Quyết định số 0543/1999/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định số 0543/1999/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0543/1999/QĐ-BTM về việc bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0543/1999/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0543/1999/QĐ-BTM Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 1999 QUY T Đ NH C A B THƯƠNG M I S 543/1999/QĐ-BTM NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1999 V VI C B SUNG QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG QU THƯ NG XU T KH U B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 04/12/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Quy t đ nh s 764/QĐ-TTg ngày 24/8/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p Qu thư ng xu t kh u; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Tài chính, QUY T Đ NH Đi u 1.- Ban hành b sung qui ch qu n lý và s d ng qu thư ng xu t kh u kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2.- Các cơ quan ch c năng c a B Thương m i và c a các B , Ngành có liên quan và các doanh nghi p s n xu t kinh doanh hàng xu t kh u ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đi u 3.- Quy t đ nh s có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và đư c áp d ng cho vi c khen thư ng thành tích trong ho t đ ng xu t kh u t năm 1998. Lương Văn T (Đã ký) B SUNG QUY CH QU N LÝ, S D NG QU THƯ NG XU T KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0543/1999/QĐ-BTM ngày 10/5/1999 c a B trư ng B Thương m i). Căn c vào tình hình th c t c a các doanh nghi p, nh m đ ng viên khuy n khích đ i v i các t nh mi n núi, h i đ o đang còn có nhi u khó khăn đ y m nh xu t kh u, B Thương m i b sung tiêu chu n xét thư ng và m t s quy đ nh khác trong Quy ch
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. qu n lý và s d ng qu thư ng xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1291/1998/QĐ-BTM ngày 28/10/1998. I. V TIÊU CHU N XÉT THƯ NG (ĐI U 5, CHƯƠNG II) Riêng đ i v i các t nh mi n núi, h i đ o m c khen thư ng t ng tiêu chu n xét thư ng đư c quy đ nh như sau: 1. Tiêu chu n 5.1: Kim ng ch đ t t 75.000 USD/năm tr lên. 2. Tiêu chu n 5.2: Kim ng ch xu t kh u c năm tăng 15% so v i năm trư c. 3. Tiêu chu n 5.4: Xu t kh u m t hàng đư c gia công ch bi n b ng nguyên li u trong nư c... m c kim ng ch xu t kh u c a đơn v đ t t 8 tri u USD/năm tr lên riêng đ i v i hàng th công m ngh t 4 tri u USD/năm tr lên. 4. Tiêu chu n 5.5 : Kim ng ch t 40 tri u USD/năm tr lên. II. V TH T C XÉT THƯ NG (CHƯƠNG III) H sơ đ ngh xét thư ng c a doanh nghi p ngoài các quy đ nh t i Quy t đ nh s 1291/1998/QĐ-BTM ngày 28/10/1998 doanh nghi p ph i b sung: 1. Đ a ch , đi n tho i, fax, Tên ngân hàng có s tài kho n ti n Vi t Nam c a doanh nghi p. 2. Đ i v i tiêu chu n 5.1: C n gi i trình c th v qui trình công ngh k thu t đ s n xu t m t hàng xu t kh u m i (có nh s n ph m kèm theo), quá trình giao d ch, ti p c n đ m đư c th trư ng m i. - H p đ ng xu t kh u và các b n sao t khai h i quan ch ng minh chính xác, đ y đ giá tr lô hàng đ ngh xét thư ng. III. QU N LÝ QU THƯ NG XU T KH U (CHƯƠNG IV): B sung Đi u 13: H i đ ng xét thư ng xu t kh u đư c trích trong quĩ thư ng xu t kh u đ s d ng vào công tác th m đ nh h sơ xét thư ng (như: in n tài li u, b ng khen, đăng đưa tin trên các phương ti n thông tin đ i chúng), t ch c các cu c h p xét thư ng và t ng k t hàng năm. - Trên cơ s đ ngh c a h i đ ng xét thư ng, lãnh đ o B Thương m i duy t chi các kho n trên theo quy đ nh hi n hành.
Đồng bộ tài khoản