Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2006/Q -BXD Hà N i, ngày 08 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH ÁNH S VÀ G N BI N S NHÀ B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý nhà, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch ánh s và g n bi n s nhà. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n H ng Quân QUY CH ÁNH S VÀ G N BI N S NHÀ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05 /2006/Q -BXD ngày 08 tháng 03 năm 2006 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích c a vi c ban hành Quy ch
 2. 1. T o i u ki n thu n l i t ch c, h gia ình, cá nhân th c hi n yêu c u giao ti p, ti p nh n các thông tin, thư tín, liên l c, giao d ch thương m i, giao d ch dân s và các giao d ch khác. 2. Góp ph n ch nh trang di n m o ô th và i m dân cư nông thôn, qu n lý nhà t, thông tin liên l c, hành chính, an ninh, tr t t , phòng cháy, ch a cháy và qu n lý dân cư theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này ư c áp d ng t i khu v c ô th và i m dân cư nông thôn trong c nư c. 2. i tư ng ư c ánh s và g n bi n s nhà bao g m: a) Nhà , công trình xây d ng (sau ây g i t t là nhà), tr các lo i nhà xây d ng không phép ho c trái phép trong khu v c c m xây d ng theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng; b) Nhóm nhà, ngôi nhà và t ng nhà, căn h , s c u thang c a nhà chung cư. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “ ánh s nhà” là vi c xác nh s nhà theo các nguyên t c quy ư c th ng nh t. 2. “G n bi n s nhà” là vi c xác nh g n bi n vào v trí l p t bi n s nhà theo nguyên t c th ng nh t. 3. “Ngôi nhà” là công trình xây d ng có mái và k t c u bao che, dùng ho c dùng vào m c ích khác. 4. “Nhóm nhà” là t p h p nhi u ngôi nhà có v trí g n nhau, ư c s p x p theo nh ng nguyên t c nh t nh và cách bi t v i nh ng ngôi nhà khác b i hàng rào, ư ng giao thông. 5. “Ngõ” là l i i l i trong c m dân cư, có ít nh t m t u thông ra ư ng ho c ph (nhánh c a ư ng ho c ph ). 6. “Ngách” là l i i l i trong c m dân cư có m t u thông ra ngõ, không tr c ti p thông ra ư ng, ph . 7. “Nhà m t ư ng” là nhà có c a ra vào chính ư c m ra ư ng, ph . “Nhà trong ngõ'' ho c ''nhà trong ngách” là nhà có c a ra vào chính ư c m ra ngõ ho c ngách. Chương 2: NGUYÊN T C ÁNH S NHÀ
 3. M c I: NGUYÊN T C ÁNH S NHÀ, S CĂN H i u 4. Nguyên t c ánh s nhà m t ư ng và nhà trong ngõ, trong ngách 1. ánh s nhà m t ư ng và nhà trong ngõ, trong ngách ư c s d ng dãy s t nhiên (1, 2, 3..., n) v i th t t s nh n s l n theo chi u quy nh t i kho n 2 i u này. Nhà bên trái l y s l (1, 3, 5, 7...), nhà bên ph i l y s ch n (2, 4, 6, 8...). 