Quyết định số 06/1999/QĐTTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 06/1999/QĐTTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/1999/QĐTTg về việc phê duyệt dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/1999/QĐTTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1999/Q TTg Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I KHU V C C A KH U B Y - NG C H I, T NH KON TUM. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992, Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum t i Văn b n s 70/TT-UB ngày 13 tháng 10 năm 1998, và ý ki n c a các B , ngành Trung ương có liên quan, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t d án phát tri n kinh t - xã h i khu v c c a khNu B Y - Ng c H i, t nh Kon Tum (bao g m các xã Sa Loong, B Y, ăkNông, ăkD c và th tr n PleiK n, quy mô m t b ng c a khNu 400 ha) v i nh ng n i dung chính như sau: I. NNH HƯ NG XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N C A KH U B Y Xây d ng c a khNu theo nh hư ng t ng bư c phát tri n các ho t ng ch y u: D ch v , thương m i và du l ch qua khu v c c a khNu; Hàng hóa xu t nh p khNu và quá c nh; Phát tri n công nghi p chi n nông, lâm s n; Phát tri n nông, lâm nghi p ph c v ho t ng c a c a khNu V n t i qua khu v c c a khNu; Xu t nh p c nh qua khu v c c a khNu. Không gian khu v c c a khNu ư c xây d ng theo nh hư ng quy ho ch các khu ho t ng theo ch c năng: Trung tâm thương m i, du l ch; Khu v c d ch v xu t khNu, nh p khNu, chuy n khNu; Ch biên gi i;
  2. Khu gia công, ch bi n, l p ráp s n phNm; Kho chuyên dùng, kho ngo i quan; B n bãi xe và phương ti n v n t i; Trung tâm qu n lý; tr m ki m soát khu v c c a khNu Phát tri n nông, lâm nghi p k t h p v i quy ho ch tr ng cây xanh, h ch a nư c cho khu v c c a khNu xanh, s ch, p; Xây d ng khu v c c a khNu thành ô th theo quy ho ch và xây d ng các khu dân cư theo hư ng tiên ti n hi n i k t h p ki n trúc dân t c c áo; T ng bư c xây d ng cơ s h t ng khu v c này theo hư ng hi n i hóa tương x ng v i v trí c a m t c a khNu qu c t . II. M C TIÊU PHÁT TRI N CH Y U 1. V kinh t . Phát tri n kinh t khu v c c a khNu B Y thành m t c a khNu qu c t và là ô th biên gi i, hình thành u m i giao lưu kinh t quan tr ng trư c h t là Tây Nguyên, ông Nam B , duyên h i mi n Trung. M r ng h p tác v i Lào, Cămpuchia, ông B c Thái Lan và Mianmar thông qua tăng cư ng xu t nh p khNu; h tr ư ng ra bi n ông i v i các nư c này. Phát tri n thương m i và du l ch; chuy n t i hàng hóa gi a các nư c t o thu n l i cho vi c phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Kon Tum và khu v c Tây Nguyên, duyên h i mi n Trung, ông Nam B . H tr phát tri n công nghi p trong nư c, m r ng th trư ng, nâng cao s c c nh tranh c a các doanh nghi p vùng ông Nam B , duyên h i mi n Trung sang th trư ng Nam Lào và ông B c Thái Lan. Nâng c p c a khNu B Y thành khu v c trung chuy n hàng hóa, giao lưu qu c t tác ng i v i kinh t t nh Kon Tum trong quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t , tăng cư ng liên k t gi a các khu v c và góp ph n vào quá trình hòa nh p kinh t . Tăng cư ng u tư xây d ng cơ s h t ng, ưu tiên gi i quy t các v n ư ng giao thông, tr m ki m soát liên h p, ch c a khNu, tr m y t , c p thoát nư c, c p i n, tài chính, ngân hàng và thông tin liên l c. 2. V xã h i và môi trư ng. Quy ho ch, b trí s p x p h p lý dân cư t i ch và ngư i t các vùng khác chuy n n khu v c c a) khNu, n nh i s ng ng bào các dân t c. T o vi c làm, m r ng di n ngư i trong tu i lao ng có vi c làm, t o i u ki n ng bào các dân t c ti p c n v i phương th c s n xu t và công ngh m i.
  3. Phát tri n kinh t g n v i b o v và c i thi n môi trư ng sinh thái, b o v và phát tri n r ng gi gìn ngu n nư c, a d ng sinh h c. Ph n u n năm 2010 gi i quy t cơ b n các h nghèo, m b o nhu c u thi t y u v ăn, m c, , i l i, h c t p và ch a b nh nh m nâng cao i s ng c a ng bào. Xây d ng xã h i công b ng văn minh n p s ng lành m nh, gi gìn, phát huy b n s c văn hóa dân t c, xóa b các h t c, t n n xã h i. 3. V an ninh, qu c phòng. Th c hi n chi n lư c xây d ng kình t g n k t v i c ng c an ninh, qu c phòng, gi gìn tr t t an toàn xã h i, gi v ng ch quy n qu c gia. c bi t t o ra s c m nh t ng h p t i ch cho công tác qu n lý, b o v và phòng th biên gi i, c ng c và táng cư ng s c m nh c a n n qu c phòng toàn dân. III. NH NG NHI M V PHÁT TRI N CH Y U 1. Phát tri n thương m i, du l ch và d ch v . Phát tri n a d ng ngành thương m i, du l ch và d!ch v , khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia lưu thông nh m phát huy l i th , t o ng l c thúc Ny s phát tri n kinh t toàn vùng th c hi n các m c tiêu kinh t - xã h i ra. Ph n u t m c tăng trư ng v thương m i, du l ch và d ch v c a t nh th i kỳ t nay t i năm 2010 t bình quân kho ng 15% năm. T ng bư c xây d ng các trung tâm thương m i khu v c c a khNu; hình thành và phát tri n m ng lư i ch nh m m r ng d ch v , giao lưu trao i hàng hóa, gi i thi u s n phNm v i các vùng khác và v i các nư c Lào, Campuchia, Thái Lan. Khai thác l i th v a lý, c nh quan môi trư ng... phát tri n du l ch. Hình thành các tuy n du l ch n i vùng g n k t v i vùng kinh t tr ng i m và du l ch liên vùng: ông Nam B , duyên h i mi n Trung, thành ph H Chí Minh, Bà R a - Vũng Tàu..., g n v i tôn t o và b o t n thiên nhiên, khai thác, duy trì và phát tri n tài nguyên du l ch, phát huy b n s c văn hóa dân t c. Phát tri n các tuy n du l ch qu c t v i Lào, Thái Lan... qua khu v c c a khNu. Chuy n d ch cơ c u ngành thương m i, du l ch và d ch v theo hư ng ưu tiên du l ch, vi n thông, tài chính, chuy n giao công ngh ... 2. V công nghi p. Chú tr ng phát tri n công nghi p có s d ng ngu n nguyên li u t i ch như: Ch bi n cà phê, cao su, công nghi p ph c v xu t khNu....t ng bư c phát tri n ngành cơ khí s a ch a, khuy n khích phát tri n s n xu t ti u, th công nghi p áp ng yêu c u phát tri n khu v c. Th c hi n u tư chi u sâu, i m i thi t b , c bi t là công nghi p ch bi n s n phNm các vùng cây chuyên canh, s n phNm lâm nghi p nh m t o ra s chuy n d ch cơ c u kinh t c a vùng. G n công nghi p v i xu t khNu và v i nông, lâm nghi p thúc Ny s n xu t phát tri n.
  4. T p trung phát tri n công nghi p v i quy mô thích h p, ưu tiên vi c ng d ng công ngh òi h i ít v n nhưng t o ra nhi u vi c làm cho ngư i lao ng và góp ph n công nghi p hóa nông thôn. 3. V nông, lâm nghi p. Phát tri n nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa, phát huy ưu th và ti m năng hi n có, phù h p v i i u ki n t nhiên c a vùng. Chú tr ng gi gìn c nh quan môi trư ng và b o v h sinh thái, phát tri n b n v ng. Ti n hành ng d ng ti n b khoa h c, k thu t vào s n xu t nông, lâm nghi p, u tư thâm canh cao, có hi u qu , k t h p nông nghi p v i lâm nghi p và công nghi p chi n, t ng bư c hi n i hóa nh ng khâu quan tr ng thúc Ny s n xu t phát tri n áp ng nhu c u s n xu t, dân sinh và xu t khNu. T ng bư c m r ng di n tích tr ng cây cà phê, cao su, cây ăn qu , cây dư c li u và m t s cây công nghi p khác... theo quy ho ch. Chú tr ng s d ng h p lý qu t và cơ c u qu t theo hư ng a d ng hóa s n phNm, m r ng các vùng cây chuyên canh t o ra t su t hàng hóa nông s n v i ch t lư ng cao. Phát tri n lâm nghi p nh m tăng che ph , h n ch ti n t i xóa b vi c phá r ng làm nương, r y. Th c hi n giao t, giao và khoan r ng k t h p làm vư n v i s n xu t nông, lâm nghi p. Khai thác h p lý v n r ng g n và chương trình nh canh, nh cư, Ny m nh tr ng ~eây phân tán, b o v môi trư ng sinh thái k t h p l i ích lâm sinh. 4. Phát tri n k t c u h t ng. Phát tri n m ng lư i ô th phù h p v i vi c c i t o và nâng c p các tuy n ư ng giao thông và quá trình hình thành các vùng s n xu t hàng hóa theo quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020. Nâng c p t ng bư c hoàn ch nh h th ng giào thông ư ng b c a các xã trong vùng. ChuNn b nh ng i u ki n c n thi t cho vi c hình thành các phân khu ch c năng c a khu v c c a khNu. K t h p xây d ng giao thông v i hoàn ch nh h th ng th y l i, c u c ng và các công trình ph c v s n xu t và i s ng. Nâng c p và xây d ng m i h th ng c p thoát nư c các khu ô th , chú tr ng gi i quy t các nhu c u nư c s ch c a dân cư nông thôn. Coi tr ng vi c b o v , khai thác ngu n nư c. T ng bư c th c hi n i n khí hóa, u tư phát tri n lư i i n n các vùng dân cư t p trung, vùng có kh năng khai thác và phát tri n nông, lâm nghi p tăng t su t hàng hóa: Xây d ng, nâng c p h th ng các trư ng h c, tr m xá, b nh vi n, i m sinh ho t văn hóa, vui chơi gi i trí nh m áp ng nhu cNu dân sinh. Hi n i hóa m ng lư i bưu chính vi n thông theo hư ng ng b hóa, t ng hóa, s hóa áp ng yêu c u thông tin trong nư c và giao lưu qu c t
  5. 5. Giáo d c, khoa h c, văn hóa, y t và xã h i. Chú tr ng phát tri n h th ng giáo d c và ào t o, y t truy n thanh, truy n hình, t ng bư c áp ng nhu c u phát tri n s n xu t và nâng cao i s ng. L ng ghép có hi u qu các chương trình qu c gia, chương trình m c tiêu và các d án c th nh m t hi u qu thi t th c v kinh t - xã h i. 6. V an ninh, qu c phòng. Phát tri n kinh t g n vôi an ninh qu c phòng, gi v ng ch quy n qu c gia. IV. NH NG GI I PHÁP CH Y U Căn c vào n i dung c a d án phát tri n kinh t - xã h i khu v c c a khNu: B Y ã ư c phê duy t, c n có nh ng gi i pháp ng b , phù h p, có hi u qu nh m huy ng ư c n i l c và ngu n l c t nư c ngoài ph c v cho công cu c phát tri n kinh t - xã h i khu v c c a khNu này. Th c hi n các gi i pháp h p lý s d ng ngu n tài nguyên quý giá là qu t, ngu n lao ng, tài nguyên r ng, tài nguyên nư c.... phát tri n kinh t , gi gìn môi trư ng và tăng che ph . Căn c vào nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i khu v c c a khNu ã ư c phê duy t, y ban nhân dân t nh ph i ph i h p v i các B , ngành Trung ương l p các d án phát tri n t i khu v c này, có s s p x p ưu tiên và i u ch nh cho phù h p. Th c hi n các gi i pháp khuy n khích t ng bư c thu hút v n u tư trong nư c và nư c ngoài t o i u ki n ng d ng khoa h c công ngh hi n i, m r ng th trư ng. Các ch u tư t i khu v c c a khNu B Y ư c huy ng v n trong và ngoài nư c b ng m i hình th c thích h p phù h p v i lu t pháp Vi t Nam và thông l qu c t xây d ng cơ s h t ng và các cơ s s n xua.t kinh doanh, d ch v phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, b o m an ninh, qu c phòng. Vi c u tư xây d ng các công trình công nghi p, dân d ng, h t ng cơ s trong khu v c c a khNu B Y ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng c a Vi t Nam. Các nhà u tư trong và ngoài nư c ư c khuy n khích u tư phát tri n các linh v c s n xu t, kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng t i khu v c c a khNu B Y phù h p v i Lu t Khuy n khích u tư trong nư c và Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Ngoài quy n ư c hư ng các ưu ãi theo quy ch hi n hành còn ư c hư ng m t s ưu ãi v thu , gi m giá thuê t, thu nh p nguyên, v t li u s n xu t hàng xu t khNu, nhà u tư nư c ngoài ư c xét gi m thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. Các ho t ng d ch v , thương m i ư c ưu tiên t i khu v c c a khNu g m: Ho t ng xu t nh p khNu, t m nh p, tái xu t, v n chuy n hàng hóa quá c nh, kho ngo i quan, c a hàng mi n thu , h i ch tri n lâm, c a hàng gi i thi u s n phNm, ch c a khNu, các cơ s s n xu t, gia công hàng xu t khNu và các chi nhánh, i di n các công ty trong nư c và nư c ngoài.
  6. Ưu tiên u tư t p trung, d t i m nh m t hi u qu thi t th c, t o óng l c phát tri n kinh t và c i thi n i s ng. Th c hi n chính sách khuy n khích kinh t cao i v i nh ng doanh nghi p, ngành t o ra s n phNm có s c c nh tranh trên th trư ng nh m tăng th ph n và hư ng v xu t khNu. Th t c v qu n lý cư trú và xu t nh p c nh th c hi n theo úng các quy nh hi n hành, nhưng ph i ti n hành nhanh g n, t i ch i v i c công dân Vi t Nam, công dân nư c ngoài và c bi t. công dân Lào khu v c biên gi i i di n v i huy n Ng c H i. th c hi n các n i dung c a d án phát tri n kinh t, - xã h i khu v c c a khNu B Y ã ư c phê duy t, các B , ngành Trung ương có liên quan ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kon Tum c th hóa các chính sách mà Chính ph ang cho phép áp d ng thí i m t i m t s khu v c các c a khNu khác áp d ng t i khu v c này. V. T CH C TH C HI N Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum ư c phép quy t nh thành l p Ban qu n lý d án khu v c c a khNu B Y và quy nh nhi m v , quy n h n cho Ban qu n lý này. Cho phép y ban nhân dân t nh Kon Tum ư c thành l p Công ty xây d ng cơ s h t ng; Công ty này là m t doanh nghi p nhà nư c. nh kỳ 12 tháng 1 l n, U ban nhân dân t nh có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành Trung ương có hên quan ti n hành sơ k t, rút kinh nghi m vi c th c hi n các n i dung d án ã ư c phê duy t. Sau 2 năm, U ban nhân dân t nh ti n hành t ng k t ánh giá và báo cáo Th tư ng Chính ph b sung, i u ch nh k p th i nh m làm cho quá trình phát tri n kinh t - xã h i khu v c c a khNu B Y úng nh hư ng và t hi u qu cao. i u 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum có trách nhi m t ch c theo dõi, ki m tra vi c th c hi n d án theo úng n i dung ã ư c phê duy t. Các B , ngành Trung ương có trách nhi m ph i h p và giúp t nh Kon Tum trong vi c rà soát các d án, c th hóa các th t c, bi n pháp chính sách áp d ng t i khu v c c a khNu này, b o m s qu n lý, phát tri n th ng nh t chung c a c nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Kon Tum theo ch c năng, nhi m v và quy n h n ch ng chuNn b các i u ki n liên quan tri n khai th c hi n và ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản