Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy định về cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2003/Q -BTNMT Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 05/2003/Q - BTNMT NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2003 BAN HÀNH QUI NNH V C P PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ HÀNH NGH KHOAN NƯ C DƯ I T B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20/5/1998; Căn c Ngh nh s 179/1999/N -CP ngày 30/12/1999 c a Chính ph quy nh vi c thi hành Lu t Tài nguyên nư c; Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Tài nguyên nư c và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này quy nh v c p phép thăm dò, khai thác và hành ngh khoan nư c dư i t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 357/NN-QLN-Q ngày 13/3/1997 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành "Quy nh t m th i v vi c th c hi n ch c p phép thăm dò, khai thác, hành ngh khoan nư c ng m và ăng ký công trình khai thác nư c ng m". i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mai Ái Tr c ( ã ký)
 2. QUY NNH V C P PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ HÀNH NGH KHOAN NƯ C DƯ I T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2003/Q -BTNMT ngày 4/9/2003 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh vi c c p phép thăm dò, khai thác nư c dư i t và hành ngh khoan nư c dư i t, tr nư c khoáng và nư c nóng thiên nhiên. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài (sau ây g i t t là t ch c, cá nhân) ho t ng thăm dò, khai thác và hành ngh khoan nư c dư i t. i u 3. Gi i thích t ng Trong quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Nư c dư i t (nư c ng m) là nư c t n t i trong các t ng ch a nư c dư i m t t. 2. Nư c khoáng là lo i nư c thiên nhiên dư i t, có nơi l ra trên m t t, có ch a m t s h p ch t có ho t tính sinh h c v i n ng cao theo quy nh c a tiêu chuNn Vi t Nam ho c theo tiêu chuNn nư c ngoài ư c Nhà nư c Vi t Nam cho phép áp d ng. 3. Nư c nóng thiên nhiên là nư c thiên nhiên dư i t, có nơi l ra trên m t t, luôn luôn có nhi t theo quy nh c a tiêu chuNn Vi t Nam ho c theo tiêu chuNn nư c ngoài ư c nhà nư c Vi t Nam cho phép áp d ng. 4. Thăm dò nư c dư i t là s d ng t h p các phương pháp kh o sát a ch t ánh giá, xác nh tr lư ng, ch t lư ng nư c dư i t và d báo tác ng môi trư ng do khai nư c gây ra trên m t di n tích t nh t nh ph c v thi t k công trình khai thác nư c theo lưu lư ng t ra. 5. Thăm dò k t h p khai thác nư c dư i t là thăm dò nư c dư i t mà trong quá trình thi công thăm dò, m t ho c m t s l khoan ư c k t c u thành gi ng khai thác và ư c s d ng làm gi ng khai thác. 6. Công trình khai thác nư c dư i t là các gi ng khoan, gi ng ào, hang ng ho c hành lang khai thác nư c, i m l nư c dư i t ư c xây d ng ho c s d ng khai thác nư c dư i t.
 3. 7. Công trình khai thác quy mô nh là công trình có lưu lư ng khai thác nh hơn 1.000 m3/ngày êm. 8. Công trình khai thác quy mô v a là công trình có lưu lư ng khai thác t 1.000 m3 ngày êm n 5.000 m3/ngày êm. 9. Công trình khai thác quy mô l n là công trình có lưu lư ng khai thác l n hơn 5.000 m3/ngày êm. 10. Khu v c khai thác là khu v c ư c b trí các công trình khai thác nư c dư i t, bao g m c ph m vi mà m c nư c dư i t b h th p do bơm hút nư c t công trình khai thác gây ra. i u 4. Th m quy n c p gi y phép, gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép, thu h i gi y phép. 1. B Tài nguyên và Môi trư ng c p gi y phép, gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép và thu h i gi y phép trong các trư ng h p sau: a. Thăm dò, khai thác nư c dư i t i v i các công trình có lưu lư ng khai thác t 1.000 m3/ngày êm tr lên; b. Hành ngh khoan nư c dư i t có ph m vi ho t ng t 2 t nh tr lên. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân t nh) c p gi y phép, gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép và thu h i gi y phép i v i các trư ng h p sau: a. Thăm dò, khai thác nư c dư i t i v i các công trình có lưu lư ng khai thác dư i 1.000 m3/ngày êm; b. Hành ngh khoan nư c dư i t có ph m vi ho t ng trong t nh. i u 5. Cơ quan ti p nh n, qu n lý h sơ, gi y phép 1. Cơ quan ti p nh n, qu n lý h sơ, gi y phép g m: a. Trung ương là C c qu n lý tài nguyên nư c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng; b. a phương là S Tài nguyên và Môi trư ng thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m lưu tr h sơ, gi y phép thăm dò, khai thác, hành ngh khoan nư c dư i t. 3. Gi y phép thăm dò, khai thác, hành ngh khoan nư c dư i t ư c ghi vào t p ăng ký gi y phép, ư c lưu gi trong h th ng cơ s d li u c a cơ quan ti p nh n h sơ theo dõi và nh kỳ thông báo trong ph m vi c nư c. Chương 2:
 4. C P PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯ C DƯ I T i u 6. Nguyên t c c p phép thăn dò, khai thác nư c dư i t Vi c c p phép thăm dò, khai thác nư c dư i t ph i b o m các nguyên t c sau: 1. Nư c dư i t có ch t lư ng t t ư c ưu tiên cho ăn u ng, sinh ho t; 2. Lư ng nư c dư i t ư c phép khai thác trong m t vùng không ư c vư t quá tr lư ng có th khai thác; 3. T i vùng khai thác nư c dư i t ã t t i tr lư ng có th khai thác thì không m r ng quy mô khai thác nư c n u chưa ư c b sung nhân t o. i u 7. Các trư ng h p thăm dò, khai thác nư c dư i t không ph i xin phép 1. Khai thác nư c dư i t v i quy mô s d ng trong ph m vi gia ình trong sinh ho t, s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi trông thu s n, s n xu t ti u th công nghi p và cho các m c ích khác; 2. Khai thác nư c dư i t t các gi ng khoan, gi ng ào ho c các d ng công trình khai thác khác thay th các gi ng khoan, gi ng ào ho c các công trình ã b hư h ng ho c gi m công su t khai thác, có lưu lư ng khai thác và m c nư c h th p nh hơn gi i h n cho phép, n m trong khu v c khai thác ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p phép khai thác. i u 8. Trình t , th t c c p phép thăm dò nư c dư i t 1. T ch c, cá nhân xin c p gi y phép thăm dò nư c dư i t n p h sơ t i cơ quan ti p nh n h sơ theo phân c p qui nh t i i u 5 c a Quy nh này. H sơ bao g m: a) ơn xin thăm dò nư c dư i t theo m u qui nh t i Ph l c 1 c a Qui nh này; b) Thi t k gi ng thăm dò i v i công trình có lưu lư ng nh hơn 100m3/ ngày êm; c) án thăm dò nư c dư i t i v i công trình có lưu lư ng t 100m3/ ngày êm tr lên theo m u qui nh t i Ph l c 2 c a Qui nh này; d) B n sao quy n s d ng t t i nơi thăm dò, ho c văn b n c a U ban nhân dân a phương cho phép s d ng t thăm dò. 2. Trình t c p phép thăm dò nư c dư i t ư c qui nh như sau: a) Trong th i h n mư i (10) ngày k t ngày nh n h sơ, cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m xem xét, ki m tra h sơ. Trư ng h p h sơ chưa h p l , cơ quan ti p nh n h sơ yêu c u t ch c, cá nhân b sung h sơ ho c làm l i. b) Trong th i h n ba mươi (30) ngày k t ngày nh n h sơ h p l theo qui nh t i kho n 1 i u này, cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m thNm nh h sơ, ki m tra th c t hi n trư ng, trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh phê duy t án và
 5. c p gi y phép thăm dò nư c dư i t. Trư ng h p không i u ki n c p phép thì tr l i h sơ và thông báo lý do cho bên xin phép. c) Sau khi k t thúc công tác thăm dò ho c thăm dò k t h p khai thác, t ch c, cá nhân xin phép ph i n p báo cáo k t qu thăm dò theo m u qui nh t i Ph l c 6 c a Qui nh này cho cơ quan ti p nh n h sơ thNm nh, trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh phê duy t báo cáo k t qu thăm dò. i u 9. Trình t , th t c c p phép khai thác nư c dư i t 1. T ch c, cá nhân xin c p gi y phép khai thác nư c dư i t n p h sơ t i cơ quan ti p nh n h sơ theo phân c p qui nh t i i u 5 c a qui nh này. H sơ bao g m: a) ơn xin khai thác nư c dư i t theo m u qui nh t i Ph l c 3 c a Qui nh này; b) án khai thác nư c dư i t theo m u qui nh t i Ph l c 4 c a Qui nh này. c) B n khu v c và v trí công trình khai thác nư c dư i t t l 1/50.000 n 1/25.000 theo m u qui nh t i Ph l c 5 c a Qui nh này; d) K t qu ánh giá ch t lư ng nư c dư i t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c phòng thí nghi m ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép ánh giá; e) Báo cáo hoàn công gi ng ( i v i công trình có lưu lư ng nh hơn 100m3/ngày êm); f) Báo cáo k t qu thăm dò ánh giá tr lư ng nư c dư i t ( i v i công trình có lưu lư ng t 100 m3/ngày êm tr lên) theo m u qui nh t i Ph l c 6 c a Qui nh này; g) B n sao quy n s d ng t t i nơi t gi ng khai thác. Trư ng h p t nơi t gi ng khai thác không thu c quy n s d ng t c a t ch c, cá nhân khai thác thì ph i có văn b n tho thu n cho s d ng t gi a t ch c, cá nhân khai thác v i t ch c, cá nhân ang có quy n s d ng t và ư c U ban nhân dân a phương xác nh n. 2. Trình t c p phép khai thác nư c dư i t ư c qui nh như sau: a) Trong th i h n mư i (10) ngày k t ngày nh n h sơ, cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m xem xét, ki m tra h sơ. Trư ng h p h sơ chưa h p l , cơ quan ti p nh n h sơ yêu c u t ch c, cá nhân b sung h sơ ho c làm l i. b) Trong th i h n ba mươi (30) ngày k t ngày nh n h sơ h p l theo qui nh t i kho n 1 i u này, cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m thNm nh h sơ, ki m tra th c t hi n trư ng, trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh c p gi y phép khai thác nư c i v i trư ng h p công trình ã ư c thăm dò k t h p khai thác, ho c cho phép thi công công trình khai thác nư c i v i trư ng h p công trình ã ư c thăm nhưng chưa thi công gi ng khai thác. c) Sau khi thi công gi ng khai thác và bơm khai thác th , t ch c, cá nhân khai thác ph i n p h sơ tài li u các gi ng khai thác, tài li u bơm khai thác th t i cơ quan ti p
 6. nh n h sơ. Trong th i h n mư i (10) ngày k t ngày ti p nh n h sơ, cơ quan ti p nh n h sơ xem xét, trình c p có thNm quy n c p gi y phép khai thác nư c chính th c. 3. Trong trư ng h p xin phép khai thác nư c dư i t gây ra tranh ch p thì cơ quan c p phép ph i thông báo b ng văn b n cho t ch c, cá nhân xin phép. Sau khi vi c tranh ch p ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t theo pháp lu t thì t ch c, cá nhân xin phép ph i làm l i th t c xin phép. Trình t , th t c c p phép th c hi n theo qui nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 10. Th i h n, gia h n và i u ch nh n i dung gi y phép thăm dò nư c dư i t 1. Th i h n gi y phép thăm dò nư c dư i t t m t (1) năm n ba (3) năm tuỳ thu c vào qui mô khai thác và m c ph c t p v i u ki n a ch t thu văn c a vùng thăm dò. 2. Trư ng h p ph i kéo dài thăm dò so v i th i h n ghi trong gi y phép thì t ch c, cá nhân thăm dò ph i làm ơn xin gia h n. Th i gian gia h n không quá m t (1) năm. 3. Vi c i u ch nh n i dung gi y phép thăm dò nư c dư i t ư c th c hi n trong các trư ng h p sau: a) Có s khác bi t gi a c u trúc a ch t thu văn th c t v i c u trúc a ch t thu văn d ki n; b) i u ki n m t b ng không cho phép thi công m t s h ng m c, c n ph i thay iv trí công trình thăm dò; c) Kh i lư ng h ng m c thăm dò ch y u (khoan, bơm...) thay i vư t quá 10% so v i kh i lư ng ã ư c duy t. i u 11. Th i h n, gia h n và i u ch nh n i dung gi y phép khai thác nư c dư i t. 1. Th i h n gi y phép khai thác nư c dư i t t i a không quá mư i lăm (15) năm. Khi c p gi p phép, cơ quan c p phép quy t nh th i h n gi y phép phù h p v i i u ki n th c t c a t ng vùng. 2. T ch c, cá nhân có nhu c u ti p t c khai thác ph i làm ơn xin gia h n trư c khai gi y phép h t h n sáu tháng. Th i h n gia h n không quá mư i (10) năm. 3. Vi c i u ch nh n i dung gi y phép khai thác nư c dư i t ư c th c hi n trong các trư ng h p sau: a) Ngu n nư c không b o m vi c cung c p nư c bình thư ng. b) Khai thác nư c gây s t lún m t t, xâm nh p m n ho c ô nhi m nghiêm tr ng ngu n nư c dư i t;
 7. c) T ng lư ng nư c khai thác do yêu c u chung tăng lên mà không có ngu n nư c khác ho c bi n pháp b sung. i u 12. ình ch , thu h i gi p phép thăm dò, gi y phép khai thác nư c dư i t Vi c ình ch , thu h i gi y phép thăm dò, khai thác nư c dư i t ư c th c hi n trong các trư ng h p sau: 1. T ch c, cá nhân thăm dò, khai thác nư c dư i t vi ph m các qui nh ghi trong gi y phép, các qui nh t i i u 23 Lu t Tài nguyên nư c và các qui nh c a pháp lu t khác có liên quan; 2. T ch c, cá nhân thăm dò, khai thác nư c dư i t b gi i th ho c b tuyên b phá s n; 3. Gi y phép c p không úng thNm quy n; 4. Gi y phép không s d ng liên t c trong th i gian m t năm mà không có lý do chính áng. 5. Khi cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xét th y c n thi t thu h i ho c ình ch hi u l c c a gi y phép vì lý do qu c phòng, an ninh ho c vì l i ích qu c gia, l i ích công c ng; 6. Vi c thăm dò, khai thác nư c dư i t gây ra các h u qu nghiêm tr ng như s t lún t, xâm nh p m n ho c ô nhi m ngu n nư c dư i t. i u 13. Trách nhi m và quy n h n c a t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò nư c dư i t T ch c, cá nhân ư c phép thăm dò nư c dư i t có trách nhi m và quy n h n sau: 1. Thăm dò theo án ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t: 2. Th c hi n úng các qui nh c a Quy nh này và các qui nh pháp lu t khác có liên quan; 3. Cung c p trung th c các thông tin v tình hình thăm dò khi cơ quan qu n lý tài nguyên nư c ki m tra; 4. B i thư ng thi t h i do thăm dò nư c dư i t gây ra; 5. N p l phí c p phép thăm dò nư c dư i t theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Trách nhi m, quy n h n c a t ch c, cá nhân ư c phép khai thác nư c dư i t T ch c, cá nhân ư c phép khai thác nư c dư i t có trách nhi m và quy n h n sau:
 8. 1. Khai thác nư c theo quy nh c a gi y phép; 2. Th c hi n úng các quy nh c a Quy nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan; 3. Cung c p trung th c các thông tin liên quan v tình tr ng khai thác nư c khi cơ quan qu n lý tài nguyên nư c ki m tra tình hình khai thác nư c; 4. Báo cáo k p th i v i cơ quan c p gi y phép khi phát hi n th y s thay il nv s lư ng, ch t lư ng nư c dư i t và môi trư ng liên quan; 5. N p l phí c p phép khai thác nư c dư i t, thu tài nguyên theo quy nh c a pháp lu t; 6. ư c xem xét b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n ình ch hi u l c gi y phép vì lý do qu c phòng, an ninh ho c vì l i ích qu c gia, l i ích công c ng. Chương 3: C P PHÉP HÀNH NGH KHOAN NƯ C DƯ I T i u 15. i u ki n ư c c p gi y phép hành ngh khoan nư c dư i t T ch c, cá nhân hành ngh khoan nư c dư i t ph i có các i u ki n sau ây: 1. Năng l c ngh nghi p c a cán b k thu t: a. i v i hành ngh khoan b ng máy th công, khoan tay các l khoan nông, ư ng kính nh hơn 60mm, ngư i ch u trách nhi m chính v k thu t ph i có trình t i thi u trung c p các chuyên ngành a ch t có ít nh t m t năm kinh nghi m trong lĩnh v c hành ngh , ho c là công nhân có tay ngh b c 3/7 ho c tương ương và có ít nh t ba năm kinh nghi m trong lĩnh v c hành ngh ; có kh năng thi t k , ch o thi công các gi ng khoan thăm dò, khai thác nư c; b) i v i hành ngh khoan b ng máy th công l khoan có ư ng kính n 110mm, ngư i ch o k thu t ph i là k sư các chuyên ngành a ch t, có ít nh t m t năm kinh nghi m ho c trung c p a ch t có ít nh t 3 năm kinh nghi m trong lĩnh v c hành ngh ; có kh năng thi t k và ch o thi công các gi ng khoan thăm dò, khai thác; hi u bi t v k thu t cách ly t ng ch a nư c và b o v nư c dư i t; có kh năng l p báo cáo k t qu thăm dò, khai thác nư c dư i t quy mô nh ; c) i v i hành ngh khoan công trình quy mô v a và l n b ng máy khoan công nghi p, ngư i ch o k thu t ph i có trình t i thi u là k sư chính chuyên ngành a ch t thu văn; có kh năng l p án thăm dò, thi t k h th ng gi ng khoan khai thác, ch o thi công và l p báo cáo k t qu thăm do ánh giá tr lư ng nư c dư i t; có hi u bi t v i u ki n a ch t thu văn khu v c; ư c th trư ng ơn v c b ng văn b n.
 9. 2. Máy, thi t b thi công khoan ph i b o m các tính năng k thu t và an toàn lao ng theo quy nh hi n hành. i u 16. Trình t , th t c c p phép hành ngh khoan nư c dư i t 1. T ch c, cá nhân xin c p gi y phép hành ngh khoan nư c dư i t n p h sơ t i cơ quan ti p nh n h sơ theo phân c p quy nh t i i u 5 c a Quy nh này. H sơ bao g m: a) ơn xin phép hành ngh khoan nư c dư i t theo m u quy nh t i Ph l c 7 c a Quy nh này; b) B n sao có công ch ng quy t nh thành l p t ch c ho c ăng ký kinh doanh c a c p có thNm quy n; c) B n tư ng trình năng l c k thu t theo m u quy nh t i Ph l c 8 c a Quy nh này. 2. Trình t c p phép hành ngh khoan nư c dư i t ư c quy nh như sau: a) Trong th i h n mư i (10) ngày k t ngày nh n h sơ, cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m xem xét, ki m tra h sơ. Trư ng h p h sơ chưa h p l , cơ quan ti p nh n h sơ yêu c u t ch c, cá nhân n p h sơ b sung ho c làm l i. b) Trong th i h n ba mươi (30) ngày k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan ti p nh n h sơ thNm nh h sơ, ki m tra năng l c th c t c a t ch c, cá nhân xin phép hành ngh , trình c p có thNm quy n quy t nh c p gi y phép. Trư ng h p không i u ki n c p gi y phép thì cơ quan ti p nh n h sơ tr l i h sơ cho bên xin phép và nêu rõ lý do. i u 17. Trách nhi m và quy n h n c a t ch c, cá nhân ư c phép hành ngh khoan nư c dư i t T ch c, cá nhân ư c phép hành ngh khoan nư c dư i t có trách nhi m và quy n h n sau: 1. Tuân th quy trình k thu t khoan, các quy nh ghi trong gi y phép và quy nh v b o v nư c dư i t; 2. nh kỳ hàng năm báo cáo cơ quan c p phép v kho n thăm dò, khoan khai thác nư c dư i t; 3. Không khoan thăm dò, khoan khai thác nư c dư i t cho các t ch c, cá nhân chưa ư c c p phép thăm dò, khai thác nư c dư i t. 4. ư c tham gia u th u các công trình thăm dò, khai thác nư c dư i t. i u 18. Th i h n gi y phép hành ngh khoan nư c dư i t
 10. 1. Th i h n gi y phép hành ngh khoan nư c dư i t không quá năm (5) năm. Th i h n gia h n không quá ba (3) năm. 2. Ba tháng trư c khi gi y phép h t th i h n, t ch c, cá nhân có nhu c u ti p t c hành ngh ph i làm h sơ xin gia h n gi y phép, h sơ g m: th ng kê các công trình ã thi công; báo cáo s thay i v nhân l c, thi t b chuyên môn c a ơn v . Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 19. T ch c th c hi n 1. C c trư ng C c Qu n lý tài nguyên nư c, Giám c các S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. 2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh c a Quy nh này u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, t ch c, cá nhân ph n ánh b ng văn b n v B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, gi i quy t. PH L C S 1 B , Ngành ho c UBND (t nh, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T huy n) NAM c l p - T do - H nh phúc (1) ......, ngày..... tháng..... năm...... S :.......................... ƠN XIN THĂM DÒ (HO C THĂM DÒ - KHAI THÁC) NƯ C DƯ I T Kính g i: (Tên cơ quan c p phép) (2) - Tên t ch c, cá nhân xin phép (1)................................................................... - a ch .............................., s i n tho i............, Fax.................................... - Hi n tr ng c p nư c trong khu v c và m c tiêu thăm dò nư c dư i t (c p nư c cho ăn u ng sinh ho t, s n xu t hay tư i..............; lưu lư ng yêu c u............. m3/ngày); - Cơ s pháp lý xây d ng án thăm dò: (quy t nh u tư ho c tho thu n ng ý cho u tư, xây d ng c a c p có thNm quy n); - Vùng thăm dò: (xã..., huy n...., t nh....), di n tích i u tra thăm dò.......... km2;
 11. - T ng ch a nư c d ki n thăm dò khai thác:...........; - ơn v l p án:..............; - ơn v d ki n thi công (n u ư c ch nh th u). ngh (2) xem xét, phê duy t án và c p gi y phép thăm dò nư c dư i t cho (1) t i khu v c nói trên. Tên t ch c, cá nhân xin phép (Ký tên, óng d u) Ghi chú: (1) Tên t ch c xin phép thăm dò (ch u tư) (2) Tên cơ quan qu n lý tài nguyên nư c C p Trung ương: - B Tài nguyên và Môi trư ng C p a phương: - UBND t nh. Ph l c s 2 M u: Bìa ngoài 2 cm 3 cm 2cm 2 cm 2 cm TÊN CƠ QUAN CH QU N (*1) TÊN ƠN VN CH U TƯ (*2) ÁN (*3) THĂM DÒ NƯ C DƯ I T (*4) (Ho c án thăm dò k t h p khai thác nư c dư i t)
 12. ............................................................................ (*5) (Tên c a án ghi úng quy t nh ư c phê duy t) a danh (t nh, thành ph ), tháng/năm (*6) TÊN CƠ QUAN CH QU N (*1) TÊN ƠN VN CH U TƯ (*2) ÁN (*3) THĂM DÒ NƯ C DƯ I T (*4) (Ho c án thăm dò k t h p khai thác nư c dư i t) ............................................................................ (*5) (Tên c a án ghi úng quy t nh ư c phê duy t) a danh (t nh, thành ph ), tháng/năm (*6) (*1) VnTimeH, c 13, in (*3) VnTimeH, c 20, in (*5) VnTimeH, c 16, in thư ng m m (*2) VnTimeH, c 13, in (*4) VnTimeH, c 18, in (*6) VnTimeH, c 13, in m m m Tháng/năm: ghi s PH L C S 2 (TI P THEO) M u: Bìa trong 2 cm 3 cm 2cm 2 cm
 13. 2 cm TÊN CƠ QUAN CH QU N (*1) TÊN ƠN VN CH U TƯ (*2) ÁN (*3) THĂM DÒ NƯ C DƯ I T (*4) (Ho c án thăm dò k t h p khai thác nư c dư i t) ............................................................................ (*5) (Tên c a án ghi úng quy t nh ư c phê duy t) a danh (t nh, thành ph ), tháng/năm (*6) TÊN CƠ QUAN CH QU N (*1) TÊN ƠN VN CH U TƯ (*2) ÁN (*3) THĂM DÒ NƯ C DƯ I T (*4) (Ho c án thăm dò k t h p khai thác nư c dư i t) ............................................................................ (*5) (Tên c a án ghi úng quy t nh ư c phê duy t) a danh (t nh, thành ph ), tháng/năm (*6) CƠ QUAN CH U TƯ (*1) Th trư ng ký tên, óng d u ƠN VN L P ÁN (*1)
 14. Th trư ng ký tên, óng d u (*1) VnTimeH, c 13, in (*3) Vn TimeH, c 20, in (*5) Vn TimeH, c 16, in thư ng m m (*2) VnTimeH, c 13, in (*4) Vn TimeH, c 18, in (*6) Vn TimeH, c 13, in m m m Tháng/năm: ghi s PH L C 2 (TI P THEO) B C C, N I DUNG CÁC CHƯƠNG M C C A ÁN THĂM DÒ NƯ C DƯ I T ( i v i quy mô khai thác nh hơn 1000m3/ngày) M u: - M c tiêu c a án, cơ s xây d ng án: (quy t nh u tư c a B ngành, U ban nhân dân c p t nh, thành ph ...) - Nêu yêu c u nư c: s lư ng nư c yêu c u, i tư ng c p nư c, m c ích c p nư c và khu v c c p nư c. -D nh i tư ng thăm dò, di n tích thăm dò Chương 1: c i m a lý t nhiên, kinh t - xã h i vùng thăm dò 1. V trí a lý. 2. a hình a m o. 3. Khí tư ng thu văn. 4. Giao thông. 5. Phân b dân cư và các cơ s kinh t - xã h i c a vùng. Khi mô t c i m a hình a m o, khí tư ng thu văn c n ánh giá nh hư ng c a chúng t i vi c hình thành ngu n nư c dư i t. Chương 2: c i m a ch t- a ch t thu văn 1. c i m a ch t:
 15. Trình bày các nét chính v c i m a t ng, thành ph n th ch h c, di n phân b c a t á khu v c thăm dò. 2. c i m a ch t thu văn: - c i m c a các t ng ch a nư c: di n tích phân b , chi u sâu phân b , thành ph n th ch h c, c tính ch a nư c, d n nư c...; - Ch t lư ng nư c c a t ng t ng ch a nư c trong khu v c thăm dò và c a t ng ch a nư c ch y u. (Khi mô t ch t lư ng nư c c a các t ng ch a nư c c n nêu v các phương di n: thành ph n hoá h c, y u t nhi m bNn, vi trùng và các nguyên t hi m c h i. So sánh v i tiêu chuNn Vi t Nam i v i ngu n nư c c p); - Các l p th m nư c y u và các nư c trong khu v c nghiên c u: di n phân b , chi u sâu phân b , chi u dày, thành ph n th ch h c, tính ch t th m... 3. Hi n tr ng khai thác nư c trong khu v c. Chương 3: D ki n các sơ khai thác- Tính toán d báo m c nư c h th p và tr lư ng khai thác 1. L a ch n lưu lư ng và d ng công trình khai thác. 2. B trí công trình khai thác. 3. Tính toán m c nư c h th p t i các công trình khai thác, ánh giá nh hư ng c a công trình khai thác d ki n t i các công trình ang khai thác trong vùng. Chương 4: Thi t k công tác thăm dò ho c thăm dò k t h p khai thác 1. Thu th p tài li u. 2. Công tác i u tra kh o sát th c a nghiên c u i u ki n a ch t, i ch t thu văn, hi n tr ng khai thác t i khu v c thăm dò. 3. Công tác kh o sát a v t lý. 4. Thi t k c u trúc l khoan d ki n và phương pháp khoan, k t c u gi ng. 5. Công tác bơm hút nư c: Bơm r a, bơm hút nư c thí nghi m, bơm d t c p. 6. Công tác l y m u và phân tích m u t, m u nư c. 7. Công tác trám l p l khoan. 8. Công tác t ng h p tài li u và vi t báo cáo. Chương 5: D toán kh i lư ng công tác thăm dò và kinh phí thăm dò Chương 6: Phương pháp, trình t và ti n thi công
 16. Trong chương này ph i m b o ưa ra phương pháp công tác phù h p và phương ti n thi công hi n i t ư c hi u qu thăm dò cao, tránh lãng phí. Trong trư ng h p án là án thăm dò k t h p khai thác thì n i dung c a án ph i thêm ph n tính toán thi t k h th ng gi ng khai thác và kh i lư ng bơm nh t thi t ph i có công tác bơm gi t c p xác nh hi u su t gi ng khai thác và ch n lưu lư ng khai thác h p lý. PH L C 2 (TI P THEO) B C C, N I DUNG CÁC CHƯƠNG M C C A ÁN THĂM DÒ NƯ C DƯ I T ( i v i quy mô khai thác b ng và l n hơn 1000m3/ngày) M u: Nêu m c tiêu c a án; các cơ s pháp lý xây d ng án thăm dò nư c dư i t (quy t nh xây d ng d án u tư c a Chính ph , các B , ngành, U ban nhân dân c p t nh, thành ph ); hi n tr ng c p nư c trong khu v c, s lư ng nư c yêu c u, i tư ng c p nư c, m c ích c p nư c và khu v c c p nư c. Lu n ch ng vi c ch n di n tích thăm dò và i tư ng thăm dò. Chương 1: c i m a lý t nhiên, dân sinh kinh t - xã h i vùng thăm dò 1. V trí a lý. 2. c i m a hình a m o. 3. c i m khí tư ng, thu văn. 4. c i m m ng giao thông. 5. c i m phân b dân cư 6. Các cơ s kinh t - xã h i c a vùng. (Khi mô t c i m a hình a m o, khí tư ng thu văn c n ánh giá nh hư ng c a chúng t i vi c hình thành ngu n nư c dư i t). Chương 2: L ch s nghiên c u a ch t thu văn khu v c Tóm t t l ch s nghiên c u a ch t, a ch t thu văn khu v c thăm dò. Chương 3: c i m a ch t, a ch t thu văn khu v c thăm dò 1. c i m a ch t: Trình bày các nét cơ b n v c i m a t ng, thành ph n th ch h c t á, c u t o, ti n t o, l ch s phát tri n a ch t, macma khu v c thăm dò.
 17. (Khi mô t c i m các phân v a t ng a ch t ph i trình bày theo th t t c n tr ) 2. c i m a ch t thu văn: - Trình bày khái quát c i m a ch t thu văn vùng nghiên c u (vùng r ng): Bao g m các t ng ch a nư c, cách nư c, di n phân b , chi u sâu phân b , c i m ng thái, các ngu n c p, vùng c p, vùng thoát, ch t lư ng nư c. - c i m a ch t thu văn khu v c thăm dò: + Mô t chi ti t c i m các t ng ch a nư c, bao g m: Di n tích phân b , chi u sâu phân b , thành ph n th ch h c, c tính ch a nư c, d n nư c (các s li u thông s a ch t thu văn c a t ng t ng)...; + c trưng v th y ng l c và ng thái nư c dư i t c a t ng t ng ch a nư c và c a t ng ch a nư c chính; + Ngu n cung c p, vùng c p, vùng thoát, hư ng v n ng, quan h c a nư c dư i t v i nư c m t, nư c mưa và v i các t ng ch a nư c khác. Các biên thu ng l c c a nư c dư i t; + Ch t lư ng nư c c a t ng t ng ch a nư c trong khu v c thăm dò và c a t ng ch a nư c ch y u. Khi mô t ch t lư ng nư c c a các t ng ch a nư c c n nêu v các phương di n: thành ph n hoá h c, y u t nhi m bNn, vi trùng và các nguyên t hi m c h i, so sánh i chi u v i tiêu chuNn Vi t Nam i v i ngu n nư c c p; + Mô t các l p th m nư c y u và cách nư c trong khu v c nghiên c u. N i dung mô t bao g m: di n tích phân b , chi u sâu phân b , chi u dày, thành ph n th ch h c, thành ph n ch t h u cơ, màu s c, tính ch t th m, kh năng nén lún (nh ng s li u ã nghiên c u v tính ch t th m và kh năng nén lún); (mô t các t ng ch a nư c, cách nư c ph i mô t theo th t t tr nc ) - ánh giá tr lư ng ng t nhiên c a c vùng, c bi t là c a t ng d nh khai thác qua các tài li u ã có. 3. Hi n tr ng khai thác nư c trong khu v c nghiên c u. Chương 4: D ki n sơ b trí công trình thăm dò và tính toán tr lư ng khai thác 1. L a ch n lưu lư ng, s lư ng và d ng công trình thăm dò. 2. B trí công trình thăm dò. 3. Các i u ki n biên và các thông s tính tr lư ng. 4. Tính toán tr lư ng, d báo m c nư c h th p:
 18. - Sơ hoá trư ng th m; - L a ch n phương pháp tính tr lư ng: cơ s ch n phương pháp tính tr lư ng m c tiêu tr lư ng, c tính thu ng l c c a t ng ch a nư c và phương pháp ánh giá tr lư ng; - Tính toán tr lư ng theo các sơ b trí công trình d ki n l a ch n và theo các phương pháp ư c l a ch n. (Trong trư ng h p c u trúc a ch t thu văn ph c t p, i u ki n hình thành tr lư ng chưa rõ, khu v c ã có nhi u công trình khai thác thì nh t thi t ph i s d ng phương pháp mô hình tính toán tr lư ng). Chương 5: Phương pháp và kh i lư ng công tác thăm dò 1. Thu th p tài li u. 2. Công tác o v a ch t, a ch t thu văn 3. Công tác khoan thăm dò và k t c u gi ng 4. Công tác a v t lý trên m t và trong l i khoan (Karota). 5. Công tác tr c a. 6. Công tác bơm hút nư c: bơm r a, bơm hút nư c thí nghi m, bơm gi t c p và công tác thí nghi m th m ngoài th c a. 7. Công tác l y m u và phân tích m u t, m u nư c. 8. Công tác i u tra hi n tr ng khai thác. 9. Công tác trám l p l khoan. 10. Công tác t ng h p tài li u và vi t báo cáo. Chương 6: D toán kh i lư ng - kinh phí thăm dò Chương 7: Phương pháp thăm dò và trình t , ti n thi công. Trong chương này ph i m b o ưa ra phương pháp thăm dò phù h p và phương ti n thi công hi n i t ư c hi u qu thăm do cao, tránh lãng phí. Trong trư ng h p án là án thăm dò - k t h p khai thác thì n i dung c a án ph i thêm ph n tính toán thi t k gi ng khai thác, phương pháp khoan, k t c u gi ng, phát tri n gi ng và trong kh i lư ng bơm nh t thi t ph i có công tác gi t c p xác nh hi u su t c a gi ng khai thác và ch n lưu lư ng khai thác h p lý. PH L C S 3 B , Ngành, UBND (t nh, thành C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ph ) NAM
 19. c l p - T do - H nh phúc (1) ......, ngày..... tháng..... năm...... S :.......................... ƠN XIN KHAI THÁC NƯ C DƯ I T Kính g i: (Tên cơ quan c p phép) (2) - Tên t ch c, cá nhân xin khai thác nư c (1), (thu c B , ngành, t nh, thành ph ....) - a ch .............................., i n tho i:..............., Fax.................................... - Nêu m c tiêu khai thác nư c, yêu c u nư c................................................... - Tên t ng ch a nư c xin khai thác:........; chi u dày; chi u sâu phân b ...... m - S gi ng khoan khai thác:........................ gi ng, t ng s mét khoan là...... m - T ng lưu lư ng khai thác:........................ m3/ngày - Ch khai thác: (s gi khai thác/ngày) - Chi u sâu m c nư c tĩnh:.................................... m - Chi u sâu m c nư c ng l n nh t:..................... m V y ngh (2) xem xét và cho phép (1) ư c khai thác nư c dư i t t i các gi ng trong khu v c và t ng ch a nư c nêu trên. Chúng tôi h a s ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v khai thác, s d ng h p lý, b o v nư c ngu n nư c dư i t và môi trư ng, th c hi n y các quy nh c a lu t pháp khác có liên quan. Xác nh n c a UBND xã, phư ng Tên t ch c, cá nhân xin c p phép ( i v i t ch c, cá nhân chưa có tư cách (ký tên, óng d u) pháp nhân và con d u) Ghi chú: (1) Tên t ch c xin phép thăm dò (ch u tư) (2) Cơ quan qu n lý tài nguyên nư c C p Trung ương: - B Tài nguyên và Môi trư ng C p a phương: - UBND t nh. PH L C S 4
 20. M u: Bìa ngoài 2 cm 3 cm 2cm 2 cm 2 cm TÊN CƠ QUAN CH QU N (*1) TÊN ƠN VN CH U TƯ (*2) ÁN (*3) THĂM DÒ NƯ C DƯ I T (*4) (Ho c án thăm dò k t h p khai thác nư c dư i t) ............................................................................ (*5) (Tên c a án ghi úng quy t nh ư c phê duy t) a danh (t nh, thành ph ), tháng/năm (*6) TÊN CƠ QUAN CH QU N (*1) TÊN ƠN VN CH U TƯ (*2) ÁN (*3) KHAI THÁC NƯ C DƯ I T (*4) ............................................................................ (*5) (Tên c a án ghi úng quy t nh ư c phê duy t) a danh (t nh, thành ph ), tháng/năm (*6) (*1) VnTimeH, c 13, in (*3) VnTimeH, c 20, in (*5) VnTimeH, c 16, in
Đồng bộ tài khoản