Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TH NH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 05/2008/Q -UBND Bình Th nh, ngày 24 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I TRÊN NA BÀN QU N BÌNH TH NH NĂM 2008 Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 02/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách thành ph năm 2008; Căn c Ngh quy t H i ngh l n th 10 Ban Ch p hành ng b qu n Bình Th nh khóa IX, nhi m kỳ 2006 - 2010 và Ngh quy t s 26/2007/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n Bình Th nh v nhi m v kinh t - xã h i năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i qu n Bình Th nh năm 2008. i u 2. Th trư ng các ơn v , phòng, ban, các Ch t ch y ban nhân dân phư ng thu c qu n căn c thNm quy n ch c năng, nhi m v c a a phương, ơn v và n i dung K ho ch này xây d ng chương trình hành ng c th nh m th c hi n t k t qu cao nh t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Th trư ng các ơn v , phòng, ban và các Ch t ch y ban nhân dân phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Hùng K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I QU N BÌNH TH NH NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2008/Q -UBND ngày 24 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh)
 2. Năm 2008, là năm có ý nghĩa h t s c quan tr ng i v i s phát tri n c a qu n Bình Th nh, là năm b n l t o à tăng trư ng cao và b n v ng hoàn thành các m c tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm (2006 - 2010). Theo i u ch nh quy ho ch chung, năm 2008 là năm u tiên qu n Bình Th nh s phát tri n ô th theo nh hư ng tr thành m t ph n trung tâm thành ph và năm ư c thành ph ch n là “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. i u ó t o cho qu n nhi u thu n l i cũng như khó khăn và thách th c. Cùng v i thành ph , nhi m v tr ng tâm năm 2008 là duy trì t c và t o chuy n bi n m nh v ch t lư ng tăng trư ng và hi u qu c a n n kinh t , hư ng n phát tri n b n v ng, gi v ng n nh an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i và tăng cư ng l p l i tr t t k cương trong qu n lý hành chính nhà nư c và tr t t văn minh ô th , Ny m nh th c hi n có hi u qu công tác c i cách hành chính, Ny m nh t c ô th hóa t o, nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân. Ny m nh ch ng quan liêu, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và ch ng tham nhũng; xây d ng cơ quan, ơn v trong s ch v ng m nh. Th c hi n có hi u qu quy ch dân ch cơ s , không ng ng nâng cao ch t lư ng các mô hình văn hóa, Ny lùi các t n n xã h i, t o môi trư ng lành m nh trên a bàn dân cư. 1. Ti p t c duy trì t c tăng trư ng kinh t ; t o chuy n bi n m nh v ch t lư ng, hi u qu và hư ng n phát tri n b n v ng c a n n kinh t : Năm 2008, d báo kinh t th gi i và trong khu v c ti p t c g p nhi u r i ro và thách th c l n nhưng s ti p t c tăng trư ng cao. Áp l c c a c nh tranh bình ng khi h i nh p kinh t qu c t là r t l n, trong khi n n kinh t c a qu n còn mang tính t phát chưa theo k p trình phát tri n c a khu v c. Cùng v i nh hư ng phát tri n qu n m t ph n trung tâm thành ph ã kéo theo s thu hút u tư vào a bàn khá m nh t o cho qu n phát tri n nhi u thu n l i nhưng cũng nhi u khó khăn thách th c. Do ó m b o s phát tri n úng nh hư ng, c n ti p t c phát tri n theo quy ho ch, kinh t ph i luôn g n k t và phù h p v i t c ô th hóa trên a bàn qu n, kinh t ph i i ôi v i phát tri n văn hóa nh m duy trì nh p phát tri n kinh t b n v ng. Ch ng tri n khai chương trình hành ng v h i nh p kinh t qu c t , kêu g i u tư phát tri n kinh t ; gi v ng t c tăng trư ng s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p t 7 - 8% so v i th c hi n năm 2007; Ny m nh phát tri n thương m i - d ch v , nâng cao t c tăng trư ng doanh s thương m i, d ch v t 21% tr lên so v i th c hi n năm 2007. 1.1. Phòng Kinh t ch trì ph i h p v i Phòng Qu n lý ô th , Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao, Phòng Th ng kê và ơn v tư v n (Vi n Kinh t thành ph ) t p trung hoàn thành “ án phát tri n các c m văn hóa - thương m i - d ch v trên a bàn qu n n năm 2020” trình H i ng nhân dân qu n thông qua trong kỳ h p tháng 6 năm 2008. N i dung án c n bám sát quy ho ch ô th , nh hư ng phát tri n t ng khu v c, phát tri n kinh t ph i i ôi v i phát tri n văn hóa, xây d ng văn minh thương m i g n v i văn minh ô th . Trên cơ s ó xây d ng k ho ch c th tri n khai, công khai thông tin kêu g i u tư, tri n khai n năm 2010 và năm 2020 thông qua y ban nhân dân qu n trong tháng 7 năm 2008. 1.2. Ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu án quy ho ch s p x p m ng lư i ch trên a bàn qu n. C th : a) Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng hoàn thành các th t c, xây d ng chính sách b i thư ng, gi i phóng m t b ng sau khi y ban nhân dân thành ph công b nhà u tư trúng th u xây d ng khu Ch Văn Thánh và ph i h p Phòng Kinh t , Ban Qu n lý Ch Văn Thánh, y ban nhân dân phư ng 25 cùng v i M t tr n, oàn th t ch c v n ng ti n hành hi p thương b i thư ng bàn giao m t b ng Ch Văn Thánh theo cam k t c a Thành ph v i nhà u tư; Giao cho Phòng Qu n lý ô th tham mưu các th t c mua, l p, duy t quy ho ch, d án theo quy nh nhà u tư s m tri n khai xây d ng ch truy n th ng tái b trí kinh doanh các h ti u thương và xây d ng khu cao c thương m i, văn phòng m i.
 3. b) Phòng Qu n lý ô th ch trì cùng Phòng Kinh t , Phòng Tài chính - K ho ch, nghiên c u xu t phương th c u tư, tiêu chí u tư, hoàn thi n phương án b trí ch t m khi xây d ng ch , chính sách tái b trí kinh doanh cho các ti u thương khi d án ưa vào s d ng; c) Phòng Tài nguyên - Môi trư ng ch trì, xu t, ôn c, thu h i và xây d ng tiêu chí kêu g i u tư tri n khai xây d ng Siêu th inh B Lĩnh - phư ng 26; d) Phòng Qu n lý ô th ch trì, xu t xây d ng phương án th c hi n d án chuy n i Ch Thanh a thành trung tâm thương m i k t h p v i ch truy n th ng. + Phòng Kinh t ch u trách nhi m ôn c, theo dõi vi c th c hi n và báo cáo hành tháng, quý cho y ban nhân dân qu n v ti n th c hi n chuy n i công năng ch Văn Thánh, xây d ng m i Ch Bà Chi u, thu h i và kêu g i u tư Siêu th inh B Lĩnh và d án phát tri n Ch Thanh a thành trung tâm thương m i k t h p v i ch truy n th ng. T t c n i dung các công vi c nêu trên giao các phòng, ban tri n khai và có k ho ch c th báo cáo y ban nhân dân qu n thông qua Ban Thư ng v Qu n y ch m nh t trong tháng 3 năm 2008. ) i v i công tác ch ng tái l n chi m ch t m, ch t phát ã gi i t a: - Phòng Kinh t ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan và các y ban nhân dân phư ng trong tháng 3 năm 2008 t ch c sơ k t vi c th c hi n K ho ch s 40/KH-UBND-KT ngày 16 tháng 3 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n; xu t các gi i pháp kh thi gi i quy t d t i m tình tr ng kinh doanh tái l n chi m lòng, l ư ng, trong ó chú ý phân công, phân nhi m c th trách nhi m các cơ quan, ơn v và t ng phư ng trên t ng tuy n ư ng, khu v c c th , bên c nh k ho ch l p l i tr t t , kiên quy t x lý các trư ng h p tái l n chi m, kinh doanh l n chi m lòng l ư ng, gi i t a ách t c giao thông trên a bàn c n có k ho ch b trí kinh doanh, a d ng hóa lo i hình kinh doanh nh m m b o hi u qu trong qu n lý . 1.3. i v i công tác xây d ng ch văn minh thương nghi p, thí i m mô hình H p tác xã ch : Phòng Kinh t ch trì, ph i h p H i Liên hi p Ph n qu n và Ban Qu n lý ch Th Nghè duy trì và nâng cao ch t lư ng mô hình ch văn minh thương nghi p theo tiêu chí c a thành ph và qu n. Ph i h p v i Liên minh H p tác xã thành ph thí i m mô hình H p tác xã ch trong quý III/2008. 1.4. V t ch c thí i m mô hình ch phiên: Giao Phòng Kinh t tham mưu y ban nhân dân qu n t ch c thành công vi c thí i m ch phiên trong quý I/2008 và k ho ch t ch c các phiên ch ti p theo ( nh kỳ m i quý/1 l n). 1.5. Ti p t c t p trung tri n khai th c hi n Chương trình hành ng s 09-CTr/QU ngày 25 tháng 11 năm 2002 c a Ban Ch p hành ng b qu n th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 BCH/TW ng khóa IX v ti p t c i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu kinh t t p th và i m i cơ ch chính sách, khuy n khích và t o i u ki n phát tri n kinh t tư nhân. a) Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân (T Nghi p v hành chính công) ch trì, ph i h p Phòng Kinh t có k ho ch hoàn thi n quy trình c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo hư ng ơn gi n th t c, rút ng n th i gian và hoàn thành th c hi n thí i m ăng ký kinh doanh qua m ng trong quý I/2008. b) Phòng Kinh t ch trì, ph i h p Chi c c Thu tham mưu cho y ban nhân dân qu n nh kỳ 6 tháng/l n t ch c g p g , i tho i các doanh nghi p nh m tháo g khó khăn, gi i thi u và kêu g i u tư theo quy ho ch và nh hư ng phát tri n c a qu n. c) Ti p t c có k ho ch ph i h p t ch c b i dư ng ki n th c h i nh p kinh t qu c t , ki n th c v lu t pháp qu c t và Vi t Nam các doanh nghi p ch ng, nâng cao năng l c c nh tranh, t o th phát tri n kinh t b n v ng trên a bàn. 1.6. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c kinh t :
 4. a) Phòng Kinh t ch trì: - Ph i h p v i các ơn v ch c năng có k ho ch t ch c, phân công ch t ch th c hi n t t công tác h u ki m, kiên quy t x lý và ình ch kinh doanh i v i các trư ng h p kinh doanh không ăng ký, không óng thu úng theo quy nh. - Ph i h p v i Chi c c Thu và các y ban nhân dân phư ng th ng kê và n m ch c h , tình tr ng kinh doanh, tình hình ăng ký, kê khai n p thu , ch m d t tình tr ng kinh doanh không ăng ký trên a bàn qu n. Trong tháng 5/2008 có báo cáo t ng h p v tình hình ho t ng kinh doanh trên a bàn qu n (s lư ng doanh nghi p, h kinh doanh, có phép, không phép…); ng th i nh kỳ hàng quý c p nh t và báo cáo tình hình cho y ban nhân dân qu n; Xây d ng và t ch c th c hi n liên thông gi a y ban nhân dân qu n v i Chi c c Thu trong vi c ăng ký kinh doanh và kê khai ăng ký thu . b) i Qu n lý th trư ng qu n ch trì ph i h p ch t ch v i Chi c c Thu , các y ban nhân dân phư ng và các cơ quan ch c năng ki m tra ngăn ch n và x lý nghiêm các trư ng h p s n xu t kinh doanh các lo i hàng gian, hàng gi , hàng l u, x lý kiên quy t các trư ng h p kinh doanh hóa ơn, tr n thu và vi ph m pháp lu t. c) Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao, Ban Ch o Ki m tra liên ngành văn hóa - xã h i qu n ph i h p Phòng Kinh t và các y ban nhân dân phư ng kiên quy t ch n ch nh ho t ng kinh doanh và tri n khai th c hi n có hi u qu quy ho ch ngành ngh d phát sinh t n n xã h i (giai o n 2007 - 2008) trên a bàn qu n. d) Ti p t c theo dõi, ôn c di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng theo quy nh c a thành ph ; kiên quy t x lý nghiêm kh c không phát sinh cơ s kinh doanh gây ô nhi m (chú ý tham mưu cho y ban nhân dân qu n có văn b n ki n ngh thành ph s m có ý ki n ch o i v i các trư ng h p ư c thành ph gia h n th i gian di d i, nhưng n nay ã h t h n). e) Tr m Thú y, Trung tâm Y t D phòng ph i h p v i Phòng Kinh t tham mưu cho Ban Ch o Phòng, ch ng d ch cúm gia c m có bi n pháp ngăn ch n phòng ng a không x y ra bùng phát trên a bàn qu n. Thư ng xuyên rà soát và x lý kiên quy t khi có hi n tư ng phát sinh. 1.7. Công ty D ch v Công ích hoàn thành án chuy n i lo i hình kinh doanh theo ch oc a thành ph . 2. B o m cân i thu - chi ngân sách tích c c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí D toán thu ngân sách nhà nư c năm 2008: 768,600 t ng, tăng 30 % so v i d toán năm 2007 và tăng 19% so v i th c hi n năm 2007, trong ó: ngu n thu thu công thương nghi p - ngoài qu c doanh chi m t tr ng 68,04% thu ngân sách nhà nư c và chi m 48,89% thu ngân sách qu n. Chi ngân sách qu n 299,062 t ng tăng 48,9% so v i d toán năm 2007 b ng 123,7% so v i th c hi n năm 2007. 2.1. Chi c c Thu qu n ch trì: a) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng và y ban nhân dân 20 phư ng, ph n u th c hi n vư t m c d toán thu năm 2008 theo ch tiêu ư c giao (tăng 30% so v i d toán năm 2007); t p trung qu n lý thu có hi u qu i v i khu v c kinh t ngoài qu c doanh; tăng cư ng công tác y nhi m thu cho các y ban nhân dân phư ng nâng cao hi u qu qu n lý các ngu n thu. Ph i h p v i Phòng Tài nguyên - Môi trư ng tri n khai vi c thu úng, thu các kho n thu liên quan n lĩnh v c nhà t. b) Tri n khai t ch c nhi m v thu ngân sách theo úng quy nh c a pháp lu t. Tăng cư ng ki m tra trư c, trong và sau ăng ký kinh doanh i v i nh ng doanh nghi p m i thành l p, ki m tra trư c và sau hoàn thu giá tr gia tăng, x lý nghiêm các vi ph m, thu h i các kho n chi m d ng ti n hoàn thu ; kiên quy t ch ng th t thu, ch ng buôn l u, gian l n thương m i, tr n l u thu , n ng thu nh m tăng thu ngân sách.
 5. - Ph i h p Phòng Kinh t t ch c các bu i g p g , i tho i ( nh kỳ 6 tháng/l n) v i các doanh nghi p nh m hư ng d n th c hi n vi c báo cáo, nghĩa v thu v i nhà nư c, ng th i k p th i tháo g , khuy n khích doanh nghi p phát tri n u tư, phát tri n s n xu t kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Hư ng d n k p th i các lu t v thu và các ngh nh, thông tư hư ng d n th c hi n Lu t Thu , nh t là các quy nh, l trình c t gi m thu quan theo các cam k t v i T ch c Thương m i Th gi i (WTO). ng th i, ch ng xu t các bi n pháp c i cách hành chính cơ quan thu , Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý h , qu n lý thu ; th c hi n công khai vi c kê khai thu , n p thu , n thu t o sân chơi bình ng trong các doanh nghi p; t ch c liên thông trong ăng ký kinh doanh và ăng ký kê khai thu gi a y ban nhân dân qu n và Chi c c Thu . c) T p trung th c hi n hoàn thành 90% tr lên i v i ch tiêu thu thu môn bài trong quý I/2008 nh m t o ngu n thu cho ngân sách qu n áp ng nhu c u chi cho các ho t ng trong quý I/2008, nh t là chi các ho t ng ph c v T t Nguyên án 2008 và chi tăng lương m i. d) Trong quý I/2008 rà soát, xác nh và phân lo i n thu có k ho ch c th ôn c thu n p n thu vào ngân sách k p th i, Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra thu , x lý k p th i các trư ng h p vi ph m pháp lu t v thu ngân sách nhà nư c. Hàng quý có báo cáo c th tình hình n ng, x lý n ng, thông qua H i ng Tư v n thu qu n và các phư ng xu t bi n pháp, gi i pháp x lý có hi u qu . 2.2. Phòng Tài chính - K ho ch ch trì: a) Tham mưu cho y ban nhân dân qu n giao và duy t nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 c a các ơn v cơ s , các y ban nhân dân phư ng trong tháng 1/2008 tri n khai th c hi n ngay t u năm. Th c hi n công khai d toán ngân sách năm 2008 theo úng quy nh; ch ng th c hi n ng b các gi i pháp t o ngu n th c hi n ph c v c i cách ti n lương và chính sách b o m xã h i, b o m chi lương và tr c p y ngay t tháng 1/2008. b) Tham mưu cho y ban nhân dân qu n i u hành ngân sách úng chính sách, ch và cân i ngân sách ph i h p v i Chi c c Thu tham mưu bi n pháp c th ph n u tăng thu ngân sách qu n t i thi u 5% so v i d toán thành ph giao. B o m chi ngân sách theo d toán; th c hi n ti t ki m chi thư ng xuyên 10% c a d toán chi năm 2008; h n ch vi c b sung d toán i v i các kho n chi ngoài khoán nhưng có tính ch t thư ng xuyên hàng năm, ch b sung kinh phí cho các ho t ng phát sinh năm 2008 theo quy nh c a thành ph và các công tác t xu t, c p bách c a qu n. c) Th c hi n giao khoán kinh phí qu n lý hành chính cho 13 phòng, ban thu c y ban nhân dân qu n theo nh m c. Ti p t c th c hi n giao quy n t ch tài chính theo Ngh nh 43 trong 3 năm (2007 - 2009) và d toán chi ngân sách năm 2008 cho các ơn v s nghi p có thu. d) Trong quý I/2008 ph i h p v i Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, Phòng Qu n lý ô th rà soát t công, tài s n công trên a bàn qu n, xây d ng k ho ch bán u giá t o ngu n tăng ngu n v n u tư năm 2008. Tham mưu chính sách t o ngu n v n, thu hút v n u tư ch nh trang ô th th c hi n các chương trình kinh t - xã h i trong qu n theo Ngh quy t ng b và H i ng nhân dân ã thông qua. e) Tăng cư ng công tác qu n lý giá, nâng cao ch t lư ng và th i gian thNm nh u tư, m b o úng quy trình tham gia t t công tác qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n. Hoàn thành vi c xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a các t ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t, nh m tăng cư ng qu n lý tài s n c a Nhà nư c theo Ngh nh s 13/2006/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph trong quý I/2008. f) C ng c và tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra, giám sát vi c th c hi n nguyên t c tài chính các ơn v , các phư ng, các cơ quan, oàn th có s d ng v n ngân sách; nâng cao hi u qu qu n lý s d ng tài s n công; m b o vi c mua s m tài s n trang thi t b th c hi n úng ch , tiêu chuNn quy nh. c bi t chú ý ki m tra ngu n thu ngoài ngân sách, thu huy ng trong dân. Trong quý I/2008 trình y ban nhân dân qu n k ho ch ki m tra và báo cáo Ban Thư ng v Qu n y k t qu ki m tra trong tháng 6/2008.
 6. g) Trong tháng 5/2008, thông qua y ban nhân dân qu n d toán b sung d toán thu, chi ngân sách 6 tháng cu i năm 2008 trư c khi thông qua H i ngh Ban Ch p hành ng b qu n và kỳ h p l n th 11 H i ng nhân dân qu n. ChuNn b xây d ng d toán thu, chi ngân sách năm 2009 và d th o k ho ch phát tri n kinh t xã h i năm 2009 thông qua y ban nhân dân qu n trong tháng 10/2008, thông qua H i ngh l n th 12 BCH ng b khóa IX và kỳ h p H i ng nhân dân trong tháng 12/2008. h) Ny m nh th c hi n c i cách hành chính, t p hu n nghi p v nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b tài chính k toán t i các ơn v cơ s , các phư ng; tri n khai có hi u qu chương trình ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý tài chính i v i toàn b h th ng tài chính trên a bàn qu n. i) Tăng cư ng qu n lý chi tiêu ngân sách và tài s n công m b o ti t ki m, ch ng lãng phí, th t thoát; tri n khai ng b th c hi n có hi u qu k ho ch th c hi n chương trình “Ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m” năm 2008 t t c các phòng, ban, ơn v , các ban - ngành, oàn th và các y ban nhân dân phư ng; t ng h p báo cáo k t qu th c hi n năm 2008, thông qua y ban nhân dân qu n trong tháng 11/2008. 3. Tăng cư ng công tác qu n lý ô th , b o v môi trư ng 3.1. Ny nhanh ti n quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t; t p trung công tác qu n lý sau quy ho ch; kêu g i u tư có hi u qu th c hi n t t công tác ô th hóa: a) Phòng Qu n lý ô th ch trì: - Ph i h p v i các ơn v liên quan t p trung hoàn thành vi c l p quy nh l gi i h m, quy ho ch ngành (kinh t , văn hóa thông tin - th d c th thao, y t ) trên a bàn qu n trình cơ quan có thNm quy n thNm nh và phê duy t theo quy nh và thông qua H i ng nhân dân qu n trong quý III/2008. - eo bám, ôn c Vi n Quy ho ch và S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t án quy ho ch chung trên a bàn qu n trong quý II/2008. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n phê duy t các nhi m v quy ho ch và án quy ho ch chi ti t 1/2000 ph kín 20 phư ng trong quý II/2008. - Ph i h p Thanh tra Xây d ng qu n, các y ban nhân dân phư ng tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i nh ng khu v c ã có quy ho ch chi ti t, tham mưu i u ch nh i v i nh ng quy ho ch không còn phù h p, áp ng yêu c u th c ti n và tình hình ô th hóa trên a bàn. - Tăng cư ng ki m tra giám sát ti n u tư xây d ng c a các d án thu c m i ngu n v n trên a bàn qu n nh m phát hi n các sai sót trong công tác u tư xây d ng cơ b n, k p th i ch n ch nh h n ch tình tr ng th t thoát lãng phí. ng th i ph i h p Phòng Tài nguyên - Môi trư ng xu t cơ quan có thNm quy n thu h i các d án giao thuê t, chuy n m c ích s d ng t ch m tri n khai th c hi n theo quy nh. Thư ng xuyên hư ng d n các y ban nhân dân phư ng trong công tác qu n lý d án, qu n lý xây d ng trên a bàn phư ng. - Trên cơ s quy ho ch ư c duy t tham mưu cho y ban nhân dân qu n các d án, các khu v c quy ho ch kêu g i u tư, tiêu chí, ch tiêu u tư, thành l p T thông tin d án cung c p thông tin và h tr nhà u tư tri n khai nhanh u tư trên a bàn. Báo cáo k ho ch th c hi n trong tháng 3/2008. b) Phòng Tài nguyên - Môi trư ng ch trì: - ôn c các S , ngành ch c năng thành ph thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t quy ho ch k ho ch s d ng t t nay n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 c a các phư ng và qu n. Th c hi n công khai các quy ho ch, k ho ch s d ng t t nay n năm 2010 ngay sau khi ư c phê duy t. - T p trung c ng c nhân s b máy nh m th c hi n t t công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo Lu t Nhà và các văn b n hư ng d n thi hành, ph n u h t quý III/2008 hoàn thành c p gi y ch ng nh n cho các trư ng h p t n ng t năm 2007 tr v trư c và gi i
 7. quy t h sơ c p gi y ch ng nh n úng h n t t 80% tr lên i v i h sơ m i ti p nh n trong năm 2008. - Trong quý II/2008 hoàn thành vi c c p gi y ch ng nh n i v i nhà thu c s h u nhà nư c ã ư c duy t giá và m b o các th t c theo quy nh. - Ph i h p v i Phòng Qu n lý ô th , Phòng Tài chính - K ho ch và các y ban nhân dân phư ng ti p t c th c hi n công tác rà soát ngu n qu t công, nhà công s n, nhà thu c s h u nhà nư c nh m phát hi n và thu h i các trư ng h p s d ng không úng m c ích, sang như ng trái phép. - Ph i h p v i Phòng Qu n lý ô th và các y ban nhân dân phư ng ti p t c ki m tra rà soát các d án ã có quy t nh thu h i t nhưng hi n nay các ch u tư không ti n hành u tư xu t y ban nhân dân thành ph thu h i và gi i quy t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i dân theo quy nh. Hoàn thành ki m tra n i nghi p i v i tài s n c a các ơn v thu c y ban nhân dân qu n ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t theo Ngh nh s 13/2006/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph trong quý I/2008. - Ph i h p v i các ơn v liên quan tham mưu cho y ban nhân dân qu n xây d ng và tri n khai th c hi n có hi u qu chương trình b o v môi trư ng (giai o n 2006 - 2010) năm 2008. Ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c thanh, ki m tra và x lý nghiêm các hành vi vi ph m v lĩnh v c môi trư ng. - Ch u trách nhi m t ch c th c hi n có hi u qu ph n m m thông tin a lý (GIS) trong lĩnh v c nhà t, c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . c) Thanh tra Xây d ng qu n ch trì: - Ph i h p các y ban nhân dân phư ng tăng cư ng ki m tra x lý nghiêm kh c các hành vi xây d ng không phép, sai phép, l n chi m t công, sông r ch và vi ph m các quy nh trong công tác qu n lý d án u tư, ch t lư ng công trình. Tăng cư ng công tác ki m tra, x lý các hành vi vi ph m v sinh môi trư ng ô th và l n chi m lòng l ư ng kinh doanh. d) Phòng Tài chính - K ho ch: - Hoàn thành các th t c xác l p s h u nhà nư c i v i nh ng trư ng h p nhà công s n chưa có quy t nh xác l p và chưa th c hi n qu n lý. - Hoàn thành các th t c x lý i v i nh ng trư ng h p nhà t th c hi n theo Quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v x lý, s p x p nhà t thu c s h u nhà nư c trên a bàn qu n. - Ph i h p v i Phòng Qu n lý ô th , Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, các y ban nhân dân phư ng hoàn thành vi c xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a các ơn v thu c y ban nhân dân qu n ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t theo Ngh nh s 13/2006/N - CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph ; th i gian hoàn thành trong quý I/2008. 4. Tăng cư ng công tác qu n lý xây d ng cơ b n, th c hi n t t b i thư ng gi i phóng m t b ng Ny m nh vi c tri n khai th c hi n các d án trên a bàn qu n, thư ng xuyên rà soát ti n th c hi n các d án, công trình tr ng i m, xác nh nhi m v và yêu c u c p thi t c a t ng d án tri n khai l p th t c u tư và kh i công xây d ng theo úng ti n . Ti p t c c ng c t ch c và tăng cư ng nhân s có năng l c, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b qu n lý d án, Ny nhanh ti n , tăng cư ng vai trò giám sát u tư, giám sát tư v n, giám sát thi công, th c hi n ti t ki m có hi u qu trong u tư xây d ng cơ b n, m b o ch t lư ng công trình và ti n thi công. a) Ban Qu n lý D án u tư xây d ng công trình ch trì ph i h p:
 8. - Hoàn thành các th t c u tư tri n khai kh i công d án thoát nư c 125 inh Tiên Hoàng (trong quý II/2008); hoàn thành công tác kh o sát a ch t, a hình; công tác n bù, gi i phóng m t b ng và các th t c u tư, u th u theo quy nh có th tri n khai kh i công d án thoát nư c Phan Văn Hân vào quý IV/2008. - KhNn trương hoàn thành các th t c u tư kh i công: D án Trư ng Ti u h c C u Long, Trư ng Ti u h c Bình L i Trung, Trư ng Ti u h c B Văn àn (trong quý II/2008); Trư ng THCS inh B Lĩnh (quý III/2008); d án Trư ng THCS Bình L i Trung (trong quý III/2008), d án Trư ng THPT Bình L i Trung (quý IV/2008) - Hoàn thành các th t c u tư, thi t k k thu t kh i công xây d ng m i: tr s y ban nhân dân phư ng 1, 3, 22 (quý I/2008). - Ph i h p v i các phòng, ban ch c năng và các y ban nhân dân phư ng Ny nhanh ti n l p, hoàn thành thi t k d toán k thu t i v i các d án trong danh m c u tư xây d ng cơ b n năm 2008, tri n khai kh i công th c hi n d án ngay trong quý I/2007 các d án ã hoàn ch nh th t c; ph n u kh i công t t 80% tr lên i v i các công trình, d án kh i công m i theo danh m c u tư xây d ng cơ b n năm 2008. - Ph i h p v i Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Qu n lý ô th chuNn b các th t c h sơ cho danh m c công trình xây d ng cơ b n năm 2009 trong tháng 10/2009 thông qua thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n. b) Phòng Tài chính - K ho ch ch trì: - Ph i h p v i Ban Qu n lý d án, Phòng Qu n lý ô th b sung hoàn ch nh quy ch , quy trình th c hi n công tác u tư xây d ng cơ b n trên a bàn qu n. K ho ch s d ng ngu n v n (v n t p trung thành ph , v n ngân sách qu n); k ho ch th c hi n i v i các d án, công trình tr ng i m c a thành ph , qu n (theo Ngh quy t H i ngh l n th 10 Ban Ch p hành ng b qu n và kỳ h p l n th 10 H i ng nhân dân qu n khóa IX); k ho ch kh i công các d án, công trình ã hoàn thành th t c u tư trong năm 2007, trình y ban nhân dân qu n trong quý I/2008. - Trong tháng 5/2008, trình y ban nhân dân qu n k ho ch b sung danh m c u tư xây d ng cơ b n năm 2008; ch u trách nhi m qu n lý u th u, giám nh u tư, công khai d án; k p th i phát hi n các sai sót trong công tác u tư xây d ng cơ b n, th c hi n ti t ki m, ch ng th t thoát, h n ch t i a tình tr ng u tư kém hi u qu . - Ph i h p v i Ban Qu n lý d án, Phòng Qu n lý ô th chuNn b các th t c h sơ cho danh m c công trình xây d ng cơ b n năm 2009 trong tháng 10/2009 thông qua Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, trên nguyên t c t p trung th c hi n u tư xây d ng cơ s h t ng, th c hi n chương trình ch ng ng p, ch nh trang ô th và các quy ho ch trư ng l p, tr s y ban nhân dân phư ng... ch ưa vào k ho ch các công trình ã th t c và có i u ki n kh thi th c hi n. c) y ban nhân dân phư ng t p trung v n ng, huy ng nhân dân tham gia óng góp xây d ng cơ s h t ng nâng c p s a ch a m r ng các h m; trong tháng 5/2007 xu t y ban nhân dân qu n b sung danh m c u tư 6 tháng cu i năm 2008 và trong tháng 10/2008 xu t y ban nhân dân qu n ưa vào danh m c u tư năm 2009 i v i các ư ng, h m ã xu ng c p (chú ý trong vi c xem xét kh năng v n ng gi i t a và v n ng kinh phí; ưu tiên phư ng nào v n ng xong vi c m r ng l gi i th c hi n trư c). d) Công ty D ch v công ích: Ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan xu t, hoàn thi n phương án th c hi n d án Chung cư cho ngư i có thu nh p th p t i phư ng 13, ch m nh t trong tháng 5/2008 thông qua y ban nhân dân qu n và trong quý III/2008 có th kh i công ư c d án. e) Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng: - T p trung c ng c t ch c và b sung nhân s có năng l c Ny nhanh công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng úng ti n , m b o k ho ch i v i các d án ã ư c duy t phương án n bù
 9. gi i t a do qu n làm ch u tư (t p trung th c hi n i v i các d án ã ư c ghi trong Ngh quy t H i ngh Ban Ch p hành ng b qu n l n th 10 và Ngh quy t kỳ h p l n th 10 H i ng nhân dân qu n khóa IX) và các d án tr ng i m c a thành ph (d án Trư ng Cán b thành ph , d án C u Th Thiêm, d án Tân Sơn Nh t - Bình L i - Vành ai ngoài, d án tuy n Metro B n Thành - Su i Tiên (phư ng 19, 22), d án Khu ô th m i Bình Qu i - Thanh a) bàn giao cho ch u tư. - Ti p t c tham mưu cho y ban nhân dân qu n t p trung gi i quy t d t i m vi c b trí tái nh cư cho các h t m cư theo Ch th 32 c a y ban nhân dân thành ph . ng th i trong quý II/2008 tham mưu xây d ng k ho ch, gi i pháp th c hi n chương trình nhà tái nh cư theo l trình t nay n năm 2010, t o i u ki n cho ngư i dân nh ng khu v c gi i t a có ch n nh trư c khi th c hi n công tác gi i t a. - Trong quý I/2008, tham mưu cho y ban nhân dân qu n t ch c H i ngh sơ k t ánh giá tình hình tri n khai th c hi n v công tác n bù, gi i phóng m t b ng, tái nh cư, t m cư th c hi n các d án, công trình trên a bàn qu n. Thông qua y ban nhân dân qu n quy ch ho t ng và quy ch ph i h p trong hi p thương, v n ng th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án trong tháng 3/2008. - Ti p t c ch ng ph i h p v i các S , ngành thành ph tham mưu hoàn thi n các quy nh v phương pháp nh giá, xây d ng giá t ph c v n bù, gi i phóng m t b ng phù h p v i i u ki n th c t c a qu n và thành ph . f) Ban Qu n lý Khu dân cư Bình Hòa: Ph i h p v i các S ngành ch c năng thành ph tham mưu cho y ban nhân dân thành ph có có k ho ch i u ch nh quy ho ch 1/2000 và quy ho ch 1/500 các d án Khu dân cư Bình Hòa; t p trung tham mưu, xu t cho y ban nhân dân qu n ch o th c hi n hoàn thành công tác n bù các d án ã có quy ho ch và quy t nh giao t bàn giao m t b ng cho ch u tư tri n khai th c hi n trong năm 2008 (ph n u hoàn thành công tác n bù, gi i phóng m t b ng c a các d án trong năm 2008). Ph i h p v i các phòng, ban chuyên môn qu n trình hoàn ch nh pháp lý b i hoàn gi i t a, d án u tư, trình ghi v n và tri n khai công tác hi p thương b i thư ng, gi i phóng m t b ng kh i công d án ư ng n i ư ng tr c (Nguy n Xí n i dài). g) Thanh tra qu n ch trì, ph i h p Phòng Tài chính - K ho ch có k ho ch ki m tra vi c th c hi n quy trình, th t c b i thư ng, gi i phóng m t b ng, vi c qu n lý tài chính các d án do qu n làm ch u tư phát hi n và ch n ch nh nh ng sai sót, ch ng lãng phí nh m nâng cao hi u qu công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và qu n lý d án. 5. ưa các ho t ng văn hóa - xã h i i vào chi u sâu n t ng cơ s ; nâng cao ch t lư ng s ng c a ngư i dân a) Phòng Giáo d c ch trì th c hi n có hi u qu : - Chương trình hành ng “V ch n ch nh và nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác giáo d c - ào t o trên a bàn thành ph H Chí Minh”. Xây d ng k ho ch b i dư ng, ào t o và nâng cao ch t lư ng i ngũ nhà giáo - cán b qu n lý các c p h c nh m t o chuy n bi n căn b n v nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n. - Ch o t ng cơ s giáo d c có gi i pháp c th k t h p d y ch , d y ngh , d y làm ngư i phù h p v i t ng c p h c. - Ti p t c th c hi n i m i chương trình, n i dung, phương pháp gi ng d y các ngành h c, b c h c, nâng cao ch t lư ng ng u gi a các trư ng khu v c trung tâm qu n và các phư ng 5, 11, 12, 13, 21, 22, 24 và 28; t p trung c ng c , nâng cao ch t lư ng H i kh e Phù ng, Ny m nh giáo d c tư tư ng, o c cho h c sinh; tri n khai th c hi n t t vi c thay sách giáo khoa m i; u tư trang thi t b t chuNn áp ng yêu c u ph c v nâng cao ch t lư ng d y và h c. m b o ch tiêu huy ng h c sinh trong tu i ra l p; t l h c sinh vào l p 1 t 100%, 100% h c sinh hoàn thành chương trình ti u h c vào l p 6 các h và trên 95% h c sinh t t nghi p THCS vào l p 10 các h . Duy trì k t qu xóa mù ch , ph c p ti u h c, nâng t l ph c p giáo d c trung h c cơ s và b c trung h c.
 10. - Hư ng d n các Trung tâm h c t p c ng ng ho t ng ngày càng có hi u qu . Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c i v i các lo i hình trư ng, l p, cơ s giáo d c ngoài công l p. - Ph i h p v i Phòng Tài chính - K ho ch, Ban Qu n lý D án xây d ng l trình c th th c hi n quy ho ch m ng lư i trư ng l p n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 theo Ngh quy t s 24/2007/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n. b) Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao ch trì: b.1) Ph i h p v i các ơn v liên quan tham mưu cho y ban nhân dân qu n k ho ch t ch c t t các ngày l l n, h i ngh t ng k t theo úng tinh th n Ch th 27 c a B Chính tr v th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang và l h i. b.2) Tăng cư ng ki m tra tình tr ng qu ng cáo, rao v t trái phép làm nh hư ng n m quan ư ng ph ; hư ng d n các phư ng th c hi n t t công tác ki m tra, x lý qu ng cáo sai quy nh, tháo d toàn b các b ng ăng ký xây d ng khu ph văn hóa trên a bàn dân cư và hư ng d n th c hi n d ng b ng “Khu ph văn hóa” cho nh ng khu ph t tiêu chuNn theo ch o c a thành ph . b.3) Ki n toàn nhân s Ban Ch o và oàn ki m tra liên ngành văn hóa xã h i qu n; t ch c t p hu n nghi p v ki m tra, ph i h p v i Công an qu n và phư ng ki m tra có tr ng tâm, tr ng i m x lý nghiêm các cơ s bi n tư ng, ch a ch p t n n xã h i. b.4) Tham mưu cho Thư ng tr c Ban Ch o phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” nâng cao ch t lư ng các mô hình văn hóa. T ch c h i th o, t a àm nh m hư ng d n Ban Ch o các phư ng, Ban v n ng các khu ph tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n t t các tiêu chí, tiêu chuNn xây d ng phư ng văn hóa, khu ph văn hóa; tránh phô trương, hình th c; k t h p ch t ch gi a phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư” v i gi i pháp th c hi n n p s ng văn minh ô th . b.5) Ph n u xây d ng 1 phư ng t chuNn văn hóa; 75% h gia ình văn hóa; 65% khu ph , T dân ph ăng ký t chuNn văn hóa; trên 65% công s t chuNn văn minh - s ch p - an toàn, 80% trư ng h c có i s ng văn hóa t t. C n lưu ý các gi i pháp nâng cao ch t lư ng các mô hình văn hóa, nh t là mô hình Khu ph văn hóa, T dân ph văn hóa, Gia ình văn hóa, i m sáng văn hóa, Chung cư văn hóa trên a bàn qu n. T p trung xây d ng môi trư ng xã h i, văn hóa lành m nh nh m m b o cho vi c tri n khai th c hi n t t k ho ch ti p nh n ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. b.6) Tuyên truy n v n ng cán b , công ch c và nhân dân th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i - vi c tang - l h i; nâng cao ý th c t giác gi gìn v sinh môi trư ng - tr t t văn minh ư ng ph . Xây d ng nhi u chương trình văn hóa văn ngh - th d c th thao phong phú mang m b n s c văn hóa dân t c ph c v nhu c u vui chơi gi i trí c a nhân dân trên a bàn qu n. b.7) Ph i h p v i Phòng Qu n lý ô th , Trung tâm Văn hóa và các ơn v liên quan hoàn ch nh quy ho ch cơ s v t ch t ngành văn hóa thông tin, trình Thư ng tr c y ban nhân dân qu n trong tháng 6/2008. b.8) Ti p t c ch o nâng cao ch t lư ng thông tin, tuyên truy n c a C ng thông tin i n t qu n (Website), B n tin Gia nh và b n tin c a các y ban nhân dân phư ng, th hi n y các n i dung v k t qu lãnh o, ch o và i u hành th c hi n nhi m v chính tr , kinh t - xã h i c a Qu n y - H i ng nhân dân - y ban nhân dân - y ban M t tr n T qu c qu n và các oàn th ; ng th i ghi nh n nh ng nguy n v ng chính áng c a nhân dân. c) Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì: - Tham mưu cho y ban nhân dân qu n thư ng xuyên chăm lo t t các di n chính sách và dân nghèo trên a bàn qu n, m b o c p phát y các ch lương và tr c p n các i tư ng theo quy nh. Tham mưu y ban nhân dân qu n k ho ch t ch c t ho t ng k ni m l n th 61 ngày Thương binh Li t s , hoàn thành cu i tháng 5 năm 2008.
 11. - Ph i h p v i các thành viên Ban Ch o 138 qu n và các phư ng) ti p t c tri n khai th c hi n t t k ho ch qu n lý, giáo d c, giúp ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng, ch ng tái nghi n; ph i h p v i Công an qu n thư ng xuyên ki m tra bi n pháp kéo gi m ph m pháp hình s và tr m sơ h theo k ho ch ã ra. Báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân k t qu th c hi n t ng quý. - Ch trì, ph i h p v i các thành viên Ban Ch o Xóa ói gi m nghèo - vi c làm qu n tri n khai gi i pháp th c hi n chương trình gi m h nghèo, tăng h khá - năm 2008. Ph i h p Phòng N i v b sung ki n toàn nhân s T chính sách xã h i các phư ng; hư ng d n th c hi n quy ch ho t ng c a t ng t , t p hu n ki n th c và k năng ph i h p gi a các thành viên b ph n liên t ch theo Ngh quy t s 01… t qu n n phư ng. T p trung xây d ng các gi i pháp xây d ng phư ng không còn t n n ma túy, m i dâm. Ph n u v n ng ngu n Qu xóa ói gi m nghèo 700 tri u ng; ch ng tái nghèo, ph n u nâng chuNn h c n nghèo lên 8 tri u ng/ngư i/năm là 1.270 h ; ti p t c tri n khai các d án cho vay Qu qu c gia gi i quy t vi c làm, tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát hi u qu c a các d án. - Ph i h p Phòng Tài chính - K ho ch hư ng d n và ki m tra các y ban nhân dân phư ng v công tác qu n lý s d ng ngu n v n xóa ói gi m nghèo, ôn c vi c thu h i n ng và n quá h n. - Ph i h p v i Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã h i qu n h tr v n cho h c n chuNn nghèo, ch ng tái nghèo theo Quy t nh s 140/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph . - Ph i h p v i Ban Ch huy Quân s qu n tham mưu cho y ban nhân dân qu n ti p t c xét duy t các i trư ng hư ng chính sách theo Quy t nh 290 c a Chính ph . d) Phòng Y t ch u trách nhi m: - Tham mưu cho y ban nhân dân qu n k ho ch qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c y t ; tăng cư ng k ho ch ki m tra các cơ s y t , y dư c tư nhân. Ph i h p v i thành viên Ban Ch o V sinh an toàn th c phNm qu n tăng cư ng công tác ki m tra, kiên quy t x lý nghiêm các ơn v , cá nhân vi ph m quy nh v sinh an toàn th c phNm (chú ý ki m tra cơ s ch bi n th c ăn, quán ăn, căn tin trư ng h c…). Ti p t c thNm nh c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s i u ki n và có k ho ch h u ki m, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m sau khi c p gi y ch ng nh n. - Ph i h p Phòng Qu n lý ô th , B nh vi n qu n, Trung tâm Y t D phòng tham mưu y ban nhân dân qu n hoàn ch nh quy ho ch cơ s v t ch t ngành y t trên a bàn qu n trong tháng 5/2008. - Ph i h p v i Trung tâm Y t D phòng và Phòng Tài nguyên - Môi trư ng có k ho ch ki m tra x lý vi ph m trên lĩnh v c qu n lý rác y t . e) Trung tâm Y t D phòng t p trung tham mưu th c hi n: - C ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s , y t c ng ng. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n và S Yt u tư trang thi t b , xây m i 5 Tr m Y t , ph n u xây d ng các Tr m Y t t chuNn qu c gia. Ph i h p Phòng Y t hoàn ch nh cơ s v t ch t ngành y t . - Có k ho ch kh ng ch , không d ch b nh x y ra trên a bàn qu n, gi m s ca m c b nh t vong do các d ch b nh nguy hi m. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n ch o công tác phòng, ch ng HIV/AIDS có hi u qu ; tích c c ch ng ph i h p v i các ngành liên quan duy trì và b sung k ho ch khNn c p và s n sàng ng phó có hi u qu d ch cúm gia c m, không lây sang ngư i. Tăng cư ng công tác d p d ch s t xu t huy t, tay chân mi ng và các lo i d ch khác; nâng cao năng l c giám sát d ch b nh. - Ny m nh công tác truy n thông, giáo d c v sinh an toàn th c phNm; ch ng ph i h p Phòng Y t ki m tra, thanh tra ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, b o v s c kh e c ng ng, h n ch th p nh t tình tr ng x y ra ng c th c phNm trên a bàn qu n.
 12. f) B nh vi n qu n: Ti p t c nâng cao năng l c khám ch a b nh c a B nh vi n qu n và các Tr m Y t phư ng. Th c hi n t t vi c khám ch a b nh cho ngư i nghèo, b o hi m y t , di n chính sách có công. Tri n khai và qu n lý t t công tác xã h i hóa lĩnh v c y t . Ti p t c u tư trang thi t b , b sung nhân s cho các khoa, phòng chuyên môn ph c v t t vi c chăm sóc s c kh e nhân dân. g) Trung tâm Th d c Th thao: Ch trì, ph i h p v i Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao ti p t c xây d ng k ho ch i b ng hành năm 2008 nh m Ny m nh phong trào tham gia t p luy n th thao thư ng xuyên trong nhân dân. Ti p t c ào t o l c lư ng v n ng viên th d c th thao và nâng cao các môn th thao thành tích cao. Ph i h p v i các phòng, ban, ơn v ch c năng hoàn ch nh quy ho ch cơ s v t ch t ngành th d c th thao, trình y ban nhân dân qu n trong tháng 5/2008. Ph i h p v i Phòng Giáo d c và Ban giám hi u các trư ng nâng cao ch t lư ng H i kh e Phù ng, giáo d c th ch t cho h c sinh trong nhà trư ng. Ph i h p v i Ban Qu n lý D án và ơn v thi công giám sát ch t lư ng xây d ng H bơi i ng và hoàn thành ưa vào s d ng trư c tháng 3/2008. h) Trung tâm Văn hóa: - Ph i h p v i Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao và các y ban nhân dân phư ng i m i n i dung và hình th c tuyên truy n, c ng chính tr , m b o nâng cao nh n th c nhân dân vào các d p l , t t; thư ng xuyên ki m tra và b sung n i dung các h p èn c ng chính tr . Có k ho ch m b o v sinh môi trư ng, m quan khu v c Lăng Lê Văn Duy t. Ph i h p S Văn hóa và Thông tin ôn c ti n th c hi n d án trùng tu, nâng c p Lăng Lê Văn Duy t. - Có k ho ch phát tri n các phong trào văn hóa văn ngh qu n chúng. Ti p t c t ch c và phát tri n các sân chơi văn hóa ph c v nhu c u vui chơi gi i trí cho nhân dân t i a bàn dân cư (nh t là i tư ng thanh thi u niên). Xây d ng nhi u chương trình văn hóa văn ngh - th d c th thao phong phú mang m b n s c dân t c ph c v nhu c u vui chơi gi i trí c a nhân dân trên a bàn qu n. - T ch c thành công h i di n văn ngh qu n chúng toàn qu n năm 2008 (tháng 4/2008). i) Trung tâm Ho t ng thanh thi u niên: ph i h p v i Qu n oàn và các phòng, ban ch c năng xây d ng các gi i pháp giáo d c chính tr , tư tư ng cho thanh thi u niên; m r ng và nâng cao ch t lư ng ph c v vui chơi, gi i trí, rèn luy n th ch t cho thi u niên và nhi ng; có k ho ch b i dư ng năng khi u cho th h tr . j) Trung tâm D y ngh : - Ti p t c nâng cao ch t lư ng ào t o ngh theo Ngh quy t c a Ban Ch p hành ng b qu n; u tư nâng c p cơ s v t ch t và i ngũ cán b , giáo viên theo ch trương xã h i hóa trong lĩnh v c d y ngh . Có k ho ch ào t o ngh cho thanh niên hoàn thành nghĩa v quân s tr v a phương và m các l p d y ngh ph c v nhu c u c a d án Qu 156. Hoàn thành ch tiêu ào t o ngh 8.000 lư t ngư i trong năm 2008. - Tham mưu cho y ban nhân dân qu n hoàn thành phương án và tri n khai th c hi n d án bãi t p lái xe t i phư ng 13. - Ph i h p v i y ban Dân s , Gia ình và Tr em, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i m các l p h c ngh cho thanh thi u niên lang thang cơ nh , có hoàn c nh c bi t khó khăn, ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. k) y ban Dân s , Gia ình và Tr em ch trì tham mưu cho y ban nhân dân qu n ch o th c hi n hoàn thành t t các ch tiêu dân s , k ho ch hóa gia ình. Ny m nh các ho t ng b o v , chăm sóc, giáo d c tr em, th c hi n t t các m c tiêu c a chương trình hành ng vì tr em. Th c hi n có hi u qu m c tiêu gi m sinh, gi m sinh con th ba và các n i dung chi n lư c gia ình Vi t Nam t 2005 - 2010. Ny m nh các ho t ng gia ình Vi t Nam, xây d ng gia ình theo tiêu chí: gia ình ít con (t 1 - 2 con) m no - bình ng - ti n b - h nh phúc - nuôi d y con t t. Ph i h p v i các y ban nhân dân
 13. phư ng có k ho ch th c hi n t t vi c chăm sóc tr có hoàn c nh c bi t khó khăn trên a bàn qu n. ôn c, ki m tra k t qu th c hi n Quy t nh 03 v xây d ng phư ng, xã phù h p v i tr em. 6. B o m n nh chính tr , gi v ng qu c phòng an ninh - tr t t an toàn xã h i a) Công an qu n ch trì, ph i h p các phòng, ban ch c năng, M t tr n T qu c và các t ch c oàn th Ny m nh th c hi n chương trình 3 gi m v i tinh th n khNn trương và quy t li t hơn, g n v i vi c tri n khai các chương trình văn hóa xã h i khác như: chương trình gi m h nghèo - tăng h khá, tr t t ô th , phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa; ph n u kéo gi m 10% tr lên s v ph m pháp hình s so v i năm 2007, kiên quy t xóa các t i m ma túy, m i dâm m i phát sinh; Th c hi n b t bu c cai nghi n, giáo d c t p trung dài h n i v i các i tư ng nghi n ma túy, m i dâm; phát ng sâu r ng phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c, u tranh phòng, ch ng các lo i t n n xã h i ngay t a bàn t dân ph , khu ph ; ti p t c t p trung có bi n pháp chuy n hóa các khu v c, a bàn tr ng i m. b) Ban Ch huy Quân s qu n ch trì có k ho ch ph n u hoàn thành ch tiêu giao quân nghĩa v quân s 2 c p (qu n và phư ng), trong ó có 5% là ng viên; m b o ch tiêu v n ng thanh niên ph c v lâu dài trong quân i; th c hi n t t công tác quân s a phương, xây d ng l c lư ng dân quân t v m b o ch t lư ng và ch tiêu theo quy nh (t 1 - 1,2%); trong ó dân quân t 1,4 - 2% so v i dân s , (trong ó 13% tr lên là ng viên, 60% là oàn viên oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh) và t v cơ quan là 10 - 20% trên t ng s cán b , công nhân viên; hoàn thành ch tiêu thanh niên tình nguy n ph c v lâu dài trong quân i m i phư ng. - Xây d ng l c lư ng d b ng viên m b o ch t lư ng, trong ó 10% là ng viên và 50% là oàn viên oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. Duy trì 100% cán b Ban Ch huy và th ng kê Ban Ch huy Quân s phư ng là ng viên, 100% cán b Ban Ch huy Quân s phư ng u ph i qua l p ào t o phư ng i trư ng, phư ng i phó theo quy nh (18 tháng). - B o v an toàn các m c tiêu tr ng i m và th c hi n t t các nhi m v an ninh qu c phòng a phương. Ph i h p v i Công an qu n tham mưu cho Qu n y – y ban nhân dân qu n t ch c tri n khai th c hành di n t p DT’08 t k t qu cao. c) Thanh tra qu n, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n ch trì ph i h p v i các phòng, ban ch c năng (Tài nguyên - Môi trư ng, Kinh t , Qu n lý ô th , Thanh tra Xây d ng, Văn hóa Thông tin - Th thao, Tư pháp …): tăng cư ng công tác ti p dân, i tho i, gi i quy t khi u n i, t cáo k t h p ch t ch v i công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t trong nhân dân cũng như tính k lu t trong ch p hành pháp lu t c a cán b , công ch c. B ph n ti p dân, Thanh tra qu n tham mưu cho y ban nhân dân qu n ch o x lý d t i m có hi u qu không t n ng các v vi c khi u n i, t cáo quá th i hi u theo lu t nh; k p th i gi i quy t và h n ch không x y ra các v vi c khi u ki n ông ngư i; th c hi n t t ch ti p dân nh kỳ c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n. d) Phòng Tư pháp ch trì, ph i h p v i các ơn v , phòng, ban ch c năng và các UBND phư ng có k ho ch thư ng xuyên rà soát các văn b n pháp quy, quy trình, quy ch … tham mưu cho y ban nhân dân qu n h y b ho c ch nh s a b sung nh ng văn b n không còn phù h p. Có k ho ch th c hi n t t công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t, các văn b n, ngh nh… n t ng cán b , công ch c và công dân. Tri n khai t p hu n công tác so n th o văn b n; Lu t Thanh niên, Lu t Cư trú, Pháp l nh Dân ch cơ s . e) Công tác tr t t an toàn giao thông: + Phòng Qu n lý ô th ch trì ph i h p Công an qu n và Thanh tra Xây d ng qu n, các cơ quan có liên quan, M t tr n T qu c và các t ch c, oàn th v n ng cán b , công ch c, ngư i lao ng, oàn viên, h i viên, h c sinh - sinh viên và h gia ình ch p hành nghiêm Lu t Giao thông ư ng b , xây d ng n p s ng văn minh ô th trong tr t t an toàn giao thông. + Giao Công an qu n ch trì, ph i h p v i Phòng Qu n lý ô th , Thanh tra Xây d ng qu n và các y ban nhân dân phư ng tăng cư ng qu n lý giao thông trên a bàn nh t là i v i các tuy n ư ng tr ng
 14. i m; kiên quy t x lý các trư ng h p kinh doanh l n chi m lòng l ư ng; gi m t i a tai n n giao thông và s ngư i ch t do tai n n giao thông. Ph i h p v i các l c lư ng ch c năng ngăn ch n k p th i và không x y ra tình tr ng ua xe trái phép trên a bàn qu n. 7. Ti p t c y m nh c i cách hành chính, ki n toàn và nâng cao hi u l c, hi u qu b máy nhà nư c; th c hi n kiên quy t và ng b các bi n pháp phòng, ch ng tham nhũng, ch ng quan liêu, lãng phí Năm 2008 thành ph ch n là “Năm văn minh ô th ”, trong ó công tác c i cách hành chính, l p l i tr t t k cương, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý hành chính nhà nư c c n ph i ti p t c ư c t p trung Ny m nh th c hi n. 7.1. Giao Phòng N i v ch trì: + Th c hi n rà soát, s a i, b sung l i các quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và l l i làm vi c c a các phòng, ban và các ơn v thu c qu n trình y ban nhân dân qu n trong quý I/2008. + Ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, các phòng, ban, ơn v th c hi n có hi u qu Chương trình hành ng th c hi n chương trình c i cách hành chính và ch ng quan liêu (giai o n 2007 - 2010), m b o th c hi n có hi u qu m c tiêu “Xây d ng n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh, chuyên nghi p, hi n i hóa; ho t ng có hi u l c, hi u qu ; xây d ng i ngũ cán b , công ch c có phNm ch t và năng l c áp ng yêu c u xây d ng và phát tri n c a qu n”; t p trung vi c c i cách th t c hành chính, ch c trách công v , c bi t chú ý vi c c i cách ch ph i h p, liên thông gi a các phòng, ban, ơn v và gi a qu n v i các y ban nhân dân phư ng. - Các ơn v , phòng, ban và các y ban nhân dân phư ng nh kỳ hàng quý báo cáo k t qu th c hi n rà soát quy trình, th t c hành chính có liên quan n t ch c và công dân, k t qu c p nh t và công khai quy trình th t c trên C ng thông tin i n t qu n v y ban nhân dân qu n (thông qua Phòng N i v t ng h p); Phòng N i v t ng h p báo cáo y ban nhân dân qu n vào ngày 20 c a tháng cu i quý. + Xây d ng k ho ch ánh giá cán b công ch c năm 2008 trình y ban nhân dân qu n thông qua trong tháng 11/2008; tham mưu cho y ban nhân dân qu n ch o hoàn thành công tác ánh giá cán b công ch c năm 2008 (trong tháng 1/2008). ph i h p v i Ban T ch c Qu n y chuNn b nhân s tham mưu cho Qu n y, y ban nhân dân qu n ph c v công tác b trí, b t, b nhi m luân chuy n cán b theo quy nh. Th c hi n xét nâng lương năm 2008 cho công ch c úng quy nh. + Rà soát i ngũ cán b các phòng, ban, y ban nhân dân 20 phư ng, Ban i u hành các t dân ph , khu ph có báo cáo và k ho ch ki n toàn nhân s , t ch c trình y ban nhân dân qu n trong tháng 3/2008. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n tăng cư ng th c hi n thanh tra công v , kiên quy t x lý nghiêm nh ng cán b , công ch c thi u trách nhi m, tiêu c c, tham nhũng trong thi hành công v . Th c hi n t t vi c công khai khoán biên ch , khoán kinh phí theo quy ch dân ch trong cơ quan. + Hư ng d n các y ban nhân dân phư ng Ny m nh th c hi n có hi u qu Pháp l nh Dân ch cơ s . 7.2. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n ch trì: + Ph i h p các phòng, ban, ơn v và y ban nhân dân các phư ng ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu các chương trình ph n m m công ngh thông tin; m b o h th ng m ng ho t ng thông su t và tăng cư ng th c hi n công tác b o m t công ngh thông tin. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n ánh giá sơ k t vi c tri n khai ng d ng công ngh thông tin c p qu n và thí i m liên thông v i 5 y ban nhân dân phư ng và k ho ch ti p t c tri n khai th c hi n v i 4 phư ng i u ki n (th c hi n trong tháng 7/2008). + Ch trì ph i h p v i các phòng ban có liên quan ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu ph n m m thông tin a lý (GIS); c ng thông tin i n t qu n. Xây d ng k ho ch ki m tra ánh giá n i b iv i
 15. h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000 m b o h th ng phát huy hi u qu trong quá trình v n hành, nâng cao ch t lư ng các “s n phNm” hành chính. + Tham mưu cho y ban nhân dân qu n ch o các ơn v th c hi n nghiêm quy ch h i h p và thông tin báo cáo; m b o ch t lư ng và th i gian các văn b n báo cáo ph c v cho công tác ch o i u hành c a y ban nhân dân qu n. Gi m h i h p, dành th i gian i cơ s ki m tra n m tình hình th c hi n c a các ơn v , phòng, ban và y ban nhân dân các phư ng, k p th i tháo g các vư ng m c khó khăn c a cơ s , t o i u ki n cho cơ s hoàn thành t t nhi m v ư c giao. K p th i ch n ch nh và ki m i m phê bình các phòng, ban, ơn v và y ban nhân dân phư ng th c hi n ch m tr và không m b o ch t lư ng i v i các ý ki n ch o c a Thư ng tr c y ban nhân dân qu n. - Tham mưu y ban nhân dân qu n ban hành quy ch làm vi c c a y ban nhân dân qu n, quy ch biên t p tin trên C ng thông tin i n t , quy ch qu n lý và s d ng h p thư i n t , quy ch qu n tr m ng công ngh thông tin (th c hi n trong quý I/2008). 7.3. Th trư ng các phòng, ban, ơn v , các Ch t ch y ban nhân dân phư ng: T p trung ch o có hi u qu công tác phòng, ch ng tham nhũng t i ơn v (trong ó c n lưu ý vai trò trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, các b ph n, cá nhân tr c ti p ti p xúc và gi i quy t h sơ hành chính c a t ch c, công dân; lĩnh v c t ai, tài chính…) theo chương trình hành ng phòng ch ng tham nhũng (giai o n 2006 - 2010) ư c ban hành theo Quy t nh s 272/2007/Q -UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n. nh kỳ 6 tháng và c năm báo cáo k t qu th c hi n v y ban nhân dân qu n (thông qua Thanh tra qu n t ng h p báo cáo trình y ban nhân dân qu n). 7.4. Thanh tra qu n ch trì: tham mưu y ban nhân dân qu n ti p t c ch o tri n khai th c hi n có hi u qu chương trình hành ng phòng ch ng tham nhũng c a y ban nhân dân qu n; xây d ng d th o báo cáo sơ k t vi c tri n khai th c hi n thông qua y ban nhân dân qu n nh kỳ 6 tháng vào ngày 15 tháng 6 năm 2008 và c năm (trong tháng 11/2008). 8. T ch c th c hi n: 8.1. Các ng chí Phó Ch t ch qu n, y viên y ban nhân dân qu n theo lĩnh v c và thNm quy n ư c phân công ch u trách nhi m ch o, t ch c tri n khai và giám sát ti n th c hi n, k p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c nh m m b o s ph i h p ch t ch , ng b gi a các phòng ban, ơn v và các y ban nhân dân phư ng nh m tri n khai th c hi n các ch tiêu, nhi m v t k t qu cao nh t. 8.2. Ch t ch y ban nhân dân phư ng, th trư ng các phòng, ban, ơn v theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m xây d ng chương trình, k ho ch c th tri n khai th c hi n ngay K ho ch này. y ban nhân dân các phư ng, th trư ng các phòng, ban, ơn v công b công khai k ho ch, chương trình công tác c a ơn v mình nhân dân bi t, tham gia ý ki n và giám sát th c hi n; ng th i g i chương trình tri n khai th c hi n c a ơn v mình v y ban nhân dân qu n (thông qua Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân) ch m nh t là ngày 20 tháng 01 năm 2008. 8.3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n ki m tra, ôn c ti n th c hi n chung trong toàn qu n và báo cáo k p th i ti n th c hi n cho Thư ng tr c Qu n y, Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n. 8.4. y ban nhân dân qu n căn c vào tình hình th c t s t ch c các bu i làm vi c chuyên nh m gi i quy t nh ng v n c p bách, phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n K ho ch này. 8.5. Thư ng tr c H i ng Thi ua và Khen thư ng qu n có hư ng d n c th thang i m thi ua năm 2008 cho phù h p v i nh ng nhi m v tr ng tâm c a qu n, 6 tháng và cu i năm t ch c ch m i m ánh giá thi ua làm cơ s ánh giá cán b , công ch c và khen thư ng cu i năm./.
Đồng bộ tài khoản