Quyết định số 05/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 05/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2001/QĐ-UB về việc Quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất (hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2001/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 05/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CHO THUÊ ĐẤT (HỆ SỐ K) KHI HỢP ĐỒNG CHO CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUÊ ĐẤT THEO CHỈ THỊ 245/TTG NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Luật Đất đai; Thực hiện Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính-Vật giá, Địa chính-Nhà đất, Cục Thuế tại Tờ trình số 3763/TTLN- STCVG ngày 17/11/2000, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Nay quy định về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất (hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ như sau: a/ Phương pháp xác định hệ số điều chỉnh (K) giá cho thuê đất: 1/ Đối với diện tích đất nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch chung của Thành phố và hành lang bảo vệ các công trình kỹ thuật hạ tầng áp dụng hệ số điều chỉnh K= 0,5; 2/ Đối với diện tích đất nằm ngoài phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch chung của Thành phố và hành lang bảo vệ các công trình kỹ thuật hạ tầng, có kích thước thửa đất lớn, hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất (hệ số K) xác định theo phân lớp như sau: - Lớp thứ nhất: K= 1 cho diện tích đất tính từ ranh giới đường hiện có (hoặc chỉ giới lưu không đường nếu có) đến 20m; - Lớp thứ hai: K= 0,8 cho diện tích đất tính từ cuối lớp thứ nhất đến 40m; - Lớp thứ ba: K= 0,6 cho diện tích đất tính từ cuối lớp thứ hai đến 60m; -Lớp thứ tư: K=0,5 cho phần diện tích đất ngoài 60m. b/ Phạm vi và thời hiệu thực hiện. 1/ Phạm vi thực hiện: Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị hợp đồng thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và được áp dụng chung cho cả khu vực nội thành và ngoại thành. 2/ Thời hiệu thực hiện: - Các trường hợp ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính Nhà đất, đã nộp tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước trước ngày ban hành quy định này thì được tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng thuê đất đã ký trong thời gian là 5 năm. Sau 5 năm các tổ chức, đơn vị phải ký lại hợp đồng thuê đất theo quy định. - Các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính Nhà đất, nhưng chưa nộp tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước nay phải ký lại Hợp đồng thuê đất theo quy định tại Quyết định này. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định ban hành trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Lê Quý Đôn
Đồng bộ tài khoản