Quyết định số 06/1999/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 06/1999/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/1999/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Đại học Y Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/1999/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1999/Q -TTG Hà N i, ngày 25 tháng 1 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 06/1999/Q -TTG NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P TRƯ NG I H C Y H I PHÒNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a B trư ng B Y t t i t trình s 7924/TTr-BYT, ngày 6 tháng 11 năm 1998, B trư ng B Giáo d c và ào t o t i công văn s 8529/TCCB ngày 29 tháng 9 năm 1997, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trư ng i h c Y H i Phòng trên cơ s Phân hi u ih cYH i Phòng thu c Trư ng i h c Y Hà N i. i u 2. Trư ng i h c Y H i Phòng có nhi m v : - ào t o cán b các ngành Y h c b c i h c. - Nghiên c u khoa h c Y h c ph c v phát tri n kinh t - xã h i. i u 3. Trư ng i h c Y H i Phòng tr c thu c B Y t ; ư c hư ng các chính sách, ch do Nhà nư c ban hành áp d ng cho h th ng các trư ng i h c và cao ng. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5. B trư ng B Y t , B trư ng B Giáo d c và ào t o, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản