Quyết định số 06/2006/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 06/2006/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2006/QĐ-BBCVT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2006/QĐ-BBCVT

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2006/QĐ-BBCVT Hà N i, ngày 08 tháng 02 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG BAN HÀNH ĐÃ H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 90/2002/NĐ-CP ngày 11/ 11/ 2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n c a B Bưu chính, Vi n thông đã h t hi u l c, b bãi b ho c có văn b n thay th g m 291 văn b n (Có danh m c kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , Th trư ng cơ quan, đơn v thu c B và các cơ quan liên quan có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG (Đã ký) Đ Trung Tá
 2. D AN H M C CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T (Kèm theo Quy t đ nh s 06./2006/QĐ-BBCVT ngày 08 tháng 02 năm 2006) I. LĨNH V C BƯU CHÍNH TT Hình th c VB Ký hi u Ngày ban hành Trích y u 1 TT 02-TTBĐ 20/8/1984 Hư ng d n th c hi n quy t đ nh s 79-CT ngày 27/2/1984 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng v vi c nh n g i bưu ph m, bưu ki n 2 QĐ 1161/QĐ 18/11/1986 S a đ i th l chuy n ti n 3 TT 04/TTBC 8/4/1987 Hư ng d n m r ng kinh doanh tem chơi 4 QĐ 943/QĐ 10/11/1993 Nâng m c ti n g i ngân phi u chuy n ti n 5 QĐ 485/QĐ-CSBĐ 14/4/1995 Ban hành quy đ nh t m th i vi c qu n lý h p tác v i các công ty nư c ngoài làm d ch v phát chuy n nhanh 6 QĐ 814/QĐ-BC 22/6/1995 Ban hành quy đ nh đ t thùng thư bưu chính t i nơi công c ng 7 QĐ 95/CSBĐ 4/3/1996 Ban hành quy đ nh v m u sơn, tên g i, quy cách ch vi t và bi u trưng Bưu chính Vi t Nam th hi n trên phương ti n v n t i chuyên ngành 8 QĐ 725/QĐ-CSBĐ 29/11/1997 M d ch v Bưu chính u thác và ban hành Quy đ nh t m th i v d ch v bưu chính y thác 9 TT 02/1998/TT-TCBĐ 20/6/1998 Hư ng d n thi hành NĐ 109/1997/NĐ-CP v m ng lư i và d ch v bưu chính 10 QĐ 482/1999/QĐ-TCBĐ 24/7/1999 Ban hành Th l d ch v ti t ki m bưu đi n 11 QĐ 217/2000/QĐ-TCBĐ 6/3/2000 Ban hành quy đ nh qu n lý nghi p v tem bưu chính
 3. 12 QĐ 425/2000/QĐ-TCBĐ 12/5/2000 S a đ i m c B, kho n 2.1 đi u 22 Th l d ch v ti t ki m bưu đi n 13 QĐ 608/2000/QĐ-TCBĐ 20/7/2000 Ban hành “Th l d ch v chuy n ti n bưu chính” II. LĨNH V C VI N THÔNG TT Hình th c VB Ký hi u Ngày ban hành Trích y u 14 QĐ 966/QĐ 1992 Quy đ nh v t ch c đi u hành thông tin 15 QĐ 108QĐ/VT 30/12/1992 Ban hành th l th t c đi n báo trong nư c và qu c t 16 QĐ 915/CSBĐ 17/9/1994 Ban hành Th l nghi p v thông tin di đ ng 17 CT 09/CSBĐ 15/3/1994 Không ký h p đ ng th nghi m v i nư c ngoài 18 QĐ 22/QĐ-CSBĐ 5/1/1996 Ban hành quy đ nh th th c l p đ t và khai thác FAX thuê bao 19 QĐ 705/1998/QĐ-TCBĐ 17/11/1998 Ban hành qui đ nh t m th i qu n lý phân b tên mi n, đ a ch Internet 20 TT 04/1998/TT-TCBĐ 29/8/1998 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh 109/1997/NĐ-CP c a Chính ph v m ng lư i d ch v Vi n thông 21 CT 09/1999/CT-TCBĐ 08/9/1999 V m t s công vi c c p bách c n tri n khai trong công tác kh c ph c s c năm 2000 22 QĐ 953/2000/QĐ-TCBĐ 17/10/2000 Ban hành th l d ch v vi n thông trên m ng đi n tho i công c ng 23 QĐ 92/2003/CT-BBCVT 26/5/2003 Ban hành quy đ nh v qu n lý và s d ng tài nguyên Internet III. LĨNH V C T N S VÔ TUY N ĐI N 3
 4. TT Hình th c VB Ký hi u Ngày ban hành Trích y u 24 TT 05/1999/ TT-TCBĐ 06/10/1999 Thông tư hư ng d n thi hành Ngh đ nh 109/1997/NĐ- CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v bưu chính vi n thông đ i v i công tác qu n lý và c p phép s d ng t n s , thi t b phát sóng vô tuy n đi n IV. LĨNH V C KHOA H C CÔNG NGH TT Hình th c VB Ký hi u Ngày ban hành Trích y u 25 QĐ 946/QĐ 17/5/1979 Ban hành tiêu chu n c t bê tông c t thép c a đư ng dây trên và cáp treo n i t i- ký hi u 68TCN 86-78 26 QĐ 376/QĐ-KHCN 21/08/1996 Phê duy t phương hư ng và các nhi m v khoa h c công ngh tr ng đi m ngành Bưu đi n giai đo n 1996-2000 27 QĐ 683/1997/QĐ-TCBĐ 14/11/1997 Ban hành tiêu chu n ngành v ch t lư ng d ch v Internet 28 QĐ 811/1998/QĐ-TCBĐ 29/12/1998 Ban hành tiêu chu n ngành 68-176 : 1998 29 QĐ 622/1999/QĐ-TCBĐ 14/9/1999 S a đ i tiêu chu n ngành 68-143:1995 30 QĐ 834/1999/QĐ-TCBĐ 29/9/1999 Ban hành tiêu chu n ngành 68-186:1999; 31 QĐ 1233/2000/QĐ-TCBĐ 26/12/2000 Ban hành tiêu chu n ngành 68-143:2000 32 QĐ 1234/2000/QĐ-TCBĐ 27/12/2000 Ban hành tiêu chu n ngành 68-190:2000 V. LĨNH V C QU N LÝ CH T LƯ NG TT Hình th c VB Ký hi u Ngày ban hành Trích y u 4
 5. 33 TT 01/1998/TT-TCBĐ 15/5/1998 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 109/1997/NĐ-CP đ i v i công tác qu n lý ch t lư ng v t tư, thi t b , m ng lư i và d ch v bưu chính vi n thông 34 QĐ 636/1999/QĐ-TCBĐ 15/9/1999 Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu đi n 35 QĐ 304/2000/QĐ-TCBĐ 10/4/2000 Ban hành danh m c v t tư, thi t b bưu chính vi n thông nh p kh u b t bu c ph i ch ng nh n h p chu n nhóm I và nhóm II 36 QĐ 337/2000/QĐ-TCBĐ 18/4/2000 Ban hành ch tiêu k thu t áp d ng t m th i cho ch ng nh n h p chu n 37 QĐ 757/2000/QĐ-TCBĐ 30/8/2000 Ban hành danh m c v t tư, thi t b bưu chính vi n thông b t bu c ph i ch ng nh n h p chu n 38 QĐ 143/2001/QĐ-TCBĐ 28/02/2001 Ban hành Quy đ nh v qu n lý ch t lư ng d ch v , m ng lư i bưu chính vi n thông 39 QĐ 144/2001/QĐ-TCBĐ 28/02/2001 Ban hành Danh m c d ch v m ng lư i bưu chính vi n thông b t bu c qu n lý ch t lư ng 40 QĐ 367/2001/QĐ-TCBĐ 24/5/2001 Ban hành Quy trình n i b qu n lý ch t lư ng d ch v , m ng lư i bưu chính vi n thông 41 QĐ 406/2001/QĐ-TCBĐ 30/05/2001 Ban hành quy trình n i b c p gi y phép xu t kh u, nh p kh u hàng hoá thu c qu n lý chuyên ngành c a T ng c c Bưu đi n th i kỳ 2001-2005 42 QĐ 389/2002/QĐ-TCBĐ 29/4/2002 Thành l p Chi nhánh Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu đi n t i thành ph H Chí Minh VI. LĨNH V C THANH TRA TT Hình th c VB Ký hi u Ngày ban hành Trích y u 43 QĐ 228/QĐ- TCCB 17/05/1996 Ch c năng nhi m v c a Thanh tra T ng c c Bưu đi n 5
 6. 44 CT 13/CT-TTr 2/12/1994 Tăng cư ng công tác ki m tra trong qu n lý đ u tư và xây d ng 45 QĐ 522/QĐ-CSBĐ 18/9/1997 Quy t đ nh v vi c s a đ i th i gian ch p nh n khi u n i t i kho n 1 đi u 113 c a Th l bưu ph m, bưu ki n 1993 46 CT 07/CT-TTr 21/8/1997 V vi c tri n khai th c hi n Ngh đ nh 79/CP ngày 19/6/1997 c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v bưu chính vi n thông và t n s vô tuy n đi n VII. LĨNH V C K HO CH TÀI CHÍNH TT Hình th c VB Ký hi u Ngày ban hành Trích y u 47 QĐ 1552/QĐ KH7 22/11/1985 Ban hành đ nh m c v t tư k thu t c p ngành cho các s n ph m công nghi p c a Nhà máy Thi t b Bưu đi n (mang ký hi u t 1-11-85 ĐMN đ n 18-11-85 ĐMN) 48 QĐ 1553/QĐ KH7 22/11/1985 Ban hành đ nh m c v t tư k thu t c p ngành cho các s n ph m công nghi p c a Nhà máy V t li u Bưu đi n (mang ký hi u t 19-11-85 ĐMN đ n 23-11- 85 ĐMN) 49 QĐ 580/QĐ KH7 25/5/1987 Ban hành t m th i đ nh m c v t tư k thu t c p ngành cho các s n ph m công nghi p c a Nhà máy V t li u Bưu đi n (mang ký hi u s : 66-5-87) cho 8 s n ph m v t li u đư ng dây nhúng k m 50 QĐ 115/QĐ-BC 30/12/1992 Quy đ nh cư c bưu ph m chuy n phát nhanh trong nư c (B GTVT- BĐ) 51 QĐ 710/QĐ 25/3/1993 Ban hành giá l p đ t và cư c thuê, b o dư ng thi t b viba ph n truy n d n n i h t đ i v i thuê kênh qu c t truy n s li u v i t c đ cao 52 QĐ 621/QĐ-BC 21/7/1993 Ban hành cư c d ch v bưu ph m thư ng có ch ng nh n g i (Bưu ph m A) 53 TT 05/KTKH 30/8/1993 Hư ng d n th c hi n b ng cư c bưu đi n trong nư c ban hành kèm theo Quy t đ nh 365/VP ngày 30/4/1993 c a T ng c c Bưu đi n. 6
 7. 54 CT 14/KTKH 28/12/1993 Nghiên c u xây d ng các đ án đ xin vay v n c a các t ch c qu c tê, ODA 55 TT 06/TT-KTKH 15/10/1994 Tính lãi đ nh m c xây l p công trình xây d ng cơ b n thông tin Bưu đi n. 56 QĐ 120/QĐ-KTKH 21/2/1994 Ban hành giá các s n ph m nhôm do Công ty Xây d ng Bưu đi n s n xu t 57 QĐ 754/VP 17/5/1994 Đi u ch nh t m th i giá kh o sát xây d ng cơ b n thông tin Bưu đi n 58 QĐ 965/KT-KH 11/5/1994 Xây d ng đơn giá và l p d toán công trình xây d ng cơ b n thông tin bưu đi n 59 QĐ 1166/KTKH 9/11/1994 Ban hành đơn giá gia công và xây l p 1m2 tr n 60 QĐ 631/QĐ-KTKH 22/5/1995 Ban hành t m th i đ nh m c d toán l p đ t t ng đài đi n t 61 QĐ 365/QĐ 19/8/1995 Tri n khai k t qu Ch th s 01/CT-LT ngày 10/1/1993 v vi c v n đ ng công nhân viên ch c tham gia xây d ng và th c hi n k ho ch tăng t c đ phát tri n giai đo n I (1993-1995) 62 QĐ 1180/QĐ 26/8/1995 Đi u ch nh cư c chuy n ti n và cư c EMS trong nư c 63 QĐ 1235/QĐ-KTKH 5/9/1995 Bãi b cư c b o dư ng hàng tháng đ i v i máy đi n tho i song song 64 QĐ 1605/QĐ-KTKH 26/12/1995 Đi u ch nh cư c bưu chính qu c t b ng ngo i t 65 QĐ 65/KTKH 5/2/1996 Gi m cư c đi n tho i đư ng dài trong nư c 66 QĐ 138/QĐ-KTKH 30/3/1996 Ban hành giá thi t b bưu chính do Nhà máy Thi t b Bưu đi n gia công 67 CT 11/CT 04/9/1996 Xu t b n niên giám th ng kê bưu chính vi n thông 1986-1995 68 TT 03/TT-KTKH 15/11/1996 Hư ng d n thi hành Đi u l qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph . 69 QĐ 912/TCBĐ 11/12/1996 Ban hành cư c các d ch v vi n thông qu c t 70 QĐ 359/QĐ-KTKH 20/6/1997 Ban hành đ nh m c v t tư, xây l p cáp quang trên đư ng b 7
 8. 71 QĐ 543/QĐ-KTKH 28/9/1997 Ban hành cư c đ u n i các tuy n cáp quang n i đ a v i các tuy n cáp quang bi n 72 TT 03/TCBĐ 19/6/1997 Hư ng d n th c hi n vi c đăng ký ch ng ch hành ngh xây d ng trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông 73 TT 04/TCBĐ 19/6/1997 Hư ng d n quy ch đ u th u ban hành kèm theo Ngh đ nh s 43/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v ban hành quy ch đ u th u 74 QĐ 399/1998/QĐ-TCBĐ 30/6/1998 Ban hành giá thuê đư ng dây, c t đ i v i thuê bao đi n tho i n i h t 75 QĐ 464/1998/QĐ-TCBĐ 1/8/1998 Ban hành b sung cư c đ u n i các tuy n cáp quang n i đ a 76 QĐ 465/1998/QĐ-TCBĐ 1/8/1998 Ban hành cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr trư c 77 QĐ 611/1998/QĐ-TCBĐ 30/9/1998 Ban hành cư c đi n tho i di đ ng h th ng Callink 78 QĐ 663/1998/QĐ-TCBĐ 28/10/1998 Ban hành giá l p đ t và cư c thuê lu ng trung k n i h t t ng đài thu c các m ng vi n thông dùng riêng c a B Qu c Phòng, B Công An và B Ngo i Giao vào t ng đài c a m ng vi n thông công c ng 79 QĐ 679/1998/QĐ-TCBĐ 5/11/1998 Ban hành cư c d ch v thông tin v tinh b ng các tr m v tinh m t đ t c nh (VSAT) 80 QĐ 694/1998/QĐ-TCBĐ 13/11/1998 Ban hành quy ch qu n lý ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) trong lĩnh v c bưu chính vi n thông và t n s vô tuy n đi n 81 QĐ 737/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c bưu chính trong nư c 82 QĐ 738/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c d ch v thư đi n t VNmail 83 QĐ 739/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c d ch v truy n s li u chuy n m ch gói 84 QĐ 740/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c d ch v thông tin v tinh b ng các tr m v tinh m t đ t c nh (VSAT) 85 QĐ 741/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c đàm tho i s d ng d ch v đi n tho i th Vi t Nam 8
 9. 86 QĐ 742/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c thuê kênh vi n thông đư ng dài trong nư c 87 QĐ 743/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành b ng cư c các d ch v vi n thông qu c t 88 QĐ 744/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c đi n tho i đư ng dài trong nư c 89 QĐ 745/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c thuê, b o dư ng thi t b thông tin 90 QĐ 746/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c đi n tho i di đ ng thu c h th ng Callink 91 QĐ 747/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c đi n báo telex 92 QĐ 749/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c d ch v thông tin di đ ng GSM 93 QĐ 750/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c d ch v nh n tin 94 QĐ 752/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c facsimile công c ng trong nư c 95 QĐ 754/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr trư c 96 QĐ 755/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành t m th i cư c thuê bao, cư c đàm tho i n i h t đ i v i các thuê bao vô tuy n c đ nh h th ng GMH2000 và Nortel t i Hà N i và TP H Chí Minh 97 QĐ 756/1998/QĐ-TCBĐ 8/12/1998 Ban hành cư c d ch v nh n tin 140 t i Thành ph Đà N ng 98 QĐ 765/1998/QĐ-TCBĐ 14/12/1998 Ban hành giá l p đ t và cư c thuê bao, b o dư ng thi t b vi ba ph n truy n d n n i h t đ i v i thuê kênh qu c t truy n s li u v i t c đ cao 99 QĐ 793/1998/QĐ-TCBĐ 24/12/1998 Ban hành giá l p đ t, cư c thuê lu ng trung k n i h t 2Mb/s c a B Công An, B Qu c Phòng, B Ngo i Giao 100 QĐ 805/1998/QĐ-TCBĐ 28/12/1998 Ban hành b ng cư c truy nh p Internet 101 TT 03/1998/TT-TCBĐ 14/8/1998 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh 109/1997/NĐ-CP c a Chính ph trong lĩnh v c xây d ng công trình Bưu chính Vi n thông 102 TT 05/1998/TT-TCBĐ 29/10/1998 Hư ng d n l p d toán công trình xây d ng cơ b n thông tin Bưu đi n 9
 10. 103 QĐ 16/1999/QĐ-TCBĐ 12/1/1999 B sung cư c đư ng dài và Facsimile 104 QĐ 37/1999/QĐ-TCBĐ 14/1/1999 B sung cư c d ch v truy n s li u, chuy n m ch gói đi m n i đa đi m 105 QĐ 48/1999/QĐ-TCBĐ 19/1/1999 Ban hành cư c k t n i gi a các doanh nghi p cung c p d ch v vi n thông 106 QĐ 76/1999/QĐ-TCBĐ 25/1/1999 Ban hành b sung m t s quy đ nh v vi c gi m cư c đài m t đ t đ i v i khách hàng thuê phát hình qua v tinh v i th i lư ng l n 107 QĐ 117/1999/QĐ-TCBĐ 25/1/1999 Ban hành giá cư c d ch v ISDN th nghi m 108 QĐ 265/1999/QĐ-TCBĐ 21/4/1999 Ban hành giá cư c d ch v thư đi n t VNmail 109 QĐ 344/1999/QĐ-TCBĐ 27/5/1999 Ban hành giá cư c đi n tho i m ng MobileNet 110 QĐ 357/1999/QÐ-TCBÐ 1/6/1999 Ban hành b ng giá d ch v l p đ t đi n tho i, facsimile cho đ i tư ng là ngư i nư c ngoài 111 QĐ 358/1999/QÐ-TCBÐ 1/6/1999 Ban hành b ng cư c đàm tho i và thuê kênh vi n thông qu c t 112 QĐ 427/1999/QĐ-TCBĐ 28/6/1999 Ban hành giá cư c n i h t đ i v i các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài 113 QĐ 471/1999/QĐ-TCBĐ 16/7/1999 Đi u ch nh cư c d ch v truy n s li u chuy n m ch gói 114 QĐ 611/1999/QĐ-TCBĐ 6/9/1999 Ban hành cư c d ch v nh n tin toàn qu c 115 QĐ 672/1999/QĐ-TCBĐ 29/9/1999 Gi m cư c d ch v ngày th B y 116 QĐ 56/2000/QĐ-TCBĐ 12/1/2000 Ban hành b ng cư c truy nh p Internet gián ti p qua m ng PSTN 117 QĐ 180/2000/QĐ-TCBĐ 21/2/2000 Gi m cư c đi n tho i qu c t g i đi Lào và Campuchia 118 QĐ 240/2000/QĐ-TCBĐ 15/03/2000 Ban hành cư c đi n tho i di đ ng thu c h th ng callink 119 QĐ 241/2000/QĐ-TCBĐ 15/03/2000 Ban hành cư c m ng đi n tho i di đ ng vô tuy n di đ ng kênh chung MobileNet 120 QĐ 292/2000/QĐ-TCBĐ 8/4/2000 Ban hành cư c d ch v vi n thông đư ng dài trong nư c s d ng công ngh 10
 11. VoIP 121 QĐ 293/2000/QĐ-TCBĐ 8/4/2000 Ban hành cư c d ch v thông tin di đ ng GSM 122 QĐ 398/2000/QĐ-TCBĐ 9/5/2000 B sung b ng cư c đàm tho i qu c t 123 QĐ 805/2000/QĐ-TCBĐ 12/9/2000 Ban hành cư c d ch v chuy n ti p khung frame relay 124 QĐ 811/2000/QĐ-TCBĐ 15/9/2000 S a đ i b sung m t s đi u t i Quy t đ nh s 293/2000/QĐ-TCBĐ v cư c thông tin di đ ng GSM 125 QĐ 813/2000/QĐ-TCBĐ 15/9/2000 Ban hành cư c đàm tho i và thuê kênh vi n thông qu c t 126 QĐ 814/2000/QĐ-TCBĐ 15/9/2000 Ban hành cư c liên l c đi n tho i đư ng dài liên t nh 127 QĐ 815/2000/QĐ-TCBĐ 15/9/2000 Ban hành cư c liên l c đi n tho i đư ng dài n i t nh 128 QĐ 820/2000/QĐ-TCBĐ 18/9/2000 Ban hành b ng cư c truy nh p Internet gián ti p qua m ng đi n tho i công c ng 129 QĐ 821/2000/QĐ-TCBĐ 18/9/2000 Ban hành b ng cư c các d ch v truy nh p Internet tr c ti p 130 QĐ 1210/2000/QĐ-TCBĐ 19/12/2000 Ban hành t m th i b đ nh m c xây d ng cơ b n chuyên ngành Bưu đi n 131 TT 01/2000/TT-TCBĐ 20/3/2000 Hư ng d n Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v đi u hành xu t nh p kh u năm 2000 132 TT 02/2000/TT-TCBĐ 20/4/2000 Hư ng d n vi c qu n lý chi phí và l p d toán xây d ng công trình bưu chính, vi n thông 133 TT 04/2000/TT-TCBĐ 30/8/2000 Hư ng d n đi u ch nh m t s đi m t i Thông tư s 02/2000/TT-T ng c c Bưu đi n ngày 20/4/2000 v vi c qu n lý chi phí và l p d toán xây d ng công trình bưu chính, vi n thông 134 QĐ 68/2001/QĐ-TCBĐ 7/2/2001 Ban hành cư c d ch v nh n tin toàn qu c 135 QĐ 74/2001/QĐ-TCBĐ 12/02/2001 Ban hành cư c k t n i Internet áp d ng cho các khu công nghi p ph n m m t p trung 11
 12. 136 QĐ 126/2001/QĐ-TCBĐ 26/02/2001 Gi m cư c đi n tho i di đ ng GSM ph c v vi c m r ng dung lư ng s thuê bao 137 QĐ 490/2001/QĐ-TCBĐ 21/06/2001 Ban hành b ng cư c d ch v thuê kênh vi n thông trong nư c 138 QĐ 491/2001/QĐ-TCBĐ 21/06/2001 Ban hành b ng cư c d ch v thuê kênh vi n thông qu c t 139 QĐ 492/2001/QĐ-TCBĐ 21/06/2001 Ban hành cư c d ch v cài đ t và thuê c ng truy nh p Internet tr c ti p áp d ng cho các khu Công nghi p ph n m m t p trung 140 QĐ 502/2001/QĐ-TCBĐ 22/06/2001 Ban hành t m th i cư c d ch v đi n tho i đư ng dài liên t nh s d ng giao th c IP 141 QĐ 503/2001/QĐ-TCCB 22/06/2001 Ban hành t m th i cư c d ch v đi n tho i qu c t s d ng giao th c IP 142 QĐ 504/2001/QĐ-TCBĐ 22/06/2001 Ban hành t m th i cư c k t n i gi a các m ng đi n tho i IP qu c t v i các m ng vi n thông công c ng 143 QĐ 505/2001/QĐ-TCBĐ 22/06/2001 Ban hành t m th i cư c k t n i gi a m ng đi n tho i IP liên t nh v i m ng đi n tho i công c ng PSTN 144 QĐ 518/2001/QĐ-TCBĐ 28/6/2001 Ban hành cư c d ch v cài đ t và thuê c ng Internet tr c ti p 145 QĐ 519/2001/QĐ-TCBĐ 28/6/2001 Ban hành cư c d ch v truy nh p Internet gián ti p qua PSTN 146 QĐ 550/2001/QĐ-TCBĐ 17/7/2001 Ban hành cư c m ng đi n tho i di đ ng thu c h th ng Callink 147 QĐ 626/2001/QĐ-TCBĐ 13/8/2001 Ban hành cư c thuê kênh vi n thông n i t nh 148 QĐ 680/2001/QĐ-TCBĐ 16/8/2001 S a đ i, b sung kho n 2 Đi u 1 Quy t đ nh s 519/2001/QĐ-TCBĐ v vi c ban hành cư c d ch v truy nh p Internet gián ti p qua m ng đi n tho i công c ng 149 QĐ 829/2001/QĐ-TCBĐ 2/10/2001 Ban hành cư c d ch v thông tin di đ ng GSM 150 QĐ 830/2001/QĐ-TCBĐ 2/10/2001 Ban hành cư c d ch v đi n tho i thông tin di đ ng tr trư c GSM 151 QĐ 831/2001/QĐ-TCBĐ 2/10/2001 Ban hành b sung cư c k t n i t m th i gi a các m ng đi n tho i IP qu c t 12
 13. v i các m ng PSTN 152 QĐ 897/2001/QĐ-TCBĐ 30/10/2001 Ban hành b ng cư c đi n tho i chi u đi qu c t 153 QĐ 922/2001/QĐ-TCBĐ 1/11/2001 Ban hành cư c d ch v thông tin v tinh b ng các tr m v tinh m t đ t c nh VSAT 154 QĐ 14/2002/QĐ-TCBĐ 11/1/2002 Ban hành t m th i cư c d ch v cài đ t và thuê c ng truy nh p tr c ti p Internet qu c t c a IXP 155 QĐ 15/2002/QĐ-TCBĐ 11/1/2002 Ban hành cư c d ch v cài đ t, thuê c ng k t n i tr c ti p Internet qu c t áp d ng cho khu công nghi p ph n m m t p trung 156 QĐ 16/2002/QĐ-TCBĐ 11/1/2002 Ban hành t m th i cư c d ch v thuê kênh vi n thông liên t nh áp d ng cho các doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet, doanh nghi p cung c p d ch v truy nh p Internet thuê đ cung c p d ch v k t n i d ch v truy nh p Internet 157 QĐ 17/2002/QĐ-TCBĐ 11/1/2002 Ban hành t m th i cư c d ch v thuê kênh vi n thông qu c t áp d ng cho các doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet thuê đ k t n i Internet qu c t 158 QĐ 476/2002/QĐ-TCBĐ 13/6/2002 Ban hành b ng cư c d ch v đi n tho i qu c t 159 QĐ 477/2002/QĐ-TCBĐ 13/6/2002 Ban hành b ng cư c d ch v thuê kênh vi n thông qu c t 160 QĐ 478/2002/QĐ-TCBĐ 13/6/2002 Ban hành cư c hoà m ng thông tin di đ ng 161 QĐ 479/2002/QĐ-TCBĐ 13/6/2002 Ban hành cư c d ch v nh n tin toàn qu c 162 QĐ 480/2002/QĐ-TCBĐ 13/6/2002 Ban hành cư c d ch v truy nh p Internet gián ti p qua m ng đi n tho i công c ng 163 QĐ 481/2002/QĐ-TCBĐ 13/6/2002 Ban hành cư c d ch v truy n s li u chuy n m ch gói X25 164 QĐ 482/2002/QĐ-TCBĐ 13/6/2002 Ban hành cư c d ch v chuy n khung Frame relay 165 QĐ 483/2002/QĐ-TCBĐ 13/6/2002 Ban hành cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr trư c thuê bao ngày 13
 14. 166 QĐ 24/2002/QĐ-BBCVT 18/12/2002 Ban hành cư c d ch v đi n tho i qu c t s d ng giao th c IP 167 QĐ 25/2002/QĐ-BBCVT 18/12/2002 Ban hành cư c d ch v đi n tho i qu c t m ng PSTN 168 QĐ 26/2002/QĐ-BBCVT 18/12/2002 Ban hành cư c thuê kênh vi n thông qu c t 169 QĐ 27/2002/QĐ-BBCVT 18/12/2002 Ban hành cư c d ch v thông tin v tinh b ng các tr m v tinh m t đ t c nh (VSAT) 170 QĐ 19/2003/QĐ-BBCVT 19/2/2003 Ban hành cư c d ch v đi n tho i IP liên t nh 171 QĐ 20/2003/QĐ-BBCVT 19/2/2003 Ban hành cư c đi n tho i đư ng dài liên t nh 172 QĐ 47/2003/QÐ-BBCVT 20/3/2003 Ban hành cư c d ch v đi n tho i qu c t (m ng PSTN) 173 QĐ 48/2003/QÐ-BBCVT 20/3/2003 Ban hành cư c d ch v đi n tho i qu c t s d ng giao th c IP (đi n tho i VoIP qu c t ) 174 QĐ 49/2003/QÐ-BBCVT 20/3/2003 Ban hành cư c d ch v thông tin di đ ng tr sau GSM 175 QĐ 50/2003/QÐ-BBCVT 20/3/2003 Ban hành cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr trư c GSM 176 QĐ 51/2003/QÐ-BBCVT 20/3/2003 Ban hành cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr trư c thuê bao ngày GSM 177 QĐ 52/2003/QÐ-BBCVT 20/3/2003 Ban hành cư c d ch v thuê kênh vi n thông liên t nh 178 QĐ 53/2003/QÐ-BBCVT 20/3/2003 Ban hành cư c d ch v thuê kênh vi n thông liên t nh áp d ng cho các doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet, doanh nghi p cung c p d ch v truy nh p Internet đ cung c p d ch v k t n i, d ch v truy nh p Internet 179 QĐ 54/2003/QÐ-BBCVT 20/3/2003 Ban hành cư c thuê kênh vi n thông qu c t 180 QĐ 55/2003/QÐ-BBCVT 20/3/2003 Ban hành cư c d ch v thuê kênh vi n thông qu c t áp d ng cho các doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet (IXP) thuê đ k t n i Internet qu c t 181 QĐ 66/2003/QĐ-BBCVT 28/3/2003 Qui đ nh t m th i v qu n lý m c sàn đ i v i cư c k t cu i đi n tho i IP qu c t chi u đ n Vi t Nam 14
 15. 182 QĐ 67/2003/QĐ-BBCVT 28/3/2003 Qui đ nh t m th i v cư c k t n i đ i v i d ch v đi n tho i IP qu c t chi u t Vi t Nam đi qu c t 183 QĐ 102/2003/QÐ-BBCVT 12/6/2003 S a đ i các qui đ nh t m th i v qu n lý cư c k t cu i, h n m c lưu lư ng, cư c k t n i đ i v i đi n tho i IP qu c t chi u đ n Vi t Nam 184 QĐ 106/2003/QÐ-BBCVT 18/6/2003 Ban hành t m th i cư c d ch v k t n i m ng máy tính xDSL-WAN 185 QĐ 113/2003/QÐ-BBCVT 26/6/2003 Ban hành t m th i cư c d ch v đi n tho i Internet PC-to-Phone chi u đi qu c t 186 QĐ 114/2003/QÐ-BBCVT 26/6/2003 Ban hành t m th i cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr sau CDMA gói d ch v STANDARD 187 QĐ 115 /2003/QÐ-BBCVT 26/6/2003 Ban hành t m th i cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr sau CDMA gói d ch v VIP 188 QĐ 116/2003/QÐ-BBCVT 26/6/2003 Ban hành t m th i cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr trư c CDMA gói ECONOMY 189 QĐ 117/2003/QÐ-BBCVT 26/6/2003 Ban hành t m th i cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr trư c CDMA gói FRIEND 190 QĐ 118/2003/QÐ-BBCVT 26/6/2003 Ban hành t m th i cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr trư c thuê bao ngày CDMA gói d ch v DAILY 191 QĐ 119/2003/QĐ-BBCVT 26/6/2003 Ban hành t m th i cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr trư c thuê bao ngày CDMA gói d ch v HAPPY 192 QĐ 120/2003/QĐ-BBCVT 30/6/2003 Ban hành t m th i cư c các d ch v truy nh p Internet băng r ng ADSL 193 QĐ 121/2003/QĐ-BBCVT 30/6/2003 Phê duy t k ho ch ng d ng và phát tri n công ngh thông tin năm 2003 194 QĐ 170/2003/QĐ-BBCVT 29/10/2003 Ban hành t m th i cư c d ch v đi n tho i di đ ng tr sau CDMA gói d ch v FREE 1 195 CT 03/2003/CT-BBCVT 17/3/2003 V th c hi n Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP trong lĩnh v c bưu chính vi n 15
 16. thông và công ngh thông tin 196 QĐ 02/2004/QĐ-BBCVT 14/1/2004 Đi u ch nh m c sàn cư c thanh toán qu c t đ i v i d ch v đi n tho i qu c t m ng PSTN chi u đ n Vi t Nam 197 CT 04/2004/CT-BBCVT 1/4/2004 V vi c th c hi n Ngh quy t 01/2004/NQ-CP c a Chính ph v m t s gi i pháp c n t p trung ch đ o, đi u hành th c hi n k ho ch và ngân sách nhà nư c năm 2004 198 QĐ 12/2004/QĐ-BBCVT 9/4/2004 Ban hành cư c d ch v đi n tho i IP chi u đi qu c t do công ty Vi n thông Quân đ i cung c p 199 QĐ 14/2004/QĐ-BBCVT 9/4/2004 Ban hành cư c d ch v thông tin di đ ng tr sau GSM c a T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam 200 QĐ 15/2004/QĐ-BBCVT 9/4/2004 Ban hành cư c d ch v thông tin di đ ng tr trư c GSM c a T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam 201 QĐ 16/2004/QĐ-BBCVT 9/4/2004 Ban hành cư c d ch v thông tin di đ ng tr trư c thuê bao ngày GSM c a T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam 202 QĐ Ban hành cư c d ch v đi n tho i qu c t do T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam cung c p 17/2004/QĐ-BBCVT 9/4/2004 203 QĐ 18/2004/QĐ-BBCVT 9/4/2004 Ban hành cư c thuê kênh vi n thông qu c t c a T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam 204 QĐ 19/2004/QĐ-BBCVT 9/4/2004 Ban hành cư c d ch v thuê kênh vi n thông qu c t c a T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam áp d ng cho các doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet (IXP) thuê đ k t n i Internet qu c t 205 QĐ 20/2004/QĐ-BBCVT 9/4/2004 Ban hành cư c d ch v thuê kênh vi n thông liên t nh c a T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam 206 QĐ 21/2004/QĐ-BBCVT 9/4/2004 Ban hành cư c d ch v thuê kênh vi n thông n i t nh c a T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam 207 QĐ 22/2004/QĐ-BBCVT 9/4/2004 Ban hành cư c d ch v thuê kênh vi n thông n i h t c a T ng công ty Bưu 16
 17. chính Vi n thông Vi t Nam 208 QĐ 38/2004/QĐ-BBCVT 15/9/2004 Ban hành cư c d ch v đi n tho i s d ng th tr ti n trư c c a T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam 209 QĐ 09/2005/QĐ-BBCVT 25/4/2005 Đi u ch nh các quy đ nh t m th i v qu n lý cư c k t cu i, h n m c lưu lư ng đi n tho i IP qu c t chi u đ n Vi t Nam 210 QĐ 10/2005/QĐ-BBCVT 25/4/2005 Đi u ch nh m c sàn cư c thanh toán qu c t đ i v i d ch v đi n tho i qu c t m ng PSTN chi u đ n Vi t Nam VIII. LĨNH V C QU N LÝ HÀNH CHÍNH TT Hình th c VB Ký hi u Ngày ban hành Trích y u 211 CT 20/VP 6/8/1994 Ch th v T ch c thông tin ph c v an ninh và b o v biên gi i. 212 TT 05/TT-VP 14/6/1994 Hư ng d n thi hành Ngh quy t 38/CP c a Chính ph v c i cách m t bư c th t c hành chính trong vi c gi i quy t công vi c c a công dân và t ch c. 213 CT 15/CT-VP 28/5/1995 Th c hi n Ngh quy t s 38/CP c a Chính ph v c i cách th t c hành chính 214 CT 08/CT 11/5/1995 v vi c th c hi n t ng đi u tra các cơ s kinh t hành chính s nghi p 215 CT 08/CT 18/6/1996 T ch c tri n khai th c hi n Ch th 245/TTg ngày 22/04/1996 c a Th tư ng Chính ph v m t s công tác c p bách trong qu n lý, s d ng đ t c a các t ch c trong nư c đư c nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t 216 TT 01/1999/TCBĐ-TT 16/4/1999 Hư ng d n th c hi n ngh đ nh 56/1998/NĐ-CP v quy đ nh các hình th c, đ i tư ng và tiêu chu n khen thư ng c a Chính ph , các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; c th hoá tiêu chu n khen thư ng huân chương lao đ ng trong ngành bưu đi n 217 QĐ 61/2000/QĐ-TCBĐ 17/1/2000 V vi c thành l p H i đ ng Thi Đua Khen Thư ng T ng c c Bưu đi n 17
 18. 218 TT 05/2001/TT-TCBĐ 29/11/2001 S a đ i, b sung m t s đi m trong Thông tư 01/1999/TCBĐ- TT ngày 16/4/1999 219 QĐ 833/2001/ QĐ-TCBĐ 2/10/2001 Ban hành quy ch ho t đ ng c a H i đ ng l ch s truy n th ng ngành Bưu đi n Vi t nam 220 QĐ 409/2003/QĐ-TDKT 6/6/2003 V vi c xét t ng huy chương "Vì s nghi p Bưu đi n Vi t Nam" IX. LĨNH V C T CH C CÁN B TT Hình th c VB Ký hi u Ngày ban hành Trích y u 221 QĐ 827/QĐ-TCCB 08/10/1993 quy đ nh các ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các trung tâm ki m soát t n s khu v c thu c C c t n s vô tuy n đi n 222 QĐ 689/TCCB- LĐ 19/07/1994 Giao nhi m v qu n lý công tác pháp ch c a ngành Bưu đi n cho Văn phòng T ng c c 223 TT 02/TT- BĐ 14/03/1994 Hư ng d n th c hi n ch đ ph c p ch c v lãnh đ o trong các doanh nghi p bưu đi n 224 QĐ 1036/TCBĐ 31/7/1995 b sung các Trung tâm ki m soát t n s vô tuy n đi n thu c C c t n s vô tuy n đi n 225 QĐ 09/QĐ-TCCB 4/1/1996 chuy n xí nghi p tem thu c T ng c c Bưu đi n v T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t nam 226 CT 03/CT 18/3/1996 Tri n khai th c hi n Ngh đ nh 12/CP c a Chính ph 227 QĐ 213/QĐ-TCCB 8/5/1996 Ch c năng ,nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V chính sách bưu đi n 228 QĐ 214/QĐ-TCCB 8/5/1996 Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V Khoa h c công ngh - H p tác qu c t 229 QĐ 215/QĐ-TCCB 8/5/1996 Ch c năng ,nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V Kinh t k ho ch 18
 19. 230 QĐ 216/QĐ-TCCB 8/5/1996 Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V T ch c cán b 231 QĐ 225/QĐ-TCCB 13/5/1996 Thành l p và ban hành ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a các C c Bưu đi n khu v c 232 QĐ 228/QĐ-TCCB 17/5/1996 Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Thanh tra T ng c c Bưu đi n 233 QĐ 168/QĐ-TCCB 10/6/1996 Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Văn phòng T ng c c Bưu đi n 234 QĐ 621/QĐ-TCCB 13/6/1996 Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c T n s vô tuy n đi n 235 QĐ 383/QĐ-TCCB 26/8/1996 Ban hành quy đ nh phân c p qu n lý công ch c, viên ch c nhà nư c thu c T ng c c Bưu đi n 236 QĐ 426/QĐ-TCCB 9/9/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c công ty V t tư Bưu đi n COKYVINA 237 QĐ 427/QĐ-TCCB 9/9/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c Nhà máy thi t b Bưu đi n (POSTEF) 238 QĐ 428/QĐ-TCCB 9/9/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c công ty v t tư Bưu đi n 2 239 QĐ 429/QĐ-TCCB 9/9/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c nhà máy v t li u Bưu đi n 240 QĐ 432/QĐ-TCCB 9/9/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c công ty thi t b đi n tho i (VITECO) 241 QĐ 433/QĐ-TCCB 09/09/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c xí nghi p khoa h c s n xu t thi t b thông tin 2 (KASATI) 242 QĐ 434/QĐ-TCCB 09/09/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c công ty thi t k Bưu đi n 243 QĐ 435/QĐ-TCCB 09/09/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c công ty xây d ng Bưu đi n 244 QĐ 436/QĐ-TCCB 09/09/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c công ty công trình Bưu đi n 245 QĐ 437/QĐ-TCCB 09/09/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c công ty v t li u xây d ng Bưu đi n 19
 20. 246 QĐ 447/QĐ-TCCB 09/09/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c Bưu đi n T nh Đ c L c 247 QĐ 461/QĐ-TCCB 09/09/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c Bưu đi n T nh C n Thơ 248 QĐ 486/QĐ-TCCB 14/09/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c xí ngi p khoa h c s n xu t thi t b thông tin I 249 QĐ 496/QĐ-TCCB 14/09/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c Bưu đi n t nh Lai Châu 250 QĐ 512/QĐ-TCCB 14/09/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c xí nghi p in bưu đi n 251 QĐ 513/QĐ-TCCB 14/09/1996 Thành l p doanh nghi p nhà nư c công ty v t li u xây d ng bưu đi n 252 QĐ 563/QĐ-TCCB 05/10/1996 v vi c ch m d t Quy t đ nh s 1048/QĐ-TCBĐ ngày 24/12/1993 c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu đi n v vi c y nhi m cho giám đ c Bưu đi n t nh, Thành ph tr c thu c trung ương th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c t i đ a phương 253 QĐ 811/QĐ-TCCB 28/10/1996 v vi c ban hành t m th i ph m vi trách nhi m c a các V , C c, Văn phòng T ng c c Bưu đi n trong vi c c p phép và thu phí, l phí c p phép v bưu chính vi n thông và t n s vô tuy n đi n 254 QĐ 326/QĐ-TCCB 14/6/1997 B sung nhi m v cho VITECO 255 QĐ 327/QĐ-TCCB 14/06/1997 B sung nhi m v cho công ty v t li u xây d ng 256 QĐ 328/QĐ-TCCB 14/06/1997 B sung nhi m v cho công ty v t tư bưu đi n 257 QĐ 463/QĐ-TCCB 12/08/1997 Thành l p Nhà xu t b n Bưu đi n 258 QĐ 469/QĐ-TCCB 15/08/1997 Chuy n Trung tâm thông tin xu t b n thành Trung tâm Thông tin Bưu đi n 259 QĐ 652/QĐ-TCCB 30/10/1997 Thành l p phòng Pháp ch c a T ng c c Bưu đi n 260 QĐ 74 TCCB 070/2/1997 Ban hành quy ch t o l p và s d ng qu h tr nhà c a công nhân viên ch c đang làm vi c trong ngành Bưu đi n 261 QĐ 45/TCCB 19/01/1999 Thành l p phòng cơ ch qu n lý T n s vô tuy n đi n 20
Đồng bộ tài khoản