Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT về quy định tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 06/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 14 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG TƯ V N L Y, GHÉP B PH N CƠ TH KHÔNG TÁI SINH NGƯ I S NG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác ngày 29 tháng 11 năm 2006; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t ch c và ho t ng c a H i ng tư v n l y, ghép b ph n cơ th không tái sinh ngư i s ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B và V trư ng các V , C c trư ng các C c c a B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các b nh vi n tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3; - VPCP ( Phòng Công báo, Website CP); - B Tư pháp ( C c KTVBQPPL); - B trư ng, các Th trư ng; - Website B Y t ; - Lưu: VT, KCB, PC. Nguy n Th Xuyên QUY NNH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG TƯ V N L Y, GHÉP B PH N CƠ TH KHÔNG TÁI SINH NGƯ I S NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2008/Q -BYT ngày 14 tháng 02 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) I. QUY NNH CHUNG Cơ s y t có i u ki n l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i theo quy nh ch ư c ti n hành k thu t l y, ghép b ph n cơ th không tái sinh ngư i s ng sau khi ã t ch c tư v n v s c kh e, tâm
  2. lý xã h i cho ngư i hi n, ngư i nh n; ư c H i ng tư v n l y, ghép b ph n cơ th không tái sinh ngư i s ng (sau ây g i t t là H i ng tư v n ) ng ý b ng văn b n và ư c ngư i ng u cơ s y t ó quy t nh. II. QUY NNH C TH 1.T ch c H i ng tư v n a) H i ng tư v n do ngư i ng u cơ s y t ra quy t nh thành l p. b) Thành ph n H i ng tư v n có ít nh t là năm ngư i, bao g m: - M t Ch t ch H i ng tư v n là ngư i trong ban lãnh o cơ s y t . - M t Phó ch t ch H i ng tư v n là trư ng nhóm ph u thu t l y, ghép b ph n cơ th ngư i. - U viên H i ng tư v n g m các chuyên gia liên quan n ghép b ph n cơ th ngư i, chuyên gia pháp lu t và chuyên gia tâm lý. - Thư ký H i ng tư v n là m t u viên kiêm nhi m c a H i ng. c) H i ng tư v n ho t ng theo ch kiêm nhi m và có th i h n ho t ng theo quy nh c a ngư i ng u cơ s y t . 2. Nhi m v c a H i ng tư v n a) H i ng tư v n có nhi m v t ch c tư v n cho ngư i hi n, nh n b ph n cơ th không tái sinh (g i t t là b ph n cơ th ) v phương di n s c kho và tâm lý xã h i, giúp cho ngư i hi n, nh n b ph n cơ th ưa ra quy t nh cu i cùng v vi c hi n, nh n b ph n cơ th m t cách t nguy n. b) Trao i phân tích cho ngư i hi n và ngư i nh n v nh ng tác ng, nh hư ng n tâm lý xã h i, s c kho trư c m t cũng như lâu dài và nh ng r i ro có th xNy ra trong quá trình l y, ghép b ph n cơ th và cu c s ng lâu dài c a h sau này. c) ánh giá thông qua tr c nghi m tâm lý c a ngư i t nguy n hi n b ph n cơ th và theo dõi di n bi n tâm lý c a h . 3. Trách nhi m c a H i ng tư v n a) Tư v n khoa h c, y , chính xác cho ngư i hi n và ngư i nh n b ph n cơ th v phương di n s c kho , tâm lý xã h i. Tư v n m b o nguyên t c bí m t theo quy nh c a pháp lu t. b) ưa ra k t lu n khoa h c làm cơ s cho ngư i ng u cơ s y t xem xét, quy t nh v vi c l y, ghép b ph n cơ th ngư i . c) Ch u trách nhi m trư c ngư i ng u cơ s y t và trư c pháp lu t v ho t ng tư v n c a mình. 4. Quy n h n c a H i ng tư v n a) Yêu c u ngư i hi n, ngư i nh n b ph n cơ th , các cá nhân và ơn v có liên quan cung c p thông tin, tài li u ph c v công tác tư v n theo quy nh c a pháp lu t. b) Ho t ng trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao theo quy nh này. 5. Nguyên t c và phương pháp làm vi c c a H i ng tư v n
  3. a) Nguyên t c: H i ng tư v n làm vi c theo nguyên t c thi u s ph c tùng a s . Khi h p H i ng ph i có ít nh t 2/3 thành viên H i ng ng ý và ghi biên b n y thì k t lu n c a H i ng m i có giá tr pháp lý. b) Phương pháp: Thành viên H i ng tư v n, trao i tr c ti p phân tích cho ngư i hi n và ngư i nh n b ph n cơ th t i cơ s y t . N i dung tư v n ư c ghi chép y , sau ó H i ng g i biên b n h p kèm theo k t qu các phi u tư v n cho ngư i ng u cơ s y t xem xét, quy t nh. 6. Kinh phí ho t ng c a H i ng tư v n Ngư i ng u cơ s y t b trí kinh phí ho t ng c a H i ng tư v n trong k ho ch kinh phí ư c c p hàng năm c a ơn v ./.
Đồng bộ tài khoản