Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc giao Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công các công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN T NH TI N c l p - T do - H nh phúc GIANG ------- ----- S : 05/2008/Q - M Tho, ngày 28 tháng 01 năm 2008 UBND QUY T NNH V VI C GIAO Y BAN NHÂN DÂN C P HUY N C P PHÉP HO T NG B N TH Y N I NA, B N KHÁCH NGANG SÔNG VÀ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN N GIAO THÔNG Ư NG TH Y N I NA TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15/6/2004; Căn c Ngh nh s 21/2005/N -CP ngày 01/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a; Căn c Quy t nh s 07/2005/Q -BGTVT ngày 07/01/2005 c a B trư ng B Giao thông V n t i ban hành Quy ch qu n lý ho t ng c a c ng, b n th y n i a; Xét ngh c a Giám c S Giao thông V n t i t nh Ti n Giang, QUY T NNH: i u 1. Giao y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công ( y ban nhân dân c p huy n) c p phép ho t ng b n th y n i a, b n khách ngang sông và thi công các công trình có liên quan i v i các tuy n giao thông ư ng th y n i a trên a bàn t nh. G m có: 33 tuy n c p t nh qu n lý, 55 tuy n c p huy n qu n lý (theo B ng Danh m c các tuy n th y n i a ính kèm) và cac tuy n sông, kênh trên ia bàn c p huy n chưa ư c công bô, nêu co nhu câu v m bên thuy n i ia, b n khach ngang sông va thi công cac công trinh co liên quan n ư ng thuy nôi ia. i u 2. Giao trách nhi m 1. S Giao thông V n t i tri n khai Quy t nh này; hư ng d n phòng ch c năng các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công v trình t , th t c c p phép b n th y n i a, b n khách ngang sông và các công trình có liên quan i v i các tuy n giao thông ư ng th y n i a theo Quy t nh này và ki m tra vi c th c hi n. 2. y ban nhân dân c p huy n:
  2. - Tri n khai, t ch c th c hi n c p phép ho t ng các b n th y n i a, b n khách ngang sông và thi công các công trình có liên quan n giao thông ư ng th y n i a ư c phân c p theo Quy t nh này, trên a bàn qu n lý. - Ch u trách nhi m v công tác an toàn giao thông và các gi y phép ã c p i v i các tuy n th y n i a theo Quy t nh này, úng theo quy nh pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Các quy nh c a y ban nhân dân t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u ư c bãi b . i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Giao thông v n t i; th trư ng các s , ban, ngành t nh có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Phòng
  3. B NG DANH M C CÁC TUY N TH Y N I NA C P HUY N C P PHÉP (Kèm theo Quy t nh s 05/2008/Q -UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang) Lý trình và a danh Chi u dài Phân TT Tên sông, kênh i m u i m cu i (Km) C p1 C 1 2 3 4 5 6 A CÁC TUY N SÔNG, KÊNH, R CH C P T NH QU N LÝ (G m có 33 382,400 11,400 tuy n) 1 Kênh Nguy n Văn Ti p K. Nguy n Văn Ti p Ngã ba R Ru ng và R 20,000 0 B (X.H u M B c B – H.Cái Mư p (X.Tân Hưng – H. Bè) Cái Bè) 2 R ch Ru ng K. Nguy n Văn Ti p B Sông Cái C i (X.Tân 4,500 0 (Tân Hưng - Cái Bè) Thanh – H.Cái Bè) 3 Sông Cái Thia Sông Cái C i (X.M R ch Mương i u 9,500 0 Lương – H.Cái Bè) (X.M L i A – H.Cái Bè) 4 Kênh 5 R ch Mương i u (X.M Ngã Sáu (X.M Trung – 9,600 0 L i A – H.Cái Bè) H. Cái Bè) 5 Kênh 6 - B ng Lăng (có Sông M Thi n (X. M Kênh Hai H t (X.H u 21,500 0 o n R ch Ông V ) c ông) M B c B) 6 Sông M Thi n Sông Cái Thia (X. M c Kênh 28 (X. Thi n 14,000 0 ông) Trung) 7 Sông Trà L t (Có nhánh Sông Ti n (X.Hòa Khánh – Kênh 7 (X.H u M Trinh 14,700 0 ph ngã tư Thông Lưu) H.Cái Bè) – H.Cái Bè) 8 Kênh s 7 Sông Trà L t (X.H u M K. Nguy n Văn Ti p 11,600 0 Trinh – H.Cái Bè) (X.H u M B c B – H.Cái Bè) 9 R ch Bà c (có o n Sông Cái Bè (X. ông Hòa Kênh 8 (X.H i Cư – 6,600 0 Kênh M i) Hi p – H. Cái Bè) H.Cái Bè) 10 Kênh 8 Kênh M i (Xã H i Cư ) Kênh 7 (Xã H u M B c 11,500 0 A) 11 Kênh ư ng Nư c (Có Sông Lưu (X.M Thành Ngã năm (Kênh 10) 6,000 0 o n sông Bà T n) Nam- H.Cai L y) (X.Phú Nhu n – H.Cai L y) 12 Kênh 10 Kênh ư ng Nư c (X.Phú Kênh Hai H t (X.Th nh 14,500 0 Nhu n-H.Cai L y) L c-H.Cai L y) 13 Sông Lưu (Có nhánh Sông Cái Bè (Th tr n - Cái R ch Bang D y (X.Phú 14,900 0 sông Cái Bè) Bè) Nhu n - Cai L y) 14 Sông Ba Rài Th tr n Cai L y C u Kênh 12 (xã M 6,300 0
  4. H nh Trung) 15 Kênh 12 Sông Ba Rài (X.M H nh Kênh Trương Văn Sanh 9,200 0 Trung – H.Cai L y) (X.M Phư c Tây – H.Cai L y) 16 Kênh Xáng Sông Cũ (X.M H nh Kênh Nguy n V Ti p 4,000 0 Trung – H.Cai L y) (X.M Phư c Tây – H.Cai L y) 17 Kênh Cũ (Sông Bà Bèo) Sông Ba Rài (X.M H nh Kênh Nguy n V Ti p 8,000 0 Trung – H.Cai L y) (Th tr n M Phư c – H.Tân Phư c) 18 Sông Trà Tân Sông Năm Thôn (X.Long C u Th y Cai ( T 868) 7,700 0 Trung – H.Cai L y) (X.Long Trung – H.Cai L y) 19 Kênh M Long - Bà Kỳ K. Nguy n Văn Ti p (Th Sông M Long (X.M 14,500 0 tr n M Phư c – H.Tân Long – H. Cai L y) Phư c) 20 R ch Mù U Sông Năm Thôn (X.Tam R ch Ông Vàng (c u ch 3,500 0 Bình – H.Cai L y) Y) (X.Tam Bình – H.Cai L y) 21 R ch Rau Răm Sông Ti n (X.Phú Phong – R ch Phú Phong (X.Phú 3,000 0 H.Châu Thành) Phong – H.Châu Thành) 22 R ch G m Sông Ti n (X.Kim Sơn – R ch Bang L i (Ranh 11,500 0 H.Châu Thành) X.Bàn Long – H.Châu Thành) 23 Sông B o nh Sông Ti n (Phư ng 1 - M R ch Bà Lý (X. Trung 20,600 0 Tho) Hòa - Ch G o) 24 R ch B n Chùa Sông B o nh (X. o Kênh Năng (X.Tam 5,400 0 Th nh-TP M Tho) Hi p-H.Châu Thành) 25 Kênh Năng (K. Ch R ch B n Chùa (X.Tam K. Nguy n Văn Ti p (X. 12,200 0 Bưng) Hi p-H.Châu Thành) Hưng Th nh – H.Tân Phư c) 26 Kênh L M i Kênh Nguy n V Ti p (TT. Kênh B c ông 12,900 0 M Phư c – H.Tân Phư c) (X.Th nh M - H.Tân Phư c) 27 Kênh B c ông Ranh ng Tháp (X.Th nh R ch Láng Cát (X.Phú 20,500 0 Hòa – H.Tân Phư c) M - H.Tân Phư c) 28 Kênh Tràm Mù Kênh 1 (X. Th nh Hòa – R ch Láng Cát (X.Phú 22,200 0 H.Tân Phư c) M - H.Tân Phư c) 29 Kênh Hai H t – Trương Kênh 6 - B ng Lăng R ch Láng Cát (X.Phú 41,200 0 Văn Sanh (X.H u M B c B – H.Cái M - H.Tân Phư c)
  5. Bè) 30 R ch Gò G a Sông Gò Công (X.Long p Gò G a (X. Thành 2,900 0 Chánh - TX Gò Công) Công-H. Gò Công Tây) 31 Nhánh cù lao Tân Sông Ti n (X.Tân Phong – Sông Ti n (X.Tân Phong 11,400 11,400 Phong H.Cái Bè) – H.Cái Bè) 32 Nhánh Sông C n Tròn Nhánh cù lao Tân Phong Nhánh cù lao Tân Phong 2,500 0 (X.Tân Phong – H.Cái Bè) (X.Tân Phong – H.Cái Bè) 33 Nhánh Sông C n Qui Sông Ti n (X.Tân Thanh – Giáp ranh t nh ng 4,000 0 H.Cái Bè) Tháp (X.Tân Thanh – H.Cái Bè) B CÁC TUY N SÔNG, KÊNH, R CH C P HUY N VÀ THÀNH PH 328,170 0 QU N LÝ (G M CÓ 55 TUY N) Ư C BAN HÀNH THEO QUY T NNH S 51/2006/Q -UBND NGÀY 03/10/2006 C A Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG T ng c ng: 710,57 11,40
Đồng bộ tài khoản