Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi Quyết định số 22/1998/QĐ-UBND ngày 15/8/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C LIÊU c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 05/2009/Q -UBND B c Liêu, ngày 12 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C S A I QUY T NNH S 22/1998/Q -UBND NGÀY 15/8/1998 C A Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU V M C THU VÀ S D NG H C PHÍ CÁC CƠ S GIÁO D C VÀ ÀO T O CÔNG L P TRÊN NA BÀN T NH B C LIÊU. Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 22/1998/Q -UB ngày 15 tháng 8 năm 1998 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v vi c quy nh m c thu và s d ng h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p trên a bàn t nh B c Liêu; Căn c Ngh quy t s 25/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh B c Liêu khóa VII, kỳ h p th 14 “v vi c s a i Ngh quy t s 07/1998/NQ-H ND ngày 25 tháng 7 năm 1998 c a H i ng nhân dân t nh khóa V, kỳ h p th 5 v m c thu và s d ng h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p trên a bàn t nh B c Liêu”, QUY T NNH: i u 1. B n i dung v vi c quy nh “Các cơ s giáo d c m m non, ph thông ư c thu ti n tham gia xây d ng trư ng theo Quy t nh s 248/Q -TTg ngày 22 tháng 11 năm 1973 c a Th tư ng Chính ph . M c thu do UBND huy n, th xã qui nh.” trong i u V c a Quy t nh s 22/Q -UBND ngày 15 tháng 8 năm 1998 c a U ban nhân dân t nh B c Liêu v vi c quy nh m c thu và s d ng h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p trên a bàn t nh B c Liêu. i u 2. S Giáo d c và ào t o có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng và các ơn v có liên quan t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Giáo d c và ào t o, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan căn c Quy t nh thi hành. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các n i dung còn l i c a Quy t nh s 22/Q -UBND ngày 15 tháng 8 năm 1998 c a U ban nhân dân t nh B c Liêu không nêu t i Quy t nh này v n còn hi u l c th c hi n./ TM. UBND T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn H a
Đồng bộ tài khoản