Quyết định số 0556/2000/QĐ-BTM

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 0556/2000/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0556/2000/QĐ-BTM về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương Mại do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0556/2000/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0556/2000/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0556/2000/QĐ-BTM NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY CHẾ KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT XĂNG DẦU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 0123/1999/QĐ-BTM NGÀY 4/2/1999 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Bộ Thương mại; Căn cứ Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài; Xét thực tế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu trong thời gian qua; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Huỷ Điều 8 Phần III Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại và thay thế bằng Điều 8 mới như sau: "Đối với các doanh nghiệp là đầu mối nhập khẩu xăng dầu, khối lượng xăng dầu thực tái xuất được phép chênh lệch so với khối lượng đã tạm nhập. Việc xử lý khối lượng chênh lệch được tiến hành theo nguyên tắc: - Nếu khối lượng chênh lệch nhỏ hơn hoặc bằng 10% khối lượng đã tạm nhập thì doanh nghiệp được chuyển khối lượng chênh lệch này sang tiêu thụ nội địa mà không cần xin giấy phép của Bộ Thương mại. - Nếu khối lượng chênh lệch vượt quá 10% khối lượng đã tạm nhập thì phần vượt quá 10% chỉ được chuyển sang tiêu thụ nội địa sau khi đã có văn bản cho phép của Bộ Thương mại. Lượng xăng dầu chênh lệch chuyển sang tiêu thụ nội địa phải chịu thuế nhập khẩu và các khoản thu khác theo qui định hiện hành và được tính trừ vào chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu cùng chủng loại Bộ Thương mại đã giao cho doanh nghiệp hàng năm.
  2. Các doanh nghiệp nêu tại Khoảng 2 Điều 3 phải tái xuất toàn bộ khối lượng xăng dầu đã tạm nhập." Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3: Các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu, Vụ trưởng các Vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lương Văn Tự (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản