Quyết định số 0478/2002/QĐ-BTM về việc bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 0478/2002/QĐ-BTM về việc bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 0478/2002/qđ-btm về việc bổ sung phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá asean của việt nam - mẫu d để hưởng các ưu đãi theo hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (cept) do bộ trưởng bộ thương mại ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0478/2002/QĐ-BTM về việc bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0478/2002/QĐ-BTM Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0478/2002/QĐ-BTM NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C B SUNG PH L C 3 QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X HÀNG HOÁ ASEAN C A VI T NAM - M U D Đ HƯ NG CÁC ƯU ĐÃI THEO HI P Đ NH V CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 4/12/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Quy t đ nh s 651/TTg ngày 10/10/1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Qu c gia Đi u ph i ho t đ ng c a Vi t Nam trong ASEAN; Căn c Công văn s 356/VPUB ngày 22/01/1996 c a Chính ph v vi c ch đ nh cơ quan c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá theo Hi p đ nh CEPT; Theo đ ngh c a V trư ng V Xu t nh p kh u; QUY T Đ NH Đi u 1: B sung Ph l c 3 Quy ch c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá ASEAN c a Vi t Nam - M u D đ hư ng các ưu đãi theo Hi p đ nh v chương trình ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) ban hành kèm theo Quy t đ nh s 416 TM-ĐB ngày 13 tháng 5 năm 1996 và Quy t đ nh b sung s 078/1998/QĐ-BTM ngày 30 tháng 7 năm 1998 c a B Thương m i như sau: Ph l c 3: Đi u 1 - Hư ng d n khai ch ng nh n m u D * Nhóm 4: a/ B sung mã s Ban qu n lý các khu công nghi p Tây Ninh S 20 Ban qu n lý các khu công nghi p Tây Ninh b/ B sung mã s Ban qu n lý các khu công nghi p Bình Đ nh S 21 Ban qu n lý các khu công nghi p Bình Đ nh c/ B sung mã s Ban qu n lý các khu công nghi p Thái Nguyên
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S 22 Ban qu n lý các khu công nghi p Thái Nguyên. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3: Các quy đ nh khác c a Quy ch nói trên chưa đư c s a đ i ho c đã đư c s a đ i, b sung t i các Quy t đ nh khác và không đư c s a đ i, b sung t i Quy t đ nh này v n gi nguyên hi u l c. Mai Văn Dâu (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản