Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
69
lượt xem
11
download

Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 05/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH B C GIANG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph này 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Giang t i t trình s 42/TTr- UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006, B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 4022/BKH-T &GS T ngày 04 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh B c Giang n năm 2020 (sau ây g i t t là Quy ho ch) v i n i dung c th như sau: I. QUAN I M VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N 1. Quan i m phát tri n a. Huy ng cao nh t m i ngu n l c Ny nhanh t c phát tri n và nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t ; khai thác có hi u qu ti m năng, th m nh v kinh t , thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa. Ph n u n năm 2020 cơ c u kinh t c a t nh ch y u là công nghi p, d ch v ; b. T p trung cao vào phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p và ngành ngh nông thôn; ưu tiên phát tri n các s n phNm ch l c có l i th , có giá tr hàm lư ng công ngh cao, t ng bư c hư ng m nh ra xu t khNu, nâng cao hi u qu , s c c nh tranh c a hàng hóa và c n n kinh t ; c. Phát tri n nông nghi p, nông thôn theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa; chuy n d ch m nh cơ c u kinh t nông nghi p, phát tri n s n xu t hàng hóa, g n v i công nghi p ch bi n và áp ng nhu c u th trư ng; nâng cao năng su t, ch t lư ng và giá tr s n xu t/ ơn v di n tích canh tác. Chuy n d ch cơ c u lao ng theo hư ng gi m lao ng nông nghi p, tăng lao ng công nghi p và d ch v ;
 2. d. G n phát tri n kinh t v i phát tri n xã h i, xóa ói, gi m nghèo, t o vi c làm, gi m chênh l ch v m c s ng gi a các khu v c, không ng ng nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân; quan tâm xây d ng và phát tri n văn hóa, b o v môi trư ng, m b o qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i. 2. Các m c tiêu ch y u a. V kinh t - ưa nh p tăng trư ng kinh t bình quân hàng năm giai o n 2006 - 2010 t 10 - 11%; giai o n 2011 - 2015 là 12%; giai o n 2016 - 2020 là 12%; - Ph n u n năm 2010, t tr ng ngành công nghi p - xây d ng chi m 35%; d ch v chi m 34,5%; nông, lâm nghi p, th y s n chi m 30,5%; n năm 2015, t tr ng này tương ng là 44,7% - 35,1% - 20,3% và n năm 2020 là 49,2% - 37,1% - 13,7%. - Ph n u gi m d n m c chênh l ch GDP/ngư i so v i trung bình c nư c và vư t m c các ch tiêu trong Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr i v i vùng trung du mi n núi phía B c. b. V văn hóa, xã h i: - T o s chuy n bi n cơ b n v ch t lư ng các lĩnh v c: văn hóa, y t , giáo d c, ào t o, nâng cao dân trí; không ng ng nâng cao i s ng c a nhân dân, gi m nhanh t l h nghèo (giai o n 2006 - 2010 gi m bình quân 3,3%/năm, giai o n 2011 - 2015 gi m bình quân m i năm ít nh t 1,8 - 2%, giai o n 2016 - 2020 gi m bình quân m i năm 0,5 - 0,8%). Ph n u t năm 2010, t l h nghèo b ng v i m c bình quân c a c nư c. - n năm 2010, t l hoàn thành ph c p giáo d c b c trung h c t 80% và n năm 2015, t l này t 100%. Năm 2010, s trư ng h c ư c kiên c hóa t 90% và t 100% vào năm 2015; - Gi m t l th t nghi p ô th xu ng kho ng 4,5% vào năm 2010, 4,3% vào năm 2015 và 4% vào năm 2020. Nâng th i gian s d ng lao ng khu v c nông thôn lên 90% năm 2010 và t 93 - 95% năm 2020; tăng t l lao ng qua ào t o lên trên 30% vào năm 2010 và 50% vào năm 2020; - Ph n u n năm 2010 có 82% s h t tiêu chuNn gia ình văn hóa, n năm 2015 là 87% và n năm 2020 là 90%. n năm 2010, có 60% làng, b n, khu ph t chuNn văn hóa ư c c p huy n công nh n, t 70% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020; n năm 2010, có 85% cơ quan, ơn v t chuNn văn hóa và n năm 2020 t trên 90%. c. V môi trư ng: - T o s chuy n bi n cơ b n trong nh n th c c a nhân dân v b o v môi trư ng, t ng bư c t o thói quen, n p s ng vì môi trư ng xanh, s ch p. Ngăn ng a, h n ch m c gia tăng ô nhi m, suy thoái và s c môi trư ng. Nâng che ph c a r ng lên
 3. 40,5% vào năm 2010 và 43% vào năm 2020 (k c di n tích cây ăn qu trên t lâm nghi p); - B o v và khai thác b n v ng ngu n tài nguyên thiên nhiên, b o t n a d ng sinh h c, c nh quan môi trư ng và cân b ng sinh thái; - Các ô th và khu công nghi p t p trung ph i ư c x lý ch t th i t tiêu chuNn ch t lư ng môi trư ng Vi t Nam; - Ph n u n năm 2010, t l dân s thành th dùng nư c h p v sinh t 95% và nông thôn t 85%; n năm 2020 các t l tương ng là 99,5% và 95%. T l gia ình có h xí h p v sinh t 75% vào năm 2010, năm 2015 là 85% và năm 2020 là 100%. d. V qu c phòng, an ninh: - Phát huy s c m nh t ng h p t các c p, các ngành và qu n chúng nhân dân, xây d ng n n qu c phòng toàn dân, th tr n an ninh nhân dân. K t h p ch t ch gi a nhi m v qu c phòng, an ninh v i phát tri n kinh t , gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, t o môi trư ng thu n l i ph c v phát tri n kinh t - xã h i; - C ng c h th ng chính tr các c p, tăng cư ng năng l c phát hi n và x lý vi ph m pháp lu t, th c hi n y các yêu c u trong Chương trình c i cách hành chính, Chi n lư c xây d ng và hoàn thi n h th ng pháp lu t ã ư c c p có thNm quy n ban hành. II. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH, LĨNH V C 1. Phương hư ng phát tri n ngành công nghi p - xây d ng - Ph n u t c tăng trư ng giá tr s n xu t công nghi p - xây d ng t 21% giai o n 2006 - 2010, t 18% giai o n 2011 - 2015 và t kho ng 14,5% giai o n 2016 - 2020. ưa B c Giang t m t t nh nông nghi p là ch y u tr thành t nh có cơ c u kinh t công nghi p và d ch v là ch y u. - T p trung cao cho phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p, Ny m nh tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t , t o ti n chuy n d ch cơ c u lao ng. Xác nh khu công nghi p, c m công nghi p là a bàn kinh t quan tr ng, t p trung phát tri n khu công nghi p, c m công nghi p tr thành ng l c tăng trư ng kinh t , phát tri n ô th và d ch v ; - Giá tr hàng hóa xu t khNu t kho ng 350 - 500 tri u ô la M vào năm 2020; ưa t l lao ng làm vi c trong ngành công nghi p - xây d ng t 8,86% lên g n 22% vào năm 2020; - B trí các khu công nghi p g n v i d ch v và phát tri n ô th theo các tr c không gian phát tri n ch y u g m: tr c Nam - B c g n v i qu c l 1A, tr c Tây Nam - ông B c g n v i qu c l 31, tr c Tây - Nam g n v i qu c l 37 và tr c Tây B c - ông Nam g n v i t nh l 398 n i v i hành lang ư ng cao t c N i Bài - H Long.
 4. 2. Phương hư ng phát tri n ngành nông, lâm nghi p và th y s n a. Nông nghi p: - Ph n u t c tăng trư ng giá tr s n xu t t bình quân kho ng 4% năm giai o n 2006 - 2010, t 3,8% năm giai o n 2011 - 2015 và 3,5% năm giai o n 2016 - 2020; - B o m an ninh lương th c, Ny m nh phát tri n s n xu t hàng hóa trên cơ s phát tri n nhóm cây, con có th m nh là “4 cây (cây ăn qu , cây lương th c, cây th c phNm và cây công nghi p ng n ngày), 2 con (l n và bò)”; nâng cao giá tr s n xu t/ ơn v di n tích canh tác, ph n u t kho ng 45 tri u ng vào năm 2020. T su t hàng hóa nông nghi p giai o n 2006 - 2010 t kho ng 40%, giai o n 2011 - 2020 kho ng 50%. - Hình thành các vùng s n xu t hàng hóa nông nghi p sinh thái s ch, công ngh cao, ph c v tiêu dùng trong nư c và xu t khNu. M r ng di n tích v ông, tăng cư ng ng d ng công ngh sinh h c và ti n b k thu t vào s n xu t, phát tri n tr ng rau an toàn, tr ng hoa và cây c nh vùng ven ô, ven th tr n, th t ; - Tăng nhanh t tr ng chăn nuôi lên kho ng 45% giá tr s n xu t ngành nông nghi p, t tr ng ngành tr ng tr t còn chi m kho ng 49% và t tr ng d ch v nông nghi p tăng lên 6% trong c giai o n quy ho ch; - Năng su t lao ng nông nghi p giai o n 2006 - 2010 tăng bình quân kho ng 5,5%/năm. n nh di n tích và nâng cao ch t lư ng cây ăn qu , quy mô di n tích kho ng 45 nghìn ha, trong ó ch l c là v i thi u v i di n tích kho ng 35 nghìn ha. Th c hi n thâm canh, nâng cao ch t lư ng, cơ c u l i gi ng r i v thu ho ch; ng th i, s d ng công ngh sinh h c có vùng v i ch t lư ng cao và an toàn, ph c v công nghi p ch bi n và xu t khNu. b. Lâm nghi p: - Xây d ng lâm ph n n nh theo 3 lo i r ng, ph n u ưa cơ c u c a ngành chi m kho ng 3% trong t ng GDP vào cu i th i kỳ quy ho ch; - D ki n n năm 2020, t ng di n tích t lâm nghi p là 145.974,7 ha. Trong ó, di n tích r ng c d ng gi n nh m c 15.411,3 ha, r ng phòng h 18.803 ha và r ng s n xu t 111.760,4 ha. c. Th y s n: Ph n u n năm 2020, khai thác 90% t ng s di n tích có kh năng nuôi th y s n (g n 13 nghìn ha). Áp d ng công ngh m i nâng cao năng su t nuôi tr ng th y s n t 25 n 30 t /ha theo hình th c nuôi tr ng công nghi p và bán công nghi p. Nâng t ng s n lư ng cá nuôi toàn T nh t 25 - 30 nghìn t n vào năm 2010 và t 38 - 40 nghìn t n vào năm 2020. ưa t c tăng trư ng bình quân ngành th y s n t kho ng 15%/năm. 3. Phương hư ng phát tri n các ngành d ch v
 5. - Ph n u t m c tăng trư ng các ngành d ch v giai o n 2006 - 2010 vào kho ng 9,9%/năm, giai o n 2011 - 2015 kho ng trên 12% và giai o n 2016 - 2020 kho ng 13,6%. T p trung phát tri n các ngành thương m i d ch v , du l ch nhanh chóng tr thành ngành kinh t quan tr ng; ưu tiên phát tri n các ngành thương m i, v n t i, kho bãi, bưu chính vi n thông, ngân hàng, tài chính tín d ng, b o hi m, b t ng s n và du l ch. Trong ó, hư ng m nh n n kinh t vào ho t ng xu t khNu v i m c tiêu kim ng ch xu t khNu tăng bình quân t 15 - 16%/năm giai o n 2006 - 2020; - n năm 2010, l c lư ng lao ng trong các ngành d ch v t t tr ng trên 18% và 27% vào năm 2020. T ng bư c u tư h t ng các ngành d ch v , thương m i theo hư ng văn minh, hi n i. 4. nh hư ng phát tri n các lĩnh v c văn hóa, xã h i a. Giáo d c - ào t o và d y ngh - T o s chuy n bi n m nh m v ch t lư ng giáo d c theo hư ng ti p c n v i trình tiên ti n. Xây d ng và phát tri n i ngũ giáo viên, cán b qu n lý giáo d c. B trí s lư ng, cơ c u h p lý, 100% giáo viên t chuNn và nâng cao t l giáo viên trên chuNn; - Tăng cư ng u tư xây d ng cơ s v t ch t trư ng h c, ph n u n năm 2020, t l phòng h c kiên c ngành h c ph thông t 100%, t l trư ng chuNn qu c gia t 100%; ph n u t chuNn ph c p giáo d c b c trung h c vào năm 2015. - Khuy n khích phát tri n các hình th c ào t o, d y ngh theo hư ng xã h i hóa. Quy ho ch xây d ng các trư ng i h c, ào t o ngh có ch t lư ng cao theo hư ng hi n i, áp ng ư c nhu c u lao ng c a T nh và Vùng; tăng cư ng ào t o t i ch , nâng t l lao ng qua ào t o lên 50% vào năm 2020. b. Y t - dân s , gia ình và tr em: - i m i và hoàn thi n h th ng y t theo hư ng công b ng, hi u qu và phát tri n. Nâng cao ch t lư ng ho t ng c a m ng lư i y t công l p, phát tri n d ch v y t ngoài công l p. Th c hi n t t các chính sách xã h i trong lĩnh v c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, v khám, ch a b nh cho ngư i nghèo, tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn; - Ny m nh ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t, ph i k t h p gi a y h c c truy n và y h c hi n i. Ti p t c c ng c và phát tri n y t cơ s , Ny m nh công tác xây d ng chuNn qu c gia v y t xã; ph n u n năm 2020, có 100% s xã t chuNn qu c gia v y t ; - Th c hi n có k t qu Chi n lư c dân s , n nh quy mô dân s m c 1,84 tri u ngư i vào năm 2020; ph n u t và gi v ng m c sinh thay th . Quan tâm b o v , chăm sóc tr em, ph n u n năm 2020, gi m t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng còn kho ng 10%. c. Văn hóa - thông tin, th d c th thao:
 6. - Nâng cao ch t lư ng, hi u qu phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. Ph n u n năm 2020, có 90% s h t tiêu chuNn gia ình văn hóa, 80% làng, b n, khu ph t chuNn văn hóa ư c c p huy n công nh n và trên 90% cơ quan, ơn v t chuNn văn hóa. Tăng cư ng xây d ng, c ng c các thi t k văn hóa thông tin cơ s . B o t n và phát huy các giá tr văn hóa truy n th ng c a dân cư s ng trên a bàn; - Ny m nh phong trào th d c th thao qu n chúng g n v i công tác xã h i hóa ho t ng th d c th thao. Quan tâm u tư toàn di n, ng b cho nhóm các môn th thao th m nh, ph n u n năm 2010, t thành tích qu c gia m t s môn th thao có th m nh. d. Khoa h c - công ngh và bưu chính - vi n thông: - Nghiên c u ng d ng và tri n khai là hư ng ưu tiên i m i công ngh v i cơ c u nhi u trình , i th ng vào công ngh hi n i, ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa, m b o n n kinh t phát tri n t c cao. Tăng cư ng ti p nh n công ngh phù h p ph c v phát tri n kinh t - xã h i; gi i quy t căn b n ư c v n cung c p gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t, ch t lư ng cao; - Ny m nh t c phát tri n m ng lư i bưu chính - vi n thông, m b o liên l c thông su t; ph n u n năm 2010 có 80 - 90% i m bưu i n văn hóa xã có d ch v Internet. n năm 2010, t bình quân 35 - 40 máy i n tho i c nh/100 dân, năm 2020 t 70 máy/100 dân. Hoàn thành cáp quang hóa các cáp thuê bao t i thành ph và ph n l n các xã, th tr n, áp ng nhu c u thông tin cho nhân dân. . Th c hi n các chính sách xã h i và gi i quy t vi c làm: - Tri n khai th c hi n có hi u qu các Chương trình m c tiêu Qu c gia v gi i quy t vi c làm g n v i nâng cao ch t lư ng ngu n lao ng trên a bàn. Ph n u m i năm gi i quy t vi c làm cho t 1,8 n 2 v n lao ng, trong ó xu t khNu 3 - 4 nghìn lao ng; - Tăng cư ng ch o th c hi n các chương trình gi m nghèo, huy ng các ngu n l c theo hư ng xã h i hóa, Ny m nh t c xoá ói, gi m nghèo; làm t t công tác n ơn áp nghĩa và tr giúp các i tư ng chính sách, tr em có hoàn c nh c bi t; - Ny m nh phát tri n s n xu t, t o thêm nhi u vi c làm, t ng bư c nâng cao m c s ng c a nhân dân. e. Qu c phòng, an ninh: - K t h p ch t ch gi a nhi m v phát tri n kinh t - xã h i v i b o m qu c phòng, an ninh, b o m m c tiêu gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, t o môi trư ng thu n l i ph c v phát tri n kinh t - xã h i; - Xây d ng n n qu c phòng toàn dân v ng m nh, chú tr ng xây d ng l c lư ng quân s a phương v ng m nh, chính quy, t ng bư c hi n i. Xây d ng phòng th khu v c, xây d ng các ư ng cơ ng chi n lư c, các i m cao quân s và th c hi n t t chương trình giáo d c qu c phòng.
 7. g. B o v môi trư ng: B o v , phát tri n b n v ng môi trư ng và tài nguyên; khai thác h p lý, s d ng ti t ki m, có hi u qu tài nguyên thiên nhiên trong gi i h n cho phép v m t sinh thái và b o v môi trư ng; x lý và ki m soát có hi u qu ô nhi m môi trư ng, kh c ph c tình tr ng suy thoái môi trư ng. 5. Phương hư ng phát tri n không gian ô th a. Phát tri n, phân b h p lý m ng lư i ô th , các i m dân cư trên a bàn T nh; g n phát tri n các khu công nghi p v i phát tri n khu ô th và d ch v . T o s phát tri n cân i gi a các vùng ng b ng, trung du và mi n núi; phát tri n hài hòa gi a ô th hóa và xây d ng nông thôn m i, ph n u t 16m2 di n tích nhà bình quân/ngư i vào năm 2010 và 21m2 vào năm 2020; b. Chùm ô th trung tâm ư c hình thành và phát tri n d c theo qu c l 1A cũ t N nh n Kép. ây là vùng kinh t tr ng i m c a T nh g m thành ph B c Giang v i v trí là Trung tâm v kinh t - chính tr ư c xây d ng theo hư ng hi n i, nâng cao ch t lư ng m i m t c a ô th , m r ng không gian ô th sau năm 2010; có ô th công nghi p, d ch v v tinh như ình Trám, Song Khê - N i Hoàng, Quang Châu, Vân Trung, Vi t - Hàn; các ô th Kép, Vôi, Bích ng, N nh, Qu Nham, phát tri n m t s khu ô th g n v i các khu công nghi p, nâng c p m t s ô th v tinh tr thành ô th lo i IV; c. H th ng ô th phía ông: hư ng phát tri n chính d c theo qu c l 31 t i Ngô n An Châu; hư ng phát tri n ph d c theo t nh l 293, 289. Các ô th g m các th tr n Chũ, An Châu, Bi n ng, Kép II, Ph Lim, Tân Sơn, Long Sơn, Vân Sơn và Thanh Sơn. ô th trung tâm c a khu v c là th tr n Chũ, ph n u tr thành ô th lo i IV; d. H th ng ô th phía Tây: hình thành và phát tri n theo các tr c qu c l 37, 398, t nh l 292 g m các th tr n Th ng, C u G , B H , Nhã Nam, Cao Thư ng và các th t khác trong Vùng. Th tr n Th ng là trung tâm c a Vùng, ph n u tr thành ô th lo i IV. 6. Phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i các vùng tr ng i m a. Vùng ng l c phát tri n: Vùng kinh t ng l c g m thành ph B c Giang, m t ph n c a huy n L ng Giang, Yên Dũng và Vi t Yên v i các khu công nghi p ( ình Trám, Song Khê - N i Hoàng, Quang Châu, Vân Trung, Vi t - Hàn…). Xây d ng h th ng giao thông ư ng s t, ư ng th y, ư ng b thu n l i cho vi c giao lưu và phát tri n thương m i v i các trung tâm kinh t l n c a mi n B c, Th ô Hà N i, Trung Qu c và các nư c ASEAN. b. Vùng kinh t nông, lâm, công nghi p L c Ng n: L y ô th Chũ làm trung tâm, bao g m ph n l n di n tích các huy n L c Ng n, Sơn ng và ph n phía ông B c huy n L c Nam. Vùng này, có v trí a lý, a hình, khí
 8. h u và th i ti t thu n l i cho vi c phát tri n lâm nghi p, nông nghi p nói chung và cây ăn qu nói riêng và có i u ki n thu n l i phát tri n vùng nguyên li u nông, lâm nghi p g n v i ch bi n nông s n và du l ch sinh thái. c. Vùng kinh t k t h p qu c phòng: Vùng kinh t k t h p qu c phòng bao g m ph n phía B c và ông B c huy n L ng Giang, phía Tây B c huy n L c Ng n, phía ông huy n L c Nam và huy n Yên Dũng. V trí a lý và a hình t o cho Vùng này tr thành m t a bàn chi n lư c v qu c phòng. Ranh gi i c a Vùng ch là tương i, c n k t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i xây d ng khu v c phòng th v ng ch c. d. Khu tr ng i m kinh t Hi p Hòa: V i v trí n m sát v i a ph n Th ô Hà N i có các tuy n giao thông khá thu n l i, giúp cho thông thương v i Hà N i và các t nh mi n núi phía B c. D ki n trong quy ho ch phát tri n m r ng không gian Th ô Hà N i, huy n Hi p Hòa n m trên ư ng vành ai 4 và n m trong vùng Th ô Hà N i. Quy ho ch xây d ng m t s khu, c m công nghi p thu hút các doanh nghi p u tư t Hà N i và ón vi c di d i m t s nhà máy n m trong n i thành Hà N i. 7. Phát tri n h th ng k t c u h t ng kinh t - xã h i T p trung u tư, xây d ng h th ng h t ng kinh t - xã h i hi n i, áp ng yêu c u phát tri n th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa. C th là: - Nâng c p ư ng qu c l 1A m i t tiêu chuNn ư ng cao t c và qu c l 1A cũ t tiêu chuNn c p III ng b ng; nâng c p, m r ng các qu c l 31, 37 và qu c l 279 t tiêu chuNn c p IV; - Hoàn thành vi c nâng c p, tr i bê tông nh a h th ng ư ng t nh l dài 390 km vào năm 2015. Trư c m t, ưu tiên nâng c p, m r ng t nh l 398, t nh l 296 n i v i qu c l 3 và h th ng ư ng xương cá cho 4 tr c không gian phát tri n kinh t , góp ph n Ny nhanh công cu c công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn; - Ph n u nâng c p, tr i nh a ho c bê tông hóa t t l 70 - 80% h th ng ư ng xã; nâng c p, c ng hóa h th ng ư ng giao thông nông thôn, g m c c u trên ư ng n các xã, b o m i l i thu n l i c 2 mùa t 100% vào năm 2020; - Nâng c p h th ng ư ng sông, ư ng s t t tiêu chuNn qu c gia, qu c t lưu thông hàng hóa thu n l i; - Nâng c p h th ng b n bãi, c ng sông, c ng n i a, tr m, kho hàng hóa, xăng d u, h t ng bưu chính vi n thông, h t ng du l ch ph c v cho phát tri n kinh t . Xây m i c ng container ng Sơn - Yên Dũng, c ng c n Kép - L ng Giang và c ng Quang Châu - Vi t Yên; nâng c p c ng chuyên dùng B c Giang và các c ng sông còn l i trên 3 con sông chính;
 9. - Nâng c p h th ng i n, c p thoát nư c; hoàn thành nâng c p, c i t o hoàn ch nh h th ng thu l i theo hư ng kiên c hóa s d ng ti t ki m nư c và cơ b n ch ng tư i tiêu cho nông nghi p vào năm 2015; - Xây d ng h t ng thương m i, du l ch, h th ng siêu th , c a hàng; nâng c p ch nông thôn ph c v phát tri n thương m i; nâng c p các tuy n ư ng vào các khu, i m du l ch l n (khu du l ch Khuôn Th n, Su i M , Tây Yên T ); - Nâng c p các b nh vi n, tr m xá, trư ng h c (g m c các trư ng i h c, cao ng, trư ng d y ngh ) và các cơ s nghiên c u phát tri n gi ng cây, gi ng con, các công trình phúc l i, b o t n, b o tàng di s n văn hóa. 8. Danh m c các chương trình, d án ưu tiên nghiên c u u tư (Ph l c kèm theo). III. CÁC NHÓM GI I PHÁP CH Y U TH C HI N QUY HO CH th c hi n ư c các m c tiêu Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i t nh B c Giang n năm 2020, c n t p trung vào các nhóm gi i pháp ch y u sau: 1. Gi i pháp v v n u tư phát tri n D ki n t ng nhu c u v n u tư cho vi c th c hi n Quy ho ch là r t l n so v i kh năng ngu n l c c a T nh và h tr c a Trung ương. Vì v y, áp ng ư c nhu c u v n u tư, c n có các gi i pháp huy ng v n nh m Ny m nh a d ng hóa u tư; trong ó, phát huy ngu n n i l c là ch y u, huy ng t i a ngu n v n t qu t, khuy n khích thu hút v n u tư t các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh, xã h i hóa u tư các lĩnh v c y t , giáo d c, th d c th thao, c th : - Ngu n v n ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương và ngân sách a phương) t p trung cho u tư phát tri n k t c u h t ng kinh t và xã h i; - Ti p t c t o ngu n v n t qu t, th c hi n cơ ch u giá quy n s d ng t thu hút các ngu n v n vào xây d ng k t c u h t ng, các khu ô th m i, khu công nghi p … S d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng phát tri n công nghi p. Ti n hành rà soát, thu h i các khu t không s d ng, s d ng không úng m c ích; - Khuy n khích các doanh nghi p chuNn b t t m i i u ki n có th phát hành, niêm y t c phi u trên th trư ng ch ng khoán thu hút v n vào u tư phát tri n s n xu t kinh doanh; - Th c hi n ch trương “Nhà nư c và nhân dân cùng làm” trong vi c bê tông hóa kênh mương, xây d ng và kiên c hóa h th ng giao thông nông thôn; hình thành các qu u tư c a T nh theo quy nh c a pháp lu t; - Ny m nh c i cách hành chính, t o i u ki n thu n l i cho các thành ph n kinh t thành l p doanh nghi p m i và m r ng doanh nghi p hi n có theo Lu t Doanh nghi p; tích c c xúc ti n u tư thu hút các d án u tư trong nư c và nư c ngoài. - Tranh th và s d ng có hi u qu ngu n v n h tr phát tri n chính th c c a nư c ngoài (ODA).
 10. 2. Gi i pháp v cơ ch , chính sách - K p th i c th hóa h th ng lu t pháp, các ch trương, ư ng l i i m i c a ng và Nhà nư c vào th c ti n c a a phương. KhNn trương rà soát, s a i, b sung cơ ch , chính sách c a T nh phù h p v i yêu c u phát tri n, t o môi trư ng u tư, s n xu t kinh doanh thu n l i, th c s bình ng gi a các thành ph n kinh t . Xây d ng cơ ch , chính sách ưu ãi nh m khuy n khích, thu hút u tư vào vùng mi n núi, vùng nông thôn, vùng ng bào dân t c; - Nâng cao ch t lư ng v t ch c, ho t ng c a h th ng hành chính nhà nư c phù h p v i i u ki n c a a phương và áp ng yêu c u phát tri n, h i nh p kinh t qu c t ; - Ny m nh th c hi n cơ ch m t c a, ơn gi n hóa các th t c hành chính theo hư ng công khai, minh b ch trong gi i quy t công vi c i v i t ch c, doanh nghi p và công dân. Ny m nh c i cách tư pháp, xây d ng m ng lư i d ch v pháp lý t o i u ki n cho các t ch c, cá nhân ti p c n và n m b t k p th i chính sách, pháp lu t trong vi c b o v các quy n và l i ích h p pháp c a h ; - Tăng cư ng phân c p qu n lý, t ch c b máy và cán b , công ch c g n v i vi c s p x p, ki n toàn, nâng cao năng l c i u hành c a chính quy n các c p; xây d ng h th ng chính tr trong s ch, v ng m nh. Tăng cư ng tính ch ng, sáng t o, t ch u trách nhi m c a t ng t ch c, cá nhân trong th c thi nhi m v ; - Ny m nh vi c ng d ng công ngh thông tin theo mô hình Chính ph i n t và t ch c tri n khai áp d ng h th ng qu n lý tiêu chuNn ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001 - 2001; 3. Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c - Xây d ng, th c hi n t t Chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c c a T nh; xây d ng k ho ch và cơ ch , chính sách h tr tích c c vi c ào t o m i và ào t o l i i ngũ doanh nhân, qu n tr doanh nghi p; ng th i, có cơ ch , chính sách thích áng thu hút cán b có trình cao trong lĩnh v c kinh t , khoa h c k thu t, các chuyên gia gi i, công nhân lành ngh , các ngh nhân v làm vi c t i T nh; - M r ng h p tác v i các cơ s ào t o có uy tín trong và ngoài T nh ào t o lao ng k thu t lành ngh . Khuy n khích các doanh nghi p góp v n, trang b , phương ti n nâng cao ch t lư ng ào t o ho c liên k t ào t o. Xây d ng các cơ s ào t o phù h p v i i u ki n, yêu c u th c t c a a phương; Ny m nh công tác xã h i hóa v giáo d c, ào t o huy ng m i ngu n l c trong xã h i u tư phát tri n giáo d c, ào t o; - Thúc Ny h p lý quá trình tích t ru ng t và quá trình chuy n i m t s lao ng nông nghi p sang làm ti u th công nghi p, d ch v . Có cơ ch , chính sách nh m t o môi trư ng thu n l i thúc Ny công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn. 4. Gi i pháp Ny m nh liên k t, h p tác phát tri n v i Th ô Hà N i và các t nh, thành ph khác
 11. Tăng cư ng liên k t, h p tác v i Th ô Hà N i và các t nh, thành ph khác trong vùng nh m phát huy t t l i th so sánh, nh t là trong phát tri n công nghi p, nông - lâm nghi p, thương m i, du l ch, y t , ào t o, khoa h c và công ngh , b o v môi trư ng. 5. Gi i pháp v phát tri n các lĩnh v c văn hóa, xã h i - T p trung các ngu n l c Ny nhanh t c xóa ói, gi m nghèo, ch ng tái nghèo; nâng cao dân trí, thay i t p quán l c h u; - Ti p t c th c hi n các chính sách, bi n pháp tr giúp phát tri n kinh t và ti p c n các d ch v xã h i cho ngư i nghèo; - Ny m nh th c hi n chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t, phát tri n m ng lư i d y ngh cho ngư i lao ng, nâng cao t l lao ng qua ào t o và ào t o ngh ; - Th c hi n t t các chính sách xã h i như chăm sóc ngư i có công, b o tr xã h i, phòng ch ng t n n xã h i … Th c hi n t t các chính sách i v i ng bào dân t c, mi n núi; - Ny m nh xã h i hóa trong các lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t , văn hóa - thông tin, th d c, th thao. 6. Gi i pháp v tăng cư ng an ninh, qu c phòng - Ti p t c th c hi n chi n lư c b o v qu c phòng, an ninh. Phát ng phong trào qu n chúng nhân dân tham gia b o v an ninh t qu c. K t h p ch t ch gi a nhi m v phát tri n kinh t - xã h i v i b o m an ninh, qu c phòng; - Tăng cư ng công tác tuyên truy n pháp lu t trong cán b , nhân dân; công tác qu n lý nhà nư c v an ninh tr t t trên a bàn; kiên quy t tr n áp và x lý các lo i t i ph m. Ny m nh công tác n m b t tình hình cơ s , công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a nhân dân t o ni m tin và môi trư ng xã h i an toàn, trong s ch. 7. T ch c th c hi n và giám sát quy ho ch a. Công b , ph bi n quy ho ch: - T ch c công b , ph bi n Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a T nh b ng nhi u hình th c n các c p y ng và chính quy n, các ngành, oàn th , các doanh nghi p và nhân dân trong T nh; - T ch c gi i thi u, qu ng bá các d án ưu tiên cho các nhà u tư. b. Xây d ng chương trình hành ng và xúc ti n u tư: - Sau khi Quy ho ch ư c phê duy t, trên cơ s các m c tiêu c a Quy ho ch, ph i ti n hành xây d ng chương trình hành ng t ng bư c th c hi n t m c tiêu Quy
 12. ho ch. Trư c m t, xây d ng k ho ch c th th c hi n t ư c các m c tiêu Ngh quy t i h i ng b t nh B c Giang l n th XVI. - Ny m nh ho t ng xúc ti n u tư, chú tr ng vào các d án tr ng i m có s n phNm ch l c, có vai trò trong vi c quy t nh n s thành công c a các m c tiêu Quy ho ch; - Xây d ng m t s chương trình s n phNm ch l c c a T nh và t ch c th c hi n m t cách nghiêm túc, t o ng l c m i cho phát tri n s n xu t, kinh doanh. ng th i, có các chính sách khuy n khích, ưu ãi i v i vi c phát tri n s n xu t và kinh doanh các s n phNm ch l c v th trư ng, v n, t; - T ng bư c c th hóa công tác quy ho ch và ưa vào các k ho ch 5 năm, hàng năm th c hi n. Tuỳ theo s thay i c a tình hình phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ, ti n hành rà soát, i u ch nh, b sung Quy ho ch k p th i cho phù h p v i quá trình phát tri n; - Các c p, các ngành, các t ch c xã h i và nhân dân các dân t c trong T nh có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy ho ch. i u 2. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh B c Giang n năm 2020 là cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch ngành (quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng t và các quy ho ch ngành khác), các d án u tư trên a bàn t nh B c Giang. i u 3. Giao y ban nhân dân t nh B c Giang căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a t nh nêu trong Quy ho ch sau khi ã ư c phê duy t, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh các n i dung sau: 1. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n; quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư; quy ho ch xây d ng; quy ho ch, k ho ch s d ng t; quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c… b o m s phát tri n ng b . 2. L p các k ho ch 5 năm, hàng năm; các chương trình phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i tr ng i m; các d án c th t p trung u tư, b trí ưu tiêu u tư m t cách h p lý. 3. Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành (n u v n vư t quá thNm quy n) m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a t nh trong t ng giai o n, nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch. i u 4. Giao các B , ngành liên quan theo ch c năng, nhi m v c a mình h tr y ban nhân dân t nh B c Giang nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nh B c Giang trong t ng giai o n nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích u tư th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch. Ny nhanh u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính
 13. ch t Vùng và có vai trò quan tr ng i v i s phát tri n c a t nh B c Giang ã ư c quy t nh u tư. Nghiên c u xem xét i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư nêu trong Quy ho ch. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ban hành. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b). PH L C DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N VÀ CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2009/Q -TTg ngày 13 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N 1. Chương trình phát tri n kinh t - xã h i 2. Chương trình phát tri n ô th 3. Chương trình phát tri n ngu n nhân l c 4. Chương trình chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p 5. Chương trình phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p
 14. 6. Chương trình phát tri n kinh t d ch v , du l ch 7. Chương trình phát tri n giao thông v n t i 8. Chương trình h p tác phát tri n kinh t trên tuy n hành lang kinh t L ng Sơn - Hà N i - H i Phòng - Qu ng Ninh. 9. Chương trình b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng. B. CÁC D ÁN U TƯ PHÁT TRI N I. CÁC D ÁN H T NG DO TRUNG ƯƠNG U TƯ TRÊN NA BÀN T NH: 1. Nâng c p Qu c l 31 2. Nâng c p Qu c l 37 3. ư ng cao t c Hà N i - L ng Sơn 4. H th ng ư ng truy n t i và Tr m bi n áp 110KV, 220KV 5. M r ng, nâng c p công su t nhà máy m và Hóa ch t Hà B c lên 48 v n t n/năm. 6. C i t o nâng c p kênh chính Sông C u. 7. Trư ng i h c Nông, lâm B c Giang. 8. Nâng c p, c i t o h th ng h t ng thông tin truy n thông. II. CÁC D ÁN DO T NH QU N LÝ: 1. Nâng c p các t nh l . 2. C u CNm Lý. 3. C u ông Xuyên. 4. ư ng n i và c u b c qua sông C u n i t nh l 398 v i qu c l 18. 5. Các nút giao thông l p th . 6. X lý rác th i t i các b nh vi n. 7. B nh vi n Nhi B c Giang. 8. B nh vi n a khoa thành ph B c Giang. 9. B nh vi n Chuyên khoa ph s n B c Giang.
 15. 10. Khu du l ch sinh thái h C m Sơn. 11. Khu du l ch sinh thái Su i M . 12. Khu du l ch sinh thái Khuôn Th n. 13. Khu du l ch sinh thái Tây Yên T . 14. Tôn t o các di tích l ch s văn hóa. 15. Nhà máy nư c B c Giang 2. 16. D án thoát nư c các khu công nghi p, khu ô th . 17. Các khu ô th , dân cư m i thành ph B c Giang. 18. Xây d ng khu ô th ph c v các khu, c m công nghi p. 19. Sân V n ng thành ph ( t tiêu chuNn c p qu c gia). 20. Trung tâm văn hóa, th thao thành ph B c Giang. 21. Trư ng i h c theo mô hình qu c t ho c tư th c. 22. Trư ng d y ngh ch t lư ng cao. 23. Trư ng cao ng công ngh Vi t Hàn. 24. Trư ng cao ng Y t . 25. Trư ng cao ng ngh thu t. 26. Trư ng i h c Ngô Gia T . 27. Khu ô th trung tâm Hành chính - Chính tr t nh; 28. Xây d ng tr s cơ quan ng, nhà nư c các c p, tr s xã, huy n. 29. H th ng kè th y l i ch ng s t l ven sông, khu dân cư. 30. C i t o nâng c p h th ng th y l i h Sông S i. 31. D án C ng c n B c Giang. III. CÁC D ÁN S N XU T KINH DOANH: 1. H t ng Khu công nghi p Vân Trung. 2. H t ng Khu công nghi p Vi t Hàn.
 16. 3. Khu công nghi p Hi p Hòa. 4. Khu công nghi p Yên Dũng (Yên Lư). 5. Khu công nghi p L ng Giang (Xương Lâm - Hương Sơn). 6. Khu công nghi p Tân Yên. 7. Các c m công nghi p huy n, thành ph . 8. C ng Quang Châu. 9. C ng container - ng Sơn. 10. Nhà máy s n xu t l p ráp xe máy thi công XD. 11. Nhà máy s n xu t thi t b thông tin, truy n thông. 12. Các Nhà máy s n xu t i n t dân d ng. 13. Nhà máy ch t o ôtô - xe máy. 14. Nhà máy s n xu t thi t b tàu bi n. 15. Nhà máy cơ khí chính xác. 16. Nhà máy s n xu t v t li u nh a, compozit. 17. Nhà máy ch bi n dư c phNm. 18. Nhà máy ch bi n th c ăn gia súc. 19. Nhà máy s n xu t v i gi da, dày da xu t khNu. 20. Các d án khai thác khoáng s n. 21. Các nhà máy s n xu t thi t b ph tr cho công nghi p ô tô. 22. V t li u trang trí n i th t và t m l p cao c p. 23. Nhà máy ch bi n nông, lâm s n. 24. Khai thác á, cát, s i xây d ng. 25. Nhà máy s n xu t các s n phNm công ngh cao. 26. Trung tâm thương m i, siêu th . 27. Phát tri n khách s n, nhà hàng.
 17. Ghi chú: v v trí, quy mô di n tích chi m t và t ng m c u tư c a các d án nêu trên s ư c tính toán, l a ch n và xác nh c th trong giai o n l p và trình duy t d án u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân i, huy ng v n u tư c a t ng th i kỳ.
Đồng bộ tài khoản