Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về sản xuất giống và nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN T NH B N c l p - T do - H nh phúc TRE ------- ----- S : 05/2008/Q - B n Tre, ngày 07 tháng 3 năm 2008 UBND QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V S N XU T GI NG VÀ NUÔI TÔM CHÂN TR NG TRÊN NA BÀN T NH B N TRE Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 456/Q -BNN-NTTS ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành m t s quy nh v i u ki n s n xu t gi ng, nuôi tôm chân tr ng; Theo ngh c a Giám c S Th y s n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v s n xu t gi ng và nuôi tôm chân tr ng trên a bàn t nh B n Tre. i u 2. Giao Giám c S Th y s n, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Th y s n, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, th trư ng các s , ngành có liên quan, các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và nuôi tôm chân tr ng trên a bàn t nh B n Tre ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau mư i ngày k t ngày ban hành. Bãi b Ch th s 22/2006/CT-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh B n Tre V vi c nghiêm c m s n xu t và nuôi tôm th chân tr ng./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Nguy n Qu c B o QUY NNH V S N XU T GI NG VÀ NUÔI TÔM CHÂN TR NG TRÊN NA BÀN T NH B N TRE (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2008/Q -UBND ngày 07 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh B n Tre) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, i tư ng và ph m vi áp d ng 1. M c ích: Phát tri n nuôi tôm chân tr ng hi u qu và b n v ng, góp ph n a d ng hóa i tư ng nuôi nh m m r ng m t hàng th y s n xu t khNu và tiêu th n i a, t n d ng khai thác t t ti m năng t ai; ng th i m b o an toàn gi ng loài th y s n n i a. 2. i tư ng và ph m vi áp d ng: Các t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t, kinh doanh gi ng và nuôi tôm chân tr ng trên a bàn t nh B n Tre. Chương 2: S N XU T GI NG TÔM CHÂN TR NG i u 2. i u ki n cơ s s n xu t gi ng tôm chân tr ng 1. V trí xây d ng tr i ph i n m trong vùng quy ho ch s n xu t gi ng t p trung c a t nh. 2. Tr i s n xu t gi ng tôm chân tr ng ph i có công su t t i thi u là 500 tri u post/năm. 3. Ph i có h th ng x lý nư c th i hoàn ch nh, m b o không gây ô nhi m khu v c s n xu t và môi trư ng xung quanh. 4. Tr i s n xu t gi ng tôm chân tr ng ph i m b o i u ki n v sinh thú y; có h sơ lưu, nh t ký ghi chép trong quá trình s n xu t.
  3. i u 3. Yêu c u v ch t lư ng tôm chân tr ng b m 1. i v i tôm b m nh p khNu: a) Ph i nh p t các tr i tôm gi ng có ngu n g c, xu t x rõ ràng. Tôm ph i ư c cơ quan qu n lý thú y th y s n ki m d ch trư c khi nuôi thích nghi, thu n hoá và thành th c. b) Sau th i gian thích nghi và nuôi thành th c, tôm c t tr ng lư ng>= 40gam/con và tôm cái t tr ng lư ng >= 45gam/con m i ư c cho sinh s n. 2. i v i tôm b m ư c nuôi t postlarvae: a) Postlarvae ư c s n xu t t tôm b m s ch b nh, có ch ng ch ngu n g c và ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan có thNm quy n. b) Quá trình ương nuôi postlarvae thành tôm h u b ph i ư c ti n hành trong b , có ki m soát các y u t môi trư ng và b nh. c) Tôm h u b ph i ư c ki m tra m b o s ch b nh trư c khi tuy n ch n làm tôm b m . d) Không tuy n ch n tôm b m t ngu n tôm nuôi thương phNm t i các ao m. 3. Th i gian s d ng tôm b m : nuôi và cho ch ư c s d ng không quá 5 n6 tháng tính t l n u tiên. i u 4. Yêu c u ch t lư ng gi ng tôm chân tr ng 1. Tôm gi ng chân tr ng PL 12 ph i ư c s n xu t t tôm b m m b o ch t lư ng theo i u 3 c a Quy nh này. 2. Tôm gi ng chân tr ng khi xu t tr i và nh p vào t nh B n Tre th nuôi ph i t t PL12 (kích c t i thi u 9mm) tr lên, có xu t x rõ ràng và có ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan có thNm quy n. 3. Tôm gi ng chân tr ng khi xu t bán cho ngư i nuôi ngoài vi c ki m tra các ch tiêu c m quan như: tr ng thái ho t ng, ngo i hình, màu s c, chi u dài thân; ng th i ph i ki m tra các b nh: m tr ng (WSSV), Taura (TSV). 4. Nghiêm c m vi c mua bán tôm b nhi m b nh, tôm không t các tiêu chuNn k thu t. i u 5. Qu n lý d ch b nh 1. T t c gi ng tôm chân tr ng nh p vào t nh B n Tre ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch nơi xu t bán; ng th i ph i trình báo v i tr m ki m d ch Tân Th ch ư c ki m d ch l i; các ch tiêu ki m d ch l i g m: tr ng thái ho t ng, ngo i hình, màu s c, chi u dài thân, các b nh m tr ng (WSSV), Taura (TSV).
  4. 2. Gi ng tôm chân tr ng s n xu t trong t nh trư c khi xu t bán ph i ư c ki m d ch các b nh nêu t i kho n 1 i u này. Trư ng h p phát hi n tôm gi ng b nhi m b nh thì ki m d ch viên có trách nhi m x lý úng quy trình ho c hư ng d n cách i u tr . 3. Ch cơ s s n xu t khi phát hi n tôm b b nh ph i k p th i báo cáo cho cơ quan ch c năng, không ư c t ý tiêu h y ho c x ch t th i. Xác tôm gi ng b nhi m b nh khi chưa ư c x lý h t m m b nh, quá trình x lý ph i có s ch ng ki n, hư ng d n c a cán b chuyên môn thu c Chi c c B o v ngu n l i Th y s n. i u 6. Công tác ki m d ch 1. Vi c ki m d ch gi ng tôm chân tr ng do ki m d ch viên cơ quan thú y th y s n th c hi n. 2. Ki m d ch viên ph i ch u trách nhi m pháp lý v k t lu n c a mình trong biên b n ki m d ch. Chương 3: NUÔI TÔM CHÂN TR NG i u 7. Các khu v c ư c phép nuôi tôm chân tr ng 1. Huy n Bình i: Vùng nuôi tôm sú thâm canh phía sau c ng p Ba Lai ư c gi i h n như sau: - Phía B c giáp v i huy n l 16 n i li n t nh l 883 (t ngã tư Th nh Tr n Sông Vũng Luông xã Th i Thu n). - Phía Nam giáp v i Sông Ba Lai. - Phía ông giáp v i Sông Vũng Luông. - Phía Tây giáp v i t nh l B c Nam (t C ng p Ba Lai n ngã tư Th nh Tr ). 2. Huy n Ba Tri: Khu v c quy ho ch nuôi tôm sú thâm canh các xã Tân Xuân, B o Thu n, B o Th nh, m t ph n xã Tân Th y và xã An Th y ( ư c gi i h n t l Vành ai n i li n l Bãi Ngao v phía Bi n ông). 3. Huy n Th nh Phú: a) Vùng nuôi tôm sú xã Th nh Phong ư c gi i h n như sau: - Phía B c giáp xã Th nh H i. - Phía Nam giáp sông C Chiên.
  5. - Phía ông giáp gi ng B n Mít và gi ng C n L n. - Phía Tây giáp qu c l 57. b) Vùng nuôi tôm sú xã Th nh H i ư c gi i h n như sau: - Phía B c giáp r ch H C . - Phía Nam giáp xã Th nh Phong. - Phía ông giáp r ng phòng h và sông H C . - Phía Tây giáp t nh l 888. i u 8. i u ki n i v i cơ s nuôi tôm chân tr ng 1. Tôm chân tr ng ch ư c nuôi theo hình th c thâm canh các a i m quy nh t i i u 7 c a Quy nh này. Các cơ s nuôi tôm chân tr ng thâm canh ph i th c hi n úng tiêu chuNn ngành 28 TCN 191: 2004 Vùng nuôi tôm - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. 2. Ph i có ao l ng c p nư c t i thi u 20%, h th ng x lý nư c th i t i thi u 10% và khu v c ch a bùn th i t i thi u 10% di n tích ao nuôi. 3. H th ng c p và thoát nư c trong cơ s nuôi tôm chân tr ng ph i b trí riêng r tránh gây ô nhi m. i u 9. Qu n lý d ch b nh 1. Tôm gi ng trư c khi th nuôi ph i ư c ki m d ch xác nh không nhi m virus gây b nh m tr ng (WSSV) và b nh taura (TSV). 2. Các cơ s nuôi tôm chân tr ng ph i qu n lý không ư c tôm thoát ra môi trư ng xung quanh. 3. Khi tôm nuôi nhi m b nh virus m tr ng (WSSV) và b nh taura (TSV), ph i ti n hành tiêu h y, không ư c t ý x th i ra môi trư ng bên ngoài. Quy trình tiêu h y tôm b nhi m virus m tr ng (WSSV) và b nh taura (TSV) theo hư ng d n c a cơ quan thú y. 4. Bùn th i khi c i t o ao nuôi ph i ư c ư c ưa vào khu v c ch a bùn, không ư c th i ra môi trư ng t nhiên. 5. T ch c, cá nhân nuôi tôm chân tr ng trên a bàn t nh B n Tre ph i ch p hành s giám sát và ki m tra c a các cơ quan qu n lý, cơ quan thú y v phòng tr d ch b nh. Chương 4: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M
  6. i u 10. 1. Các t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c t ch c th c hi n b n Quy nh này s ư c bi u dương, khen thư ng. 2. Các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m trong quá trình s n xu t, kinh doanh gi ng và nuôi tôm chân tr ng thì tùy theo m c vi ph m s b x lý nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. Trong quá trình th c hi n Quy nh này n u có khó khăn vư ng m c ph i ph n ánh v S Th y s n t ng h p trình y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản