Quyết định số 05/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 05/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 05/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1707/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 14 cá nhân thuộc tỉnh Nam Định (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Nam Định; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, PCN Văn Trọng Lý; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3), Mai (12b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 03/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Ban Tổ chức Thành ủy Nam Định, tỉnh Nam Định; 02. Hội Nông dân huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; 03. Nhân dân và Cán bộ xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; 04. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nam Định; 05. Ông Vũ Đình Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định; 06. Ông Nguyễn Viết Quý, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; 07. Ông Phạm Ngọc Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; 08. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; 09. Ông Vũ Minh Yên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; 10. Ông Nguyễn Thế Cường, Trưởng phòng Phòng Chính sách và ngành nghề nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định; 11. Ông Mai Trung Cường, Phó Giám đốc Công ty Cấp nước Nam Định, tỉnh Nam Định; 12. Bà Đặng Thị Lan, Trưởng ban Ban Nữ công thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định 13. Ông Đoàn Văn Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; 14. Ông Lê Đức Biết, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa- Thông tin tỉnh Nam Định; 15. Ông Trần Văn Luân, Trưởng phòng Phòng Đo đạc bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định; 16. Bà Vũ Thị Sáu, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Nam Định;
  3. 17. Ông Trần Xuân Tứ, Bí thư Đảng ủy xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; 18. Ông Đào Xuân La, Chuyên viên Phòng Công tác Tôn giáo thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy, tỉnh Nam
Đồng bộ tài khoản