Quyết định số 05/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/1999/QĐ-BCN về việc ban hành 04 tiêu chuẩn ngành về sản phẩm giấy và cáctông do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/1999/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1999/QĐ-BCN Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 1999 QUY T Đ NH BAN HÀNH 04 TIÊU CHU N NGÀNH V S N PH M GI Y VÀ CÁCTÔNG B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh đ nh s 141/HĐBT ngày 24 tháng 8 năm 1982 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) ban hành đi u l công tác tiêu chu n hoá; Căn c vào Ngh đ nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Theo đ ngh c a V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 04 tiêu chu n ngành v s n ph m gi y, cáctông s n xu t và tiêu dùng trong nư c, g m: 24TCN 72-99 Cáctông l p m t c a cáctông sóng; 24TCN 73-99 Gi y làm l p sóng c a cáctông sóng. 24TCN 74-99 Cáctông l p ph ng gi a c a cáctông sóng; 24TCN 75-99 Cáctông duplex. Các tiêu chu n này ban hành v i hình th c : hư ng d n, khuy n khích áp d ng và có hi u l c k t ngày 01-02-1999. Đi u 2: Đ ng chí V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n ph m có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 3: Chánh Văn phòng B , V trư ng các V ch c năng, Ch t ch Hi p h i Giáy Vi t Nam, T ng Giám đ c T ng công ty Gi y Vi t Nam, và các doanh nghi p s n xu t gi y trong c nư c có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: - Như Đi u 3, - VPCP (đ báo cáo), - T.C c TC-ĐL-CL, - T.tâm TC-CL, - T.tâm KT TC-ĐL-CL 1,2,3, Đ ng Vũ Chư - Công báo, - Lưu VP B , KTAT. TCN TIÊU CHU N NGÀNH 24 TCN 72 – 99 : CÁC TÔNG L P M T C A CÁC TÔNG SÓNG 24 TCN 73 – 99: GI Y LÀM L P SÓNG C A CÁC TÔNG SÓNG 24 TCN 74 – 99: CÁC TÔNG L P PH NG GI A C A CÁC TÔNG SÓNG 24 TCN 75 – 99: CÁC TÔNG DUPLEX L I NÓI Đ U 04 tiêu chu n ngành v s n ph m gi y và các tông:
 2. 24 TCN 99: Các tông l p m t c a cá tông sóng 24 TCN 99: Gi y làm l p sóng c a các tông sóng 24 TCN 99: Các tông l p ph ng gi a c a các tông sóng 24 TCN 99: Các tông duplex. Do Vi n Công nghi p Gi y và Xenluylô biên so n. V Qu n lý Công ngh và ch t lư ng s n ph m trình duy t. B Công nghi p ra quy t đ nh ban hành s 05/1999/QĐ-BCN ngày 23 tháng 1 năm 1999 TCN TIÊU CHU N NGÀNH 24 TCN – 72 – 99 CÁCTÔNG L P M T C A CÁCTÔNG SÓNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA CÁC TÔNG L P M T C A 24 TCN 72 - 99 VI T NAM CÁC TÔNG SÓNG Có hi u l c t 1-2-1999 B CÔNG NGHI P Liner board 1. Ph m vi áp d ng và mô t s n ph m Tiêu chu n này áp d ng cho t t c các lo i các tông l p m t s n xu t trong nư c đư c s d ng làm l p ngoài c a cáctông sóng. Các tông l p m t đư c làm t b t gi y không t y tr ng ho c có m t trên làm t b t gi y t y tr ng ho c có m u s c theo yêu c u c a khách hàng. 2. Phân lo i và kích thư c 2.1 Phân lo i: Các tông l p m t ch s n xu t m t d ng s n ph m: d ng cu n Căn c vào các ch tiêu ch t lư ng, các tông l p m t đư c chia ra làm ba c p v i ký hi u: A, B, C. 2.2 Kích thư c: Các tông l p m t đư c s n xu t d ng cu n có đư ng kính t 0,8m đ n 1,5m. Chi u r ng cu n gi y theo tho thu n gi a cơ s s n xu t và khách hàng, sai s chi u r ng cu n: ± 3 mm. 3. Yêu c u k thu t 3.1 Các ch tiêu ch t lư ng: Các ch tiêu ch t lư ng c a các tông l p m t theo