Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 3 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 06/2007/Q -UBND Qu n 3, ngày 31 tháng 05 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Thanh tra ngày 01 tháng 10 năm 2004; Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005; Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Xét ngh c a Chánh Thanh tra qu n 3 t i Công văn s 43/CV-TTQ3 ngày 28 tháng 10 năm 2006; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 3 và Báo cáo th m nh s 245/BC-TP ngày 17 tháng 5 năm 2007 c a Phòng Tư pháp qu n 3, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra qu n 3. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký và thay th Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra qu n 3 ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 12/Q -UB ngày 15 tháng 01 năm 2001 c a y ban nhân dân qu n 3. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Trư ng Phòng N i v qu n 3 và Chánh Thanh tra qu n 3 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Tr nh Văn Thình QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA QU N 3 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2007/Q -UBNDngày 31/5/2007 c a y ban nhân dân qu n 3) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. V trí - Ch c năng Thanh tra qu n 3 là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n 3, ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n 3; ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v theo ngành các lĩnh v c công tác c a Thanh tra thành ph . Thanh tra qu n 3 có ch c năng giúp y ban nhân dân qu n 3 qu n lý Nhà nư c v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính trong ph m vi qu n lý Nhà nư c c a y ban nhân dân qu n 3. Thanh tra qu n 3 có tư cách pháp nhân, có con d u riêng. i u 2. Nhi m v Thanh tra qu n 3 có nhi m v giúp UBND qu n th c hi n các m t công tác sau: 1. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v , v vi c có liên quan n trách nhi m c a y ban nhân dân các phư ng, c a các cơ quan ơn v thu c y ban nhân dân qu n; các v vi c khác do Ch t ch UBND qu n giao. 2. Gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Phòng ng a, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m ch ng lãng phí theo quy nh. 4. T ng h p, báo cáo k t qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý Nhà nư c c a y ban nhân dân qu n. 5. Ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c h y b nh ng quy nh trái pháp lu t ư c phát hi n qua công tác thanh tra. 6. Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý c a Thanh tra qu n 3.
  3. i u 3. Quy n h n Thanh tra qu n 3 có các quy n h n sau: 1. ngh Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n 3 thanh tra trong ph m vi trách nhi m c a cơ quan ó; ng th i yêu c u c cán b , công ch c có chuyên môn nghi p v tham gia các oàn Thanh tra. 2. Ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 gi i quy t nh ng v n v công tác thanh tra, trư ng h p ki n ngh ó không ư c ch p thu n thì báo cáo Chánh Thanh tra thành ph . i u 4. Th m quy n ký văn b n Vi c y nhi m, y quy n cho Chánh Thanh tra qu n 3 ư c ký tên và óng d u y ban nhân dân qu n theo cơ ch “m t c a, m t d u” do Ch t ch y ban nhân dân quy nh c th b ng văn b n. Chương 2: T CH C B MÁY i u 5. T ch c b máy 1. Thanh tra qu n t ch c và ho t ng theo ch Th trư ng. 2. Thanh tra qu n do Chánh Thanh tra ph trách chung, có Phó Chánh Thanh tra giúp vi c cho Chánh Thanh tra. - Chánh Thanh tra là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v toàn b ho t ng c a cơ quan, ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra thành ph . Tr c ti p lãnh o công tác thanh tra, hư ng d n ki m tra ho t ng thanh tra, ki m tra c a các cơ quan, ơn v thu c y ban nhân dân qu n. Ki m tra, ôn c Ch t ch y ban nhân dân các phư ng và Th trư ng các cơ quan, ơn v th c hi n các k t lu n, ki n ngh và quy t nh x lý v thanh tra. Báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n, Chánh Thanh tra thành ph v công tác thanh tra trong ph m vi trách nhi m c a mình. - Phó Chánh Thanh tra là ngư i giúp vi c cho Chánh Thanh tra, ư c phân công m t s công vi c c th c a cơ quan, ch u trách nhi m tr c ti p trư c Chánh Thanh tra qu n và liên i ch u trách nhi m c p trên nh ng ph n vi c mang tính t p th do Lãnh o cơ quan cùng quy t nh, Phó Chánh Thanh tra thay m t Chánh Thanh tra i u hành công vi c c a cơ quan khi Chánh Thanh tra v ng m t và ư c y quy n b ng văn b n. 3. Cơ quan Thanh tra qu n 3 có các T chuyên môn nghi p v do Chánh Thanh tra phân công nhi m v phù h p v i quy nh c a ngành. i u 6. Biên ch
  4. Biên ch c a Thanh tra qu n 3 do y ban nhân dân qu n quy t nh trên cơ s m b o hoàn thành nhi m v c a Phòng và trong ph m vi ch tiêu biên ch qu n lý Nhà nư c c a qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Gi gi c làm vi c c a cơ quan 1. Thanh tra qu n 3 làm vi c t th hai n th sáu hàng tu n. Ngh làm vi c vào ngày th b y, ch nh t và các ngày l theo quy nh chung. 2. Gi làm vi c: làm úng và 8 gi /ngày: - Sáng: t 7 gi 30 phút - 11 gi 30 phút. - Chi u: t 13 gi 00 phút - 17 gi 00 phút. Cán b , công ch c ph i có m t t i nơi làm vi c úng theo quy nh (tr trư ng h p i d h p ho c i công tác). T ng b ph n ph i c cán b , công ch c ti p nh n và gi i quy t công vi c. 3. Cán b , công ch c ph i có b ng tên, ch c v , ch c danh t t i bàn làm vi c và eo th công ch c theo quy nh. i u 8. Ch thông tin báo cáo 1. Thanh tra nghiêm ch nh th c hi n ch thông tin báo cáo (tháng, quý, 06 tháng, năm) theo quy nh c a UBND qu n, Thanh tra thành ph . 2. Trong quá trình công tác n u có tình hu ng t xu t phát sinh, cán b , công ch c ph i k p th i thông tin, báo cáo ngay cho Chánh Thanh tra ra hư ng gi i quy t trong ph m vi ch c năng và quy n h n. Ngoài ra các cán b , công ch c giúp vi c có nhi m v thông tin, báo cáo k p th i nh ng công vi c mình ph trách khi Chánh Thanh tra yêu c u. 3. Chánh Thanh tra ch u trách nhi m m b o vi c th c hi n ch thông tin, báo cáo nh kỳ (ho c t xu t) theo quy nh c a UBND qu n và ngành c p trên k p th i, chính xác, trung tr c. i u 9. Ch h ih p 1. Thanh tra qu n 3 h p cơ quan m i tu n 01 l n (vào ngày u tu n), ki m i m tình hình th c hi n công tác và ph bi n nh ng v n c n thi t có liên quan n công tác c a ơn v . 2. Trong trư ng h p c n thi t Chánh Thanh tra qu n có th tri u t p cu c h p b t thư ng tri n khai nh ng công tác c p bách do y ban nhân dân qu n 3 và Thanh tra thành ph yêu c u.
  5. 3. Tùy theo nhu c u công tác, Thanh tra có th t ch c các cu c h p giao ban v i các ngành có liên quan th ng nh t trư c khi xu t UBND qu n. 4. Cán b , công ch c có trách nhi m th c hi n t t ch tr c cơ quan hàng ngày theo l ch phân công. i u 10. M i quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n 3: Thanh tra qu n 3 ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n 3, Chánh Thanh tra nh n ch th và báo cáo tr c ti p v i Ch t ch UBND qu n v tình hình th c hi n nhi m v , k ho ch c a ngành và xu t các bi n pháp chuyên môn hoàn thành công tác ư c giao. Trư ng h p H ND qu n có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch UBND qu n, thì Chánh Thanh tra báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong kỳ h p c a H ND. 2. i v i Thanh tra thành ph : Thanh tra qu n 3 ch u s ch o, hư ng d n công tác, t ch c và nghi p v c a Thanh tra thành ph ; có trách nhi m báo cáo ho t ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo cho Thanh tra thành ph . Trư ng h p có s ch o c a y ban nhân dân qu n và hư ng d n c a Thanh tra thành ph chưa có s th ng nh t thì Chánh Thanh tra ph i th c hi n theo s ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 3; ng th i có báo cáo cho Chánh Thanh tra thành ph . 3. M i quan h v i các cơ quan Công an, Tư pháp: Thanh tra qu n 3 ph i h p v i các cơ quan Công an, Vi n Ki m sát và Tòa án trong vi c phòng ng a, ch ng tham nhũng; phát hi n, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t và t i ph m. 4. i v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th qu n: khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a ơn v , Chánh Thanh tra có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình UBND qu n gi i quy t các yêu c u theo quy nh. 5. i v i các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n: th c hi n m i quan h bình ng, ph i h p trên cơ s ch c năng nhi m v ư c quy nh. Trong trư ng h p chưa t ư c s nh t trí c a các ơn v v các công vi c có liên quan, Chánh Thanh tra ch ng t p h p báo cáo xin ý ki n UBND qu n. 6. i v i y ban nhân dân các phư ng: Thanh tra qu n 3 có trách nhi m hư ng d n, ph i h p y ban nhân dân các phư ng t ch c th c hi n thanh tra khi có yêu c u. i u 11. Ch khen thư ng, k lu t Cán b , công ch c c a ơn v ư c qu n khen thư ng ho c k lu t tùy vào m c hoàn thành công tác chuyên môn, g n li n v i vi c ch p hành n i quy cơ quan, thông qua nh n xét ánh giá k t qu công vi c hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.
  6. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 12. Chánh Thanh tra qu n có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng khó khăn vư ng m c, Chánh Thanh tra trao i th ng nh t v i Phòng N i v xu t y ban nhân dân qu n i u ch nh, b sung, s a i cho k p th i và phù h p./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr nh Văn Thình
Đồng bộ tài khoản