Quyết định số 05/1999/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
2
download

Quyết định số 05/1999/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/1999/QĐ-BXD về việc thành lập trường công nhân kỹ thuật xi măng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/1999/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 05/1999/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT XI MĂNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty xi măng Việt nam tại tờ trình số 506/xmvn-hđqt.ngày 22 tháng 12 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập "trường công nhân kỹ thuật xi măng" thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam. Tên giao dịch Quốc tế: Skill Worker Training School For Cement Industry. Trụ sở tại: Phường Thượng Lý - Quận Hồng Bàng - Tp Hải Phòng. Điều 2: Trường công nhân kỹ thuật xi măng là đơn vị sự nghiệp có thu,có tư cách pháp nhân, có con dấu theo mẫu quy định, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng nhà nước Điều 3: Trường công nhân kỹ thuật xi măng có nhiệm vụ chính sau đây: 1. Đào tạo theo chương trình dài hạn, cấp bằng cho các nghề sản xuất xi măng. 2. Đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ: - Đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành Xi măng. - Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo công nhân bậc cao - Tổ chức nâng bậc cho công nhân.
  2. Điều 4: Căn cứ vào quy chế Trường nghề đã được ban hành, Trường công nhân kỹ thuật xi măng soạn thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường trình Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty xi măng Việt Nam quyết định ban hành. Điều 5: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 6: Các đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động và các vụ có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty xi măng Việt Nam, Hiệu trưởng Trường công nhân kỹ thuật xi măng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận - Như điều 6 - Tổng cục dậy nghề-BộLĐTB&XH - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Lưu VP,TCLĐ
Đồng bộ tài khoản