đúng quy đ nh trong b ng 1 3.2 Các ch tiêu ngo i quan: - Gi y ph i đ ng đ u v đ d y, không b nhăn, g p, th ng rách. - Gi y ph i có m u s c đ ng đ u trong cùng m t lô hàng. - S m i n i trong cu n không đư c l n hơn 1 đ i v i c p A, không đư c l n hơn 2 đ i v i c p B và c p C. Ch n i ph i đư c đánh d u rõ ràng và đư c n i ch c b ng băng keo theo su t chi u r ng cu n. - Lõi cu n gi y ph i c ng không đư c móp méo, l i ra ho c h t so v i m t c t c a cu n gi y quá 5 mm và đóng nút g hai đ u. Đư ng kính lõi là 76 mm. - Các mép gi y c t ph i th ng, ph ng, không b xơ xư c. 24 TCN 72 - 99 B ng 1 Các ch tiêu và đơn v M cc pA Phương
 3. đo pháp th 2 1. Đ nh lư ng, g/m 150 175 200 225 250 300 350 ISO 536 sai s cho phép: ± 4% TCVN 1270- 72 Basis weight 2. Đ ch u b c, kPa 432 491 579 647 700 840 980 ISO 2759 2) (kgf/cm không nh (4,4) (5,0) (5,9) (6,6) (7,1) (8,5) (10) TCVN 3228- hơn: 79 Bursting strength 3. Đ ch u nén vòng 180 210 240 270 300 360 420 TAPPI T818 theo chi u ngang, (18,3) (21,4) (24,5) (27,5) (30,6) (36,7) (42,8) N(kgf) không nh hơn: Ring crush strength C.D 4. Đ hút nư c c a 30,0 ISO 535 2 m t trên Cobb60, g/m không l n hơn: Water absorptiveness (Cobb60) in top side 5. Đ m, % 7±2 ISO 287 Moisture content TCVN 1867- 76 M cc pB 2 1. Đ nh lư ng, g/m 150 175 200 225 250 300 350 ISO 536 sai s cho phép: ± 4% TCVN 1270- 72 Basis weight 2. Đ ch u b c, kPa 360 402 451 510 569 660 770 ISO 2759 2) (kgf/cm không nh (3,5) (4,1) (4,6) (5,2) (5,8) (6,7) (7,8) TCVN 3228- hơn: 79 Bursting strength 3. Đ ch u nén vòng 147 172 201 221 245 294 343 TAPPI T818 theo chi u ngang, (15,0) (17,5) (20,5) (22,5) (25,0) (30,0) (34,9) N(kgf) không nh hơn: Ring crush strength C.D 4. Đ hút nư c c a 30,0 ISO 535 2 m t trên Cobb60, g/m không l n hơn: Water absorptiveness (Cobb value) in top side 4. Đ m, % 7±2 ISO 287 Moisture content TCVN 1867- 76
 4. Các ch tiêu và đơn v M cc pC Phương đo pháp th 2 1. Đ nh lư ng, g/m 150 175 200 225 250 300 350 ISO 536 sai s cho phép: ± 4% TCVN 1270- 72 Basis weight 2. Đ ch u b c, kPa 294 353 402 451 500 600 700 ISO 2759 2) (kgf/cm không nh (3,0) (3,6) (4,1) (4,6) (5,1) (6,1) (7,1) TCVN 3228- hơn: 79 Bursting strength 3. Đ ch u nén vòng 127 149 170 192 213 255 297 TAPPI T818 theo chi u ngang, (13,0) (15,2) (17,3) (19,5) (21,7) (26,0) (30,3) N(kgf) không nh hơn: Ring crush strength C.D 4. Đ hút nư c c a 30,0 ISO 535 2 m t trên Cobb60, g/m không l n hơn: Water absorptiveness (Cobb value) in top side 5. Đ m, % 7±2 ISO 287 Moisture content TCVN 1867- 76 4. Phương pháp th 4.1 L y m u: Theo ISO 186 (TCVN 3649 – 81) 4.2 Đi u ki n môi trư ng đ đi u hoà và th nghi m m u: Theo ISO 187. 4.3 Các ch tiêu ch t lư ng đư c xác đ nh theo các phương pháp th ghi trong b ng 1: Riêng đ m ph i đư c xác đ nh ngay sau khi l y m u. 5. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n 5.1 Bao gói Cu n gi y đư c xi t đai hai đ u, bên ngoài đư c gói kín b ng 3 đ n 5 l p gi y bao gói, n p g p mép ph i g n, đư c dán keo và ép ch t. 5.2 Ghi nhãn Các cu n gi y ph i có nhãn, trên nhãn ghi: - Tên s n ph m. - Đ nh lư ng - Kh i lư ng - Lo i s n ph m, mã v ch n u có - Ngày s n xu t Nhãn ghi v trí th ng nh t trên t t c các cu n gi y. 5.3 B o qu n - Kho ch a gi y ph i có n n cách m ho c b c kê, khô ráo, thoáng khí và có mái che.
