vi vi ph m th y rõ vi c làm sai, t nguy n ch p hành; yêu c u nh ng ngư i có m t nơi xNy ra vi ph m gi i tán b o m tr t t , an toàn giao thông. 2. Tìm cách phân hoá, cô l p nh ng tên c m u, ngư i xúi gi c ho c có hành vi ch ng i khác. 3. Trư ng h p vư t quá thNm quy n quy inh ph i báo cáo v i lãnh o ơn v , ng th i liên h v i chính quy n a phương, các ơn v có liên quan ngh ph i h p gi i quy t. 4. Trư ng h p i tư ng e do s d ng ho c s d ng vũ l c ch ng l i ngư i thi hành công v thì cán b , chi n sĩ trong T ph i c nh giác, i hình tư th s n sàng chi n u, ti n hành khám và tư c vũ khí. N u i tư ng v n ngoan c ch ng l i, cán b , chi n sĩ ư c quy n s d ng vũ khí và các công c h tr theo quy nh c a pháp lu t. ng th i l p h sơ ban u, c ng c tài li u, ch ng c chuy n giao cho cơ quan i u tra có thNm quy n. Trích: i u 14, i u 15 Quy trình tu n tra ki m soát và x lý vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a (ban hành kèm theo Quy t nh s 105/1999/Q -BCA (C11) ngày 9/3/1999 c a B trư ng B Công an)
  8. i u 14. Ngư i i u khi n phương ti n không ch p hành yêu c u ki m tra c a ngư i thi hành công v . 1. Trư ng h p ngư i i u khi n phương ti n giao thông không ch p hành hi u l nh d ng phương ti n ki m tra c a CSGT T: - T trư ng t TTKS t ch c truy u i. S d ng thông tin liên l c báo cáo ngay v i ch huy phòng CSGT, các tr m, tàu TTKS khác, k c C nh sát giao thông ư ng b (n u c n) ph i h p truy u i phương ti n. Khi ti p c n ư c phương ti n b ch y, ph i nhanh chóng lên phương ti n. T trư ng t TTKS thông báo cho thuy n trư ng ho c ch phương ti n hành vi không ch p hành yêu c u c a ngư i thi hành công v , ti n hành ki m tra, ki m soát theo n i dung quy nh t i kho n 3 i u 11 c a Quy trình này và l p biên b n vi ph m hành chính x lý vi ph m theo thNm quy n. 2. Trư ng h p nh ng ngư i trên phương ti n c n tr , không ch p hành yêu c u ki m tra, ki m soát c a CSGT ư ng thu : - Gi i thích và yêu c u ngư i i u khi n, ch phương ti n và nh ng ngư i khác trên phương ti n ch p hành vi c ki m tra, sau ó t TTKS ti n hành ki m tra, ki m soát phương ti n theo n i dung quy nh t i kho n 3 i u 14 c a Quy trình này. N u ngư i i u khi n phương ti n v n không ch p hành, t TTKS m i ngư i làm ch ng, ch ng ki n vi c ki m tra, ki m soát phương ti n, l p biên b n hành vi c n tr , không ch p hành yêu c u c a ngư i thi hành công v ho c ch ng l i ngư i thi hành công v và các hành vi vi ph m pháp lu t qua ki m tra, ki m soát phát hi n ư c. - Trư ng h p c n thi t thì ra quy t nh t m gi phương ti n, l p biên b n t m gi phương ti n, khám phương ti n theo th t c hành chính. - Báo cáo tình hình v vi c và xu t v i lãnh o Phòng CSGT ư ng thu ho c Phòng CSGT: + Ra quy t nh t m gi ngư i vi ph m theo th t c hành chính n u ngư i vi ph m ch ng l i ngư i thi hành công v ho c c n ngăn ch n không ngư i ó ti p t c có hành vi vi ph m pháp lu t. + Ra quy t nh x ph t hành chính ho c quy t nh chuy n giao h sơ v vi ph m cho cơ quan i u tra truy c u trách nhi m hình s i v i nh ng trư ng h p vi ph m có các d u hi u ph m t i. Trong khi thi hành công v cán b , chi n sĩ TTKS ph i c nh giác, b trí i hình s n sàng chi n u, c nh gi i b o v phòng ngư i vi ph m ch ng i, t n công l i. i u 15. Ngư i vi ph m ch ng l i ho c kích ng, lôi kéo qu n chúng ch ng i, c n tr ngư i thi hành công v ho c gây m t tr t t . Trư ng h p ngư i vi ph m ch ng l i ho c kích ng, lôi kéo qu n chúng ch ng i, c n tr ngư i thi hành công v ho c gây m t tr t t thì t TTKS ph i:
  9. - Tuyên truy n, gi i thích ngư i có hành vi vi ph m th y rõ vi c làm sai trái, t nguy n ng ng ch ng i, yêu c u nh ng ngư i có m t không nghe kích ng, t nguy n gi i tán; - Tìm cách phân hoá ám ông, cô l p b n c m u và nh ng tên côn hung hãn; - Báo cáo v i c p trên, ng th i liên h v i chính quy n a phương ngh ph i h p gi i quy t b t gi b n c m u, i tư ng côn hung hãn; - Trư ng h p i tư ng s d ng vũ khí ch ng l i, cán b , chi n sĩ trong t TTKS ph i c nh giác, b trí i hình s n sàng chi n u, c nh gi i b o v . T trư ng t TTKS ra l nh cho i tư ng ng ng ngay các ho t ng ó, ti n hành khám và tư c vũ khí. N u i tư ng v n s d ng vũ khí ch ng l i quy t li t. T trư ng t TTKS ra l nh cho cán b , chi n sĩ s d ng vũ khí theo i u 20 c a Pháp l nh l c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam, i u 1 Ngh nh s 94/H BT ngày 2/7/1984, ng th i b ng cách nhanh nh t báo cáo c p trên xin chi vi n, h tr .
Đồng bộ tài khoản