2. Chi u ánh s nhà a) Chi u ánh s nhà ư c th c hi n theo hư ng t B c xu ng Nam, t ông sang Tây, t ông B c sang Tây Nam, t ông Nam sang Tây B c; b) Trư ng h p ngõ ch có m t u thông ra ư ng, ph thì l y chi u ánh s ư c th c hi n t nhà u ngõ sát v i ư ng, ph n nhà cu i ngõ. Trư ng h p ngõ t tên theo ư ng, ph và ngõ thông ra ư ng, ph c hai phía, thì l y chi u t nhà u ngõ sát v i ư ng, ph mà ngõ mang tên n cu i ngõ bên kia. Trư ng h p ngách ch có m t u thông ra ngõ thì chi u ánh s ư c th c hi n t nhà u ngách sát v i ngõ n nhà cu i ngách; c) i v i ngõ ho c ngách chưa có tên thì chi u ánh s ư c áp d ng theo nguyên t c quy nh t i i m b kho n này và tên ngõ ho c ngách ư c l y theo s nhà m t ư ng n m k ngay trư c u ngõ ho c ngách ó. i u 5. Nguyên t c ánh s căn h c a nhà chung cư 1. ánh s căn h ư c s d ng dãy s t nhiên v i th t t s nh n s l n theo chi u quy nh t i kho n 2 i u này. Hai ch s hàng ch c và hàng ơn v ghi s căn h , hai ch s hàng nghìn và hàng trăm ch t ng nhà có căn h ó. 2. Chi u ánh s căn h a) Trư ng h p ngôi nhà chung cư có m t c u thang gi a, b trí hành lang gi a ho c không có hành lang thì chi u ánh s căn h ho c phòng ư c th c hi n theo chi u quay kim ng h , b t u t căn h u tiên phía bên trái c a ngư i bư c lên t ng nhà ó. Trong trư ng h p ngôi nhà có nhi u c u thang, b trí hành lang gi a thì ch n c u thang có v trí g n nh t ti p giáp v i l i i vào. Chi u ánh s th c hi n theo nguyên t c trên; b) Trư ng h p ngôi nhà có hành lang bên thì chi u ánh s căn h theo chi u t trái sang ph i c a ngư i ng quay m t vào dãy căn h , b t u t căn h u tiên, phía bên trái. M c II: NGUYÊN T C ÁNH TÊN I V I NHÓM NHÀ, NGÔI NHÀ TRONG KHU NHÀ; ÁNH S T NG NHÀ, C U THANG C A NHÀ CHUNG CƯ
 4. i u 6. Nguyên t c ánh tên nhóm nhà Trong m t khu có nhi u nhà t o thành các nhóm nhà mà các l i i gi a các nhóm nhà không ư c t tên ( ư ng, ph , ngõ, ngách) thì c n ph i ánh tên nhóm nhà theo quy nh sau: 1. Vi c ánh tên nhóm nhà áp d ng ch cái in hoa c a ti ng Vi t (A, B, C…) s p x p theo th t trong b ng ch cái ti ng Vi t v i chi u theo nguyên t c s p x p c a các nhóm nhà trong khu v c ó. 2. Trư ng h p khu nhà trong m t bi n s nhà, có nhi u nhóm nhà thì chi u ánh tên nhóm nhà ư c b t u t nhóm nhà n m g n l i vào khu nhà i d n vào phía cu i khu nhà. Trư ng h p các nhóm nhà n m 2 bên tr c ư ng giao thông n i b thì chi u ánh tên nhóm nhà cũng xác nh theo phương pháp này, các nhóm nhà n m phía bên trái ư ng n i b ánh tên A,C, , G, I,…, các nhóm nhà phía bên ph i ư ng n i b ánh tên B, D, E, H, K.... i u 7. Nguyên t c ánh tên ngôi nhà trong m t nhóm nhà Tên ngôi nhà trong nhóm nhà ư c vi t b ng tên ghép c a tên nhóm nhà và s th t c a ngôi nhà trong nhóm nhà ó (ví d : A10, B15, C4.....). Trong ó, tên nhóm nhà ư c xác nh theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này; s th t c a ngôi nhà ư c dùng là các s t nhiên (1, 2, 3..., n). Chi u ánh s th t c a ngôi nhà trong m i nhóm nhà ư c xác nh theo nguyên t c s p x p các ngôi nhà trong nhóm nhà ó. i u 8. Nguyên t c ánh s t ng nhà c a nhà chung cư 1. ánh s t ng nhà theo nguyên t c l y chi u t t ng dư i lên t ng trên, b t u t t ng 1 c a ngôi nhà (không tính t ng h m). Dùng các s t nhiên (1, 2, 3,..., n, v i n là t ng s t ng c a ngôi nhà) ánh s t ng và ư c l y t s nh n s l n. Có th t tên t ng tr t thay cho t ng 1, khi ó các t ng ti p theo t dư i lên ư c ánh s là t ng 1, t ng 2,... t ng n-1. 2. Trư ng h p nhà có t ng ng m thì ánh s t ng ng m theo nguyên t c l y chi u t t ng ng m trên cùng xu ng ng m phía dư i, b t u t t ng ng m g n nh t v i t ng 1 ho c t ng tr t c a ngôi nhà. Dùng các s t nhiên (1, 2, 3,..., n v i n là t ng s t ng ng m c a ngôi nhà) ánh s t ng ng m, l y t s nh n s l n. phân bi t v i t ng nhà thì vi t thêm ký hi u N vào trư c s t ng ng m (ví d : N1, N2, N3,...). i u 9. Nguyên t c ánh s c u thang nhà chung cư ánh s c u thang nhà chung cư (t 2 c u thang s d ng chung tr lên) theo nguyên t c l y chi u t l i i chính vào nhà, c u thang u tiên ánh s 1, nh ng c u thang ti p theo ư c ánh s 2, 3,...n. Chương 3: QUY NNH V G N BI N S i u 10. G n bi n s nhà t i ư ng, ph , ngõ, ngách
 5. 1. M i nhà m t ư ng, nhà trong ngõ, trong ngách ư c g n 1 bi n s nhà. Trư ng h p m t nhà có nhi u c a ra vào t nhi u ư ng, ph , ngõ, ngách khác nhau thì bi n s nhà ư c g n c a chính. N u nhà có c a chính t i góc hai ư ng, ph , ngõ, ngách thì nhà ó ư c ánh s và g n bi n theo ư ng, ph , ngõ, ngách l n hơn. 2. Bi n s nhà ư c g n t i c a i sát hè ho c lòng ư ng, phía trên gi a c a i chính. Trư ng h p nhà có hàng rào sát hè ho c lòng ư ng thì bi n s nhà ư c g n t i c t tr c ng chính, phía bên trái (theo chi u t phía ngoài vào nhà) cao là hai mét (2m). i u 11. G n bi n s căn h c a nhà chung cư M i căn h ư c g n m t bi n s . Bi n s căn h ư c vi t b ng tên ghép c a s t ng v i s căn h ư c xác nh theo nguyên t c quy nh t i i u 5 Quy ch này. Bi n s căn h ư c g n t i v trí sát phía trên chính gi a c a i chính c a căn h . i u 12. G n bi n tên nhóm nhà, ngôi nhà; s t ng nhà, c u thang 1. Bi n tên nhóm nhà ư c t t i m t góc c a nhóm nhà ó, trên v a hè g n v i ư ng ph l n nh t. 2. Bi n tên ngôi nhà ư c t t i m t ng và hai b c tư ng u h i c a ngôi nhà. T i m t ng, bi n ư c t t i v trí t ng 1 trong trư ng h p nhà m t t ng, t i t ng 2 trong trư ng h p nhà nhi u t ng. T i b c tư ng u h i, bi n ư c t t i v trí có cao b ng hai ph n ba chi u cao nhà trong trư ng h p nhà cao t mư i b y mét (17m) tr xu ng; ư c t v trí có cao chín mét (9m) trong trư ng h p nhà cao trên mư i b y mét. 3. Bi n s t ng nhà ư c t t i gi a m ng tư ng chân c u thang ho c gi a m ng tư ng c a l ng c u thang c a m i t ng. V trí t bi n có cao là hai mét (2m) tính t sàn c a t ng nhà tương ng. 4. Bi n s c u thang ư c t t i v trí sát phía trên chính gi a c ng ơn nguyên có c u thang ó. Chương 4: C U T O CÁC LO I BI N S i u 13. Các lo i bi n ư c s d ng g m 7 lo i sau ây: 1. Bi n s nhà m t ư ng, ph ; 2. Bi n s nhà trong ngõ, nhà trong ngách; 3. Bi n s căn h c a nhà chung cư; 4. Bi n tên nhóm nhà; 5. Bi n tên ngôi nhà;
 6. 6. Bi n s t ng nhà; 7. Bi n s c u thang. i u 14. C u t o các lo i bi n 1. Màu s c và ch t li u c a bi n a) Các lo i bi n nêu t i kho n 1, 2, 3, 6 và 7 i u 13 c a Quy ch này có n n màu xanh lam s m, ch và s màu tr ng, ư ng ch vi n màu tr ng; ư c làm b ng s t tráng men ho c nhôm lá d p, dày 1 mm; b) M u s c và ch t li u các lo i bi n nêu t i kho n 4 và 5 i u 13 c a Quy ch này do S Xây d ng quy nh. 2. Kích thư c c a t ng lo i bi n: a) Bi n s nhà m t ư ng: Bi n có 1 ho c 2 ch s (chi u r ng x chi u cao): 200 mm x 150 mm; Bi n có 3 ch s : 230 mm x 150 mm; Bi n có 4 ch s : 260 mm x 150 mm; b) Bi n s nhà trong ngõ ngách, nhà trong ngách: kích thư c do S Xây d ng quy nh; c) Bi n s căn h (ho c phòng): Bi n có 3 ch s (chi u r ng x chi u cao): 170 mm x 100 mm; Bi n có 4 ch s : 190 mm x 100 mm; d) Bi n tên nhóm nhà: kích thư c do S Xây d ng quy nh; ) Bi n tên ngôi nhà (chi u r ng x chi u cao): 850 mm x 650 mm; e) Bi n s t ng (chi u r ng x chi u cao): 300 mm x 300 mm; g) Bi n s c u thang (chi u r ng x chi u cao): 300 mm x 300 mm. 3. Cách ghi trên bi n s : a) i v i các lo i bi n quy nh t i i m a, c, , e, g kho n 2 i u này thì ghi theo quy nh t i Ph l c 2 c a Quy ch này; b) i v i các lo i bi n quy nh t i i m b, d kho n 2 i u này thì S Xây d ng quy nh cách ghi b o m nguyên t c ơn gi n, d tìm a ch c a nhà.
 7. Chương 5: X LÝ T N T I V ÁNH S VÀ G N BI N S NHÀ i u 15. Vi c ánh s và g n bi n s nhà theo quy nh t i Quy ch này áp d ng i v i nh ng khu v c m i xây d ng. i v i ph c , ph cũ, khu v c ã có s nhà trư c ây thì U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) quy t nh vi c áp d ng Quy ch phù h p i u ki n c th . i u 16. ánh s nhà i v i trư ng h p nhà m t ư ng (ho c nhà trong ngõ, trong ngách) ư c xây m i, xây d ng l i trên t c a khuôn viên nhà cũ: 1. Trư ng h p nhà xây m i xen trên t c a khuôn viên nhà cũ thì ánh s nhà ó b ng tên ghép c a s nhà cũ và m t ch cái in hoa c a ti ng Vi t (ví d : A). N u có nhi u nhà m i thì vi c ghi ch cái in hoa ti ng Vi t theo th t A,B ,C ,..., M và xác nh chi u theo nguyên t c quy nh t i i u 4 c a Quy ch này; trư ng h p nhà t i khu v c quy nh t i i u 15 Quy ch này thì chi u ánh s nhà theo hi n tr ng. 2. Trư ng h p nhà ư c xây d ng l i trên t khuôn viên nhi u nhà cũ thì nhà ư c mang s c a nhà cu i cùng c a dãy nhà cũ b phá d c a ư ng, ph (ho c ngõ, ngách) ó. 3. Trư ng h p c i t o t nhà th p t ng thành nhà nhi u t ng, có nhi u ch s h u, ch s d ng thì x lý như sau: a) S nhà m t ư ng (ho c nhà trong ngõ, trong ngách) cũ v n ư c gi nguyên, nhưng ph i g n bi n m i theo kích thư c quy nh; b) Các căn h c a ngôi nhà ư c ánh s theo nguyên t c quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. i u 17. Trư ng h p m t nhà m t ư ng (ho c nhà trong ngõ, trong ngách) ư c phân chia thành hai nhà do phát sinh thêm ch s h u m i thì m t nhà ư c mang tên s nhà cũ và m t nhà ư c ánh s b ng tên ghép c a s nhà cũ và m t ch cái in hoa ti ng Vi t (A). N u ư c phân chia thành nhi u nhà m t ư ng thì vi c ghi ch cái in hoa ti ng Vi t theo th t A, B, C,... và xác nh chi u theo quy t c quy nh t i i u 4 c a Quy ch này; trư ng h p nhà t i khu v c quy nh t i i u 15 Quy ch này thì chi u ánh s nhà theo hi n tr ng. i u 18. Trư ng h p m t ư ng, ph cũ phân chia thành nhi u ư ng, ph m i ho c nhi u ư ng, ph ư c nh p thành ư ng ph m i thì các nhà m t ư ng ph i ư c ánh s và g n bi n s nhà theo quy nh t i i u 4 và i u 10 c a Quy ch này nhưng bi n s nhà cũ v n ư c gi l i trong th i h n hai năm và ư c g n phía dư i bi n s nhà m i. i u 19. ánh s nhà b sung t i ư ng, ph ang xây d ng d dang
 8. 1. Trư ng h p ư ng, ph có ít nhà m i ư c xây thêm thì nhà m i xây ư c ánh s theo s nhà chính kèm ch s b ng ch cái ti ng Vi t theo nguyên t c quy nh t i kho n 1 i u 16 c a Quy ch này. 2. Trư ng h p ư ng, ph có nhi u nhà m i ư c xây thêm và có nhi u nhà ánh s sai nguyên t c thì th c hi n ánh l i s nhà c a c ư ng, ph . Chương 6: T CH C TH C HI N i u 20. Kinh phí và m c thu l phí 1. Kinh phí ánh s nhà; g n bi n tên ngõ, ngách s d ng ngân sách a phương. Kinh phí g n bi n s (bao g m bi n s nhà, bi n s căn h ; bi n tên nhóm nhà, ngôi nhà; bi n s t ng nhà, c u thang) s d ng t ngu n thu l phí c p bi n s nhà. 2. M c chi tr c ti p cho vi c s n xu t và l p t bi n s nhà, căn h không quá m c quy nh v l phí c p bi n s nhà; trư ng h p ph i g n l i bi n s nhà do b hư h ng, m t thì m c chi tr c ti p không quá 70% m c c p m i. 3. Vi c qu n lý kinh phí ánh s và g n bi n s nhà, m c thu l phí c p bi n s nhà th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. i u 21. Ch s h u nhà ho c ngư i i di n ch s h u có trách nhi m n p l phí c p bi n s nhà. Trư ng h p không xác nh ư c ch s h u thì ngư i ang s d ng có trách nhi m n p l phí c p bi n s nhà. i u 22. Trư ng h p nhà v trí m t ư ng (ho c nhà trong ngõ, trong ngách) chưa ư c g n bi n (do xây m i, xây d ng l i ho c phát sinh thêm nhà c a ch s h u khác) t i khu v c ã th c hi n vi c ánh s và g n bi n s nhà thì ch s h u nhà (ho c ngư i s d ng) ph i làm ơn ngh g n bi n s nhà g i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p phư ng). i u 23. Ngư i s d ng nhà có trách nhi m gi gìn b o v bi n s nhà ã ư c g n. Khi bi n s nhà b hư h ng, b m t, ch s h u nhà (ho c ngư i s d ng) ph i làm ơn ngh g n bi n s nhà ho c thay bi n s m i g i U ban nhân dân c p phư ng. Không ư c dùng bi n s nhà sai quy nh, không ư c nhà thi u bi n s . Trư ng h p nhà có treo bi n hi u mà ghi a ch khác v i bi n s nhà ư c g n theo quy nh c a Quy ch này thì ph i s a i bi n hi u cho phù h p. i u 24. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh c a Quy ch này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x ph t hành chính. N u gây thi t h i cho ngư i khác thì ph i b i thư ng cho ngư i b thi t h i theo quy nh c a pháp lu t v dân s . i u 25. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p 1. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m:
 9. a) Căn c các n i dung c a Quy ch này, ban hành quy nh c th v ánh s và g n bi n s nhà trên a bàn (trong quy nh có th s d ng m t s t ng c a a phương tương ng v i t ng dùng trong Quy ch này). Phân công trách nhi m qu n lý ánh s và g n bi n s nhà gi a S Xây d ng và U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p qu n); b) Xây d ng k ho ch ánh s và g n bi n s nhà t i a phương. Ch o S Xây d ng hư ng d n U ban nhân dân c p qu n xây d ng k ho ch ánh s và g n bi n s nhà trên a bàn qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. 2. Trách nhi m c a U ban nhân dân c p qu n: a) Xây d ng k ho ch ánh s và g n bi n s nhà trên a bàn theo s hư ng d n c a S Xây d ng; b) Báo cáo U ban nhân dân c p t nh sáu tháng m t l n v k t qu th c hi n ánh s và g n bi n s nhà; c) C p ch ng nh n s nhà cho các h ư c g n bi n theo quy nh c a Quy ch này ch s h u (ho c ngư i s d ng) dùng khi c n thi t. M u ch ng nh n s nhà ư c quy nh t i Ph l c 1 c a Quy ch này. Ch ng nh n s nhà không thay th cho vi c công nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng; d) Thanh tra, x lý các vi ph m v qu n lý ánh s và g n bi n s nhà theo thNm quy n. 3. Trách nhi m c a U ban nhân dân c p phư ng: a) Tri n khai th c hi n ánh s , g n bi n s nhà và trao ch ng nh n bi n s nhà cho các h trên a bàn; b) Tuyên truy n, ph bi n và ôn c t ch c, h gia ình, cá nhân trên a bàn ch p hành quy nh v ánh s và g n bi n s nhà; c) Ki m tra, x lý các hành vi vi ph m quy nh v ánh s và g n bi n s nhà trên a bàn theo thNm quy n; báo cáo và ki n ngh x lý v i U ban nhân dân c p qu n nh ng trư ng h p vư t quá thNm quy n. i u 26. Trách nhi m c a S Xây d ng 1. Nghiên c u, so n th o trình U ban nhân dân c p t nh ký ban hành quy nh c th v ánh s và g n bi n s nhà theo quy nh c a Quy ch này; 2. L p và trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t k ho ch ánh s và g n bi n s nhà t i a phương; 3. Hư ng d n U ban nhân dân c p qu n xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n ánh s và g n bi n s nhà trên a bàn. Chương 7:
 10. I U KHO N THI HÀNH i u 27. Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n Quy ch n u g p khó khăn, vư ng m c, ngh ph n nh k p th i v B Xây d ng hư ng d n ho c s a i, b sung. i u 28. Giao cho C c Qu n lý nhà ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan hư ng d n, tri n khai th c hi n Quy ch này./. Ph l c 1: M U CH NG NH N S NHÀ T nh (thành ph ). . . . . . . . . . . . . . C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ... NAM UBND. . . . . . . . c l p - T do - H nh phúc S : /UB-CN CH NG NH N S NHÀ Căn c Quy t nh s 05 /2006/Q -BXD c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch ánh s và g n bi n s nhà; Căn c Quy t nh s /200 /Q -UB c a UBND t nh (thành ph ) . . . quy nh v vi c ánh s và g n bi n s nhà trên a bàn, U ban nhân dân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch ng nh n ngôi nhà (căn h ) c a ông/bà ho c cơ quan, t ch c: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ư c mang s : . . . . . . . . . . . thay cho s nhà cũ ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .). Gi y ch ng nh n này ư c s d ng khi h gia ình, cơ quan, t ch c làm các th t c liên quan n a ch . . . . . . . . , ngày. . . . . tháng. . . . năm 200. . .
 11. TUQ. Ch t ch UBND Qu n . . . . . . . . . . . Trư ng phòng . . . . . . Ph l c 2: M U CÁC LO I BI N S NHÀ 1/ Bi n s nhà m t ư ng: - Bi n có 1 ho c 2 ch s ; - Bi n có 3 ch s ; - Bi n có 4 ch s . 2/ Bi n s căn h (ho c phòng): - Bi n có 3 ch s ; - Bi n có 4 ch s . 3/ Bi n tên ngôi nhà; 4/ Bi n s t ng; 5/ Bi n s c u thang.
Đồng bộ tài khoản