 5. - Các cu n gi y ph i đư c s p x p theo quy đ nh đ d v n chuy n, b c x p b ng xe cơ gi i và xu t kho. - Kho ph i có h th ng phòng ch ng cháy và thư ng xuyên đư c ki m tra theo quy đ nh c a nhà nư c. 5.4 V n chuy n, b c x p - Phương ti n v n chuy n ph i s ch, có mui ho c b t che mưa và có đ t m kê chuyên dùng đ chèn cu n gi y. - B c x p ph i đư c nh nhàng, không đư c đ cu n gi y rơi, va đ p m nh làm nh hư ng đ n ch t lư ng gi y, b o v đư c bao bì, nhãn hi u. TCN TIÊU CHU N NGÀNH 24 TCN 73 – 99 GI Y LÀM L P SÓNG C A CÁCTÔNG SÓNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA GI Y LÀM L P SÓNG 24 TCN 73 - 99 VI T NAM C A CÁCTÔNG SÓNG Có hi u l c t 1-2-1999 B CÔNG NGHI P Corrugating medium 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho t t c các lo i gi y s n xu t trong nư c đư c s d ng làm l p sóng c a cáctông sóng. 2. Phân lo i và kích thư c 2.1 Phân lo i: Gi y làm l p sóng ch s n xu t m t d ng s n ph m: d ng cu n Căn c vào các ch tiêu ch t lư ng, gi y làm l p sóng đư c chia ra làm hai c p v i ký hi u: A, B. 2.2 Kích thư c: Gi y làm l p sóng d ng cu n d ng cu n có đư ng kính t 0,8m đ n 1,5m. Chi u r ng cu n gi y theo tho thu n gi a cơ s s n xu t và khách hàng, sai s chi u r ng cu n: ± 3 mm. 3. Yêu c u k thu t 3.1 Các ch tiêu ch t lư ng: Các ch tiêu ch t lư ng c a gi y làm l p sóng theo đúng quy đ nh trong b ng 1 3.2 Các ch tiêu ngo i quan: - Gi y ph i đ ng đ u v đ d y, không b nhăn, g p, th ng rách. - Gi y có m u s c t nhiên c a b t. - S m i n i trong mm i cu n không đư c l n hơn 1 đ i v i c p A, không đư c l n hơn 2 đ i v i c p B. Ch n i ph i đư c đánh d u rõ ràng và đư c n i ch c b ng băng keo dán theo su t chi u r ng cu n. - Lõi cu n gi y ph i c ng không đư c móp méo, l i ra ho c h t so v i m t c t c a cu n gi y quá 5 mm và đóng nút g hai đ u. Đư ng kính lõi là 76 mm. - Các mép gi y c t ph i th ng, ph ng, không b xơ xư c.
 6. B ng 1 Các ch tiêu và đơn v đo M cc pA Phương pháp th 2 1. Đ nh lư ng, g/m 80 100 120 150 180 ISO 536 sai s cho phép: ± 4% TCVN 1270-72 Basis weight 2) 2. Đ ch u b c, kPa (kgf/cm 176 220 265 333 392 ISO 2759 không nh hơn: (1,8) (2,2) (2,7) (3,4) (4,0) TCVN 3228-79 Bursting strength 3. Đ ch u nén ph ng, N (kgf) 109 137 164 206 247 ISO 7263 không nh hơn: (11,2) (13,9) (16,8) (21,0) (25,5) Plas crush strength 4. Đ m, % 7±2 ISO 287 Moisture content TCVN 1867 - 76 M cc pB 2 1. Đ nh lư ng, g/m 80 100 120 150 180 ISO 536 sai s cho phép: ± 4% TCVN 1270-72 Basis weight 2) 2. Đ ch u b c, kPa (kgf/cm 144 180 216 265 324 ISO 2759 không nh hơn: (1,5) (1,8) (2,2) (2,7) (3,3) TCVN 3228-79 Bursting strength 3. Đ ch u nén ph ng, N (kgf) 94,4 118 141 176 212 ISO 7263 không nh hơn: (9,6) (12,0) (14,4) (18,0) (21,6) Plas crush strength 4. Đ m, % 7±2 ISO 287 Moisture content TCVN 1867 - 76 4. Phương pháp th 4.1 L y m u: Theo ISO 186 (TCVN 3649 – 81) 4.2 Đi u ki n môi trư ng đ đi u hoà và th nghi m m u: Theo ISO 187. 4.3 Các ch tiêu ch t lư ng đư c xác đ nh theo các phương pháp th ghi trong b ng 1: Riêng đ m ph i đư c xác đ nh ngay sau khi l y m u. 5. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n 5.1 Bao gói Cu n gi y đư c xi t đai hai đ u 5.2 Ghi nhãn Các cu n gi y ph i có nhãn, trên nhãn ghi: - Tên s n ph m. - Đ nh lư ng - Kh i lư ng
 7. - Lo i s n ph m, mã v ch n u có - Ngày s n xu t - Tên cơ s s n xu t Nhãn ghi v trí th ng nh t trên t t c các cu n gi y. 5.3 B o qu n - Kho ch a gi y ph i có n n cách m ho c b c kê, khô ráo, thoáng khí và có mái che. - Các cu n gi y ph i đư c s p x p theo quy đ nh đ d v n chuy n, b c x p b ng xe cơ gi i và xu t kho. - Kho ph i có h th ng phòng ch ng cháy và thư ng xuyên đư c ki m tra theo quy đ nh c a nhà nư c. 5.4 V n chuy n, b c x p - Phương ti n v n chuy n ph i s ch, có mui ho c b t che mưa và có đ t m kê chuyên dùng đ chèn cu n gi y. - B c x p ph i đư c nh nhàng, không đư c đ cu n gi y rơi, va đ p m nh làm nh hư ng đ n ch t lư ng gi y, b o v đư c bao bì, nhãn hi u. TCN TIÊU CHU N NGÀNH 24 TCN 74 – 99 CÁCTÔNG L P PH NG GI A C A CATONG SÓNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA CACTÔNG L P PH NG 24 TCN 74 - 99 VI T NAM GI A C A CÁCTÔNG SÓNG Có hi u l c t 1-2-1999 B CÔNG NGHI P Middle layer 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho t t c các lo i cáctông s n xu t trong nư c đư c s d ng làm l p ph ng gi a c a cáctông sóng. 2. Phân lo i và kích thư c 2.1 Phân lo i: Cáctông l p ph ng gi a ch có m t c p ch t lư ng chung m t d ng s n ph m: d ng cu n 2.2 Kích thư c: Cáctông l p ph ng gi a d ng cu n có đư ng kính t 0,8m đ n 1,5m. Chi u r ng cu n gi y theo tho thu n gi a cơ s s n xu t và khách hàng, sai s chi u r ng cu n: ± 3 mm. 3. Yêu c u k thu t 3.1 Các ch tiêu ch t lư ng: Các ch tiêu ch t lư ng c a cáctông l p ph ng gi a theo đúng quy đ nh trong b ng 1 3.2 Các ch tiêu ngo i quan: - Gi y ph i đ ng đ u v đ d y, không b nhăn, g p, th ng rách. - Gi y có m u s c t nhiên c a b t.
