Quyết định số 06/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
126
lượt xem
13
download

Quyết định số 06/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác kỹ thuật các phương tiện hoạt động trên khu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2006/Q -BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, KHAI THÁC K THU T CÁC PHƯƠNG TI N HO T NG TRÊN KHU BAY B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 267/2003/Q -TTg ngày 19/12/2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Hàng không Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c - Công ngh và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý, khai thác k thu t các phương ti n ho t ng trên khu bay". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh s 28/2000/Q -CHK ngày 18/9/2000 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành “ i u l k thu t trang thi t b m t t hàng không Vi t Nam”. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Lưu: VT, KHCN. ào ình Bình QUY CH
 2. QUY CH QU N LÝ, KHAI THÁC K THU T CÁC PHƯƠNG TI N HO T NG TRÊN KHU BAY (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 06/2006/Q -BGTVT ngày 16 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v công tác qu n lý, khai thác k thu t phương ti n ho t ng trên khu bay. 2. Quy ch này áp d ng cho cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c qu n lý và khai thác k thu t phương ti n ho t ng trên khu bay. 3. Vi c qu n lý, khai thác k thu t các thi t b thông tin, i u hành bay không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Khu bay là khu v c c a sân bay bao g m sân tàu bay, ư ng c t cánh, h cánh và ư ng lăn. 2. C ng hàng không là khu v c ư c xác nh bao g m sân bay, nhà ga và trang b , thi t b , công trình m t t c n thi t khác ư c s d ng cho tàu bay i, n và th c hi n v n chuy n hàng không. 3. Sân bay là khu v c xác nh ư c xây d ng b o m tàu bay c t cánh, h cánh và di chuy n. 4. Sân tàu bay là khu v c c a sân bay, trên ó có quy nh các v trí c a tàu bay hành khách lên, xu ng; ch t ho c d hàng hóa, bưu phNm, bưu ki n, thư; n p nhiên li u; ph c v k thu t ho c b o dư ng cho tàu bay. 5. V trí tàu bay là m t vùng trên sân tàu bay, ư c thi t k làm ch c a tàu bay. 6. Khu v c an toàn cho tàu bay m t t là vùng ư c v ch rõ theo quy nh t i v trí tàu bay ( v ch gi i h n cách tàu bay 7,5 mét). 7. Nhân viên k thu t phương ti n ho t ng trên khu bay là ngư i tr c ti p i u khi n, v n hành, b o dư ng, s a ch a phương ti n ho t ng trên khu bay. Chương 2:
 3. I U KI N HO T NG VÀ KHAI THÁC K THU T i u 3. Phương ti n ho t ng trên khu bay 1. Phương ti n ho t ng trên khu bay là phương ti n di ng trên khu bay ph c v hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n, thư ư c v n chuy n b ng ư ng hàng không và ph c v k thu t cho tàu bay. 2. Danh m c phương ti n ho t ng trên khu bay ư c quy nh t i Ph l c 01. i u 4. Gi y phép c a các phương ti n ho t ng trên khu bay 1. Phương ti n ho t ng trên khu bay ph i áp ng các yêu c u v an toàn k thu t, b o v môi trư ng và ph i có gi y phép do C c Hàng không Vi t Nam c p. 2. Gi y phép ho t ng c a phương ti n ho t ng trên khu bay bao g m các n i dung sau ây: a) Tên, ký hi u phương ti n; b) ơn v qu n lý, khai thác; c) Bi n ki m soát do cơ quan có thNm quy n c p; d) Khu v c ho t ng; ) C ng ra; e) C ng vào; g) Th i h n hi u l c. 3. Trình t th t c c p Gi y phép theo quy nh c a C c Hàng không Vi t Nam. 4. Gi y phép c a phương ti n ho t ng trên khu bay h t hi u l c trong các trư ng h p sau ây: a) Quá th i h n hi u l c ghi trong Gi y phép; b) Phương ti n ho t ng trên khu bay không còn áp ng quy nh t i kho n 1 i u này; c) B thu h i, ình ch . i u 5. T c c a các phương ti n ho t ng trên khu bay 1. T c t i a c a các phương ti n ho t ng trên khu bay ư c quy nh như sau: a) 5 kilômét/gi (km/h) trong khu v c an toàn cho tàu bay m t t;
 4. b) 35 kilômét/gi (km/h) ngoài khu v c an toàn cho tàu bay m t t. 2. Căn c i u ki n c th c a t ng c ng hàng không, Giám c c ng hàng không quy nh c th t c c a phương ti n ho t ng t i khu bay trên c ng hàng không, sân bay nhưng không vư t quá quy nh t i kho n 1 i u này. i u 6. An toàn trên khu bay 1. Ngư i i u khi n - v n hành phương ti n ho t ng trên khu bay ph i th c hi n các yêu c u sau ây: a) Không ư c hút thu c trên khu bay; b) Làm ch t c trong m i tình hu ng, i u ki n; không ư c tăng t c ho c phanh t ng t khi phương ti n ti p c n ho c r i kh i tàu bay; c) Tuân th các gi i h n t c theo quy nh t i i u 5 Quy ch này; d) Ch p hành hư ng ch y, cách vòng tránh theo quy nh c a các văn b n pháp lu t v giao thông ư ng b c a nư c Vi t Nam (tr ph m vi khu v c an toàn cho tàu bay trên m t t); ) Tuân theo quy nh c a C ng hàng không v tuy n và hành lang, lu ng ch y c a các phương ti n ho t ng trên khu bay; e) N m ch c các quy t c v an toàn lao ng và quy nh phòng ch ng cháy n theo quy nh; g) M c trang ph c làm vi c ph i úng quy nh c a ơn v . 2. Các phương ti n ho t ng trên khu bay ph i ư c trang b các thi t b phòng cháy n phù h p, kh năng ch a cháy. 3. Khi ti p c n tàu bay, các phương ti n ph i tuân theo các quy t c sau ây: a) Ch ư c phép ti p c n khi tàu bay ã d ng h n, ã chèn bánh, ng cơ chính ã t t, èn nháy c nh báo ã t t; b) Ti p c n tàu bay theo úng th t quy nh; úng v trí theo sơ ph c v c a t ng lo i tàu bay và không ư c nh hư ng n ho t ng c a các phương ti n khác ho t ng trên khu bay; c) Có ngư i hư ng d n i v i các phương ti n ti p c n tàu bay theo hình th c lùi, tr các phương ti n có h th ng t ng ti p c n tàu bay. d) Tín hi u hư ng d n ph i chuNn xác, th ng nh t cách hư ng d n theo Ph l c 02 c a Quy ch này. 4. Khi ã n v trí ph c v , nhân viên i u khi n - v n hành các phương ti n ho t ng trên khu bay không có chân ch ng ph i kéo phanh tay và chèn bánh.
 5. 5. Khi ang ph c v tàu bay mà phương ti n b h ng, nhân viên k thu t ph i ưa phương ti n ho t ng trên khu bay ra kh i khu v c ph c v k thu t, v v trí mà C ng hàng không quy nh. 6. Khi ang n p nhiên li u lên tàu bay, các phương ti n ho t ng trên khu bay cách tàu bay trong ph m vi 15 mét không ư c kh i ng ng cơ. 7. Giám c C ng hàng không quy nh th t ph c v tàu bay c a các phương ti n ho t ng trên khu bay. i u 7. Khai thác các phương ti n ho t ng trên khu bay 1. Vi c c p i n cho tàu bay ph i th c hi n các yêu c u sau ây: a) Ki m tra các tham s trên b ng i u khi n phù h p v i ngu n i n c a tàu bay theo quy nh c a nhà ch t o trư c khi c p i n; b) Ki m tra các cáp i n b o m cách i n, không b mòn, rách l p v b c. Các u c m i n v i tàu bay ph i s ch, khô, không h ng và b o m ti p xúc t t v i c m i n trên tàu bay; c) Trong su t th i gian c p i n, thi t b c p i n ph i duy trì ư c n nh các tham s k thu t c a ngu n i n cung c p và t ư c gi i h n quá t i cho phép trong th i gian quy nh. d) Trong quá trình c p i n, nhân viên k thu t không ư c r i kh i v trí công tác; ) Không ư c s a ch a, lau chùi các b ph n c a thi t b trong quá trình c p i n; e) Vi c i u khi n các thi t b c p i n cho tàu bay do nhân viên i u khi n - v n hành phương ti n ho t ng trên khu bay có gi y phép i u khi n th c hi n phù h p v i tài li u hư ng d n s d ng. 2. Vi c n p các ch t khí cho tàu bay ph i th c hi n các yêu c u sau ây: a) Ph i ư c ti n hành theo quy trình k thu t và hư ng d n s d ng c a t ng lo i thi t b c p khí; b) Các ch t khí qua các thi t b c p khí lên tàu bay ph i b o m các tiêu chuNn k thu t, y t theo quy nh trong tài li u "Hư ng d n s d ng” c a t ng lo i thi t b c p khí; không ư c n p nh ng ch t khí không tiêu chuNn k thu t, y t ho c quá h n lên tàu bay; c) Không ư c s d ng các bình tích áp ã h t niên h n ki m nh; d) Không ư c dùng gi lau ho c d ng c có dính d u m i v i thi t b c p ô xy; ) Khi làm vi c v i các thi t b c p khí, nhân viên k thu t c n ph i bi t ch c ch n bi u quan h gi a nhi t và áp su t các ch t khí có trong các tài li u " Hư ng d n s d ng " b o m an toàn khi v n hành;
 6. e) Không ư c m van c p khí m t cách t ng t khi c p khí cho tàu bay; g) Không ư c tháo, l p các u n i ng d n khí khi trong h th ng chưa x h t áp su t dư; h) Ph i x h t áp su t dư trong h th ng ư ng ng khi chưa c p khí; các u n i ng d n khí c n y n p cNn th n và gi gìn s ch s , khô ráo khi chưa c p khí; i) Khi ti n hành c p ô xy cho tàu bay ph i b trí các thi t b c u ho thích h p y và n u c n chi u sáng thì ph i dùng các èn ch ng n ; k) Ô xy dùng cho tàu bay áp d ng tiêu chuNn ISO 2046 và ni tơ dùng cho tàu bay áp d ng tiêu chuNn ISO 2435. 3. Vi c n p các ch t l ng ph i th c hi n các yêu c u sau ây: a) Th c hi n b ng các phương ti n chuyên dùng khi n p các ch t l ng khác nhau; vi c n i n p các ch t l ng v i các h th ng tàu bay ư c th c hi n b ng u n i phù h p; b) Các ch t l ng qua các thi t b n p ch t l ng lên tàu bay ph i phù h p v ch ng lo i v i ch t l ng trên tàu bay và b o m tiêu chuNn k thu t; không ư c n p cho tàu bay nh ng ch t l ng không tiêu chuNn k thu t như ã quy nh tài li u " Hư ng d n s d ng "; c) Các thi t b n p ch t l ng ư c ki m tra thư ng xuyên v s ch c a các h th ng ng d n; sau khi s d ng, u các ng d n ph i ư c y kín ch ng cát b i, hơi nư c và nư c l t vào; d) Khi n p ch t l ng v i yêu c u có áp su t lên tàu bay ph i b o m ch c ch n là ã x h t áp su t dư trong h th ng th y l c c a thi t b ; ch t l ng cho h th ng th y l c ã y m i b t bơm th y l c c p ch t l ng cho tàu bay; ) Không ư c tháo, l p các u n i ng d n ch t l ng khi trong h th ng th y l c chưa x h t áp su t dư; e) M t s ch t l ng như d u th y l c c a h th ng th y l c tàu bay có tính c h i i v i con ngư i và môi trư ng; khi làm vi c v i nh ng ch t l ng này ph i nghiêm ch nh ch p hành nh ng quy nh ghi trong " Hư ng d n s d ng "; g) Nh ng ch t l ng có nh hư ng n b m t sơn ph , tính dính k t, kín hay h n ch vi c ch ng ô xy hoá ph i c bi t chú ý trong quá trình n p, không ư c làm ch t l ng ra ngoài. N u ch t l ng b thì ph i làm s ch ngay; h) Vi c i u khi n các thi t b c p ch t l ng cho tàu bay do nhân viên k thu t có gi y phép i u khi n th c hi n phù h p v i tài li u " Hư ng d n s d ng "; 4. Vi c n p nhiên li u lên tàu bay ph i th c hi n các yêu c u sau ây: a) Các lo i nhiên li u n p lên tàu bay ph i úng ch ng lo i, ch t lư ng và ph i có phi u hoá nghi m xác nh ch t lư ng nhiên li u còn hi u l c;
 7. b) Xe n p nhiên li u ph i úng theo v trí quy nh, ph i b o m xe di chuy n nhanh kh i tàu bay và các phương ti n ph c v khác khi có s c xNy ra; c) Không n p quá y làm tràn nhiên li u ra ngoài; n u b tràn ra ngoài ít thì ngư i n p ph i lau s ch ngay; n u nhiên li u tràn v i di n tích l n hơn 4 m2 ph i yêu c u nhân viên c u ho n làm s ch; d) Khi n p nhiên li u hành khách có th trên tàu bay v i i u ki n: không ư c hút thu c; các xe thang túc tr c s n các c a tàu bay khi có s c khách có th thoát ra ngoài; có xe c u ho tr c s n sàng; ) Khi trên tàu bay có hành khách thì không ư c phép n p nhiên li u cho các lo i tàu bay sau: tàu bay tr c thăng; tàu bay có dư i 20 gh hành khách; tàu bay dùng nhiên li u JP4 ho c tr n l n nhiên li u JP4; e) Khi ang n p nhiên li u lên tàu bay, không ư c th c hi n các hành vi: b t, t t ngu n i n tàu bay ho c s d ng nh ng thi t b có kh năng sinh ra tia l a i n; thông i n ki m tra các thi t b và h th ng c a tàu bay; sư i m ng cơ, i u hoà không khí trong bu ng khách và bu ng lái tàu bay; dùng ngu n sáng h ki m tra quá trình n p nhiên li u; g) Không ư c n p nhiên li u cho tàu bay trong các trư ng h p: u n i v i c c c quy ho c dây ti p mát, c quy c a xe d u v n không ch t; xe n p d u và tàu bay không ti p mát; có d u loang trên bãi u, trên tàu bay, trên xe n p; h th ng ư ng ng d n nhiên li u ho c các u n i b rò r nhiên li u; không có l i thoát cho xe n p nhiên li u trong trư ng h p khNn c p. 5. Vi c kéo Ny tàu bay ph i th c hi n các yêu c u sau ây: a) Vi c di chuy n tàu bay trong sân bay, hang ga ư c th c hi n b ng bi n pháp dùng xe kéo ho c Ny tàu bay; b) Vi c kéo Ny tàu bay ph i do nhân viên k thu t tàu bay, lái xe có gi y phép i u khi n m nhi m; c) Ch ư c phép kéo Ny tàu bay theo nh ng ư ng do C ng hàng không quy nh. Khi kéo Ny tàu bay c n tuân th theo góc vòng c a t ng lo i tàu bay theo quy nh c a " Hư ng d n s d ng " t ng lo i tàu bay; d) Khi s d ng xe kéo Ny tàu bay, ngư i i u khi n ph i tuân th các gi i h n v t c t i a như sau: - 10 km/h khi ang kéo Ny tàu bay; - 25 km/h khi ch y không t i (không kéo, Ny tàu bay). ) Khi kéo, Ny tàu bay trong i u ki n ban êm ho c sương mù ph i b t èn u cánh c a tàu bay; èn pha, èn tín hi u trên nóc xe kéo Ny ph i b t sáng;
 8. e) Không ư c dùng xe kéo Ny làm vi c quá s c t i so v i m c t i quy nh trong tài li u " Hư ng d n s d ng " c a t ng lo i xe; g) Khi kéo d t tàu bay b ng cáp và xích không ư c cho dây cáp, dây xích ch m vào l p tàu bay; không ư c bánh tàu bay è lên dây xích, dây cáp. h) Không ư c th c hi n các hành vi sau ây trong quá trình kéo Ny tàu bay: Tăng t c ho c d ng l i t ng t; có ngư i trên thân, cánh tàu bay; có ngư i bám bên ngoài bu ng lái xe kéo ho c ng ng i trên c n kéo Ny; chèn tàu bay ho c b t c v t gì trên c n kéo Ny; cài s lùi kéo tàu bay. i) Trong quá trình kéo Ny tàu bay lái xe ph i ch p hành l nh c a ngư i ch huy kéo Ny; ngư i ch huy kéo Ny ph i trong t m nhìn th y c a lái xe và nhân viên k thu t tàu bay; k) Trong quá trình kéo Ny tàu bay, tránh làm g y c n kéo, gây tai n n, c m lái xe phanh t ng t; 6. Khi d n tàu bay ph i th c hi n các yêu c u sau ây: a) B o m kho ng cách gi a xe d n và tàu bay trong kho ng 150 n 200 mét khi d n tàu bay; b) Ph i tuy t i ch p hành ch l nh c a ài ki m soát m t t ho c ài ch huy t i sân bay trong quá trình d n d t tàu bay. 7. Vi c b c d hàng hoá, hành lý ph i th c hi n các yêu c u sau ây: a) Ph i b o m kho ng cách t phương ti n b c d hàng n bu ng hàng hoá luôn phù h p trong quá trình x p d hàng hoá, hành lý; óng, m bu ng hàng ph i th n tr ng; b) H n ch dùng òn bNy khi x p v t n ng trong khoang hàng hoá; trong trư ng h p dùng òn bNy ph i có v t m m kê, tránh ti p xúc tr c ti p c a òn bNy v i sàn tàu bay; c) Ph i ki m soát ch t ch vi c i u khi n, ki m tra khi công-tai-nơ và pa-lét ư c kéo Ny b ng tay; d) Không ch t hàng quá quy nh vào công-tai-nơ và pa-let và không kéo quá m nh tránh cho pa-let kh i cong, vênh khi kéo lư i pa-let; ) Ph i chú ý n các ch t và thanh ch n c nh khi Ny pa-let và công tai nơ trên các phương ti n có con lăn ho c bánh xe; không ư c i l i trên các con lăn và bánh xe. e) Ngư i ph c v không ư c ng trên sàn xe nâng khi xe ang di chuy n; thanh d n ph i t úng v trí khi x p d hàng.
 9. g) T m m cao su u xe băng chuy n ph i ư c áp sát ngư ng c a và thân tàu bay v trí phù h p v i s thay i v trí theo chi u th ng ng (lên xu ng) c a tàu bay khi thay i t i tr ng. h) Xe băng chuy n ch ư c ho t ng khi xe ã ti p c n úng v trí. Trong khi x p d hàng hoá các nhân viên ph c v không ư c i l i trên m t băng t i. i) Nhân viên k thu t ch ư c bư c t c a bu ng hàng tàu bay sang phương ti n ho c ngư c l i khi phương ti n ã d ng h n và tr ng thái n nh; k) Không chân tay b k t vào công-tai-nơ, pa-let và tro-ly khi Ny t i c a tàu bay; 8. Các lo i phương ti n ho t ng trên khu bay khác a) Khi s d ng xe kh i ng khí, trư c lúc c p khí ph i ki m tra van lá u ng c p khí và l p lư i b o v ng; không ng c p khí b xo n, g p, xây sát; kho ng cách gi a xe kh i ng khí và tàu bay ph i phù h p, sao cho ng c p khí không chùng cũng không căng quá; b) Xe thang, c u hành khách, xe su t ăn, xe ph c v hành khách c n tr giúp c bi t ti p c n tàu bay sao cho t m cao su m u trên áp sát vào thân tàu bay mà khi tàu bay thay i t i tr ng không b nh hư ng; c) Xe su t ăn khi ti p c n và r i kh i tàu bay ph i có ngư i ch huy; m b o kho ng cách n tàu bay th t phù h p; sàn trên c a xe su t ăn ph i t sao cho không nh hư ng n vi c m c a tàu bay khi tàu bay thay i t i tr ng; ph i có b ph n b o v ngư ng c a tàu bay khi kéo xe ch th c ăn t xe nâng su t ăn lên tàu bay; d) Xe v sinh, xe c p nư c s ch ph i b o m v trí c a sàn làm vi c theo quy nh c a tài li u Hư ng d n s d ng. Nhân viên v n hành không ư c làm vi c trên sàn khi xe còn ang chuy n ng; các ng hút, c p d n ph i ư c thu g n trư c khi xe chuy n ng. Chương 3: B O DƯ NG, S A CH A i u 8. Phân lo i các d ng b o dư ng, s a ch a B o dư ng, s a ch a phương ti n ho t ng trên khu bay bao g m các lo i sau: 1. B o dư ng thư ng xuyên; 2. B o dư ng nh kỳ; 3. S a ch a l n; 4. S a ch a theo yêu c u. i u 9. B o dư ng thư ng xuyên
 10. 1. B o dư ng thư ng xuyên là vi c ki m tra, b o dư ng k thu t ng cơ và các h th ng nh m duy trì phương ti n luôn luôn tr ng thái t t, s n sàng ph c v . B o dư ng thư ng xuyên ư c th c hi n trư c và sau khi phương ti n ph c v tàu bay. Khi thay i ca tr c các nhân viên k thu t ph i ti n hành ki m tra tình tr ng k thu t c a các phương ti n. 2. N i dung công vi c b o dư ng thư ng xuyên theo quy nh c a tài li u "Hư ng d n b o dư ng, s a ch a" c a t ng lo i phương ti n. i u 10. B o dư ng nh kỳ 1. B o dư ng nh kỳ là vi c ki m tra, b o dư ng k thu t thân, ng cơ và các h th ng c a phương ti n, ư c ti n hành theo m t chu kỳ nh t nh tương ng v i s gi làm vi c, s l n làm vi c, s ki lô mét do nhà ch t o quy nh. B o dư ng nh kỳ còn bao g m b o dư ng theo th i gian tháng, quý , năm i v i các phương ti n ít ho t ng. 2. N i dung b o dư ng nh kỳ theo quy nh c a tài li u “Hư ng d n b o dư ng, s a ch a” c a t ng lo i phương ti n và quy nh c a ơn v s d ng. i u 11. S a ch a l n 1. S a ch a l n là s a ch a cơ b n, ư c t ch c thành dây chuy n công ngh hoàn ch nh. 2. Phương ti n ư c tháo toàn b , m i chi ti t ư c phân lo i, ph c h i ho c thay th . Các c m máy, t ng thành ư c l p ráp, i u ch nh và th nghi m theo n i dung và dây chuy n công ngh s a ch a l n c a cơ s . 3. T ng thành ph i ư c ưa i s a ch a l n n u các chi ti t chính không t yêu c u k thu t. 4. N i dung và dây chuy n công ngh s a ch a l n t ng thành c a các phương ti n theo quy nh c a cơ s s a ch a. 5. Vi c s a ch a l n phương ti n ph i căn c vào tình tr ng k thu t th c t và s gi làm vi c, s ki lô mét ã ch y, niên h n s d ng. i u 12. S a ch a theo yêu c u S a ch a theo yêu c u nh m kh c ph c các hư h ng phát sinh trong quá trình s d ng. S a ch a này ư c ti n hành b ng cách ph c h i ho c thay th các chi ti t riêng bi t, các cơ c u, h th ng và s a ch a ơn gi n khác. S a ch a theo yêu c u ư c th c hi n trong quá trình s d ng và ư c k t h p trong quá trình b o dư ng phương ti n. i u 13. Quy t c b o dư ng, s a ch a 1. Ch ư c s d ng d ng c và trang thi t b ki m tra, các lo i nhiên li u, các lo i d u m bôi trơn, các lo i d u th y l c, các lo i ch t l ng, ch t khí ư c quy nh
 11. trong tài li u hư ng d n s d ng, b o dư ng, s a ch a t ng lo i phương ti n trong quá trình b o dư ng, s a ch a phương ti n. 2. Trong quá trình tháo, l p các chi ti t, t ng thành, h th ng ph i tuân th các yêu c u sau ây: a) Th c hi n úng các yêu c u c a quy trình k thu t. b) Lo i tr các kh năng nh ng v t ngo i lai rơi vào bên trong ng cơ, các h th ng; c) Gi nguyên và l p úng các d u hi u l p ráp, ký hi u c a các kh i máy, các ư ng ng, ư ng dây i n. 3. Trong quá trình ti n hành b o dư ng, s a ch a xe ô xy ph i th c hi n các yêu c u sau ây: a) D ng c tháo l p b o dư ng, s a ch a h th ng ô xy là d ng c chuyên dùng, s ch s , không dính d u m và không ư c dùng tháo l p các chi ti t, h th ng khác. D u bôi trơn dùng cho máy nén ô xy là d u ch ng cháy úng theo quy nh c a nhà ch t o. b) H th ng ch ng cháy t ng trên xe ô xy b o m thư ng xuyên t t phòng hi n tư ng cháy, n x y ra. c) Bình ch a ô xy c n ư c b o dư ng úng niên h n do nhà ch t o quy nh. d) Qu n áo c a nhân viên b o dư ng s a ch a xe ô xy, gi lau không ư c dính d u m . 4. Trong quá trình ti n hành b o dư ng, s a ch a không ư c th c hi n các công vi c sau ây: a) Tháo, l p các u ng c a h th ng th y l c, khí nén khi trong các h th ng có áp su t dư; b) Tháo, l p các u c m i n khi ang có i n trong h th ng i n; c) i u ch nh, s a ch a khi phương ti n ang ph c v trên sân ho c ph c v các công tác k thu t khác; d) Hàn nóng thùng nhiên li u, thùng ch a các lo i d u ho c các ư ng ng c a các h th ng nhiên li u, th y l c, bôi trơn khi chưa tháo ra kh i phương ti n; 5. Sau khi b o dư ng, s a ch a ph i ư c ch y th ki m tra k t qu các công vi c ã ư c ti n hành, ki m tra các tính năng c a phương ti n. 6. Ngư i ph trách ơn v b o dư ng, s a ch a ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng b o dư ng, s a ch a phương ti n.
 12. 7. Nh ng thay i v k t c u, tính năng tác d ng c a phương ti n ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. Chương 4: TÀI LI U K THU T i u 14. Phân lo i tài li u k thu t c a phương ti n Tài li u k thu t c a phương ti n bao g m các lo i sau ây: 1. Tài li u hư ng d n k thu t; 2. Tài li u khai thác k thu t; 3. Lý l ch và h sơ c i t o, thay i ki u lo i . i u 15. Tài li u hư ng d n k thu t 1. Tài li u hư ng d n k thu t là tài li u do ngư i ch t o và ngư i khai thác ban hành hư ng d n vi c th c hi n các tiêu chuNn k thu t trong quá trình thi t k , ch t o, khai thác, b o dư ng, s a ch a phương ti n ho t ng trên khu bay. Tài li u hư ng d n k thu t bao g m: a) Tài li u hư ng d n s d ng; b) Tài li u hư ng d n b o dư ng, s a ch a; c) Tài li u hu n luy n k thu t; 2.Tài li u hư ng d n s d ng là tài li u ưa ra nh ng thông tin k thu t c n thi t, nh ng quy nh, hư ng d n c th cho ngư i i u khi n, v n hành và b o dư ng, s a ch a phương ti n ho t ng trên khu bay. Tài li u Hư ng d n s d ng bao g m các n i dung chính sau ây: a) Lo i phương ti n; b) Gi i thi u v công d ng, thành ph n các h th ng, trong ó nêu rõ s li u k thu t t ng h th ng; c) Gi i thi u các lo i nhiên li u, d u m bôi trơn, d u th y l c, khí nén, s lư ng c n tra n p m i lo i; d) C u t o, nguyên lý làm vi c c a phương ti n, bao g m các c m t ng thành, các cơ c u i u khi n: ng cơ, ly h p, h p s , cơ c u truy n l c, các lo i ng h o, các h th ng như th y l c, i n, khí nén, nhiên li u, bôi trơn, phòng ch ng cháy; ) Sơ nguyên lý làm vi c c a các c m và h th ng trên; e) Các sơ l p ráp, u dây các c m t ng thành, các h th ng;
 13. g) Hư ng d n quy trình v n hành và nh ng yêu c u v an toàn k thu t khi v n hành; h) Nh ng h ng hóc thư ng x y ra, nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c. 3. Tài li u hư ng d n b o dư ng, s a ch a phương ti n ho t ng trên khu bay là tài li u do nhà ch t o biên so n, ưa ra các thông tin và hư ng d n c n thi t cho công tác b o dư ng, s a ch a phương ti n ho t ng trên khu bay. Tài li u hư ng d n b o dư ng, s a ch a bao g m các n i dung sau ây: a) Lo i phương ti n; b) Gi i thi u các d ng b o dư ng và chu kỳ ti n hành; c) N i dung c th c a t ng d ng b o dư ng; d) Sơ bôi trơn, chu kỳ và s lư ng, ch ng lo i d u m c n thay m i; ) Hư ng d n phương pháp và trình t tháo l p các c m t ng thành, các h th ng và các chi ti t và quy nh v an toàn k thu t khi tháo l p; e) Hư ng d n quy trình b o dư ng, s a ch a các h th ng, b ph n có kèm theo sơ ,b nv ; g) Nêu các trư ng h p h ng hóc có th phát sinh ho c phát hi n ư c trong quá trình b o dư ng, nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c; h) Nêu các phương pháp i u ch nh, ki m tra, th nghi m trong quá trình b o dư ng, s a ch a; i) Nêu các d ng c , thi t b o và cách s d ng khi ti n hành b o dư ng, s a ch a. 4. Tài li u hu n luy n k thu t phương ti n ho t ng trên khu bay bao g m các tài li u ư c s d ng trong gi ng d y, hư ng d n, chuy n lo i cho nhân viên k thu t t i các trung tâm hu n luy n k thu t ho c các l p hu n luy n, ào t o, b i dư ng t i các cơ s . Tài li u hu n luy n k thu t có th do nhà ch t o, ngư i khai thác ho c các trung tâm hu n luy n biên so n và phê chuNn trư c khi s d ng. i u 16. Tài li u khai thác k thu t 1. Tài li u khai thác k thu t là tài li u c n thi t cho quá trình khai thác và qu n lý k thu t c a phương ti n. Tài li u khai thác k thu t do nhà qu n lý, khai thác phương ti n phê chuNn và bao g m: a) Nh t ký k thu t, biên b n k thu t; b) Tài li u th ng kê k thu t; c) Tài li u báo cáo k thu t; d) Tài li u báo cáo t xu t. 2. Nh t ký k thu t ghi l i tình tr ng k thu t hàng ngày ho c t ng ca c a phương ti n.
 14. 3. Biên b n k thu t ghi l i nh ng s c v k thu t i v i phương ti n trong quá trình khai thác. 4. Tài li u th ng kê k thu t nh m t ng h p, ánh giá tình tr ng ho t ng c a phương ti n trong nh ng chu kỳ nh t nh, bao g m các s li u thông kê v : s gi ho t ng, s l n làm vi c, s ki lô mét ã ch y, s c k thu t và các ch tiêu khác do cơ s quy nh. 5. Báo cáo k thu t là tài li u t ng h p báo cáo tình hình ho t ng k thu t c a phương ti n và ư c l p theo m u quy nh. 6. N i dung báo cáo k thu t a) Báo cáo s lư ng, ch t lư ng k thu t phương ti n ho t ng trên khu bay theo m u M 6-1 quy nh t i Ph l c 4 c a Quy ch này. Ch t lư ng k thu t phương ti n ư c chia thành các lo i sau ây: - Lo i 1: Phương ti n chưa quá 1/3 th i gian kh u hao tài s n c nh theo ăng ký c a doanh nghi p v i Nhà nư c, t tiêu chuNn v an toàn k thu t và môi trư ng, ư c c p Gi y phép ho t ng. - Lo i 2: Phương ti n t tiêu chuNn v an toàn k thu t và môi trư ng, ư c c p Gi y phép ho t ng. - Lo i 3: Phương ti n không t tiêu chuNn v an toàn k thu t và môi trư ng, không ư c c p Gi y phép ho t ng, ch thanh lý. b) Báo cáo các phương ti n ho t ng trên khu bay ư c u tư m i theo m u M 6-2 quy nh t i Ph l c 4 c a Quy ch này. c) Báo cáo k t qu ki m tra c p Gi y phép ho t ng c a phương ti n ho t ng trên khu bay theo m u M 6-3 quy nh t i Ph l c 4 c a Quy ch này. 7. Báo cáo t xu t là báo cáo khi phương ti n ho t ng trên khu bay gây ra s c , h ng hóc i v i tàu bay. Báo cáo s c bao g m các n i dung sau ây: a) Tên g i và ký hi u phương ti n gây ra s c ; b) Ngày, gi , a i m xNy ra s c k thu t; c) Biên b n xác nh n di n bi n và hi n tr ng sau khi xNy ra s c k thu t; d) Sơ b xác nh nguyên nhân có th gây ra s c và m c hư h i; ) Ki n ngh và bi n pháp x lý. i u 17. Lý l ch và h sơ c i t o, thay i ki u lo i
 15. 1. Lý l ch k thu t c a phương ti n là tài li u ghi l i ngu n g c xu t x , tên, ký hi u, ch c năng chính, quá trình ho t ng, b o dư ng, s a ch a c a phương ti n. 2. Lý l ch k thu t do ngư i qu n lý, khai thác phương ti n xây d ng và bao g m các n i dung sau ây: a) Tên và a ch c a ngư i khai thác; b) Tên g i, ký hi u, s ăng ký c a phương ti n; c) Công d ng; d) Nư c s n xu t; ) S khung, s máy, s các c m t ng thành chính; e) Ngày s n xu t, ngày s d ng. 3. H sơ c i t o, thay i ki u lo i phương ti n do ngư i qu n lý, khai thác xây d ng và bao g m các n i dung sau ây: a) Tên, ký hi u ki u lo i phương ti n ư c c i ti n ho c thay i ki u lo i; b) Lý do c i ti n ho c thay i; c) Xác nh n vi c c i ti n, thay i ki u lo i phương ti n phù h p v i tiêu chuNn k thu t do cơ quan có thNm quy n phê duy t; d) Ngày c p; ) Ngư i c p. Chương 5: NHÂN VIÊN K THU T i u 18. Phân lo i nhân viên k thu t phương ti n ho t ng trên khu bay 1. Nhân viên k thu t phương ti n ho t ng trên khu bay bao g m: a) Nhân viên i u khi n - v n hành; b) Nhân viên b o dư ng, s a ch a. 2. Nhân viên i u khi n - v n hành khi làm vi c trong khu bay ph i có Gi y phép i u khi n do C c Hàng không Vi t Nam c p và ch ư c th c hi n công vi c ư c ghi trong gi y phép i u khi n. 3. Nhân viên i u khi n - v n hành phương ti n ph i ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy nh v an toàn, thao tác v n hành, ph m vi gi i h n v tính năng k thu t ã ghi
 16. trong tài li u " Hư ng d n s d ng " c a t ng lo i phương ti n và các quy nh c a Quy ch này. i u 19. Gi y phép i u khi n i v i nhân viên i u khi n - v n hành phương ti n ho t ng trên khu bay 1. Nhân viên i u khi n - v n hành phương ti n ho t ng trên khu bay ch ư c c p Gi y phép i u khi n khi t k t qu trong kỳ ki m tra do C c Hàng không Vi t Nam t ch c. 2. Gi y phép i u khi n bao g m các n i dung sau ây: a) H và tên nhân viên k thu t; b) Ngày tháng năm sinh; c) Quê quán; d) Qu c t ch; ) Ngày c p; e) Th i h n hi u l c c a gi y phép; g) Lo i phương ti n ư c i u khi n, v n hành. 3. Gi y phép i u khi n nói kho n 1 i u này h t hi u l c trong các trư ng h p sau: a) H t th i h n hi u l c ghi trong Gi y phép i u khi n; b) B thu h i. i u 20. T ch c ki m tra c p Gi y phép i u khi n cho nhân viên i u khi n – v n hành phương ti n ho t ng trên khu bay 1. C c Hàng không Vi t Nam t ch c c p Gi y phép i u khi n cho nhân viên i u khi n - v n hành phương ti n. 2. Th t c ki m tra c p Gi y phép theo Quy nh c a C c Hàng không Vi t Nam v qu n lý gi y phép hành ngh i v i nh ng ngư i làm vi c trong lĩnh v c khai thác - k thu t hàng không. Chương 6: TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN, T CH C, CÁ NHÂN i u 21. Trách nhi m c a C c Hàng không Vi t Nam
 17. 1. T ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh c a Quy ch này. 2. Trình B trư ng B Giao thông v n t i s a i, b sung Quy ch này khi c n thi t. i u 22. Trách nhi m c a ngư i qu n lý, khai thác, b o dư ng, s a ch a phương ti n ho t ng trên khu bay 1. Th c hi n các quy nh có liên quan c a Quy ch này. 2. Ch u trách nhi m v chuyên môn nghi p v c a nhân viên b o dư ng, s a ch a phương ti n ho t ng trên khu bay do mình qu n lý. 3. Các C m c ng hàng không mi n B c, mi n Trung, mi n Nam ph i g i C c Hàng không Vi t Nam theo nh kỳ nh ng báo cáo sau ây: a) Báo cáo s lư ng, ch t lư ng c a phương ti n ho t ng trên khu bay m i năm 2 l n vào ngày 25/6 và 25/12 hàng năm theo m u M 6-1 quy nh t i Ph l c 4 c a Quy ch này; b) Báo cáo các phương ti n ư c u tư m i m i năm 2 l n vào ngày 25/6 và 25/12 hàng năm theo M u M 6-2 quy nh t i Ph l c 4 c a Quy ch này; c) Báo cáo k t qu ki m tra c p Gi y phép ho t ng c a phương ti n ho t ng trên khu bay vào ngày 25/12 hàng năm theo M u M 6-3 quy nh t i Ph l c 4 c a Quy ch này; d) Báo cáo t xu t khi phương ti n gây ra s c , h ng hóc i v i tàu bay. N i dung c a báo cáo t xu t theo quy nh t i Kho n 7 i u 16 c a Quy ch này. 4. Các hãng hàng không g i v C c Hàng không Vi t Nam theo nh kỳ nh ng báo cáo sau: a) Báo cáo s lư ng, ch t lư ng phương ti n ho t ng trên khu bay m i năm 2 l n vào ngày 25/6 và 25/12 hàng năm theo M u M 6-1 quy nh t i Ph l c 4 c a Quy ch này; b) Báo cáo các phương ti n ư c u tư m i m i năm 2 l n vào ngày 25/6 và 25/12 hàng năm theo M u M 6-2 quy nh t i Ph l c 4 c a Quy ch này./. PH L C 01 DANH M C PHƯƠNG TI N HO T NG TRÊN KHU BAY 1. Xe thang là phương ti n hành khách và nh ng ngư i ư c phép làm vi c trên tàu bay, lên xu ng tàu bay. 2. C u hành khách là phương ti n c nh ho c di ng n i t nhà ga n tàu bay hành khách và nh ng ngư i ư c phép làm vi c trên tàu bay lên, xu ng tàu bay.
 18. 3. Xe ph c v hành khách c n tr giúp c bi t là phương ti n dành riêng cho hành khách không có kh năng t di chuy n bình thư ng, ư c trang b các thi t b chuyên dùng giúp các hành khách lên, xu ng tàu bay an toàn thu n l i. 4. Xe ch su t ăn là phương ti n chuyên ch , cung c p và thu gom su t ăn ph c v trên tàu bay. 5. Xe c p nư c s ch là phương ti n chuyên ch và cung c p nư c s ch, ph c v hành khách và ngư i ư c phép làm vi c trên tàu bay. 6. Xe v sinh là phương ti n hút ch t th i trong bu ng v sinh tàu bay, c p nư c r a bu ng v sinh tàu bay. 7. Xe ch khách trong sân bay là phương ti n chuyên ch hành khách trong sân bay. 8. Xe và tr m i u hoà không khí là phương ti n làm mát, làm m ho c làm thông thoáng tàu bay. 9. Xe và thi t b nâng hàng là phương ti n x p d hành lý, hàng hoá ư c óng trong mâm, thùng lên, xu ng tàu bay. 10. Xe băng chuy n là phương ti n x p d hàng hoá, hành lý, bưu phNm, bưu ki n, thư d ng r i lên xu ng tàu bay. 11. Xe trung chuy n là phương ti n chuy n các mâm, thùng chuyên dùng t thi t b chuyên ch này sang thi t b chuyên ch khác. 12. Xe kéo hành lý, hàng hoá là phương ti n kéo các dolly, thùng hành lý, hàng hoá trong khu v c sân tàu bay. 13. Xe xúc, nâng là phương ti n xúc, nâng, hàng hóa, v n chuy n hàng hóa trong khu v c sân , các kho bãi, các nhà ga hàng hóa. 14. Xe và thi t b c p i n cho tàu bay là phương ti n c p i n m t chi u và xoay chi u v i i n áp, t n s phù h p v i yêu c u cho tàu bay. 15. Xe và thi t b kh i ng khí là phương ti n c p khí phù h p ki m tra và kh i ng ng cơ tàu bay và khí ph c v h th ng làm mát ho c sư i m tàu bay. 16. Xe và thi t b th y l c ph c v b o dư ng, s a ch a tàu bay là phương ti n t o áp su t, lưu lư ng th y l c phù h p cho h th ng th y l c c a t ng lo i tàu bay nh m ph c v công tác ki m tra, b o dư ng s a ch a tàu bay. 17. Các xe và tr m c p khí nén, khí ô xy, khí ni tơ ph c v k thu t hàng không là phương ti n s n xu t và cung c p khí nén, ô xy y t , khí ni tơ ph c v cho công tác k thu t tàu bay. 18. Xe kéo, Ny tàu bay là phương ti n kéo, Ny tàu bay vào và ra kh i v trí c a tàu bay và ph c v công tác c u n n tàu bay.
 19. 19. Các lo i cNu và thi t b nâng là phương ti n ph c v b o dư ng nh kỳ, s a ch a tàu bay v trí trên cao và các ho t ng khác. 20. Xe và thi t b tra n p nhiên li u cho tàu bay là phương ti n tra n p nhiên li u cho tàu bay. 21. Xe và thi t b c u ho là phương ti n ch a cháy cho tàu bay và các thi t b , công trình khác theo yêu c u. 22. Xe d n tàu bay là phương ti n d n tàu bay lăn vào v trí ho c lăn ra v trí ch c t cánh theo quy nh trên sân . 23. Thi t b c t và thu gom c là phương ti n c t và thu gom c trong sân bay. 24. Xe và thi t b tNy v t cao su ư ng c t h cánh c a tàu bay là phương ti n tNy v t cao su trên ư ng c t cánh, h cánh c a tàu bay, b o m yêu c u k thu t và b o v môi trư ng. 25. Xe v sinh sân ư ng là phương ti n làm s ch h th ng sân ư ng, b o m an toàn cho ho t ng bay. 26. Xe phun sơn là phương ti n sơn các tín hi u trên ư ng c t cánh, h cánh, ư ng lăn, sân tàu bay. 27. Xe c u thương là phương ti n c p c u ngư i và ph c v công tác khNn nguy c u n n Hàng không. 28. o-ly là phương ti n rơ mooc chuyên dùng v n chuy n hành lý, hàng hóa trên sân tàu bay. 29. Thi t b chi u sáng di ng là phương ti n chi u sáng trong các trư ng h p khNn c p ho c các yêu c u c bi t trong khu v c sân tàu bay. 30. Xe nâng v t tư, hàng hóa r i ph c v tàu bay là phương ti n nâng v t tư, hàng hoá r i ph c v tàu bay. 31. Các lo i xe thông thư ng khác ho t ng ph c v theo yêu c u trên khu bay bao g m: a) Xe ki m tra sân ư ng; b) Xe ch nhân viên ph c v tàu bay c a các ơn v ; c) Xe t i ch hàng hóa, rác, v t phNm r i, chèn, kích ph c v tàu bay. Ph l c 02 Tín hi u ch huy phương ti n ho t ng trên khu bay Ph l c 03 Tín hi u phương ti n ho t ng trên khu bay Ph l c 04 M u th ng kê, báo cáo v phương ti n ho t ng trên khu bay
Đồng bộ tài khoản