Quyết định số 06/2005/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 06/2005/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2005/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2005/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 06/2005/QĐ-BGDĐT Hà Nội , ngày 17 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2002 và Quyết định số 13/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông", ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2002 và Quyết định số 13/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau: 1. Khoản 2 Điều 27 được sửa đổi, bổ sung thành các điểm như sau: "2. Nhiệm vụ của các tổ chấm thi: a) Tổ chức học tập hướng dẫn chấm, biểu điểm. b) Tổ chức chấm bài thi theo các quy định trong hướng dẫn tổ chức thi từng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. c) Kiểm tra, xem lại điểm chấm các bài thi hằng ngày và điểm các bài thi trong bảng ghi điểm do bộ phận máy tính gửi đến theo quy định của Chủ tịch Hội đồng chấm thi. Lập các biên bản đề nghị kỷ luật (nếu có), các báo cáo về kết quả chấm thi của tổ chấm." 2. Điểm b khoản 2 Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:
  2. "b) Đối với trung học phổ thông: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo." Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng các trường đại học có các khối lớp trung học phổ thông chuyên và Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bành Tiến Long
Đồng bộ tài khoản