 8. - S m i n i trong m i cu n không đư c l n hơn 1. Ch n i ph i đư c n i ch c b ng băng keo dán theo su t chi u r ng cu n. - Lõi cu n gi y ph i c ng không đư c móp méo, l i ra ho c h t so v i m t c t c a cu n gi y quá 5 mm và đóng nút g hai đ u. Đư ng kính lõi là 76 mm. - Các mép gi y c t ph i th ng, ph ng, không b xơ xư c. 24 TCN 74 - 99 B ng 1 Các ch tiêu và đơn v đo M c ch t lư ng Phương pháp th 2 1. Đ nh lư ng, g/m 120 150 180 200 250 300 ISO 536 sai s cho phép: ± 4% TCVN 1270-72 Basis weight 2. Đ d y, mm không l n 0,20 0,25 0,30 0,33 0,42 0,50 ISO 534 hơn. TCVN 3652-81 Thickness 3 3. T tr ng, g/cm không nh 0,60 ISO 534 hơn. TCVN 3652- 81 Density 4. Đ ch u nén theo chi u 1,88 2,35 2,83 3,14 3,90 4,70 ISO 9895 ngang, KN/m không nh hơn. Compressive strength C.D 5. Đ m, % 7±2 ISO 287 Moisture content TCVN 1867-76 4. Phương pháp th 4.1 L y m u: Theo ISO 186 (TCVN 3649 – 81) 4.2 Đi u ki n môi trư ng đ đi u hoà và th nghi m m u: Theo ISO 187. 4.3 Các ch tiêu ch t lư ng đư c xác đ nh theo các phương pháp th ghi trong b ng 1: Riêng đ m ph i đư c xác đ nh ngay sau khi l y m u. 5. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n 5.1 Bao gói Cu n gi y đư c xi t đai hai đ u 5.2 Ghi nhãn Các cu n gi y ph i có nhãn, trên nhãn ghi: - Tên s n ph m. - Đ nh lư ng - Kh i lư ng - Lo i s n ph m, mã v ch n u có - Ngày s n xu t
 9. - Tên cơ s s n xu t Nhãn ghi v trí th ng nh t trên t t c các cu n gi y. 5.3 B o qu n - Kho ch a gi y ph i có n n cách m ho c b c kê, khô ráo, thoáng khí và có mái che. - Các cu n gi y ph i đư c s p x p theo quy đ nh đ d v n chuy n, b c x p b ng xe cơ gi i và xu t kho. - Kho ph i có h th ng phòng ch ng cháy và thư ng xuyên đư c ki m tra theo quy đ nh c a nhà nư c. 5.4 V n chuy n, b c x p - Phương ti n v n chuy n ph i s ch, có mui ho c b t che mưa và có đ t m kê chuyên dùng đ chèn cu n gi y. - B c x p ph i đư c nh nhàng, không đư c đ cu n gi y rơi, va đ p m nh làm nh hư ng đ n ch t lư ng gi y, b o v đư c bao bì, nhãn hi u. TCN TIÊU CHU N NGÀNH 24 TCN 75 – 99 CÁCTÔNG DUPLEX C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA CACTÔNG DUPLEX 24 TCN 75 - 99 VI T NAM Two – layer board Có hi u l c t 1-2-1999 B CÔNG NGHI P 1. Ph m vi áp d ng và mô t s n ph m Tiêu chu n này áp d ng cho t t c các lo i cáctông duplex s n xu t trong nư c. Cáctông duplex là lo i gi y có hai m t đư c làm t hai lo i b t khác nhau trong đó có m t m t thư ng là b t gi y t y tr ng ho c các m u khác. 2. Phân lo i và kích thư c 2.1 Phân lo i: Cáctông duplex đư c s n xu t theo hai d ng s n ph m: d ng cu n và d ng t (ram, ki n). Căn c vào các ch tiêu ch t lư ng, cáctông duplex đư c chia ra làm ba c p v i ký hi u : A,B,C. 2.2 Kích thư c: 2.2.1 D ng cu n Chi u r ng cu n gi y theo tho thu n gi a cơ s s n xu t và khách hàng, sai s chi u r ng cu n: ± 3 mm. Đư ng kính cu n t 0,8m đ n 1,5m. 2.2.2 D ng t (ram, ki n) Kích thư c và sai s c a t gi y theo tho thu n c a khách hàng và cơ s s n xu t. S lư ng t trong m t ram, s lư ng ram trong m t ki n theo yêu c u c a khách hàng. 3. Yêu c u k thu t 3.1 Các ch tiêu ch t lư ng: Các ch tiêu ch t lư ng c a cáctông duplex theo đúng quy đ nh trong b ng 1A; 1B; 1C. 3.2 Các ch tiêu ngo i quan:
 10. - Gi y ph i đ ng đ u v đ d y, không b nhăn, g p, th ng rách, dây b n. - S m i n i trong m i cu n không đư c l n hơn 1 đ i v i c p A, không đư c l n hơn 2 đ i v i c p B và c p C. Ch n i ph i đư c đánh d u rõ ràng và đư c n i ch c b ng băng keo dán theo su t chi u r ng cu n. - Lõi cu n gi y ph i c ng không đư c móp méo, l i ra ho c h t so v i m t c t c a cu n gi y quá 5 mm và đóng nút g hai đ u. Đư ng kính lõi là 76 mm. - Các mép gi y c t ph i th ng, ph ng, không b xơ xư c. 24 TCN 75 - 99 B ng 1A: M c chi tiêu ch t lư ng cáctông duplex c p A Các ch tiêu và đơn v đo M c ch t lư ng Phương pháp th 2 1. Đ nh lư ng, g/m 150 175 200 205 300 ISO 536 sai s cho phép: ± 4% TCVN 1270-72 Basis weight 2. Đ d y, mm không l n 0,21 0,25 0,29 0,36 0,43 ISO 534 hơn. TCVN 3652-81 Thickness 3 3. T tr ng, g/cm không nh 0,70 ISO 534 hơn. TCVN 3652-81 Density 4. Đ hút nư c Cobb60 m t 30 - 50 ISO 535 2 trên, g/m Water absorptiveness (Cobb60) in top side 5. Đ ch u g p theo chi u 35 ISO5626 ngang, đôi l n không nh TCVN 1866-76 hơn: Folding endurance C.D 6. Đ dài đ t, m không nh 4000 ISO 1924 hơn: TCVN 1862-76 Breaking length 7. Đ ch u b c, kPa (kgf/cm2) 432 491 579 700 840 ISO 2759 không nh hơn: (4,4) (5,0) (5,9) (7,1) (8,5) TCVN 3228-79 Bursting strength 8. Đ c ng theo chi u d c, 13,2 15,4 17,6 22,1 26,5 TAPPI T489 mN.m (g.cm) không nh hơn: (135) (157) (180) (225) (270) Stiffness M.D
 11. 9. Đ tr ng ISO, % không nh 74,0 ISO 2470 hơn: Brightness ISO 10. Đ m, % 7±2 ISO 287 Moisture content TCVN 1867-76 24 TCN 75 - 99 B ng 1B: M c chi tiêu ch t lư ng cáctông duplex c p B Các ch tiêu và đơn v đo M c ch t lư ng Phương pháp th 2 1. Đ nh lư ng, g/m 150 175 200 205 300 ISO 536 sai s cho phép: ± 4% TCVN 1270-72 Basis weight 2. Đ d y, mm không l n 0,25 0,29 0,33 0,42 0,50 ISO 534 hơn. TCVN 3652-81 Thickness 3 3. T tr ng, g/cm không nh 0,60 ISO 534 hơn. TCVN 3652-81 Density 4. Đ hút nư c Cobb60 m t 30 - 50 ISO 535 2 trên, g/m Water absorptiveness (Cobb60) in top side 5. Đ ch u g p theo chi u 25 ISO5626 ngang, đôi l n không nh TCVN 1866-76 hơn: Folding endurance C.D 6. Đ dài đ t, m không nh 3500 ISO 1924 hơn: TCVN 1862-76 Breaking length 7. Đ ch u b c, kPa (kgf/cm2) 360 402 451 569 660 ISO 2759 không nh hơn: (3,5) (4,1) (4,6) (5,8) (6,7) TCVN 3228-79 Bursting strength 8. Đ c ng theo chi u d c, 12,4 14,6 16,7 20,8 25,0 TAPPI T489 mN.m (g.cm) không nh hơn: (127) (149) (170) (212) (255) Stiffness M.D
 12. 9. Đ tr ng ISO, % không nh 70,0 ISO 2470 hơn: Brightness ISO 10. Đ m, % 7±2 ISO 287 Moisture content TCVN 1867-76 24 TCN 75 - 99 B ng 1C: M c chi tiêu ch t lư ng cáctông duplex c p C Các ch tiêu và đơn v đo M c ch t lư ng Phương pháp th 2 1. Đ nh lư ng, g/m 150 175 200 205 300 ISO 536 sai s cho phép: ± 4% TCVN 1270-72 Basis weight 2. Đ d y, mm không l n 0,27 0,32 0,36 0,45 0,54 ISO 534 hơn. TCVN 3652-81 Thickness 3 3. T tr ng, g/cm không nh 0,55 ISO 534 hơn. TCVN 3652-81 Density 4. Đ hút nư c Cobb60 m t 30 - 50 ISO 535 2 trên, g/m Water absorptiveness (Cobb60) in top side 5. Đ ch u g p theo chi u 15 ISO5626 ngang, đôi l n không nh TCVN 1866-76 hơn: Folding endurance C.D 6. Đ dài đ t, m không nh 3000 ISO 1924 hơn: TCVN 1862-76 Breaking length 7. Đ ch u b c, kPa (kgf/cm2) 294 491 353 402 600 ISO 2759 không nh hơn: (3,0) (3,6) (4,1) (5,1) (6,1) TCVN 3228-79 Bursting strength 8. Đ c ng theo chi u d c, 10,3 11,9 13,7 17,1 20,6 TAPPI T489 mN.m (g.cm) không nh hơn: (105) (122) (140) (175) (210) Stiffness M.D
 13. 9. Đ tr ng ISO, % không nh 65,0 ISO 2470 hơn: Brightness ISO 10. Đ m, % 7±2 ISO 287 Moisture content TCVN 1867-76 4. Phương pháp th 4.1 L y m u: Theo ISO 186 (TCVN 3649 – 81) 4.2 Đi u ki n môi trư ng đ đi u hoà và th nghi m m u: Theo ISO 187. 4.3 Các ch tiêu ch t lư ng đư c xác đ nh theo các phương pháp th ghi trong b ng 1A; 1B; 1C. Riêng đ m ph i đư c xác đ nh ngay sau khi l y m u. 5. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n 5.1 Bao gói 5.1.1 Gi y d ng t đư c gói thành ram b ng gi y bao gói, các ram gi y có th đư c đóng thành ki n 5.1.2 Cu n gi y đư c xi t đai hai đ u, bên ngoài đư c gói kín b ng 3 đ n 5 l p gi y bao gói, n p g p mép ph i g n, đư c dán keo và ép ch t 5.2 Ghi nhãn Trên m i ram, ki n, cu n gi y ph i có nhãn, trên nhãn ghi: - Tên s n ph m. - Đ nh lư ng - Kh i lư ng - Lo i s n ph m, mã v ch n u có - Ngày s n xu t - Tên cơ s s n xu t Đ i v i s n ph m ram, ki n ph i ghi: S lư ng t trong m t ram, s lư ng ram trong m t ki n. Nhãn ghi v trí th ng nh t trên t t c các ram, ki n,cu n gi y. 5.3 B o qu n - Kho ch a gi y ph i có n n cách m ho c b c kê, khô ráo, thoáng khí và có mái che. - Các cu n gi y ph i đư c s p x p theo quy đ nh đ d v n chuy n, b c x p b ng xe cơ gi i và xu t kho. - Kho ph i có h th ng phòng ch ng cháy và thư ng xuyên đư c ki m tra theo quy đ nh c a nhà nư c. 5.4 V n chuy n, b c x p - Phương ti n v n chuy n ph i s ch, có mui ho c b t che mưa và có đ t m kê chuyên dùng đ chèn cu n gi y. - B c x p hàng ph i nh nhàng, không đư c đ cu n gi y rơi, va đ p m nh làm nh hư ng đ n ch t lư ng gi y, b o v đư c bao bì, nhãn hi u.
Đồng bộ tài khoản