Quyết định số 06/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
10
download

Quyết định số 06/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2000/QĐ-UB về việc phê duyệt mức hỗ trợ bằng tiền cho người bị thu hồi đất ở khu dân cư nông thôn để tự xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại nơi tái định cư do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành, để tạm hoãn việc thi hành Quyết định số 90/1999/QĐ-UB ngày 19/10/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2000/QĐ-UB

  1. THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2000/QĐ-UB Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM HOÃN VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/1999/QĐ-UB NGÀY 19/10/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ . UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ; Căn cứ Luật đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998. Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá, Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Xây dựng, Cục thuế Thành phố tại Tờ trình liên ngành 3539/TTLN- STCVG ngày 28 tháng 12 năm 1999 về việc tạm hoãn thi hành Quyết định số 90/1999/QĐ-UB ngày 19 tháng 10 năm 1999 của UBND Thành phố trong khi chờ sửa đổi Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 1998 của Chính phủ . QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tạm hoãn việc thi hành Quyết định số 90/1999/QĐ-UB ngày 19 tháng 10 năm 1999 của UBND Thành phố về việc: Phê duyệt mức hỗ trợ bằng tiền cho người bị thu hồi đất ở khu dân cư nông thôn để tự xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại nơi tái định cư. Điều 2: Chánh Văn phòng UBND Thành phố ; Giám đốc các Sở: Tài chính Vật giá, Địa chính- Nhà đất, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, giao thông công chính, cục trưởng cục thuế Thành phố, Chủ tịch UBND, các huyện, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Lê Quý Đôn
Đồng bộ tài khoản