Quyết định số 06/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 06/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học vùng sinh thái Trung Trường Sơn giai đoạn 2004 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2004/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 06/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 22 tháng 03 năm 2004 QUY T NH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH B O T N A D NG SINH H C VÙNG SINH THÁI TRUNG TRƯ NG SƠN GIAI O N 2004 - 2020 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t b o v Phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Quy t nh s 192/2003/Q -TTg ngày 17/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c qu n lý h th ng khu b o t n thiên nhiên Vi t Nam n năm 2010; Trên cơ s văn b n s 81/CP-NN c a Chính ph do Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng ký ngày 09/01/2004 v vi c phê duy t ''Chương trình b o t n a d ng sinh h c Trung Trư ng Sơn giai o n 2004 -2020”; Xét ngh c a C c trư ng Ki m lâm t i T trình văn s : 174 /TTr/KL-BTTT ngày 15 tháng 03 năm 2004. QUY T NH: i u 1. Ban hành Chương trình b o t n a d ng sinh h c vùng sinh thái Trung Trư ng Sơn giai o n 2004 -2020 v i các n i dung ch y u sau: I. M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH: 1. M c tiêu dài h n: S d ng các bi n pháp t ng h p nh m qu n lý, b o v và ph c h i các ngu n tài nguyên thiên nhiên và a d ng sinh h c Khu v c Trung Trư ng Sơn m t cách b n v ng trong quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, góp ph n nâng cao nh n th c v b o t n, phát tri n năng l c qu n lý và nâng cao m c s ng cho các c ng ng a phương. 2. Các m c tiêu c th : a) B o t n các giá tr a d ng sinh h c có t m quan tr ng c a Khu v c Trung Trư ng Sơn, ph c h i và s d ng b n v ng vì l i ích c a ngư i dân trong vùng Trung Trư ng Sơn nói riêng và Vi t Nam nói chung, nh m óng góp vào n l c b o t n trong nư c và qu c t .
  2. b) Nh n th c và ý th c trách nhi m c a các t ch c, cá nhân có liên quan và c ng ng a phương trong Khu v c Trung Trư ng Sơn ư c nâng cao nh m, qu n lý, b o v và ph c h i các h sinh thái trong khu v c. c) H th ng pháp lu t, chính sách, th ch và các quy nh c th t ng bư c ư c xây d ng và th c hi n, nh m tăng cư ng qu n lý, b o v và ph c h i ngu n tài nguyên thiên nhiên trong Khu v c ưu tiên Trung Trư ng Sơn. T t c các chương trình và án phát tri n ư c th c thi trong khu v c u dành ưu tiên cho b o t n a d ng sinh h c và không trái v i các văn b n pháp lu t v b o t n. d) Năng l c, k năng cho 1 c lư ng qu n lý, b o v và ph c h i các h sinh thái t nhiên c a vùng Trung Trư ng Sơn ư c c i thi n và nâng cao. ) Ngu n tài nguyên thiên nhiên và a d ng sinh h c Khu v c Trung Trư ng Sơn ư c qu n lý b n v ng, s d ng h p 1ý nh m nâng cao i s ng c a ngư i dân a phương, góp ph n xoá ói gi m nghèo, áp ng các nhu c u phát tri n kinh t -xã h i. II. PH M VI TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH: Ph m vi th c hi n Chương trình b o t n a d ng sinh h c vùng Trung Trư ng Sơn giai o n 2004 -2020 th c hi n trên a gi i hành ch nh c a 6 t nh là Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Bình nh và Thành ph à N ng thu c khu v c Trung Trư ng Sơn. III. NGUYÊN T C VÀ PHƯƠNG PHÁP TH C HI N: 1 . ánh giá v th c tr ng và giá tr a d ng sinh h c và kinh t xã h i t i Trung Trư ng Sơn, 2. Ưu tiên các v n và a phương có ti m năng a d ng sinh h c cao và ang b nguy c p nhưng chưa ư c u tư ho c u tư không áng k , 3. Nâng cao năng l c qu n lý v b o t n, 4. m b o góp ph n xoá i gi m nghèo, nâng cao i s ng c ng ng dân cư a phương, 5. Thi t 1 p và qu n lý m ng lư i các khu b o t n m t cách hi u qu , tăng cư ng công tác b o t n các sinh c nh và các loài trong vùng ưu tiên. 6. Các t nh thu c vùng Trung Trư ng Sơn s có m t khung môi trư ng chi n lư c làm cơ s hư ng d n vi c th c hi n nh ng quy t nh v can thi p thích h p vào quá trình phát tri n và các quy t nh v quy ho ch s d ng t. 7. Ngân sách Chính,ph và các quy t nh v chính sách ư c d a trên s hi u bi t v giá tr kinh t xã h i c a a d ng sinh h c. L c lư ng b o v c a các t nh Trung Trư ng Sơn s ư c tăng cư ng ào t o v chuyên môn nghi p v và trang b . IV. N I DUNG TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH
  3. 1. V b o t n: Xây d ng và ki n toàn h th ng các khu b o t n trong vùng. n năm 2015, m t m ng lư i các khu b o t n trong vùng s ư c xây d ng và qu n lý m t cách hi u qu thông qua vi c chu n b k ho ch u tư d án kh thi cho các khu b o t n hi n có và ang ư c xu t (bao g m c d án vùng m). Thi t l p và c ng c ban qu n lý cho các khu r ng c d ng thu c vùng Trung Trư ng Sơn. Tăng cư ng năng l c c a i ngũ cán b qu n lý r ng và ki m lâm trong các khu b o t n n m c c n thi t. Phân nh và xác nh l i ranh gi i ngoài th c a cho các khu b o t n và vùng m. Xây d ng k ho ch qu n lý cho các khu b o t n thu c vùng Trung Trư ng Sơn phù h p v i m c tiêu b o t n t ra cho t ng khu. Thành 1 p các khu b o t n m i trong vùng Trung Trư ng Sơn. 2. V tăng cư ng nh n th c: a) Ti n hành m t chương trình giáo d c b o t n quy mô r ng vùng ưu tiên Trung Trư ng Sơn. n năm 2010, m t chương trình giáo d c b o t n và nâng cao nh n th c có hi u qu s ư c ph c p trong toàn khu v c. ánh giá th c t v các ho t ng giáo d c b o t n hi n nay và ti m năng giáo d c b o t n vùng Trung Trư ng Sơn. Thi t l p m t m ng lư i cán b giáo d c b o t n. Tham v n so n th o m t chương trình giáo d c cho Trung Trư ng Sơn. b) Huy ng các ngu n l c cho giáo d c b o t n t ng t nh. n năm 2010, m i t nh u huy ng các ngu n 1 c s n có cho giáo d c b o t n. T n d ng và phát huy các a i m có s n trong vùng, như B ch Mã và m t trung tâm c u h ng v t hoang dã trong vùng ( à N ng) thành các trung tâm giáo d c. c) Các ho t ng nâng cao nh n th c và giáo d c cho i ngũ cán b ra quy t nh chính c p t nh. K t h p giáo d c b o t n v i các chương trình c a Chính ph . n năm 2010, các ho t ng giáo d c b o t n môi trư ng có hi u qu c a Chương trình s h tr các chương trình l n c a Chính ph có liên quan n b o t n và xoá ói gi m nghèo mi n núi như Chương trình H tr ngành Lâm nghi p, Chương trình 661, 133 và 135. 3. V hoàn thi n cơ s pháp lý a) Xây d ng khung pháp lý th ng nh t th c hi n chi n lư c vì m c tiêu b o t n cho t ng t nh trong vùng Trưng Trư ng Sơn. n năm 2010, các t nh thu c vùng sinh thái Trung Trư ng Sơn s có m t khung pháp lý v b o t n, làm cơ s hư ng d n vi c thlrc hi n nh ng quy t nh, can thi p thích h p vào quá trình phát tri n và các quy t nh v quy ho ch s d ng t. b) Xây d ng k ho ch b o t n và k ho ch hành ng chơ t ng t nh trong vùng Trung Trư ng Sơn, l ng ghép v i các k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a t ng t nh. n năm 2010, t t c các t nh thu c vùng sinh thái Trung Trư ng Sơn s có m t k ho ch b o t n toàn di n ư c xây d ng hoàn ch nh và ư c 1 ng ghép v i các k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a t nh. c) Xây d ng chính sách qu n lý r ng b n v ng và công tác th c hi n. n năm 2010, m i m t t nh thu c vùng Trung Trư ng Sơn u có m t k ho ch qu n lý b n v ng r ng c a t ng t nh (trên cơ s phân lo i r ng s n xu t, r ng phòng h hay r ng c d ng) và th c hi n ch ng ch
  4. r ng b n v ng. Xây d ng các mô hình qu n lý r ng b n v ng trên khu v c nh các vùng thí i m trong vùng Trung Trư ng Sơn. d) H tr trong vi c xây d ng th ch qu n lý các ngu n tài nguyên thiên nhiên trên a bàn và ki m soát vi c khai thác trái phép các ngu n tài nguyên thiên nhiên và a d ng sinh h c n năm 2010, các ngu n tài nguyên thiên nhiên s ư c qu n lý hi u qu mang l i nhi u l i ích cho các t nh và c ng ng a phương trong khi duy trì ư c tính b n v ng v m t xã h i và môi trư ng 4. V tăng cư ng năng l c - H tr công tác ào t o và trang thi t b cho l c lư ng b o v r ng c a các t nh Trung Trư ng Sơn. n năm 2010, l c lư ng b o v r ng c a các t nh trong vùng s ư c ào t o v chuyên môn nghi p v và trang b k thu t. ào t o cho các chi c c ki m lâm v lĩnh v c sinh h c b o t n và k thu t nghiên c u. ào t o k năng ngôn ng , c bi t là ti ng Anh, văn hoá và ti ng dân t c thi u s ào t o v công tác c ng ng và giáo d c b o t n. ào t o v th c thi pháp lu t v ng v t hoang dã và giám sát. Xu t b n các sách hư ng d n ngo i nghi p và tài li u ào t o. ánh giá nhu c u c a các t nh, cơ c u làm vi c, ng l c và h th ng giám sát trong m i chi c c ki m lâm. Cung c p các trang thi t b thi t y u cho các chi c c ki m lâm. Tăng cư ng công tác b o t n trên cơ s c ng ng các vùng ưu tiên. 5. V phát tri n kinh t . a) m b o m t ph n nhu c u c a c ng ng a phương i v i tài nguyên r ng góp ph n xoá ói gi m nghèo và nâng cao i s ng c a ngư i dân trong vùng. n năm 2010, các mô hình qu n lý d a vào c ng ng và công tác ng qu n lý các ngu n tài nguyên gi a ngư i dân v i nhà nư c và thành ph n tư nhân s ưa ra các phương pháp i m i k t h p b o t n a d ng sinh h c v i phát tri n i s ng n nh. b) H tr giao và qu n lý t lâm nghi p h p lý. H tr và xây d ng các chương trình giao t lâm nghi p trong vùng Trung Trư ng Sơn, theo tinh th n c a chính sách phân c p qu n lý qu c gia. Tham v n c ng ng khi phân tích các nhu c u v r ng và phân tích v không gian. Xây d ng các h th ng ánh giá và giám sát cho công tác qu n lý, l i ích b o t n, kinh t và b o v . Du kh o th c t n các d án giao khoán t thành công các a phương khác Vi t Nam. Xây d ng m ng lư i và mô hình khu v c. m b o năng l c t ch c gi i quy t qu n lý r ng c p a phương. c) Xây d ng các mô hình b o v và ng qu n lý tài nguyên, b o t n loài d a vào c ng ng. n 2010, các mô hình h p tác qu n lý tài nguyên, r ng và b o t n loài d a vào c ng ng s ư c xây d ng nh m t ư c thành công trong công tác b o t n và em l i l i ích cho ngư i dân. d) Phát tri n Du l ch sinh thái nh m nâng cao nh n th c v b o t n và em l i l i ích kinh t cho c ng ng, lôi kéo s tham gia r ng rãi c a các ngành vào công tác b o t n. n năm 2010, s th c hi n m t chương trình toàn di n phát tri n du l ch b n v ng nh m óng góp áng k cho
  5. b o t n a d ng sinh h c, phát huy v p thiên nhiên c a vùng Trung Trư ng Sơn và t o i s ng phù h p chơ ngư i. ) T o i u ki n cho c ng ng a phương phát tri n ngành ngh m i phù h p, cũng như tìm ki m các bi n pháp t o thu nh p cho h . n năm 2010, s t o ư c nhi u i u ki n cho c ng ng a phương phát tri n các ngành ngh m i, phù h p v i m c tiêu b o t n và tăng thêm ngu n thu nh p chơ ngư i dân. Tìm hi u các ngành ngh truy n th ng c a a phương. Xác nh nh ng ngành ngh phù h p v i m c tiêu b o t n. Hư ng d n và t o i u ki n cho các ngành ngh phù h p phát tri n, t o thu nh p chính áng cho c ng ng a phương. i u 2. Giao C c Ki m lâm là cơ quan u m i tham mưu giúp B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban Nhân dân các t nh n m trong vùng Trung Trư ng Sơn có k ho ch t ch c tri n khai Chương trình này. Các ơn v tr c thu c B có trách nhi m ph i h p v i C c trư ng C c Ki m lâm xây d ng k ho ch tri n khai trong t ng giai o n có hi u qu , t m c tiêu và n i dung Chương trình ã ư c B trư ng phê duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo i u 4. Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Ki m lâm, Th trư ng các ơn v tr c thu c B và U ban nhân dân b y t nh, thành ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản