Quyết định số 06/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 06/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2001/QĐ-UB về việc “Phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 06/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2001 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V “PHÊ DUY T Đ ÁN QUY HO CH T NG TH KINH T - XÃ H I QU N THÀNH PH H CHÍ MINH Đ N NĂM 2010” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 532/TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 12 tháng 7 năm 1997 v vi c phê duy t “Quy ho ch t ng th kinh t -xã h i Thành ph H Chí Minh th i kỳ 1996-2010” ; Căn c Quy t nh s 123/1998/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ký ngày 10 tháng 7 năm 1998 v vi c phê duy t “ i u ch nh quy ho ch chung Thành ph H Chí Minh n năm 2020” ; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph ký ngày 23 tháng 9 năm 1998 v “Công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ n năm 2010” ; Căn c Quy t nh s 1946/Q -UB-KT c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh ngày 05 tháng 4 năm 1999 v vi c “T ch c tri n khai án : i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th kinh t -xã h i Thành ph H Chí Minh n năm 2010”, theo Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 3815/Q -UB-QL T c a y ban nhân dân thành ph ký ngày 02 tháng 7 năm 1999 v vi c “Phê duy t Quy ho ch chung Qu n 7, thành ph H Chí Minh n năm 2020 ; Theo ngh c a Thư ng tr c Ban ch o H u quy ho ch t i t trình s 133/HQH ngày 16 tháng 10 năm 2000 ; QUY T NNH i u 1.- Phê duy t quy ho ch t ng th kinh t -xã h i Qu n 7, Thành ph H Chí Minh n năm 2010 v i nh ng n i dung nh hư ng chính sau : 1- V trí, ch c năng : Qu n 7 là m t khu ô th m i, là c a ngõ phía Nam c a thành ph , có v trí a lý giao thông thu n l i c v ư ng th y và ư ng b ; là m t trong nh ng trung tâm công
  2. nghi p quan tr ng c a thành ph . Ngoài ra, qu n 7 còn là m t trong nh ng trung tâm giáo d c l n v i s ra i và phát tri n c a Khu ô th m i Nam Sài Gòn. Cơ c u kinh t -xã h i trong tương lai c a qu n s là Công nghi p - D ch v . 2- M c tiêu phát tri n chung : M c tiêu phát tri n c a qu n là : Ny m nh t c tăng trư ng kinh t trên cơ s khai thác t t nh t th m nh c a a bàn ; th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p – d ch v ; phát tri n giáo d c nh m nâng cao trình dân trí và góp ph n gi i quy t công ăn vi c làm ; u tư phát tri n cơ s h t ng áp ng nhu c u phát tri n kinh t – xã h i ; b o m an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i, lành m nh hóa môi trư ng s ng. 3- M c tiêu c th và các ch tiêu ch y u : 3.1 Dân s và lao ng : - Giai o n 2001-2005 : T l tăng dân s t nhiên t 1,2%/năm, t l tăng cơ h c t 8,8%. Giai o n 2006-2010 : T l tăng dân s t nhiên t 1,1%/năm và t l tăng cơ h c t 5,9%. - Gi m t l lao ng chưa có vi c làm t 12% năm 2000 xu ng còn 9% năm 2005 và 6% vào năm 2010. 3.2. Phát tri n kinh t : 3.2.1 T c tăng trư ng : - Giai o n 2001-2005 : T c tăng trư ng c a khu v c II (công nghi p và xây d ng) tăng bình quân 13,4%/năm ; khu v c III (các ngành thương m i – d ch v ) tăng bình quân 15%/năm. - Giai o n 2006-2010 : khu v c II tăng bình quân 14,6%/năm ; khu v c III tăng 16%/năm. 3.2.2 Cơ c u kinh t : T tr ng khu v c II t 85,3% năm 2005 và 85% năm 2010. T tr ng khu v c III t 14,7% năm 2005 và 15% năm 2010. * Ngành công nghi p : Ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p : s n xu t th c phNm và u ng ; ngành s n xu t trang ph c, thu c da ; s n xu t kim lo i ; s n xu t phương ti n v n t i. * Thương m i- D ch v - Du l ch : Chú ý phát tri n d ch v giao nh n, v n t i hàng hóa trên cơ s khai thác nh ng th m nh v h th ng c ng trên a bàn qu n. Phát tri n các lo i hình vui chơi gi i trí, các
  3. d ch v tài chính – ngân hàng trên cơ s hình thành và phát tri n khu ô th Nam Sài Gòn. 3.3 Các lĩnh v c xã h i : 3.3.1 Giáo d c : - H m m non : T ng bư c nâng cao t l tr em trong tu i n trư ng trên cơ s áp ng nhu c u v cơ s v t ch t như trư ng l p, phương ti n h c t p,… - H ph thông : + C p ti u h c : Ph n u n năm 2005 tr em 6 tu i vào l p m t t 95% và t 98% vào năm 2010 ; xây d ng thêm 298 phòng h c n năm 2005 và 401 phòng h c n năm 2010. + C p trung h c cơ s : T l h c sinh trong tu i n trư ng t 95% vào năm 2005 và t 98% vào năm 2010. Xây d ng thêm 361 phòng h c n năm 2005 và 327 phòng h c n năm 2010. + Ph thông trung h c : T l h c sinh trong tu i n trư ng t 75% vào năm 2005 và t 85% vào năm 2010. Xây d ng thêm 20 phòng h c cho m i th i kỳ t 2001-2005 và t 2006-2010. 3.3.2. Y t : Ph n u n năm 2005 thanh toán b nh b i li t, u n ván, h n ch t i a các b nh s t xu t huy t, s t rét. Ph n u n năm 2010 t t l 10 bác sĩ/1 v n dân và 3 dư c sĩ/1 v n dân ; t t l tiêm ch ng m r ng 95%. Nâng c p Trung tâm y t qu n v i s c ch a 200 giư ng. 3.3.3 Văn hóa, th d c th thao : a) Văn hóa : Trong giai o n 2001-2005 : xây d ng trung tâm văn hóa c a qu n ; ng th i ph n u hoàn thành khu liên h p a năng văn hóa-th d c th thao- du l ch trong giai o n 2006 – 2010. b) Th thao : S hình thành ba khu v c Th thao : - Khu v c phía Nam, g m hai phư ng Phú M , Phú Thu n và m t ph n phư ng Tân Phú ; ph n u m r ng và nâng c p sân v n ng t 36.000m2 hi n nay lên 100.000 m2 vào năm 2010. - Khu v c phía B c : dành 2-3 ha trong khu du l ch Hương Tràm xây d ng khu th thao v i các b môn bơi l i, qu n v t,…
  4. - Khu v c phía Tây, dành 1,2 ha thu c phư ng Tân Ki ng xây d ng trung tâm th d c th thao. 3.4 . Phát tri n cơ s h t ng ô th : 3.4.1 Giao thông : T nay n năm 2010 phát tri n hoàn ch nh m ng lư i giao thông khu v c và các tuy n ư ng chính xuyên qua qu n m b o k t n i giao thông trên a bàn qu n cũng như v i toàn thành ph . 3.4.2 C p nư c: T 2001-2005 s t p trung l p t các tr m c p nư c công c ng ph c v các khu dân cư ; ng th i ph n u n năm 2010 s xây d ng xong các tuy n c p nư c chính trên a bàn qu n, v i t ng chi u dài là 25 km cho các khu dân cư t p trung sau : Tân Quy ông, Bình Thu n, Phú M , Phư c Long và khu nh cư ư ng B c - Nam. 3.4.3 Thoát nư c và v sinh ô th : T nay n năm 2010 s t p trung u tư n o vét các kênh r ch trên a bàn qu n ; ng th i xây d ng hai h th ng thoát nư c công su t t 3000 – 5000 m3/tr m/ngày (g m thoát nư c mưa và nư c th i sinh ho t) t i phư ng Tân Quy và khu A Nam Sài Gòn. 3.4.4 C p i n : Ph n u phát tri n m ng lư i i n theo hư ng hi n i hóa, xây d ng các tr m cung c p i n, tr m bi n th , c i t o m ng lư i h th m b o an toàn, m quan phù h p v i ki n trúc ô th và giao thông trên a bàn. 3.4.5 Thông tin liên l c : Ti p t c hoàn thi n và nâng cao ch t lư ng các nghi p v truy n thông hi n có, phát tri n các nghi p v m i ; nâng c p t ng ài i n t thành t ng ài a d ch v ; m t i n tho i là 15 máy/100 dân vào năm 2005 và 30 máy/100 dân vào năm 2010. 3.4.6 Nhà : T ng bư c tri n khai chương trình xây d ng nhà cho nh ng ngư i có thu nh p th p. C g ng t m c di n tích nhà bình quân 12m2/ngư i t năm 2005. Ph n u xây d ng thêm 13 khu dân cư m i v i t ng di n tích 200 ha và hoàn thành khu A Nam Sài Gòn v i di n tích 50 – 60 ha. 3.4.7 B o v môi trư ng : Qu n k t h p v i các ngành ch c năng c a thành ph xây d ng k ho ch theo dõi, qu n lý t t và có các gi i pháp x lý nghiêm ng t t t c các ngu n ch t th i t s n xu t và sinh ho t nh m b o m môi trư ng s ng lành m nh và b o v s c kh e c a
  5. nhân dân. S dành thêm 290 ha xây d ng thêm các công viên, cây xanh trên a bàn qu n. 4. Các gi i pháp và chính sách th c hi n m c tiêu quy ho ch : Qu n c n ph i h p ch t ch v i Vi n Kinh T , Văn phòng Ki n trúc sư trư ng, Vi n Quy ho ch, S K ho ch và u tư, S Tài chánh- V t giá và các ban-ngành thành ph có liên quan khác xây d ng các gi i pháp và chính sách c th , nh m th c hi n thành công các m c tiêu ra cho t ng giai o n trong án quy ho ch kinh t – xã h i và quy ho ch chung ư c phê duy t. 4.1. Nh ng i m c n chú ý khi th c hi n quy ho ch Qu n 7. - C n ti n hành xây d ng k ho ch th c thi th ng nh t, ng b và có hi u qu trên cơ s k t h p c hai án : quy ho ch t ng th kinh t – xã h i Qu n 7 n năm 2010 và quy ho ch chung Qu n 7 n năm 2020 ã ư c phê duy t. - C n s m quy ho ch chi ti t, xác nh và qu n lý ch t ch ph n di n tích t dành cho vi c m ư ng, xây d ng giao l , b n xe, hành lang k thu t, công trình phúc l i công c ng, công viên cây xanh… - Qu n lý ch t ch các v n v x lý nư c th i, ch t khí và thu gom rác,… c a các ơn v s n xu t công nghi p trên a bàn qu n nh m m b o môi trư ng s ng và áp ng nhu c u phát tri n lâu dài. 4.2. y ban nhân dân Qu n 7 có trách nhi m ph i h p v i các S -Ngành có liên quan l p và trình y ban nhân dân thành ph danh m c các chương trình u tư, các d án phát tri n kinh t – xã h i theo th t ưu tiên nh m th c hi n có hi u qu quy ho ch t ng th kinh t – xã h i và quy ho ch chung (m t b ng xây d ng) c a Qu n 7 ã ư c phê duy t và d a vào danh m c các chương trình, d án ã ư c lu n ch ng theo th t ưu tiên này l p k ho ch phát tri n kinh t – xã h i 5 năm và t ng năm c a qu n. Trong quá trình th c hi n quy ho ch ph i c p nh t tình hình, n u phát sinh nh ng v n không phù h p, c n s m trình y ban nhân dân thành ph xem xét có quy t nh i u ch nh k p th i. i u 2.- y ban nhân dân Qu n 7 có k ho ch ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy ho ch m t cách ch t ch . Các s -ngành thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr y ban nhân dân qu n 7 trong quá trình th c hi n nh m m b o s th ng nh t gi a quy ho ch t ng th kinh t – xã h i và quy ho ch chung c a Qu n 7 v i quy ho ch t ng th kinh t – xã h i và quy ho ch chung c a thành ph . i u 3.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Qu n 7 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4
  6. - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND TP KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND TP PHÓ CH TNCH - Ban ch o “Qui ho ch t ng th KT- XH c a TP th i kỳ 1996-2010” - Văn phòng Thành y - VPUB : CPVP, các T NCTH - Lưu(TH). Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản