Quyết định số 05/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
79
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2002/QĐ-UB về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, đã hết hiệu lực thi hành do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 05/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BÃI B CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH T NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1997 N NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1999, Ã H T HI U L C THI HÀNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 ; Th c hi n Quy t nh s 355/TTg ngày 25 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v t ng rà soát và h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t ; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i Công văn s 1457/STP-VN ngày 27 tháng 11 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Nay bãi b 72 (b y mươi hai) văn b n ã h t hi u l c thi hành (có danh m c kèm theo), do y ban nhân dân thành ph ban hành t ngày 01 tháng 01 năm 1997 n ngày 31 tháng 12 năm 1999. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c t ngày ký ban hành ; thay th Quy t nh s 101/2001/Q -UB ngày 31 tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v bãi b các văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân thành ph ban hành t ngày 01 tháng 01 năm 1997 n ngày 31 tháng 12 năm 1999. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph CHŨ TNCH - B Tư pháp - TT/TU, TT.H ND.TP - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : CPVP - Các t chuyên viên
  2. - Lưu (NC) Lê Thanh H i DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Ã H T HI U L C THI HÀNH DO Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH T NGÀY 01/01/1997 N NGÀY 31/12/1999 ư c bãi b theo quy t nh s : 05/2002/Q - y ban Khoa h c ngày 17 tháng 01 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph 1. LĨNH V C T CH C B MÁY : s hình th c s văn b n, trích y u n i dung văn b n ban hành tt ngày ban hành 01 Công văn 817/UB-NC V/v Ny nhanh ti n th c hi n k ho ch c i cách hành chính thành ph 14/3/1997 02 Thông báo 17/TB-UB-NC V n i dung cu c h p tri n khai ch trương các qu n m i chính th c ho t 28/3/1997 ng t 01/4/1997 03 Quy t nh 3332/Q -UB-NC V/v thành l p Ban ch o v t ng rà soát và h th ng hóa văn b n quy ph m pháp 01/7/1997 lu t thành ph 04 Quy t nh 6122/Q -UB-KTCN V/v thành l p Ban ch o ki m kê ánh giá l i tài s n c nh c a Nhà nư c thu c 30/10/1997 khu v c hành chính s nghi p do thành ph qu n lý 05 Quy t nh 2425/1999/Q -UB- V/v ban hành quy nh phân nhi m v các QLDA s , ngành thành ph qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c 27/4/1999 (ODA) 2. LĨNH V C N I CHÍNH - VĂN HÓA XÃ H I s hình th c s văn b n, ngày trích y u n i dung văn b n ban hành ban hành tt 01 Ch th 05/CT-UB-NC V/v th c hi n nhi m v qu c phòng năm 1997
  3. 21/02/1997 02 Thông báo 13/TB-UB-NC V n i dung ch o c a Quy n Ch t ch y ban nhân dân thành ph v qu n lý và 11/3/1997 s d ng trư ng h c 03 Công văn 1162/UB-NCVX V/v s a i i m 9 Ch th s 34/CT-UB- NCVX ngày 28/10/1996 v tăng cư ng 07/4/1997 qu n lý các ho t ng văn hóa và d ch v văn hóa 04 Ch th 11/CT-UB-NCVX V/v t ch c t cao i m t ng ki m tra tri n khai th c hi n Ngh nh 87/CP, Ngh 08/4/1997 nh 88/CP và Ch th 814/TTg 05 Công văn 2186/UB-NCVX V/v d ch v xoa bóp xông hơi 21/6/1997 06 Quy t nh 3384/Q -NCVX V/v i u ch nh m c thu ti n thay công nghĩa v lao ng công ích năm 1997 03/7/1997 07 Công văn 2738/UB-NCVX V/v Qu n lý cơ s khám ch a b nh tư và i u tra x lý các ư ng dây phá thai l u 26/7/1997 08 Ch th 20/CT-UB-NCVX V/v tri n khai th c hi n công tác rà soát và h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t 02/8/1997 trên a bàn thành ph 09 Ch th 22/CT-UB-NCVX V/v phân c p gi i quy t các th t c xây d ng cơ b n và s a ch a trư ng h c, cơ s 21/8/1997 y t có v n u tư dư i 2 t ng 10 Công văn 3097/UB-NCVX V ý ki n ch o c a Thư ng tr c y ban i v i n quá h n c a các d án nh vay 22/8/1997 v n t Qũy qu c gia gi i quy t vi c làm 11 Ch th 28/CT-UB-NC V/v ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n và giáo d c pháp lu t trên 17/9/1997 a bàn thành ph 12 Công văn 3472/UB-NC V/v th c hi n pháp l nh và Ngh nh v 17/9/1997 b o v bí m t Nhà nư c. 13 Ch th 33/CT-UB-NC V thanh tra vi c th c hi n các chương 22/10/1997 trình phát tri n nông nghi p và kinh t xã h i nông thôn 14 Quy t nh 6678/Q -UB- V/v ban hành quy ch t m th i v t ch c NCVX 22/11/1997 qu n lý ho t ng bi u di n ngh thu t và ho t ng c a di n viên chuyên nghi p trên a bàn thành ph 15 Ch th 40/CT-UB-NC V/v ti p t c tăng cư ng qu n lý các ho t
  4. 03/12/1997 ng văn hóa và d ch v văn hóa 16 Thông báo 107/TB-UB-NC V/v nghiêm c m qu ng cáo rao v t trên a 15/12/1997 bàn thành ph 17 Công văn 5467/UB-NCVX V bi n pháp x lý i tư ng t n n xã h i 19/12/1997 18 Công văn 5517/UB-NCVX V/v xây d ng pano c ng chính tr 22/12/1997 1998 19 Ch th 06/1998/CT-UB- V/v Ny m nh công tác rà sóat và h th ng NC hóa văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn thành ph 05/3/1998 20 Thông báo 364/TB-VP-TH V n i dung k t lu n c a Ch t ch y ban 11/3/1998 nhân dân thành ph gi i quy t m t s v n c p bách v văn hóa, giáo d c trên a bàn thành ph 21 Ch th 13/1998/CT-UB- V/v ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý ho t NCVX 16/4/1998 ng xu t b n thành ph HCM 22 Ch th 15/1998/CT-UB- V/v tăng cư ng các bi n pháp phòng cháy, KTNN 18/4/1998 ch a cháy r ng 23 Ch th 25/1998/CT-UB- V công tác phòng ch ng l t bão năm 1998 VX 16/6/1998 24 Ch th 28/1998/CT-UB- V/v Ny m nh công tác phòng ch ng t n n VX 22/8/1998 xã h i và gi gìn tr t t v sinh ô th 1999 25 Ch th 06/1999/CT-UB- V/v Ny m nh v n ng, t p trung s c gi i VX 08/3/1999 quy t cơ b n n n mù lòa do c th y tinh th thành ph H Chí Minh trong năm 1999 26 Quy t nh 1528/Q -UB-VX V/v giao ch tiêu k h ach huy ng nghĩa 18/3/1999 v lao ng công ích năm 1999 26 Thông báo 18/TB-UB-PC V cu c h p l n th 4 c a H i ng ph i 21/4/1999 h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph 3. Lĩnh v c qu n lý ô th : s hình th c s văn b n, trích y u n i dung văn b n
  5. ban hành tt ngày ban hành 01 Quy t nh 1250/Q -UB- y nhi m Giám c S Xây d ng th c hi n QL T vi c xét c p ch ng ch hành ngh xây d ng 21/3/1997 02 Ch th 09/CT-UB-KT Tri n khai th c hi n i u l qu n lý u tư 29/3/1997 xây d ng theo N 42/CP và quy ch u th u theo N 43/CP 03 Công văn 2101/UB-QL T V/v áp d ng m c ph t ti n v vi ph m xây 18/6/1997 d ng 1998 04 Ch th 01/1998/CT-UB- V/v i u tra năng l c v n t i tr t t an tòan QL T giao thông trên a bàn thành ph 12/01/1998 05 Quy t nh 1552/1998/Q -UB- V/v ban hành quy nh qu n lý ho t ng QL T 24/3/1998 kinh doanh nhà cho ngư i Vi t Nam thuê trên a bàn thành ph 06 Ch th 18/1998/CT-UB- V/v th c hi n k ho ch b o v an tòan giao QL T thông t i khu v c các c u tr ng i m trên a thành ph H Chí Minh 14/5/1998 07 Quy t nh 4021/Q -UB- V/v i u ch nh b sung kho n 2.2 i u 28 QL T quy t nh 6280/Q -UB-QL T ngày 26/8/1995 c a y ban nhân dân TP 14/7/1999 4. LĨNH V C S N XU T KINH DOANH : s hình th c s văn b n, ngày trích y u n i dung văn b n ban hành ban hành tt 01 Ch th 01/CT-UB-KT V/v qu n lý ho t ng các m ng máy vi tính làm d ch v thông tin công c ng trên 04/01/1997 a bàn thành ph H Chí Minh 02 Thông báo 11/TB-UB-KT V n i dung cu c h p làm vi c v i S Du 28/02/1997 l ch v vi c th c hi n N 02/CP ngày 05/01/1995 03 Ch th 08/CT-UB-KT V/v tri n khai th c hi n Ch th s 657/TTg ngày 13/9/1996 c a Th tư ng Chính ph
  6. 26/3/1997 trên a bàn thành ph 04 Quy t nh 1591/Q -UB-KT V/v t m ngưng c p gi y phép kinh doanh 07/4/1997 d ch v du l ch trên a bàn TP 05 Thông báo 28/TB-UB-KT V n i dung làm vi c v qu n lý gi t m 07/5/1997 gia súc trên a bàn thành ph 06 Thông báo 56/TB-UB-KT V/v gi i quy t ki n ngh c a các doanh 25/8/1997 nghi p Vi t ki u 07 Công văn 3538/UB-KT V ch o gi i quy t ho t ng kinh doanh 19/9/1997 phòng cho thuê và u tư khách s n 08 Quy t nh 6732/Q -UB-KT V/v b sung quy nh gi t m , kinh doanh 25/11/1997 và v n chuy n heo trên a bàn thành ph 1998 09 Ch th 11/1998/CT-UB- V/v t m th i áp d ng m c lương t i thi u KT i v i các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích 04/4/1998 10 Ch th 38/1998/CT-UB- V/v tri n khai th c hi n Thông tư s KT 05/1998/TTTL -KH T-TP ngày 10/7/1998 c a B KH T, B Tư pháp 28/10/1998 1999 11 Thông báo 02/TB-UB-KT V n i dung cu c h p v ho t ng kinh 06/01/1999 doanh và qu n lý gi t m gia súc ph c v T t 12 Ch th 05/1999/CT-UB- V/v th c hi n bi n pháp ti t ki m i n KT trong mùa khô năm 1999 12/02/1999 13 Ch th 09/1999/CT-UB- V/v tri n khai th c hi n Thông tư liên t ch KT 15/3/1999 05/1998/TTLT-KH T-TP ngày 10/7/1998 c a B KH T và B Tư pháp hư ng d n th t c l p và ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p tư nhân, Công ty 14 Công văn 3808/UB-KT V/v ăng lý kinh doanh cho các ơn v tr c 13/9/1999 thu c doanh nghi p ngoài qu c doanh 5. LĨNH V C KINH T T NG H P : S hình th c s văn b n, ngày trích y u n i dung văn b n
  7. ban hành ban hành tt 01 Công văn 925/UB-KT V/v phân b d tóan thu, chi ngân sách phư ng, xã, th tr n 21/3/1997 02 Công văn 1195/UB-KT V/v tr n dân 08/4/1997 03 Quy t nh 1566/Q -UB-KT V/v quy nh giá lúa thu thu s d ng t nông nghi p b ng ti n thay lúa v ông Xuân 1997 04 Ch th 16/CT-UB-KT V/v t p trung thu thu t còn ng năm 1996 tr v trư c và thu phát sinh năm 1997 05 Quy t nh 6754/Q -UB-KT V/v quy nh giá lúa thu thu s d ng t 26/11/1997 nông nghi p v màu năm 97-98 và thu thu t năm 1998 1998 06 Ch th 12/1998/CT-UB-KT V/v th c hi n bi n pháp ti t ki m i n trong mùa khô năm 1998 15/4/1998 07 Ch th 20/CT-UB-KT V/v v n ng th c hi n tháng ti t ki m 20/5/1998 i n trên a bàn thành ph 08 Ch th 24/CT-UB-KT V/v thu ti n thuê t i v i các t ch c 15/6/1998 trong nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh năm 1998 09 Ch th 26/1998/CT-UB- V/v tăng cư ng công tác qu n lý thu và TM 13/7/1998 thu n p ngân sách 6 tháng cu i năm 1998 10 Ch th 27/CT-UB-TH V xây d ng k h ach phát tri n kinh t xã 31/7/1998 h i và d tóan ngân sách Nhà nư c năm 1999 11 Ch th 40/CT-UB-TN V/v ôn c thu n p ngân sách Nhà nư c 31/10/1998 năm 1998 1999 12 Ch th 01/1999/CT-UB-TN Tăng cư ng qu n lý giá c th trư ng thành 16/01/1999 ph 13 Quy t nh 485/Q -UB-KT V/v quy nh giá lúa thu thu s d ng t 25/01/1999 nông nghi p v mùa năm 98-99 và thu thuê t năm 1999 14 Quy t nh 1952/1999/Q -UB- V/v trích 5% s thu s d ng t thu ư c TM 05/4/1999 năm 1999 qu n-huy n chi h tr công tác thu thu s d ng t nông nghi p
  8. 15 Ch th 23/1999/CT-UB-KT V/v xây d ng k h ach phát tri n kinh t 09/8/1999 XH và d tóan ngân sách TP năm 2000 16 Quy t nh 5561/1999/Q -UB- V giao k ho ch v n u tư ngu n 47 t KT 22/9/1999 ng ngân sách Trung ương b sung chi ngân sách TP năm 1999 17 Quy t nh 5583/1999/Q -UB- V giao k h ach i u ch nh v n u tư KT 23/9/1999 năm 1999 ngu n 200 t ng B Tài chính cho vay 18 Ch th 34/1999/CT-UB- V/v phòng tr c p bách r y nâu trong v CNN 22/10/1999 mùa năm 1999 19 Quy t nh 6485/Q -UB-TM V/v bãi b các kho n thu l phí trên a bàn 27/10/1999 thành ph T ng c ng 72 văn b n ư c bãi b bao g m : 5 thu c lĩnh v c t ch c b máy, 27 thu c lĩnh v c n i chính văn xã, 7 lĩnh v c thu c qu n lý ô th , 14 thu c lĩnh v c s n xu t kinh doanh, 19 thu c lĩnh v c kinh t t ng h p./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản