Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
100
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 05/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V T C VÀ KHO NG CÁCH C A XE CƠ GI I THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v vi c phân lo i ô th và c p qu n lý ô th ; Theo ngh c a V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v t c và kho ng cách c a xe cơ gi i tham gia giao thông trên ư ng b ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 15 tháng 3 năm 2007 và bãi b Quy t nh s 42/2005/Q -BGTVT ngày 16 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy nh v t c và kho ng cách c a xe cơ gi i lưu hành trên ư ng b . i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B , Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các B , CQ ngang B , CQ thu c Chính ph ; - UBND t nh, TP tr c thu c TW; H Nghĩa Dũng - Các Th trư ng B GTVT; - y ban ATGTQG; - C c CSGT ư ng b - ư ng S t; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo, Website Chính ph ; - Hi p h i V n t i ôtô Vi t Nam; - Lưu: VT, V.T i (4). B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  2. c l p - T do - H nh phúc QUY NNH V T C VÀ KHO NG CÁCH C A XE CƠ GI I THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2007/Q -BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh này quy nh v t c t i a c a xe cơ gi i và kho ng cách t i thi u gi a hai xe cơ gi i khi tham gia giao thông trên ư ng b . Các xe ưu tiên ang i làm nhi m v ( ư c quy nh t i kho n 2 i u 20 Lu t Giao thông ư ng b ) không thu c i tư ng i u ch nh c a Quy nh này. i u 2. Ngư i lái xe cơ gi i tham gia giao thông trên ư ng b ph i nghiêm ch nh ch p hành các quy nh v t c và kho ng cách t i thi u gi a hai xe ư c ghi trên báo hi u ư ng b ; t i nh ng o n ư ng không có báo hi u ư ng b quy nh v t c , kho ng cách t i thi u gi a hai xe, ngư i lái xe cơ gi i tham gia giao thông ph i tuân th Quy nh này. i u 3. Ngư i lái xe ph i i u khi n xe ch y v i t c và kho ng cách phù h p v i i u ki n c a c u, ư ng, m t giao thông, a hình, th i ti t b o m an toàn giao thông. i u 4. Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ư ng b trong khu v c ông dân cư bao g m: ư ng b n m trong khu v c n i thành ph , n i th xã và nh ng o n ư ng b ư c xác nh t v trí có hi u l c c a bi n báo hi u “B t u khu ông dân cư” n v trí có hi u l c c a bi n báo hi u “H t khu ông dân cư”. 2. Ôtô buýt là ôtô có t 17 gh tr lên, có di n tích sàn xe dành cho khách ng và tham gia ho t ng theo lo i hình kinh doanh v n t i khách b ng xe buýt. 3. Ôtô chuyên dùng là ôtô có k t c u và trang b th c hi n m t ch c năng, công d ng c bi t bao g m: Ôtô ch a cháy; ôtô quét ư ng; ôtô hút ch t th i; ôtô tr n v a; ôtô tr n bê tông; ôtô bơm bê tông; ôtô c n cNu; ôtô thang; ôtô khoan; ôtô kéo xe h ng; ôtô chuyên dùng lo i khác như ôtô truy n hình lưu ng, ôtô o sóng truy n hình lưu ng, ôtô ki m tra và b o dư ng c u, ôtô ki m tra cáp i n ng m, ôtô ch p
  3. X-quang, ôtô ph u thu t lưu ng … (Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 7271: 2003 Phương ti n giao thông ư ng b - Ôtô - Phân lo i theo m c ích s d ng). Chương 2: T C C A XE CƠ GI I THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN Ư NG B i u 5. Ngư i lái xe ph i gi m t c th p hơn t c t i a cho phép n m c không nguy hi m (có th d ng l i m t cách an toàn) khi có m t trong các trư ng h p sau: 1. Có bi n c nh báo nguy hi m ho c có chư ng ng i v t trên ư ng; 2. Chuy n hư ng xe ch y ho c t m nhìn b h n ch ; 3. Qua nơi ư ng b giao nhau; nơi ư ng b giao c t ư ng s t; ư ng vòng; ư ng có a hình quanh co, èo d c; o n ư ng mà m t ư ng không êm thu n; 4. Qua c u, c ng h p; khi lên g n nh d c, khi xu ng d c; 5. Qua khu v c có trư ng h c vào gi h c sinh n trư ng và tan trư ng; khu v c có nhi u dân cư, nhà máy, công s t p trung bên ư ng; khu v c ang thi công trên ư ng b ; hi n trư ng x y ra tai n n giao thông; 6. Có súc v t i trên ư ng ho c g n ư ng không có rào ch n; 7. Tránh xe ch y ngư c chi u ho c khi cho xe ch y sau vư t; 8. n g n b n xe buýt, i m d ng xe có khách ang lên, xu ng xe; 9. G p oàn xe ưu tiên; g p xe quá kh , quá t i, xe ch hàng nguy hi m; vư t oàn ngư i i b ; 10. Tr i mưa; có sương mù; m t ư ng trơn trư t, l y l i, có nhi u t á, cát b i rơi vãi. i u 6. T c t i a cho phép xe cơ gi i tham gia giao thông trên ư ng b trong khu v c ông dân cư ư c quy nh như sau: Lo i xe cơ gi i ư ng b T c t i a (km/h) Ôtô ch ngư i n 30 ch ng i; ôtô t i có tr ng t i dư i 50 3.500 kG. Ôtô ch ngư i trên 30 ch ng i; ôtô t i có tr ng t i t 3.500 kG 40 tr lên; ôtô-sơ mi rơ moóc; ôtô kéo rơ moóc; ôtô kéo xe khác; ôtô chuyên dùng; xe môtô; xe g n máy. i u 7. T c t i a cho phép xe cơ gi i tham gia giao thông trên ư ng b ngoài khu v c ông dân cư ư c quy nh như sau: Lo i xe cơ gi i ư ng b T c t i a (km/h)
  4. Ôtô ch ngư i n 30 ch ng i (tr ôtô buýt); ôtô t i có tr ng 80 t i dư i 3.500 kG. Ôtô ch ngư i trên 30 ch ng i (tr ôtô buýt); ôtô t i có 70 tr ng t i t 3.500 kG tr lên. Ôtô buýt; ôtô-sơ mi rơ moóc; ôtô chuyên dùng; xe môtô. 60 Ôtô kéo rơ moóc; ôtô kéo xe khác; xe g n máy. 50 i u 8. i v i các lo i xe như máy kéo, xe công nông, xe lam, xe lôi máy, xe xích lô máy, xe ba gác máy, xe máy chuyên dùng và các lo i xe tương t hi n ang ư c phép ho t ng, t c t i a không quá 30 km/h khi tham gia giao thông trên ư ng b . Chương 3: KHO NG CÁCH GI A CÁC XE CƠ GI I THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN Ư NG B i u 9. Khi i u khi n xe tham gia giao thông trên ư ng b , ngư i lái xe ph i gi m t kho ng cách an toàn i v i xe ch y li n trư c xe c a mình; nơi có bi n báo “C ly t i thi u gi a hai xe” ph i gi kho ng cách không nh hơn s ghi trên bi n báo. i u 10. Trên ư ng cao t c, tr khi nh p làn và tách làn, ngư i lái xe ph i duy trì kho ng cách an toàn v i xe ang ch y phía trư c. Khi m t ư ng khô ráo thì kho ng cách an toàn ng v i m i t c ư c quy nh như sau: T c lưu hành (km/h) Kho ng cách an toàn t i thi u (m) n 60 30 Trên 60 n 80 50 Trên 80 n 100 70 Trên 100 n 120 90 i u 11. Khi tr i mưa, có sương mù, m t ư ng trơn trư t, ư ng có a hình quanh co, èo d c, ngư i lái xe ph i i u ch nh kho ng cách an toàn thích h p l n hơn kho ng cách an toàn t i thi u quy nh t i i u 10 Quy nh này. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 12. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n các cơ quan qu n lý ư ng b th c hi n Quy nh này. i u 13. Cơ quan qu n lý ư ng b có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra, l p t y các báo hi u v t c và kho ng cách, c bi t là bi n báo hi u “B t u khu ông dân cư” và bi n báo hi u “H t khu ông dân cư” theo quy nh c a i u l Báo hi u ư ng b .
  5. i u 14. Trong quá trình th c hi n, C c ư ng b Vi t Nam, các cơ quan qu n lý ư ng b , S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và l c lư ng ki m soát giao thông báo cáo k p th i B Giao thông v n t i nh ng vư ng m c phát sinh xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản