Quyết định số 06/2004/QĐ-HĐQL

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 06/2004/QĐ-HĐQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2004/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế thẩm định phương án tàichính, phương án trả nợ vốn vay các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà Nước do Hội Đồng quán lý quỹ hộ trơ phát triển ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2004/QĐ-HĐQL

  1. H I NG QU N LÝ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU H TR PHÁT c l p - T do - H nh phúc TRI N ******** ****** S : 06/2004/Q -H QL Hà n i, ngày 20 tháng 01 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH TH M NNH PHƯƠNG ÁN TÀICHÍNH, PHƯƠNG ÁN TR N V N VAY CÁC D ÁN S D NG V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C. H I NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N Căn c Ngh nh s 43/1999/N - CP ngày 29/6/1999 c a Chính Ph v tínd ng u tư phát tri n c a Nhà Nư c; Căn c Quy ch Qu n lý u tư xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08/07/1999 c a Chính Ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08/07/1999 c a Chính Ph ; Ngh nh s 07/2003/N - CPngày 30/01/2003 c a Chính Ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/ N ngày08/07/1999 và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 05/5/2000 c a Chính Ph .; Căn c Ngh nh s 50/1999/N - CP ngày 08/07/1999 c a Chính Ph v t ch c và ho t ng c a Qu H tr phát tri n; Căn c i u l t ch c và ho t ng c a Qu H tr phát tri n banhành kèm theo Quy t nh s 231/1999/Q - TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ngChính Ph ; Theo ngh c a T ng Giám c Qu H tr phát tri n, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch thNm nh phương ántài chính, phương án tr n v n vay các d án s d ng v n tín d ng utư phát tri n c a Nhà nư c. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày kývà thay th Quy t nh s 10/2000/Q - H QL ngày 29/02/2000 c a H i ngqu n lý Qu H tr phát tri n v v vi c ban hành Quy ch thNm nhphương án tài chính, phương án tr n v n vay các d án s d ng v n tínd ng u tư phát tri n c a Nhà nư c i u 3: T ng Giám c Qu H tr phát tri n, Trư ng Ban ki m soát Qu H tr phát tri n, Th trư ng các ơn v tr c thu c và tr c thu c Qu H tr phát tri n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. TM. H I NG QU N LÝ KT CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Quang Dũng QUY CH TH M NNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN TR N V N VAY CÁC D ÁN S D NG V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2004/Q - h ql ngày 20/01năm 2004 c a H i ng qu n lý qu h tr phát tri n) I. QUY NNH CHUNG i u 1: Qu H tr phát tri n (Qu HTPT) là t ch c tài chính NhàNư c, th c hi n chính sách h tr phát tri n c a Nhà Nư c i v i cácd án u tư c a các thành ph n kinh t thu c m t s ngành, lĩnh v c,chương trình kinh t và các vùng khó khăn c n khuy n khích u tư theo quy nh c a Chính Ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà Nư c. i u 2: Ch u tư t ch c nghiên c u, l p d án u tư và ch utrách nhi m v tính chính xác, úng n c a các n i dung, s li u trong h sơ d án u tư. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư t ch c thNm nh d án ch utrách nhi m toàn di n v tính kh thi và hi u qu u tư c a d án.Cáccơ quan tham gia thNm nh d án ch u trách nhi m v các n i dung liên quan n ngành, lĩnh v c thu c trách nhi m ư c phân công qu n lý. Cá d án thu c v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà Nư c ph I th chi n y th t c u tư và xây d ng theo quy nh hi n hành c a nhànư c . i u 3: Các d án s d ng u tư phát tri n c a nhà nư c ư cQu HTPT thNm tra báo cáo nghiên c u kh thi , nh phương án tài chính,phương án tra n v n vay trư c khi ngư i có thNm quy n quy t nh u tưphê duy t. i u 4 : Qu HTPT th c hi n thNm nh l i phương án tài chính,phương án tr n v n vay các d án trong các trư ng h p sau : a. Có s thay i n i dung d án u tư ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép b ng văn b n . b. Sau th i h n 12 tháng k t khi Qu HTPT có ý ki n thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay mà ngư i có thNm quy n quy t nh u tư chưa ra quy t nh u tư (tr các d án nhóm A do Th Tư ng Chính Ph ).
  3. c. Kéo dàI vi c th c hi n d án quá th i h n 12 tháng so v i các m c ti n ã ghi trong quy t nh u tư mà không có lý do chính áng và không ư c c p có thNm quy n ch p nh n.Trình t và h sơ thNm nh l i ư c th c hi n như i v i d án th c hi n thNm nh l n u. II QUY NNH C TH i u 5: Qu HTPT th c hi n thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay các d án thu c i tư ng s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà Nư c theo quy nh c a Chính Ph . Th tư ng Chính Ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà Nư c (bao g m c d án vay v n u tư và d án ngh b o lãnh tín d ng u tư). i u 6: Qu HTPT th c hi n thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay các d án u tư khi m b o các i u ki n: 1: D án thu c i tư ng s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà Nư c theo quy nh hi n hành c a Chính Ph , Th Tư ng Chính Ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà Nư c. 2: Ch u tư m b o các i u ki n quy nh c a Chính Ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà Nư c và các quy nh khác c a Chính Ph , Th tư ng Chính Ph . 3: D án ư c l p và trình duy t theo úng quy nh v trình t u tư và xây d ng hi n hành. i u 7: H sơ ngh thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay g i Qu HTPT(bao g m c các Chi nhánh Qu HTPT) th c hi n theo Thông tư hư ng d n c a B K ho ch và u tư v n i dung T ng m c u tư, H sơ thNm nh d án u tư và Báo cáo u tư. H sơ do ch u tư g i n Qu HTPT thNm nh bao g m : A. IV ID ÁN NHÓM A: I H SƠ TH M TRA BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI VÀ XIN PHÉP U TƯ G M 1: T trình Th tư ng Chính Ph xin phép u tư kèm theo báo cáo nghiên c u kh thi c a d án, ư c l p phù h p v i n i dung quy nh t i i u 24 Ngh nh 52 / CP và ư c c th hoá phù h p v i c i m c a ngành kinh t - k thu t; 2. Báo cáo xin phép u tư phù h p quy nh t i kho n 4, i u 1, Ngh nh s 07/2003/N -CP (tr các văn b n tham gia ý ki n c a các B , ngành, a phương có liên quan ) 3.Các văn b n có giá tr pháp lý xác nh n tư cách pháp nhân cúa Ch u tư : Quy t nh thành l p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh.
  4. 4.Văn b n xác nh n v kh năng huy ng các ngu n v n tham gia u tư d án ; i v i ch u tư là các doanh nghi p ã ho t ng s n xu t kinh doanh c n có báo cáo tài chính có xác nh n c a t ch c ki m toán trong hai năm g n nh t ( i v i doanh nghi p ho t ng trên hai năm), ho c c a năm trư c ( i v i doanh nghi p ho t ng chưa hai năm). Trư ng h p chưa ư c ki m toán ph I có xác nh n hoàn thành nghĩa v n p thu c a cơ quan thu ; 5.Văn bán liên quan n a i m và s d ng t ai: Gi y ch ng nh n quy n s d ng t( i v i d án ch u tư ã có gi y ch ng nh n quy n s d ng t) ho c có văn b n gi i thi u a i m, tho thu n cho thuê t c a cơ quan có thNm quy n ( i v i d án ch u tư chưa có gi y ch ng nh n quy n s d ng t); 6: Các văn b n c n thi t khác: Văn b n phê duy t quy ho ch; Các văn b n v n bù gi I phóng m t b ng, phương án t ng th v tái nh cư ( i v i các d án có yêu c u tái nh cư); Các tho thu n,các h p ng, các hi p nh, các văn b n khác v nh ng v n liên quan; Các tài li u nói trên là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan Nhà Nư c có thNm quy n. II: H SƠ TH M NNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN TR N V N VAY U TƯ G M 1: T trình ngh phê duy t d án c a ch u tư g i ngư i có thNm quy n quy t nh u tư(tr trư ng h p ch u tư quy t nh u tư theo quy nh) kèm theo báo cáo nghiên c u kh thi ã ư c hoàn ch nh sau khi Th tư ng Chính Ph cho phép u tư; 2: H sơ thNm tra báo cáo nghiên c u kh thi, Báo cáo c a cơ quan thNm tra trình Th tư ng Chính Ph xin phép u tư và văn b n cho phép u tư c a Th tư ng Chính Ph ; 3: Các văn b n và s li u c p nh t v n bù, gi I phóng m t b ng, phương án t ng th v tái nh cư ( i v i các d án có yêu c u tái nh cư); 4: Văn b n ch p thu n tài tr v n v i các i u ki n c th c a các ngu n v n tham gia u tư d án và ki n ngh phương th c qu n lý d án i v i d án s d ng nhi u ngu n v n khác nhau; 5: ý ki n tham gia thNm nh d án c a các B , ngành, a phương có liên quan v các v n quy mô công su t, công ngh , thi t b , môI trư ng, ch khai thác tài nguyên qu c gia, vùng nguyên li u cung c p cho d án (n u có), phòng cháy n , tái nh cư, an ninh qu c phòng…. 6: Các tài li u có liên quan khác (n u có)
  5. Các tài li u nói trên là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan Nhà Nư c có thNm quy n. B: H sơ thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay quy t nh u tư i v i d án nhóm B, C g m: 1: T trình ngh phê duy t d án c a ch u tư g i ngư i có thNm quy n quy t nh u tư (tr trư ng h p ch u tư t quy t nh u tư theo quy nh) kèm theo Báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư phù h p v i n i dung quy nh t i i u 24 Ngh nh s 52 /1999/N - CP ngày 08/07/1999 c a Chính Ph và ư c c th hoá phù h p v i c i m c a ngành kinh t – k thu t; 2 Văn b n thông qua báo cáo nghiên c u ti n kh thi c a ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ( i v i các d án nhóm B có l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi); 3: Các văn b n có giá tr pháp lý xác nh n tư cách pháp nhân: Quy t nh thành l p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 4: i v i ch u tư là các doanh nghi p ã ho t ng s n xu t kinh doanh c n có Báo cáo tài chính có xác nh n c a t ch c ki m toán trong hai năm g n nh t ( i v i doanh nghi p ho t ng trên hai năm), ho c c a năm trư c ( i v i doanh nghi p ho t ng chưa hai năm). Trư ng h p chưa ư c ki m toán ph i có xác nh n hoàn thành nghĩa v n p thu c a cơ quan Thu ; 5: Văn b n ch p thu n tài tr v n v i các i u ki n c th c a các ngu n v n tham gia u tư d án và ki n ngh phương th c qu n lý d án i v i d án s d ng nhi u ngu n v n khác nhau; 6: ý ki n tham gia thNm nh d án c a các B , ngành, a phương có liên quan v các v n quy mô công su t, công ngh , thi t b , môI trư ng, ch khai thác tài nguyên qu c gia, vùng nguyên li u cung c p cho d án (n u có), phòng cháy n , tái nh cư, an ninh qu c phòng…. 7: Văn b phê duy t quy ho ch ho c ý ki n ch p thu n c a ngư i có thNm quy n phê duy t quy ho ch v vi c u tư d án; 8: Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ( i v i d án ch u tư ã có gi y ch ng nh n quy n s d ng t) ho c có văn b n gi i thi u a i m, tho thu n cho thuê t c a cơ quan có thNm quy n ( i v i d án ch u tư chưa có gi y ch ng nh n quy n s d ng t); 9: Các văn b n v n bù gi i phóng m t b ng , phương án tái nh cư( i v i các d án có yêu c u tái nh cư); 10: Các tho thu n , h p ng, hi p nh và các văn b n khác v nh ng v n liên quan. Các tài li u nói trên là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan Nhà Nư c có thNm quy n;
  6. i u 8: Hư ng d n l p và ti p nh n h sơ: 1: Qu HTPT trung ương th c hi n vi c hư ng d n l p, ti p nh n h sơ và t ch c thNm tra báo cáo nghiên c u ti n kh thi các d án nhóm A; thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay các d án nhóm A; thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay các d án nhóm A (thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Th tư ng Chính Ph ). 2: Chi nhánh Qu HTPT t nh thành ph tr c thu c trung ương th c hi n vi c hư ng d n l p, ti p nh n h sơ, t ch c thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay các d án nhóm A còn l i (không thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Th tư ng Chính Ph ) và các d án nhóm B,C u tư trên a bàn. Trư ng h p c bi t do T ng Giám c Qu HTPT quy t nh. i u 9: N i dung c n ư c phân tích và nh n xét khi thNm nh g m: I: I V I VI C TH M TRA BÁO CÁO NGHIÊN C U TI N KH THI XIN PHÉP U TƯ CÁC D ÁN NHÓM A: 1: Tính h p pháp và y h sơ d án; 2: Năng l c, kinh nghi m và kh năng th c hi n d án c a ch u tư; 3: Các y u t liên quan nh hư ng n phương án tài chính, phương án tr n v n vay c a d án; 4: Các ưu ãi, h tr v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà Nư c i v i d án; 5 Ti n th c hi n và hi u qu u tư d án; II: I V I VI C TH M NNH QUY T NNH U TƯ D ÁN: 1: Tính h p pháp và y h sơ d án; 2: Năng l c, kinh nghi m và kh năng th c hi n d án c a ch u tư; 3: Các y u t liên quan nh hư ng n phương án tài chính, phương án tr n v n vay c a d án; 4: Các i u ki n tính toán kinh t tài chính c a d án; 5: Các ch tiêu hi u qu u tư và phương án tr n v n vay c a d án; · Hi u qu kinh t tài chính c a d án. · Các ch tiêu hi u qu kinh t - xã h i c a d án. · K ho ch tr n v n vay
  7. 6: Nh n xét chung và ki n ngh u tư. T ng Giám c Qu HTPT quy nh c th nh ng n i dung c n phân tích, nh n xét khi thNm tra báo cáo nghiên c u kh thi và thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay các d án s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà Nư c. i u 10: Phân c p thNm nh trong h th ng Qu HTPT: 1: T ng Giám c Qu H tr phát tri n t ch c thNm tra báo cáo nghiênc u kh thi và thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vayvà có ý ki n tham gia b ng văn b n g i cơ quan ch trì thNm tra, thNm nhd án trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t iv i các d án nhóm A. 2: Tùy thu c năng l c c a t ng Chi nhánh Qu HTPT, T ng Giám c Qu H tr phát tri n quy t nh phân c p c th cho Giám c Chi nhánh Qu HTPTthNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay và có ý ki ntham gia b ng văn b n g i ngư i có thNm quy n quy t nh u tư các d án nhóm B, C trên a bàn qu n lý. Giám c chi nhánh Qu HTPT các t nh, thành ph tr c thu c trung ươnghoàn toàn ch u trách nhi m trư c T ng Giám c và pháp lu t v k t qu thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay i v i các d án ư c phân c p 3: T ng Giám c Qu HTPT quy nh c th trách nhi m, quy n h n c a các ơn v trong vi c th c hi n thNm tra báo cáo nghiên c u kh thi, thNm nhphương án tài chính, phương án tr n v n vay i v i các d án s d ngv n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà Nư c. i u 11:Th i h n thNm nh k t ngày nh n h sơ h p l : I: I V I VI C TH M TRA BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI XIN PHÉP U TƯCÁC D ÁN NHÓM A: Trong th i gian không quá 15 ngày làm vi c, Qu HTPT có trách nhi m tham giaý ki n b ng văn b n g i cho cơ quan t ch c thNm tra báo cáo nghiên c u kh thi d án nhóm A xin phép u tư. II: I V I VI C TH M NNH QUY T NNH U TƯ D ÁN: 1: i v i các d án thu c nhóm A: trong th i h n không quá 60 ngày. 2: i v i các d án thu c nhóm B: trong th i h n không quá 30 ngày. 3: i v i các d án thu c nhóm C trong th i h n không quá 20 ngày. Trong th i h n quy nh nêu trên, Qu HTPT th c hi n thNm nh phương ántài chính, phương án tr n v n vay có ý ki n b ng văn b n g i cơ quanch trì thNm nh d án trình Th tư ng Chính Ph quy t nh ( i v id án nhóm A do Th tư ng Chính Ph quy t nh u tư)và g i ngư i cóthNm quy n quy t nh u tư ( i v i các d án còn l i)
  8. Trư ng h p xét th y d án s d ng v n tín d ng u tư phát tri nkhông i u ki n s d ng v n, Qu HTPT có văn b n t ch i c p tín d ngg i ch u tư, ng th i ph i có báo cáo gi i trình và ch u trách nhi mv ý ki n c a mình v i ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. III: T CH C TH C HI N: i u 12: T ng Giám c Qu HTPT, Trư ng Ban Ki m soát Qu HTPT,Th trư ng các ơn v thu c Qu HTPT ch u trách nhi m thi hành quy t nhnày. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có vương m c ngh ph n ánhk p th i v Qu HTPT nghiên c u, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản