Quyết định số 05/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2003/QĐ-BBCVT về việc in và phát hành bộ tem bưu chính do Bộ bưu chính viễn thông ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2003/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ****** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 05/2003/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2003. V/v in và phát hành bộ tem bưu chính QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG "KỶ NIỆM 60 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM (1943-2003)” BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 05 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông; Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 6576/BC ngày 21/11/2002 về kế hoạch sản lượng và phân phối tem 6 tháng đầu năm 2003; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. - Giao cho Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam in và phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 60 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2003)”, gồm 1 mẫu tem, tại Xí nghiệp in tem Bưu điện, bằng phương pháp in ốp-xét, chi tiết cụ thể như sau: Tên mẫu tem Giá mặt Số lượng in (có keo) Kỷ niệm 60 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2003) (1-1) 800đ 1.042.075 - Trong số lượng trên, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được phép lấy 525 tem mỗi mẫu để in chữ “specimen”. Điều 2. - Bộ tem này được phát hành từ ngày 3/2/2003 đến ngày 31/12/2004. Điều 3. - Số lượng tem in được phân phối sử dụng như sau: Cước phí Lưu trữ Tuyên truyền Tem chơi 1.010.000 325 (25 spe) 1.250 30.500 (500 spe) Điều 4. - Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 4. - Bộ trưởng Bộ BCVT (để b/c) - Bộ Tài chính. - Công ty Tem. - Xí nghiệp in tem BĐ. - Lưu VT, BC Trần Ngọc Bình
Đồng bộ tài khoản