Quyết định số 05/2006/QĐ-BTM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 05/2006/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2006/QĐ-BTM về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2006/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Thông tư số 10/2005/ TT-BTM ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số vấn đề có liên quan đến hoạt động thương mại quy định tại Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định nêu trên; Căn cứ Quyết định số 130/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị về việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 1. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D, mẫu S cho các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 2. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nưóc ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. Điều 2. Ban Quản lý khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành (Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo Phụ lục gửi kèm) và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ nêu trên về Bộ Thương mại, chậm nhất là 15 tháng 1 hàng năm. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG - Ban bí thư Trung ương Đảng. - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - VP Chủ tịch nước. Văn phòng Quốc hội. - VPCP, Bộ trưởng Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ, Cục - Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW. - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP. Phan Thế Ruệ - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW. - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. - Cơ quan TW của các đoàn thể. - Ban QL Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo. - Công báo. - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản). - Các cơ quan chức năng của Bộ TM. - Lưu: VT, XNK, PC, CA-TBD, KH&ĐT. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG ỦY QUYỀN (Kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ0BTM ngày 25 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại) I. VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D, MẪU S CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO. 1. Mẫu D - Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). - Quyết định số 0151/2005/QĐ-BTM ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc ban hành sửa đổi, bổ sung QUy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). - Quyết định số 3188/2005/QĐ-BTM ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). 2. Mẫu S - Quyết định số 0865/2005/QĐ-BTM ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam
  3. cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào. - Quyết định số 2368/2005/QĐ-BTM ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào. - Quyết định số 0244/2005/QĐ-BTM ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa họa Kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào ban hành kèm theo Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. II. VỀ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO. 1. Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 6 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. 2. Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BTM-TCDL ngày 20 tháng 10 năm 2000 của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 6 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản