Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
110
lượt xem
25
download

Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng cơ bản" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p - T Do - H nh Phúc S : 05/2005/QĐ-BXD Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “Đ NH M C D TOÁN XÂY D NG CƠ B N” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 38/1998/NĐ-CP ngày 09/6/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ban hành kèm theo l nh công b s 02/CTN ngày 09/3/1998 c a Ch t ch Nư c. Theo đ ngh c a V trư ng V Kinh t tài chính, Vi n trư ng Vi n Kinh t xây d ng. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đ nh m c d toán m t s lo i công tác xây l p chưa có trong các t p đ nh m c d toán xây d ng hi n hành và s a đ i m t s lo i công tác xây l p trong các t p đ nh m c đã đư c B Xây d ng ban hành kèm theo các Quy t đ nh s 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998, Quy t đ nh s 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002 c a B trư ng B Xây d ng. Đi u 2. Đ nh m c d toán b sung, s a đ i ban hành kèm theo Quy t đ nh này là căn c đ l p đơn giá xây d ng, l p d toán, t ng d toán công trình c a các d án đ u tư xây d ng. Đi u 3. Đ nh m c d toán b sung, s a đ i ban hành kèm theo Quy t đ nh này áp d ng th ng nh t trong c nư c và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đinh Ti n Dũng (Đã ký) Đ NH M C D TOÁN XÂY D NG CƠ B N Ban hành theo Quy t đ nh s 05/2005/QĐ-BXD ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng B SUNG, S A Đ I M T S LO I CÔNG TÁC XÂY L P VÀO T P Đ NH M C D TOÁN XÂY D NG CƠ B N BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH SÓ 1242/1998/QĐ-BXD NGÀY 25/11/1998, S 31/2002/QĐ-BXD NGÀY 12/11/2002 C A B TRƯ NG B XÂY D NG Chương 1: THUY T MINH CHUNG Ngày 25/11/1998 B trư ng B Xây d ng có Quy t đ nh s 1242/1998/QĐ-BXD ban hành Đ nh m c d toán xây d ng cơ b n. Ti p theo đó ngày 12/11/2002 B trư ng B Xây d ng có quy t đ nh s 31/2002/QĐ-BXD ban hành b sung đ nh m c d toán xây d ng cơ b n. Trong nh ng năm g n đây do s phát tri n m nh m c a ti n b k thu t trong xây d ng cơ b n, nhi u công trình s d ng các lo i v t li u m i, công ngh thi công m i, nhưng trong các t p Đ nh m c d toán xây d ng cơ b n nói trên c a B Xây d ng chưa có đ nh m c cho lo i công tác xây l p m i này. M t khác, m t s lo i công tác xây l p tuy đã đư c ban hành trong các t p Đ nh m c d toán hi n hành nhưng không còn phù h p v i th c t , c n đư c s a đ i cho phù h p.
 2. Đ có cơ s cho vi c xác đ nh đơn giá, l p d toán đ i v i lo i công tác xây l p phù h p v i ch ng lo i v t li u và công ngh thi công m i, B Xây d ng ban hành b sung, s a đ i m t s đ nh m c vào các t p Đ nh m c d toán s 1242/1998/QĐ-BXD, s 31/2002/QĐ-BXD các công tác xây l p như sau: TT Công tác xây l p Mã hi u đ nh m c Mã hi u đ nh m c hi n hành b sung, s a đ i Chương II: Công tác đào, đ p đ t, đá 1 Đào móng công trình chi u r ng móng 20m B sung m i BE.2111 ÷ BE.2154 3 Đào kênh mương trên đ t khi chi u r ng BF.1321 ÷ BF.1344 BF.1311 ÷ BF.1344 10
 3. 26 Làm l p v a xi măng b o v mái đ p B sung m i HB.9510 27 Bê tông toàn ti t di n h m ngang B sung m i HC.8110 28 Bê tông n n, tư ng, vòm h m ngang B sung m i HC.8210 ÷ HC.8430 29 Bê tông h m đ ng, h m nghiêng B sung m i HC.8510 ÷ HC.8610 30 S n xu t v a bê tông s n xu t qua dây truy n HD.1113 ÷ HD.1140 HD.1110 ÷ HD.1150 tr m tr n t i hi n trư ng 31 V n chuy n v a bê tông b ng ôtô chuyên dùng HD.2110 ÷ HD.2630 HD.2110 ÷ HD.3240 32 S n xu t, l p d ng c t thép công trình thu công B sung m i IA.7110 ÷ IA.7160 33 Công tác s n xu t c t thép trong h m B sung m i IA.8111 ÷ IA.8622 34 S n xu t l p d ng tháo d ván khuôn h m B sung m i KB.3110 ÷ KB.3320 35 S n xu t, l p d ng ván khuôn tr n c a nh n nư c B sung m i KB.4110 36 L p d ng lư i thép gia c h m B sung m i KB.5110 ÷ KB.5130 Chương IX S n xu t, l p d ng c u ki n thép 37 S n xu t vì thép gia c h m B sung m i NA.3110 38 L p d ng vì thép gia c h m B sung m i NA.3210 ÷ NA.3230 39 S n xu t l p đ t k t c u thép đ t s n trong bê B sung m i NA.4110 ÷ NA.4130 tông h m Chương XI Công tác khác 40 Khoan l đ phun xi măng gia c n n đ p, màng B sung m i VC.1110 ÷ VC.1140 ch ng th m và khoan l ki m tra n n đ p, màng ch ng th m 41 Gia c n n đ p, màng ch ng th m b ng phun xi B sung m i VC.1210 măng 42 Khoan gi m áp B sung m i VC.1311 ÷ VC.1321 43 Khoan l đ c m néo anke B sung m i VC.2111 ÷ VC.2614 44 S n xu t l p d ng thép néo anke n n đá, mái đá B sung m i VC.3111 ÷ VC.3121 và bơm v a 45 S n xu t l p d ng thép néo anke trong h m và B sung m i VC.3211 ÷ VC.3214 bơm v a 46 L p d ng l p gia c mái đá B sung m i VC.3311 ÷ VC.3312 47 Gia c mái taluy b ng phun v y v a xi măng B sung m i VC.3411 ÷ VC.3413 48 B t mái ta luy mái đào B sung m i VC.3511 49 Gia c h m ngang, đ ng, nghiêng b ng phun v y B sung m i VD.1111 ÷ VD.1135 v a xi măng 50 Phun v a xi măng qua ng đ t s n l p đ y h m B sung m i VD.1210 ngang 51 Khoan, vun v a xi măng gia c v h m ngang B sung m i VD.1311 ÷ VD.1321 52 V sinh n n h m trư c khi đ bê tông B sung m i VD.1411 ÷ VD.1511 - Đ nh m c d toán b sung, s a đ i này áp d ng đ l p đơn giá xây d ng cơ b n, làm cơ s đ l p d toán công trình xây d ng thu c các d án đ u tư xây d ng. Nh ng thuy t minh và quy đ nh áp d ng v : C p đ t, c p đá… đư c áp d ng theo quy đ nh trong các t p đ nh
 4. m c d toán xây d ng cơ b n ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 và Quy t đ nh s 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002 c a B trư ng B Xây d ng. - Đ i v i các công tác xây l p trong đ nh m c s d ng c n c u 30T÷50T l y b ng c u 40T; c u >50T÷70T l y b ng c u 63T. - Đ i v i lo i công tác xây l p đã đư c B Xây d ng th ng nh t s d ng các công trình thì ti p t c áp d ng. - Ngoài các thuy t minh và qui đ nh áp d ng cho các chương, lo i công tác xây l p qui đ nh trong t p đ nh m c d toán này. Các thuy t minh và qui đ nh áp d ng khác th c hi n như thuy t minh và qui đ nh áp d ng trong t p Đ nh m c d toán ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 và Quy t đ nh s 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002 c a B trư ng B Xây d ng. Chuơng 2: CÔNG TÁC ĐÀO, Đ P Đ T, ĐÁ BE.0000 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH B NG MÁY Thành ph n công vi c: Đào đ t đ đúng nơi quy đ nh ho c đ lên phương ti n v n chuy n. Hoàn thi n h móng theo đúng yêu c u k thu t. BE.1000 Chi u r ng móng ≤ 20m 3 Đơn v tính: 100m Mã Công tác xây Thành ph n Đơ C pđ t l p n Hi u hao phí I II III IV v BE.11 Đào móng trên Nhân công 3/7 côn 1,97 2,58 3,18 5,07 1 c n b ng máy g 3 Máy thi công đào < 0,8m 3 Máy đào ≤0,8m 0,300 0,352 0,444 0,571 ca Máy i ≤110Cv 0,027 0,036 0,045 0,054 ca BE.11 Đào móng trên Nhân công 3/7 côn 1,97 2,58 3,18 5,07 2 c n b ng máy g 3 Máy thi công đào < 1,25m 3 Máy đào ≤1,25m 0,226 0,261 0,305 0,416 ca Máy i ≤110Cv 0,027 0,036 0,045 0,054 ca BE.11 Đào móng trên Nhân công 3/7 côn 1,97 2,58 3,18 5,07 3 c n b ng máy g 3 Máy thi công đào < 1,6m 3 Máy đào ≤1,6m 0,200 0,225 0,266 0,387 ca Máy i ≤110Cv 0,027 0,036 0,045 0,054 ca BE.11 Đào móng trên Nhân công 3/7 côn 1,97 2,58 3,18 5,07 4 c n b ng máy g 3 Máy thi công đào < 2,3m 3 Máy đào ≤2,3m 0,159 0,193 0,243 0,347 ca Máy i ≤110Cv 0,027 0,036 0,045 0,054 ca
 5. BE.12 Đào móng dư i Nhân công 3/7 côn 2,31 3,36 - - 1 nư c b ng máy g Máy thi công đào g u ngo m sâu ≤2m Máy đào g u 0,342 0,342 - - 3 ca ngo m 1,5m BE.12 Nhân công 3/7 côn 2,77 4,03 - - 2 g ≤ 5m Máy thi công Máy đào g u 0,959 0,959 - - 3 ca ngo m 1,5m BE.12 >5m Nhân công 3/7 côn 3,00 4,48 - - 3 g Máy thi công Máy đào g u 0,999 0,999 - - 3 ca ngo m 1,5m Máy khác 2,00 2,00 - - % 1 2 3 4 BE.2000 Chi u r ng móng > 20m 3 Đơn v tính: 100m Mã Công tác Thành ph n hao Đơn v C pđ t hi u xây l p phí I II III IV BE.21 Đào móng trên Nhân công 3/7 công 1,090 1,42 1,75 2,720 1 c n b ng máy 2 8 3 đào
 6. 3 Máy đào Ê1,6m ca 0,171 0,19 0,22 0,330 3 8 Máy i Ê110Cv ca 0,027 0,03 0,04 0,054 6 5 BE.21 Đào móng Nhân công 3/7 công 1,090 1,42 1,75 2,720 4 trên c n b ng 2 8 máy đào 3 Máy thi công
 7. 3 Máy đào ≤1,6m ca 0,184 0,207 0,244 0,355 Máy i ≤110Cv ca 0,027 0,036 0,045 0,054 BF.13 nt Nhân công 3/7 công 8,82 14,14 18,72 20,19 4 Máy thi công 3 Máy đào ≤2,3m ca 0,146 0,177 0,223 0,318 Máy i ≤110Cv ca 0,027 0,036 0,045 0,054 BF.21 Đào kênh Nhân công 3/7 công 8,114 13,009 17,222 18,575 1 mương trên Máy thi công ca c n, chi u 3 r ng >20m Máy đào Ê0,8m ca 0,253 0,297 0,374 0,482 Máy i Ê110Cv 0,025 0,033 0,041 0,050 BF.21 nt Nhân công 3/7 công 8,114 13,009 17,222 18,575 2 Máy thi công ca 3 Máy đào Ê1,25m ca 0,190 0,220 0,265 0,362 Máy i Ê110Cv 0,025 0,033 0,041 0,050 BF.21 Nhân công 3/7 công 8,114 13,009 17,222 18,575 3 nt Máy thi công ca 3 Máy đào Ê1,6m ca 0,169 0,190 0,224 0,327 Máy i Ê110Cv 0,025 0,033 0,041 0,050 1 2 3 4 3 Đơn v tính: 100m Mã Công tác xây l p Thành ph n hao Đơn C pđ t hi u phí v I II III IV BF.21 Đào kênh mương Nhân công 3/7 công 8,114 13,009 17,222 18,575 5 trên c n, chi u Máy thi công ca r ng >20m 3 Máy đào Ê2,3m ca 0,134 0,163 0,205 0,293 Máy i Ê110Cv 0,025 0,033 0,041 0,050 BF.21 Nhân công 3/7 công 8,114 13,009 17,222 18,575 4 nt Máy thi công ca 3 Máy đào Ê3,6m ca 0,097 0,118 0,149 0,213 Máy i Ê110Cv 0,025 0,033 0,041 0,050 1 2 3 4 BF.3000 San đ t, đá bãi th i, bãi t p k t v t li u Thành ph n công vi c: San đ t, đá bãi th i, bãi ch a b ng máy i. 3 Đơn v tính: 100m Mã Hi u Công tác xây l p Thành ph n hao Đơn v San đ t San đá
 8. phí BF.311 San đ t, đá bãi th i, bãi Máy thi công ca 0,092 0,125 ch a b ng máy i 110Cv Máy i 110Cv BF.312 San đ t, đá bãi th i, bãi Máy thi công ca 0,086 0,112 ch a b ng máy i 140Cv Máy i 140Cv BF.313 San đ t đá bãi th i, bãi Máy thi công ca 0,073 0,095 ch a b ng máy i 180Cv Máy i 180Cv 1 2 BF.4000 V n chuy n đ t b ng ô tô t đ Thành ph n công vi c: V n chuy n đ t do máy đào đ lên phương ti n, v n chuy n đ n v trí đ p ho c đ đi b ng ôtô t đ . 3 Đơn v tính: 100m Mã hi u Công tác xây Thành ph n Đơn v C pđ t l p hao phí I II III IV BF.411 V n chuy n Ôtô 5 t n ca 0,666 0,833 1,000 1,100 đ t b ng ôtô BF.412 t đ trong Ôtô 7 t n ca 0,526 0,590 0,740 0,810 BF.413 ph m vi Ôtô 10 t n ca 0,500 0,555 0,600 0,660
 9. - Đ nh m c v n chuy n b ng ôtô t đ đư c đ nh m c cho các c ly t nơi đào đ t đ n nơi đ đ t có c ly 1000m 3 Đơn v tính: 100m /1 km Mã hi u Công tác Thành ph n hao phí Đơn C pđ t xây l p v I II III IV BF.511 V n Ôtô 5 t n ca 0,660 0,720 0,860 0,880 chuy n ti p BF.512 c ly Ê2km Ôtô 7 t n ca 0,430 0,450 0,480 0,500 BF.513 Ôtô 10 t n ca 0,300 0,340 0,380 0,420 BF.514 Ôtô 12 t n ca 0,280 0,320 0,360 0,410 BF.515 Ôtô 22 t n ca 0,187 0,214 0,241 0,274 BF.521 V n Ôtô 5 t n ca 0,530 0,600 0,660 0,730 chuy n ti p BF.522 c ly Ê4km Ôtô 7 t n ca 0,380 0,410 0,420 0,460 BF.523 Ôtô 10 t n ca 0,230 0,270 0,300 0,340 BF.524 Ôtô 12 t n ca 0,210 0,250 0,280 0,330 BF.525 Ôtô 22 t n ca 0,140 0,167 0,187 0,221 BF.531 V n Ôtô 5 t n ca 0,440 0,534 0,582 0,660 chuy n ti p BF.532 c ly Ê7km Ôtô 7 t n ca 0,370 0,380 0,400 0,410 BF.533 Ôtô 10 t n ca 0,200 0,220 0,240 0,290 BF.534 Ôtô 12 t n ca 0,171 0,200 0,220 0,260 BF.535 Ôtô 22 t n ca 0,114 0,134 0,147 0,174 BF.541 V n Ôtô 5 t n ca 0,400 0,480 0,524 0,594 chuy n ti p BF.542 c ly >7km Ôtô 7 t n ca 0,342 0,370 0,380 0,400 BF.543 Ôtô 10 t n ca 0,180 0,198 0,216 0,261 BF.544 Ôtô 12 t n ca 0,154 0,180 0,198 0,234 BF.545 Ôtô 22 t n ca 0,103 0,120 0,132 0,156 1 2 3 4 BL.0000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ M T B NG, H MÓNG, KÊNH MƯƠNG, N N ĐƯ NG B NG KHOAN N Qui đ nh áp d ng
 10. Đ nh m c khoan n phá đá m t b ng, h móng công trình, kênh mương n n đư ng cũng như khoan n đư ng vi n đư c tính toán theo lo i thu c n amônít v i công su t n tương 3 ng là 350cm . Trư ng h p dùng lo i thu c n khác thì các chi phí v t li u khoan, v t li u n và chi phí máy đư c qui đ i b ng cách nhân các m c hao phí tương ng v i h s đi u ch nh K theo công th c dư i đây: 350 K = ---------- e 3 Trong đó : e là công su t n c a lo i thu c s s d ng (cm ) BL.2100 PHÁ ĐÁ M T B NG Thành ph n công vi c: Chu n b m t b ng, khoan, n p thu c, đ u dây theo h chi u, c nh gi i, n mìn, ki m tra bãi n , x lý các l mìn câm (n u có) trư c khi ti n hành công tác b c xúc, v n chuy n. X lý đá quá c đ có th b c xúc v n chuy n đư c. BL.2110 Phá đá m t b ng b ng máy khoan φ105mm 3 Đơn v tính: 100m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơn C p đá hi u xây l p v I II III IV V t li u Thu c n Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 Kíp đi n cái 1,0 1,0 1,0 1,0 Dây n m 50 46 39 33 Dây đi n m 30 30 30 30 Mũi khoan f105mm cái 0,465 0,31 0,279 0,251 Mũi khoan f42mm cái 0,26 0,26 0,26 0,26 C n khoan f89, L=0,96m cái 0,342 0,228 0,205 0,185 BL.211 Phá đá C n khoan f32, L=0,70m cái 0,06 0,06 0,06 0,06 b ng máy khoan Qu đ p khí nén f105mm cái 0,233 0,155 0,139 0,125 φ105mm V t li u khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 6,3 5,8 5,3 5,1 Máy thi công Máy khoan xoay đ p t ca 1,663 1,497 1,347 1,212 hành φ105 Máy nén khí điêzen ca 1,663 1,497 1,347 1,112 3 1200m /h Máy khoan c m tay f32-42 ca 0,234 0,234 0,234 0,234 Máy nén khí điêzen ca 0,078 0,078 0,078 0,078 3 660m /h Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4
 11. BL.2120 Phá đá m t b ng b ng máy khoan φ76mm 3 Đơn v tính: 100m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơ C p đá hi u xây l p n I II III IV v BL.212 Phá đá V t li u b ng máy Thu c n Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 khoan φ76mm Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 Kíp đi n cái 1,0 1,0 1,0 1,0 Dây n m 55 50,6 42,9 36,3 Dây đi n m 30 30 30 30 Mũi khoan f76mm cái 0,2505 0,167 0,15 0,135 Mũi khoan f42mm cái 0,26 0,26 0,26 0,26 C n khoan f38, L=3,73m cái 0,324 0,216 0,194 0,175 C n khoan f32, L=0,70m cái 0,06 0,06 0,06 0,06 Qu đ p khí nén f76mm cái 0,2325 0,155 0,139 0,125 V t li u khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 côn 6,3 5,8 5,3 5,1 g Máy thi công Máy khoan xoay đ p t ca 1,221 1,099 0,989 0,890 hành φ76 Máy nén khí điêzen ca 1,221 1,099 0,989 0,890 3 1200m /h Máy khoan c m tay φ32- ca 0,234 0,234 0,234 0,234 42 Máy nén khí điêzen ca 0,078 0,078 0,078 0,078 3 660m /h Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 Bl. 2130 Phá đá m t b ng b ng máy khoan φ42mm 3 Đơn v tính: 100m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơn C p đá hi u xây l p v I II III IV V t li u Thu c n Amônít kg 72,030 63,000 57,750 55,650 Kíp vi sai cái 7,308 6,533 5,757 4,981 BL.213 Kíp đi n cái 2,0 2,0 2,0 2,0
 12. Phá đá Dây n m 486,166 431,83 370,96 316,37 b ng máy 7 8 6 khoan Dây đi n m 103,426 103,42 103,42 103,42 φ42mm 6 6 6 Mũi khoan f42mm cái 10,239 6,826 2,896 1,210 C n khoan f32, cái 4,096 2,133 1,207 0,807 L=2,8m V t li u khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 36,565 27,422 22,381 17,810 Máy thi công Máy khoan c m tay ca 15,603 9,752 6,895 4,322 φ32-42 Máy nén khí điêzen ca 5,201 3,251 2,298 1,441 3 660m /h Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2200 PHÁ ĐÁ H MÓNG Thành ph n công vi c: Chu n b m t b ng, khoan, n p thu c, đ u dây theo h chi u, c nh gi i, n mìn, ki m tra bãi n , x lý các l mìn câm (n u có) trư c khi ti n hành công tác b c xúc, v n chuy n. X lý đá quá c đ có th b c xúc v n chuy n đư c. BL.2210 Phá đá h móng công trình b ng máy khoan φ105mm 3 Đơn v tính: 100m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơn C p đá hi u xây l p v I II III IV Phá đá h V t li u móng Thu c n Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 công trình b ng máy Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 khoan φ105mm Kíp đi n cái 1,0 1,0 1,0 1,0 Dây n m 50 46 39 33 Dây đi n m 30 30 30 30 BL.221 Mũi khoan f105mm cái 0,465 0,310 0,279 0,251 Mũi khoan f42mm cái 0,260 0,260 0,260 0,260 C n khoan f89, L=0,96m cái 0,342 0,228 0,205 0,185 C n khoan f32, L=0,70m cái 0,060 0,060 0,060 0,060 Qu đ p khí nén f105mm cái 0,233 0,155 0,139 0,125 V t li u khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 7,56 6,96 6,36 6,12 Máy thi công Máy khoan xoay đ p t ca 1,663 1,497 1,347 1,212
 13. hành φ105 Máy nén khí điêzen ca 1,663 1,497 1,347 1,212 3 1200m /h Máy khoan c m tay φ32-42 ca 0,234 0,234 0,234 0,234 Máy nén khí điêzen ca 0,078 0,078 0,078 0,078 3 660m /h Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2220 Phá đá h móng công trình b ng máy khoan φ76mm 3 Đơn v tính: 100m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơn C p đá hi u xây l p v I II III IV V t li u Thu c n Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 Phá đá h Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 móng công trình Kíp đi n cái 1,0 1,0 1,0 1,0 b ng máy Dây n m 55 50,6 42,9 36,3 khoan φ76mm Dây đi n m 30 30 30 30 Mũi khoan f76mm cái 0,251 0,167 0,150 0,135 BL.222 Mũi khoan f42mm cái 0,260 0,260 0,260 0,260 C n khoan f38, L=3,73m cái 0,324 0,216 0,194 0,175 C n khoan f32, L=0,70m cái 0,060 0,060 0,060 0,060 Qu đ p khí nén f76mm cái 0,233 0,155 0,139 0,125 V t li u khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 7,56 6,96 6,36 6,12 Máy thi công Máy khoan xoay đ p t ca 1,221 1,099 0,989 0,890 hành φ76 Máy nén khí điêzen ca 1,221 1,099 0,989 0,890 3 1200m /h Máy khoan c m tay φ32- ca 0,234 0,234 0,234 0,234 42 Máy nén khí điêzen ca 0,078 0,078 0,078 0,078 3 660m /h Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL. 2230 Phá đá h móng công trình b ng máy khoan φ42mm 3 Đơn v tính: 100m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơ C p đá
 14. hi u xây l p n I II III IV v V t li u Thu c n Amônít kg 72,103 63,000 55,750 55,650 Kíp vi sai cái 7,308 6,533 5,757 4,981 Kíp đi n cái 2,0 2,0 2,0 2,0 Dây n m 486,16 431,83 370,96 316,37 BL.223 6 7 8 6 Dây đi n m 103,42 103,42 103,42 103,42 6 6 6 6 Phá đá h móng Mũi khoan f42mm cái 10,239 6,826 2,896 1,210 công trình C n khoan f32, L=2,8m cái 4,096 2,133 1,207 0,807 b ng máy khoan V t li u khác % 3 3 3 3 φ42mm Nhân công 3,0/7 côn 42,660 31,992 26,112 20,788 g Máy thi công Máy khoan c m tay φ32-42 ca 15,603 9,752 6,895 4,322 3 Máy nén khí điêzen 660m /h ca 5,201 3,251 2,298 1,441 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2300 Phá đá kênh mương, n n đư ng Thành ph n công vi c: Chu n b m t b ng, khoan, n p thu c, đ u dây theo h chi u, c nh gi i, n mìn, ki m tra bãi n , x lý các l mìn câm (n u có) trư c khi ti n hành công tác b c xúc, v n chuy n. X lý đá quá c đ có th b c x p v n chuy n đư c. BL.2310 Phá đá kênh mương, n n đư ng b ng máy khoan φ105mm 3 Đơn v tính: 100m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơn C p đá hi u xây l p v I II III IV Phá đá V t li u kênh Thu c n Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 mương, n n đư ng Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 b ng máy khoan Kíp đi n cái 1,0 1,0 1,0 1,0 φ105mm Dây n m 50 46 39 33 Dây đi n m 30 30 30 30 Mũi khoan f105mm cái 0,465 0,310 0,279 0,251 BL.231 Mũi khoan f42mm cái 0,260 0,260 0,260 0,260 C n khoan f89, L=0,96m cái 0,342 0,228 0,205 0,185 C n khoan f32, L=0,70m cái 0,060 0,060 0,060 0,060
 15. Qu đ p khí nén f105mm cái 0,233 0,155 0,139 0,125 V t li u khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 6,93 6,38 5,83 5,61 Máy thi công Máy khoan xoay đ p t ca 1,550 1,379 1,227 1,092 hành φ105 Máy nén khí điêzen ca 1,550 1,379 1,227 1,092 3 1200m /h Máy khoan c m tay f32-42 ca 0,281 0,281 0,281 0,281 Máy nén khí điêzen ca 0,094 0,094 0,094 0,094 3 660m /h Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2320 Phá đá kênh mương, n n đư ng b ng máy khoan φ76mm 3 Đơn v tính: 100m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơn C p đá hi u xây l p v I II III IV Phá đá kênh V t li u mương, n n BL.232 Thu c n Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 đư ng b ng máy khoan Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 φ76mm Kíp đi n cái 1,0 1,0 1,0 1,0 Dây n m 55 50,6 42,9 36,3 Dây đi n m 30 30 30 30 Mũi khoan f76mm cái 0,251 0,167 0,150 0,135 Mũi khoan f42mm cái 0,260 0,260 0,260 0,260 C n khoan f38, cái 0,324 0,216 0,194 0,175 L=3,73m C n khoan f32, cái 0,060 0,060 0,060 0,060 L=0,70m Qu đ p khí nén cái 0,233 0,155 0,139 0,125 f76mm V t li u khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 6,93 6,38 5,83 5,61 Máy thi công Máy khoan xoay đ p ca 1,135 1,022 0,919 0,827 t hành φ76 Máy nén khí điêzen ca 1,135 1,022 0,919 0,827 3 1200m /h Máy khoan c m tay ca 0,281 0,281 0,281 0,281 f32-42
 16. Máy nén khí điêzen ca 0,094 0,094 0,094 0,094 3 660m /h Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2330 Phá đá kênh mương, n n đư ng b ng máy khoan φ42mm 3 Đơn v tính: 100m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơn C p đá hi u xây l p v I II III IV V t li u Thu c n Amônít kg 72,030 63,000 57,750 55,650 Kíp vi sai cái 7,774 6,959 6,145 5,330 Kíp đi n cái 2,0 2,0 2,0 2,0 Dây n m 486,66 431,00 370,51 316,00 BL.233 0 0 7 0 Dây đi n m 108,59 108,59 108,59 108,59 7 7 7 7 Phá đá kênh Mũi khoan f42mm cái 10,751 7,167 3,041 1,271 mương, C n khoan f32, L=2,8m cái 4,300 2,240 1,267 0,847 n n đư ng b ng máy V t li u khác % 1 1 1 1 khoan Nhân công 3,0/7 công 40,600 30,400 24,800 19,700 φ42mm Máy thi công Máy khoan c m tay f32- ca 14,510 9,069 6,412 4,019 42 Máy nén khí điêzen ca 4,840 3,023 2,137 1,339 3 660m /h Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4
 17. BL.2410 Phá đá đư ng vi n Thành ph n công vi c: Chu n b , di chuy n máy khoan vào v trí, đ nh v l khoan, khoan t o l , n p thu c, đ u dây theo h chi u, c nh gi i, n t o vi n. Ki m tra x lý l mìn câm (n u có). 2 Đơn v tính: 100m Mã Công Thành ph n hao phí Đơn C p đá hi u tác v I II III xây l p BL.241 Phá đá V t li u đư ng vi n Thu c n Amônít kg 58,000 53,200 48,300 Kíp đi n vi sai cái 34,000 34,000 34,000 Dây n m 373,00 340,00 311,000 0 0 ng thép dàn khoan f60 m 4,000 4,000 4,000 Mũi khoan f105mm cái 2,79 1,86 1,674 C n khoan f89, L=0,96m cái 2,07 1,38 1,242 Qu đ p khí nén f105mm cái 2,04 1,36 1,224 V t li u khác % 3 3 3 Nhân công 3,0/7 công 7,500 7,500 7,500 Máy thi công Máy khoan xoay đ p t hành ca 20,120 18,110 16,300 φ105 3 Máy nén khí điêzen 1200m /h ca 20,120 18,110 16,300 Máy khác % 1 1 1 1 2 3 BL.2510 Đào phá đá b ng búa căn Thành ph n công vi c: Đ c phá, c y, xeo (chi u dày đào đá ≤ 0,5m), đ p đá t ng thành đá có th v n chuy n đư c, x p đá thành đ ng đúng nơi quy đ nh ho c b c x p lên phương ti n v n chuy n, hoàn thi n b m t sau khi đào theo yêu c u k thu t. 3 Đơn v tính: m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n Đơn C p đá hi u v xây l p hao phí I II III IV BL.251 Đào đá chi u Nhân công 3,5/7 công 1,41 1,28 1,15 1,000 dày
 18. 1 2 3 4 BL.0000 CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO H M B NG KHOAN N Qui đ nh áp d ng 1. Đ nh m c khoan n mìn đào phá đá trong h m đư c tính cho các lo i h m có ti t di n 2 2 2 2 bình quân t 10-15m ; < 25m ; < 50m và > 50m theo m t s công ngh thi công ph bi n. 2. Đ nh m c khoan n mìn đào phá đá trong h m đư c tính cho đá nguyên khai v i lo i 3 thu c có công su t n tương ng là 390cm . Trư ng h p dùng lo i thu c n khác thì các hao phí thu c n , máy thi công đư c qui đ i b ng cách nhân các m c hao phí tương ng v i h s đi u ch nh K. 390 K = ---------- e 3 Trong đó : e là công su t n c a lo i thu c s s d ng (cm ) BL.3000 ĐÀO H M NGANG Thành ph n công vi c: Chu n b m t b ng, máy móc, thi t b , đ nh v gương h m, khoan l , t o vi n, thông l , n p thu c, đ u dây n , dây di n, dây tín hi u lo i 150m/cu n, l p bua, di chuy n thi t b ra ph m vi an toàn, n mìn, ki m tra bãi n , x lý các l mìn câm (n u có) trư c khi ti n hành công tác b c xúc v n chuy n, ch c đá om theo đúng yêu c u k thu t. BL.3100 Phá đá đào h m ngang 3 Đơn v tính: 100 m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơ C p đá hi u xây l p n I II III IV v BL.311 Ti t di n V t li u đào 10- 2 Thu c n P3151 kg 289,63 230,52 207,47 186,72 15m , dùng máy Kíp vi sai phi đi n cái 252,31 228,28 205,45 184,90 khoan t hành Dây n m 500,61 452,55 407,30 366,57 Dây tín hi u cu 4,005 4,005 4,005 4,005 n Mũi khoan f45 cái 3,364 2,243 2,018 1,817 Mũi d n hư ng f40 cái 0,152 0,109 0,098 0,088 Mũi khoan f102 cái 0,304 0,218 0,196 0,177 C n khoan f38, L=4,32m cái 0,505 0,365 0,329 0,296 Đuôi choòng cái 0,378 0,274 0,247 0,222 Đ u n i c n khoan cái 0,505 0,365 0,329 0,296 Đ t sét m3 0,265 0,178 0,160 0,144 V t li u khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 côn 33,92 30,34 27,31 24,58 g Máy thi công
 19. Máy khoan t hành 2 c n ca 4,655 4,028 3,625 3,263 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 3 Đơn v tính: 100 m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơn C p đá xây l p hi u v I II III IV BL.312 Ti t di n V t li u 2 đào =25m , Thu c n P3151 kg 230,64 189,30 170,37 153,33 dùng máy khoan t Kíp vi sai phi đi n cái 185,73 167,99 151,19 136,07 hành Dây n m 337,77 301,45 273,18 247,64 Dây tín hi u cu n 2,218 2,188 2,158 2,130 Mũi khoan f45 cái 3,289 1,976 1,778 1,600 Mũi d n hư ng f40 cái 0,131 0,075 0,067 0,061 Mũi khoan f102 cái 0,197 0,150 0,135 0,121 C n khoan f38, L=4,32m cái 0,493 0,329 0,296 0,267 Đuôi choòng cái 0,370 0,247 0,222 0,200 Đ u n i c n khoan cái 0,493 0,329 0,296 0,267 Đ t sét m3 0,244 0,176 0,159 0,143 V t li u khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 23,397 20,677 18,610 16,749 Máy thi công Máy khoan t hành 2 c n ca 3,178 2,727 2,454 2,209 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 3 Đơn v tính: 100 m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơn C p đá hi u xây l p v I II III IV BL.313 Ti t di n V t li u 2 đào =50m , Thu c n P3151 kg 220,00 184,00 165,60 149,04 dùng máy khoan t Kíp vi sai phi đi n cái 127,50 85,50 76,95 69,26 hành Dây n m 144,00 139,33 132,36 125,75 Dây tín hi u cu n 0,750 0,63 0,57 0,51 Mũi khoan f45 cái 3,214 1,915 1,724 1,551 Mũi d n hư ng f40 cái 0,110 0,073 0,066 0,059 Mũi khoan f102 cái 0,221 0,146 0,132 0,118 C n khoan f38, L=4,32m cái 0,482 0,319 0,287 0,259
 20. Đuôi choòng cái 0,362 0,239 0,215 0,194 Đ u n i c n khoan cái 0,482 0,319 0,287 0,259 Đ t sét m3 0,240 0,161 0,145 0,130 V t li u khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 15,64 14,22 12,80 11,52 Máy thi công Máy khoan t hành 2 c n ca 2,091 1,59 1,43 1,29 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 3 Đơn v tính: 100 m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơn C p đá hi u xây l p v BL.314 Ti t di n V t li u đào 2 Thu c n P3151 kg 220,00 184,00 165,60 149,04 >50m , dùng máy Kíp vi sai phi đi n cái 111,87 84,91 76,42 68,78 khoan t hành Dây n m 125,69 121,00 114,95 109,20 Dây tín hi u cu n 0,630 0,530 0,477 0,429 Mũi khoan f45 cái 2,786 1,834 1,651 1,486 Mũi d n hư ng f40 cái 0,096 0,070 0,063 0,057 Mũi khoan f102 cái 0,191 0,140 0,126 0,113 C n khoan f38, L=4,32m cái 0,418 0,306 0,275 0,248 Đuôi choòng cái 0,313 0,229 0,206 0,186 Đ u n i c n khoan cái 0,418 0,306 0,275 0,248 Đ t sét m3 0,211 0,160 0,144 0,130 V t li u khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 13,77 12,52 11,27 10,14 Máy thi công Máy khoan t hành 2 c n ca 1,81 1,52 1,37 1,23 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 BL.3200 Phá đá h n n h m ngang 3 Đơn v tính: 100 m nguyên khai Mã Công tác Thành ph n hao phí Đơn C p đá hi u xây l p v I II III IV
Đồng bộ tài khoản