Quyết định Số: 0548/QĐ-BCT

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 0548/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 0548/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 0548/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số 1608/GP-BTTTT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (tại Công văn số 42/ĐHCN-KHCN ngày 14 tháng 01 năm 2010, về việc thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công Thương.
  2. Tạp chí Khoa học Công nghệ là diễn đàn trao đổi khoa học và công nghệ; đăng tải nội dung các đề tài và các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, các viện và các trường đại học khác; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu. Điều 2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. Điều 3. Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có trách nhiệm: - Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Tạp chí Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật. - Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Khoa học và Công nghệ theo phân cấp quản lý của Bộ Công Thương. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Lưu: VT, TCCB
  3. Bùi Xuân Khu
Đồng bộ tài khoản