Quyết định số 06/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 06/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hóa Tổng Công ty điện tử và Tin học Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 06/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hóa Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam với những nội dung sau đây: 1. Mục tiêu: chuyển Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam thành Tổng Công ty cổ phần, hình thành doanh nghiệp nhà nước có nhiều chủ sở hữu, huy động vốn, tạo thêm động lực và có cơ chế quản lý năng động, hiệu quả. 2. Hình thức cổ phần hóa: bán một phần vốn nhà nước hiện có tại Tổng công ty để thu hút vốn, cụ thể là: - Chuyển các Công ty: Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện tử Thủ Đức, Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện tử Bình Hòa, Điện tử Đống Đa, Điện tử Tin học Viễn thông Nghệ An, Công nghệ thông tin GENPACIFIC thành công ty cổ phần. - Chuyển Văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc thành Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ. 3. Tên gọi của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam sau khi cổ phần hóa: - Tên tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam. - Tên tiếng Anh: VIETNAM ELECTRONICS AND INFORMATICS JOINTSTOCK CORPORATION. - Tên viết tắt tiếng Anh: VEIC. - Trụ sở chính: 15 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 4. Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam: sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực điện tử, tin học. 5. Ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty: người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam được mua cổ phần ưu đãi theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, cụ thể như sau: - Người lao động trong Văn phòng Tổng công ty được mua cổ phần ưu đãi khi bán cổ phần của Tổng công ty. - Người lao động trong các đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty được mua cổ phần ưu đãi khi bán cổ phần của đơn vị thành viên đó. 6. Việc giải quyết lao động dôi dư thực hiện theo quy định hiện hành.
  2. 7. Trình tự, thủ tục, nguyên tắc cổ phần hóa Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam và các đơn vị thành viên thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xử lý tài chính cho Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam khi cổ phần hóa theo quy định hiện hành và tổ chức xác định giá trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, gửi kết quả về Bộ Tài chính để thẩm tra và quyết định công bố. 2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định chuyển Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam thành Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, các đơn vị thành viên thành công ty cổ phần, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong việc chuyển Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics thành trường dân lập; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền. 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản