Quyết định số 06/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định số 06/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2001/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế Đặt, đổi tên đường phố, công viên, quảng trường và công trình văn hoá trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 06/2001/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 02 năm 2001 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C BAN HÀNH QUY CH T, I TÊN Ư NG PH , CÔNG VIÊN, QU NG TRƯ NG VÀ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh quy t s 07/2000/NQ-H ngày 21/7/2000 c a H ND Thành ph khoá XII, kỳ h p th 3, v vi c t tên và i u ch nh tên m t s ư ng, ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Văn hoá và Thông tin t i công văn s 138/VHTT ngày 12/02/2001 v vi c ban hành Quy ch t, i tên ư ng ph công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá c a Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch t, i tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 29/1998/Q -UB ngày 26/8/1998 c a UBND Thành ph v vi c ban hành Quy ch t tên ư ng, ph , ngõ c a Thành ph Hà N i. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Văn hoá và Thông tin, Giao thông Công chính, a chính Nhà t, Tài chính V t giá, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th trư ng các s , ban, ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
  2. QUY CH T, I TÊN Ư NG PH , CÔNG VIÊN, QU NG TRƯ NG VÀ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 06/2001/Q -UB ngày 15/02/2001 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Vi c t, i tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá nh m góp ph n th c hi n t t công tác qu n lý ô th , qu n lý hành chính và t o i u ki n thu n l i trong các ho t ng giao d ch, phát tri n kinh t , xã h i c a Thành ph . Thông qua vi c t, i tên ư ng ph công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá nh m giáo d c truy n th ng l ch s - văn hoá, lòng t hào dân t c, yêu t nư c, yêu Th ô c a nhân dân. i u 2: T t c các ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá có nh ng i u ki n cơ b n v cơ s h t ng k thu t ho c ã ư c s d ng tương i n nh, u ư c xem xét t tên. i u 3: Không i tên các ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá ã có tên quen thu c g n bó v i l ch s , truy n th ng văn hoá c a dân t c và c a Hà N i. Ch xem xét s a i nh ng tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá không rõ lai l ch, ý nghĩa l ch s - văn hoá không l n, không còn phù v i i u ki n th c t , s d ng chưa úng khái ni m v ư ng ph , có s b t h p lý v kích thư c hình h c. Chương 1: NGUYÊN T C T, I TÊN Ư NG PH , CÔNG VIÊN, QU NG TRƯ NG VÀ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ i u 4: Căn c vào quy mô, v trí, tính ch t t, i tên cho ư ng ph như sau: 4.1. t là ư ng : i v i nh ng quãng ư ng có qui mô l n v chi u dài, chi u r ng, (dài trên 2500m, có m t c t ngang lòng ư ng r ng t 10,5m tr lên) n m trên các tuy n ư ng vành ai, ư ng liên t nh, ư ng tr c chính trên a bàn thành ph . 4.2. t là Ph : i v i nh ng ư ng có qui mô nh , (dài t 500m n 2500m, có m t c t ngang lòng ư ng r ng t 7,5m tr lên), ư c xác nh theo qui ho ch và có các công trình ki n trúc là: nhà , c a hàng, c a hi u, tr s cơ quan. i v i nh ng ư ng có chi u dài dư i 500m và có m t c t ngang lòng ư ng r ng dư i 7,5m, ch xem xét t tên trong trư ng h p th t c bi t
  3. 4.3. Vi c t tên ngõ, ngách, h m th c hi n theo Quy ch qu n lý ánh s và g n bi n s nhà ban hành kèm theo Quy t nh s 2761/Q -UB ngày 23/8/1996 c a U ban Nhân dân Thành ph . Trư ng h p nh ng ngõ g n a danh có ý nghĩa l ch s - văn hoá c bi t thì xem xét t tên riêng. i u 5: Tuỳ theo quy mô, c i m c th , tên t cho ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá có th s d ng: Tên a danh, tên các danh nhân (k c tên Danh nhân Văn hoá Th gi i có liên quan n Hà N i), tên theo s ki n l ch s , tên ph n ánh v p thiên nhiên, con ngư i “Hà N i ngàn năm văn hi n” cho phù h p, theo nguyên t c sau: 5.1. Nh ng a danh ư c t tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá ph i là nh ng a danh có ý nghĩa l ch s - văn hoá, ã in sâu trong ti m th c nhân dân. Ch t tên a danh khi ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá n m trong khu v c a danh ó. 5.2. Nh ng danh nhân ư c ch n t tên cho các ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá ph i là nh ng nhân v t có nhi u óng góp vào công cu c d ng nư c và gi nư c c a Th ô và c a c dân t c, ư c nhân dân kính tr ng và yêu m n. Danh nhân thu c t t c các lĩnh v c: chính tr , văn hoá xã h i, khoa h c, quân s ... ư c ch n t tên, ã m t trư c th i i m xét t tên ư ng ph ít nh t 10 năm, (tr nh ng trư ng h p r t c bi t). 5.3. Tên di tích, danh th ng ư c ch n t tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá ph i có giá tr l ch s - văn hoá, ngh thu t ki n trúc, g n gũi quen thu c v i nhân dân và g n v i ư ng ph , công viên, qu ng trư ng, công trình văn hoá ó. 5.4. Các tên khác ư c ch n t tên cho ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá ph i có ý nghĩa tiêu bi u, mang m b n s c văn hoá c a Th ô và c a c nư c. Chương 3: QUY TRÌNH T, I TÊN Ư NG PH , CÔNG VIÊN, QU NG TRƯ NG VÀ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ i u 6: Quy trình t tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá g m các bư c sau: Bư c 1: L p danh m c ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá c n t tên ho c s a i tên hàng năm, k c các ư ng ph trong th tr n, theo th t ưu tiên và căn c vào tiêu chuNn quy nh. Bư c 2: T ch c kh o sát, ánh giá hi n tr ng các ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá theo danh m c ã l p. Bư c 3: Thu th p, t ng h p thông tin, l p h sơ chi ti t cho vi c t tên và s a i tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá. Sau ó l y ý ki n c a UBND qu n, huy n s t i.
  4. Bư c 4: Tham kh o ý ki n H i ng tư v n t tên ư ng ph c a Thành ph b sung h sơ chi ti t cho vi c t tên và s a i tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá. Bư c 5: Trình h sơ H i ngh tư v n t tên ư ng ph (g m c các nhà qu n lý) ki m tra, xem xét và cho ý ki n. Bư c 6: Báo cáo UBND Thành ph v d ki n t tên và s a i tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá. Bư c 7: UBND Thành ph trình H i ng Nhân dân Thành ph phê duy t, ra Ngh quy t trong các kỳ h p hàng năm. Bư c 8: T ch c th c hi n Ngh quy t c a H ND Thành ph v vi c t tên và s a i tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá. Chương 4: T CH C TH C HI N VI C T, I TÊN Ư NG PH , CÔNG VIÊN, QU NG TRƯ NG VÀ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ i u 7: S Văn hoá và Thông tin là cơ quan thư ng tr c có trách nhi m nghiên c u, kh o sát th c a, xin ý ki n các nhà khoa h c, cán b qu n lý...có liên quan, t ch c h p duy t in n tài li u, ph bi n tuyên truy n r ng rãi cho vi c t tên, i tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá. - S Văn hoá và Thông tin có trách nhi m: *Thành l p oàn nghiên c u - kh o sát t, i tên ư ng ph m i Hà N i g m các thành viên i di n: S Văn hoá và Thông tin, S Giao thông Công chính, S a chính Nhà t, Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Ban Văn hoá - Xã h i c a H ND Thành ph , Văn phòng UBND Thành ph , UBND và a chính qu n, huy n s t i. *Ph i h p v i S Giao thông công chính, S a chính Nhà t và Văn phòng ki n trúc sư trư ng Thành ph t ch c kh o sát nghiên c u và th ng nh t xu t t tên cho nh ng ư ng ph và công viên, qu ng trư ng, công trình văn hoá ã có nh ng i u ki n cơ b n v cơ s h t ng k thu t. *T ng h p ý ki n, ki n ngh c a chính quy n a phương có ư ng ph ngh ư c t tên và trao i th ng nh t danh sách tên ư ng ph v i chính quy n s t i. ng th i có trách nhi m tr l i, gi i quy t toàn b ơn thư khi u n i, ngh có liên quan n vi c t tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá Hà N i. -Sau khi có Ngh quy t c a H ND Thành ph , S Văn hoá và Thông tin có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng t ch c tuyên truy n nhân dân ư c bi t v các ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá m i ư c t tên ho c s a i tên.
  5. i u 8: S Giao thông công chính và UBND các qu n, huy n có trách nhi m hàng năm cung c p danh m c theo th t ưu tiên, tình tr ng ư ng ph m i hình thành, có y thông tin v kích thư c, c i m ki n trúc và có b n kèm theo. Sau khi có Ngh quy t c a H ND Thành ph v vi c t tên ưòng ph công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá, S Giao thông công chính t ch c g n bi n tên ư ng ph , qu ng trư ng và công trình văn hoá ch m nh t không quá m t tháng. S a chính Nhà t có trách nhi m t ch c g n bi n s nhà, g n bi n s ngõ và nhà trong ngõ, ch m nh t không quá 6 tháng. i u 9: H i ng tư v n t tên ư ng ph c a Thành ph có trách nhi m nghiên c u, óng góp ý ki n hoàn ch nh h sơ t, i tên ư ng ph , công viên, qu ng trư ng và công trình văn hoá trư c khi trình UBND và H ND Thành ph xem xét. i u 10: Các S : Văn hoá và Thông tin, a chính Nhà t, Giao thông Công chính có trách nhi m l p d toán kinh phí theo nhi m v ư c phân công. Các S : K ho ch và u tư, Tài chính V t giá có trách nhi m c p phát kinh phí theo quy nh hi n hành. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 11: Giám c S Văn hoá và Thông tin ph i h p v i các S , Ngành liên quan t ch c tri n khai vi c th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì c n b sung, s a i, S Văn hoá và Thông tin có trách nhi m t ng h p ý ki n và xu t, trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản